Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0195

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/195 z dne 3. februarja 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobij odobritve za več aktivnih snovi, navedenih v delu B Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 686/2012 (program obnove AIR IV) (Besedilo velja za EGP. )

C/2017/0512

OJ L 31, 4.2.2017, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/195/oj

4.2.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 31/21


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/195

z dne 3. februarja 2017

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobij odobritve za več aktivnih snovi, navedenih v delu B Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 686/2012 (program obnove AIR IV)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1) ter zlasti prvega odstavka člena 17 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Del A Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (2) določa aktivne snovi, ki se štejejo za odobrene v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009. Del B Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 določa aktivne snovi, odobrene v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009.

(2)

Zahtevki za obnovitev odobritve aktivnih snovi, vključenih v to uredbo, so bili vloženi v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 844/2012 (3) . Vendar lahko odobritev navedenih snovi poteče zaradi razlogov, ki so zunaj nadzora vlagatelja, preden je sprejeta odločitev o obnovitvi njihove odobritve. Zato je treba podaljšati njihova obdobja odobritve v skladu s členom 17 Uredbe (ES) št. 1107/2009.

(3)

Ob upoštevanju časa in virov, ki so potrebni za dokončanje ocene vlog za obnovitev odobritev za tako veliko število aktivnih snovi, ki jim bo odobritev potekla med letoma 2019 in 2021, je bil z Izvedbenim sklepom Komisije C(2016) 6104 (4) oblikovan delovni program, ki združuje podobne aktivne snovi in določa prednostne naloge na podlagi skrbi za varovanje zdravja ljudi in živali ali okolja, kot je določeno v členu 18 Uredbe (ES) št. 1107/2009.

(4)

Snovem, za katere se meni, da so snovi z majhnim tveganjem, je treba dati prednost v skladu z Izvedbenim sklepom Komisije C(2016) 6104. Odobritev navedenih snovi bi bilo zato treba podaljšati za čim krajše obdobje. Ob upoštevanju razdelitve odgovornosti in nalog med državami članicami poročevalkami in soporočevalkami ter razpoložljivih virov, potrebnih za ocenjevanje in odločanje, bi moralo navedeno obdobje trajati eno leto za aktivne snovi aluminijev amonijev sulfat, aluminijev silikat, krvna moka, kalcijev karbonat, ogljikov dioksid, ekstrakt čajevca, ostanki destilacije maščob, maščobne kisline C7 do C20, izvleček česna, giberelinska kislina, giberelin, hidrolizirane beljakovine, železov sulfat, kieselgur (diatomejska zemlja), ostanek ekstrakcije mletega popra, rastlinska olja/olje navadne ogrščice, kalijev vodikov karbonat, kremenov pesek, repelenti po vonju živalskega ali rastlinskega izvora/ribje olje, repelenti po vonju živalskega ali rastlinskega izvora/ovčja maščoba, repelenti po vonju živalskega ali rastlinskega izvora/surovo talovo olje, repelenti po vonju živalskega ali rastlinskega izvora/smola talovega olja, natrijev aluminijev silikat, nerazvejena veriga feromonov iz reda Lepidoptera in sečnina.

(5)

Za aktivne snovi, ki ne spadajo v prednostne kategorije v Izvedbenem sklepu C(2016) 6104, bi bilo treba obdobje odobritve podaljšati za dve ali tri leta, ob upoštevanju sedanjega datuma izteka, dejstva, da se v skladu s členom 6(3) Izvedbene uredbe (EU) št. 844/2012 dopolnilna dokumentacija za aktivno snov predloži najpozneje 30 mesecev pred iztekom odobritve, nujnosti zagotovitve uravnotežene razdelitve odgovornosti in nalog med državami članicami poročevalkami in soporočevalkami ter razpoložljivih virov, potrebnih za ocenjevanje in odločanje. Zato je primerno podaljšati obdobja odobritve za bifentrin, cimoksanil in metazaklor za dve leti ter podaljšati obdobja odobritve aktivnih snovi metilester 2,5-diklorobenzojske kisline, ocetna kislina, aklonifen, alumijev fosfid, kalcijev karbid, kalcijev fosfid, denatonium benzoat, dodemorf, etilen, imidakloprid, magnezijev fosfid, metamitron, rastlinska olja/olje citronele, rastlinska olja/olje nageljnovih žbic, rastlinska olja/olje zelene mete, piretrini in sulkotrion za tri leta.

(6)

Glede na cilj prvega odstavka člena 17 Uredbe (ES) št. 1107/2009 v zvezi s primeri, v katerih dopolnilna dokumentacija v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) št. 844/2012 ni bila predložena v roku 30 mesecev pred ustreznim datumom poteka veljavnosti iz Priloge k tej uredbi, bo Komisija določila kot datum poteka veljavnosti isti datum kot pred to uredbo ali prvi možni datum po tem.

(7)

Glede na cilj prvega odstavka člena 17 Uredbe (ES) št. 1107/2009 v zvezi s primeri, v katerih Komisija sprejme uredbo, ki določa, da se odobritev aktivne snovi iz Priloge k tej uredbi ne obnovi, ker merila za odobritev niso izpolnjena, bo Komisija določila isti datum poteka veljavnosti kot pred to uredbo ali datum začetka veljavnosti Uredbe, ki določa, da se odobritev aktivne snovi ne obnovi, odvisno od tega, kateri datum je poznejši. V zvezi s primeri, v katerih Komisija sprejme uredbo o obnovitvi odobritve aktivne snovi iz Priloge k tej uredbi, bo Komisija poskusila določiti, kot je ustrezno v danih okoliščinah, najzgodnejši možni datum začetka uporabe.

(8)

Izvedbeno uredbo (EU) št. 540/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. februarja 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi (UL L 153, 11.6.2011, str. 1).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 844/2012 z dne 18. septembra 2012 o opredelitvi določb, potrebnih za izvedbo postopka podaljšanja odobritve aktivnih snovi, kot je določeno z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 252, 19.9.2012, str. 26).

(4)  Izvedbeni sklep Komisije z dne 28. septembra 2016 o oblikovanju delovnega programa za oceno vlog za obnovitev odobritev aktivnih snovi, ki jim bo odobritev potekla v letih 2019, 2020 in 2021, v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (UL C 357, 29.9.2016, str. 9).


PRILOGA

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni:

(A)

del A se spremeni:

1.

v šestem stolpcu vrstice 215 se za aklonifen datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. julij 2022“;

2.

v šestem stolpcu vrstice 216 se za imidakloprid datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. julij 2022“;

3.

v šestem stolpcu vrstice 217 se za metazaklor datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. julij 2021“;

4.

v šestem stolpcu vrstice 218 se za ocetno kislino datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2022“;

5.

v šestem stolpcu vrstice 219 se za aluminijev amonijev sulfat datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2020“;

6.

v šestem stolpcu vrstice 220 se za aluminijev silikat datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2020“;

7.

v šestem stolpcu vrstice 222 se za krvno moko datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2020“;

8.

v šestem stolpcu vrstice 223 se za kalcijev karbid datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2022“;

9.

v šestem stolpcu vrstice 224 se za kalcijev karbonat datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2020“;

10.

v šestem stolpcu vrstice 225 se za ogljikov dioksid datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2020“;

11.

v šestem stolpcu vrstice 226 se za denatonium benzoat datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2022“;

12.

v šestem stolpcu vrstice 227 se za etilen datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2022“;

13.

v šestem stolpcu vrstice 228 se za ekstrakt čajevca datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2020“;

14.

v šestem stolpcu vrstice 229 se za ostanke destilacije maščob datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2020“;

15.

v šestem stolpcu vrstice 230 se za maščobne kisline C7 do C20 datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2020“;

16.

v šestem stolpcu vrstice 231 se za izvleček česna datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2020“;

17.

v šestem stolpcu vrstice 232 se za giberelinsko kislino datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2020“;

18.

v šestem stolpcu vrstice 233 se za gibereline datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2020“;

19.

v šestem stolpcu vrstice 234 se za hidrolizirane beljakovine datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2020“;

20.

v šestem stolpcu vrstice 235 se za železov sulfat datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2020“;

21.

v šestem stolpcu vrstice 236 se za kieselgur (diatomejsko zemljo) datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2020“;

22.

v šestem stolpcu vrstice 239 se za ostanek ekstrakcije mletega popra datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2020“;

23.

v šestem stolpcu vrstice 240 se za rastlinska olja/olje citronele datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2022“;

24.

v šestem stolpcu vrstice 241 se za rastlinska olja/olje nageljnovih žbic datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2022“;

25.

v šestem stolpcu vrstice 242 se za rastlinska olja/olje navadne ogrščice datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2020“;

26.

v šestem stolpcu vrstice 243 se za rastlinska olja/olje zelene mete datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2022“;

27.

v šestem stolpcu vrstice 244 se za kalijev vodikov karbonat datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2020“;

28.

v šestem stolpcu vrstice 246 se za piretrine datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2022“;

29.

v šestem stolpcu vrstice 247 se za kremenov pesek datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2020“;

30.

v šestem stolpcu vrstice 248 se za ribje olje datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2020“;

31.

v šestem stolpcu vrstice 249 se za repelente po vonju živalskega ali rastlinskega izvora/ovčjo maščobo datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2020“;

32.

v šestem stolpcu vrstice 250 se za repelente po vonju živalskega ali rastlinskega izvora/surovo talovo olje datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2020“;

33.

v šestem stolpcu vrstice 251 se za repelente po vonju živalskega ali rastlinskega izvora/smolo talovega olja datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2020“;

34.

v šestem stolpcu vrstice 253 se za natrijev aluminijev silikat datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2020“;

35.

v šestem stolpcu vrstice 255 se za nerazvejeno verigo feromonov iz reda Lepidoptera datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2020“;

36.

v šestem stolpcu vrstice 257 se za sečnino datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2020“;

37.

v šestem stolpcu vrstice 260 se za alumijev fosfid datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2022“;

38.

v šestem stolpcu vrstice 261 se za kalcijev fosfid datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2022“;

39.

v šestem stolpcu vrstice 262 se za magnezijev fosfid datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2022“;

40.

v šestem stolpcu vrstice 263 se za cimoksanil datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2021“;

41.

v šestem stolpcu vrstice 264 se za dodemorf datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2022“;

42.

v šestem stolpcu vrstice 265 se za metilester 2,5-diklorobenzojske kisline datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2022“;

43.

v šestem stolpcu vrstice 266 se za metamitron datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2022“;

44.

v šestem stolpcu vrstice 267 se za sulkotrion datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. avgust 2022“;

(B)

v šestem stolpcu vrstice 23 se za bifentrin datum veljavnosti registracije nadomesti z „31. julij 2021“;


Top