Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0194

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/194 z dne 3. februarja 2017 o izdaji dovoljenja za pripravek iz Lactobacillus diolivorans DSM 32074 kot krmni dodatek za vse živalske vrste (Besedilo velja za EGP. )

C/2017/0494

OJ L 31, 4.2.2017, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/194/oj

4.2.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 31/18


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/194

z dne 3. februarja 2017

o izdaji dovoljenja za pripravek iz Lactobacillus diolivorans DSM 32074 kot krmni dodatek za vse živalske vrste

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za njihovo izdajo.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1831/2003 je bil vložen zahtevek za izdajo dovoljenja za pripravek iz Lactobacillus diolivorans DSM 32074. Navedenemu zahtevku so bili priloženi podatki in dokumenti, ki se zahtevajo v skladu s členom 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003.

(3)

Zahtevek zadeva dovoljenje za pripravek iz Lactobacillus diolivorans DSM 32074 kot krmni dodatek za vse vrste živali in njegovo uvrstitev v kategorijo „tehnološki dodatki“.

(4)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je v mnenju z dne 12. julija 2016 (2) navedla, da pripravek iz Lactobacillus diolivorans DSM 32074 pod predlaganimi pogoji uporabe nima škodljivega vpliva na zdravje živali in ljudi ter okolje. Vendar bi bilo treba dodatek obravnavati kot morebitni povzročitelj preobčutljivosti dihal. Agencija je tudi navedla, da zadevni pripravek lahko izboljša proizvodnjo silaže iz krme, ki se preprosto, srednje težko ali težko silira. Agencija meni, da ni potrebe po posebnih zahtevah glede spremljanja po dajanju na trg. Potrdila je tudi poročilo o analiznih metodah za krmni dodatek v krmi, ki ga je predložil referenčni laboratorij, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003.

(5)

Ocena pripravka iz Lactobacillus diolivorans DSM 32074 je pokazala, da so pogoji za dovoljenje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni. Zato bi bilo treba dovoliti uporabo navedenega pripravka, kakor je opredeljeno v Prilogi k tej uredbi.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izdaja dovoljenja

Pripravek iz Priloge, ki spada v kategorijo dodatkov „tehnološki dodatki“ in funkcionalno skupino „silirni dodatki“, se dovoli kot dodatek v prehrani živali v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. februarja 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(2)  EFSA Journal 2016; 14(9):4556.


PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka

Dodatek

Kemijska formula, opis, analizna metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

CFU dodatka/kg sveže snovi

Tehnološki dodatki: silirni dodatki

1k20752

Lactobacillus diolivorans

DSM 32074

Sestava dodatka:

Pripravek iz Lactobacillus diolivorans DSM 32074 z najnižjo vsebnostjo 3 × 1011 CFU/g dodatka.

Lastnosti aktivne snovi:

žive celice Lactobacillus diolivorans DSM 32074.

Analizna metoda  (1)

Metoda štetja pri krmnem dodatku: metoda razmaza na plošči z uporabo agarja MRS (EN 15787).

Identifikacija krmnega dodatka: gelska elektroforeza v pulzirajočem polju (PFGE).

vse živalske vrste

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti pogoje skladiščenja.

2.

Najmanjša vsebnost dodatka, kadar se ne uporablja v kombinaciji z drugimi mikroorganizmi kot silirnimi dodatki: 1 × 108 CFU/kg sveže snovi.

3.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravnanju z njimi določijo postopke varnega ravnanja in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za dihala.

24. februar 2027


(1)  Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslovu referenčnega laboratorija: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


Top