Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1313

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1313 z dne 1. avgusta 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede pogojev za registracijo aktivne snovi glifosat (Besedilo velja za EGP)

C/2016/4896

OJ L 208, 2.8.2016, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1313/oj

2.8.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 208/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1313

z dne 1. avgusta 2016

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede pogojev za registracijo aktivne snovi glifosat

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1) ter zlasti prve alternative člena 21(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Aktivna snov je bila vključena v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS (2) z Direktivo Komisije 2001/99/ES (3).

(2)

Aktivne snovi, vključene v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, se štejejo za odobrene v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 in so navedene v delu A Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (4).

(3)

Odobritev aktivne snovi glifosat, kot je določena v Prilogi k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011, se izteče 6 mesecev po tem, ko Komisija prejme mnenje Odbora za oceno tveganja Evropske agencije za kemikalije, ali 31. decembra 2017, pri čemer se upošteva zgodnejši datum.

(4)

Dne 30. oktobra 2015 (5) je Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) Komisiji predložila izjavo o toksikološki oceni polietoksiliranega lojevega amina (št. CAS 61791-26-2), snovi, ki se pogosto uporablja kot dodatek v fitofarmacevtskih sredstvih, ki vsebujejo glifosat. Ugotovila je, da je bila v primerjavi z glifosatom opažena znatna toksičnost polietoksiliranega lojevega amina za vse končne točke, ki se preiskujejo. Izpostavljeni so bili dodatni pomisleki v zvezi z morebitnim negativnim vplivom polietoksiliranega lojevega amina na zdravje ljudi, kadar se uporablja v fitofarmacevtskih sredstvih, ki vsebujejo glifosat. Poleg tega Agencija meni, da je zdravstvene podatke pri ljudeh v zvezi s fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo glifosat, mogoče razložiti s tem, da je strupenost večinoma posledica vsebnosti polietoksiliranega lojevega amina.

(5)

V skladu z Direktivo 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta (6) v povezavi s členom 55 Uredbe (ES) št. 1107/2009, bi morale države članice spodbujati razvoj in izvajanje integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi in alternativnih pristopov ali tehnik, da bi se zmanjšala odvisnost od uporabe pesticidov. Ker se fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo glifosat, pogosto uporabljajo za nanašanje na nekmetijskih površinah, bi morale države članice zagotoviti, da se uporaba fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo glifosat, čim bolj zmanjša ali prepove na območjih, kot so javni parki in vrtovi, športne in rekreacijske površine, šolske površine in otroška igrišča ter v neposredni bližini zdravstvenih ustanov.

(6)

Fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo glifosat, se uporabljajo tudi za nanašanje pred spravilom pridelka. V nekaterih primerih je njihova uporaba pred spravilom pridelka za preverjanje ali preprečevanje nezaželene rasti plevela v skladu z dobrimi kmetijskimi praksami. Kljub temu se zdi, da se fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo glifosat, uporabljajo tudi za nadzor točnega časa spravila pridelka ali za optimizacijo mlatenja, čeprav teh načinov uporabe morda ni mogoče obravnavati v okviru dobrih kmetijskih praks. Takšne uporabe torej morda niso v skladu z določbami iz člena 55 Uredbe (ES) št. 1107/2009. Države članice bi zato morale biti pri registraciji fitofarmacevtskih sredstev še posebej pozorne na skladnost uporab pred spravilom pridelka z dobrimi kmetijskimi praksami.

(7)

Komisija je prijavitelje pozvala, naj predložijo svoje pripombe.

(8)

Ob upoštevanju sedanjih znanstvenih in tehničnih dognanj je primerno spremeniti pogoje uporabe aktivne snovi, in sicer zlasti z izključitvijo dodatka polietoksiliranega lojevega amina (št. CAS 61791-26-2) iz uporabe v fitofarmacevtskih sredstvih, ki vsebujejo glifosat.

(9)

Izvedbeno uredbo (EU) št. 540/2011 bi bilo treba ustrezno spremeniti.

(10)

V skladu s členom 27(2) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se določi seznam dodatkov, ki niso odobreni za vključitev v fitofarmacevtska sredstva. Komisija, Agencija in države članice so začele pripravljati navedeni seznam. Pri tem bo Komisija zlasti pozorna na morebitne škodljive dodatke v fitofarmacevtskih sredstvih, ki vsebujejo glifosat. Seznam nesprejemljivih dodatkov bo v prihodnosti določen v posebnem aktu v skladu s postopkovnimi zahtevami iz člena 27(2) Uredbe (ES) št. 1107/2009.

(11)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V sedmem stolpcu „Posebne določbe“ vnosa 25 za glifosat v delu A Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se besedilo nadomesti z naslednjim:

„Registrira se lahko samo kot herbicid.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu glifosata ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za rastline, živali, hrano in krmo pripravil 27. junija 2016. V tej celoviti oceni so države članice zlasti pozorne na:

zaščito podzemne vode na ranljivih območjih, zlasti pri nekmetijski rabi,

tveganja pri uporabi na posebnih območjih iz člena 12(a) Direktive 2009/128/ES,

skladnost uporab pred spravilom pridelka z dobrimi kmetijskimi praksami.

Države članice zagotovijo, da fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo glifosat, ne vsebujejo dodatka polietoksiliranega lojevega amina (št. CAS 61791-26-2)“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. avgusta 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(2)  Direktiva Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 230, 19.8.1991, str. 1).

(3)  Direktiva Komisije 2001/99/ES z dne 20. novembra 2001 o spremembi Priloge I k Direktivi Sveta 91/414/EGS o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet za vključitev aktivnih snovi glifosat in tifensulfuron-metil (UL L 304, 21.11.2001, str. 14).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi (UL L 153, 11.6.2011, str. 1).

(5)  EFSA Journal 2015;13(11):4303. Na voljo na spletu: www.efsa.europa.eu.

(6)  Direktiva 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov (UL L 309, 24.11.2009, str. 71).


Top