EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1076

Uredba (EU) 2016/1076 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o uporabi režimov za izdelke s poreklom iz nekaterih držav iz skupine afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP), določenih v sporazumih, ki vzpostavljajo ali vodijo k vzpostavitvi sporazumov o gospodarskem partnerstvu (prenovitev)

UL L 185, 8.7.2016, p. 1–191 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/08/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1076/oj

8.7.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 185/1


UREDBA (EU) 2016/1076 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 8. junija 2016

o uporabi režimov za izdelke s poreklom iz nekaterih držav iz skupine afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP), določenih v sporazumih, ki vzpostavljajo ali vodijo k vzpostavitvi sporazumov o gospodarskem partnerstvu

(prenovitev)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 207(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 1528/2007 (3) je bila večkrat bistveno spremenjena (4). Glede na nove spremembe bi bilo treba zaradi jasnosti navedeno uredbo prenoviti.

(2)

V skladu s Sporazumom o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani (5), kakor je bil spremenjen, bi morali sporazumi o gospodarskem partnerstvu (SGP) začeti veljati najpozneje 1. januarja 2008.

(3)

Unija se od leta 2002 pogaja o SGP s skupino afriških, karibskih in pacifiških (AKP) držav, in sicer s sedmimi regijami, ki vključujejo Karibe, Srednjo Afriko, Vzhodno in Južno Afriko, Vzhodnoafriško skupnost, pacifiške otoške države, Skupnost za razvoj Južne Afrike in Zahodno Afriko. Takšni SGP morajo biti skladni z obveznostmi v okviru Svetovne trgovinske organizacije (STO), podpirati regionalno povezovanje in spodbujati postopno vključevanje gospodarstev AKP v na pravilih temelječ svetovni trgovinski sistem, s čimer bodo spodbujali njihov trajnostni razvoj in prispevali k splošnim prizadevanjem za odpravo revščine in izboljšanju življenjskih pogojev v državah AKP. V prvi fazi se lahko zaključijo pogajanja o sporazumih, ki vodijo k vzpostavitvi SGP, ki zajemajo vsaj z določbami STO skladne režime za blago, združljive s procesi regionalnega gospodarskega in političnega povezovanja, te režime pa bi se čim prej dopolnilo s celovitimi SGP.

(4)

Navedeni sporazumi, ki vzpostavljajo ali vodijo k vzpostavitvi SGP, za katere so bila pogajanja zaključena, določajo, da pogodbenice, kolikor je to mogoče, lahko sprejmejo ukrepe za uporabo sporazuma pred vzajemno začasno uporabo. Primerno je sprejeti ukrepe za uporabo sporazumov na osnovi teh določb.

(5)

Režime, ki so vključene v to uredbo, je treba po potrebi spremeniti v skladu s sklenjenimi sporazumi, ki vzpostavljajo ali vodijo k vzpostavitvi SGP, kadar so takšni sporazumi podpisani in sklenjeni na podlagi člena 218 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) ter se začasno uporabljajo ali so že veljavni. Režimi se v celoti ali deloma ukinejo, če zadevni sporazumi ne začnejo veljati v razumnem času, v skladu z Dunajsko konvencijo o pravu mednarodnih pogodb.

(6)

Pri uvozu v Unijo bi morali režimi v sporazumih, ki vzpostavljajo ali vodijo k vzpostavitvi SGP, omogočati dajatev prost dostop, brez tarifnih kvot, za vse izdelke, razen orožja. Za navedene režime veljajo prehodna obdobja ter režimi za nekatere občutljive izdelke in posebni režimi za francoske čezmorske departmaje. Glede na posebnosti razmer v Južni Afriki, bi morali biti izdelki s poreklom iz Južne Afrike še naprej deležni ugodnosti ustreznih določb Sporazuma o trgovini, razvoju in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Južnoafriško republiko na drugi strani (6), kakor je bil spremenjen (STRS), in sicer do začetka veljavnosti sporazuma, ki vzpostavlja ali vodi k vzpostavitvi SGP med Unijo in Južno Afriko.

(7)

Pravila o poreklu, ki se uporabljajo pri uvozu na podlagi te uredbe, bi v prehodnem obdobju morala biti tista, ki so določena v Prilogi II. Navedena pravila o poreklu bi morala biti nadomeščena s pravili, priloženimi morebitnemu sporazumu z regijami ali državami, navedenimi v Prilogi I, od trenutka začasne uporabe ali začetka veljavnosti sporazuma, kar koli nastopi prej.

(8)

V primeru nezagotavljanja upravnega sodelovanja, nepravilnosti ali goljufije je treba omogočiti začasno opustitev režimov iz te uredbe. Kadar država članica Komisiji zagotovi informacije o morebitni goljufiji ali nezagotavljanju upravnega sodelovanja, bi se morala uporabljati ustrezna zakonodaja Unije, zlasti Uredba Sveta (ES) št. 515/97 (7).

(9)

Primerno je tudi določiti splošne zaščitne ukrepe za izdelke, ki jih zajema ta uredba.

(10)

Zaradi posebne občutljivosti kmetijskih proizvodov je primerno dovoliti, da se sprejmejo zaščitni ukrepi, kadar uvoz povzroči ali grozi, da bo povzročil motnje na trgu takih proizvodov ali motnje v mehanizmih, ki upravljajo navedene trge.

(11)

V skladu s členom 349 PDEU bi bilo treba v vseh politikah Unije, zlasti carinskih in trgovinskih politikah, ustrezno upoštevati posebne strukturne, socialne in gospodarske razmere v najbolj oddaljenih regijah Unije.

(12)

Pri učinkovitem določanju pravil o zaščitnih ukrepih bi bilo zato treba posebej upoštevati občutljivost kmetijskih proizvodov, zlasti sladkorja, ter posebno ranljivost in interes najbolj oddaljenih regij Unije.

(13)

Člen 134 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti je bil z Lizbonsko pogodbo črtan, ne da bi bil z enakovrednim členom nadomeščen v Pogodbi o Evropski uniji ali PDEU. Zato bi bilo treba sklicevanje na navedeni člen v Uredbi (ES) št. 1528/2007 opustiti.

(14)

Da se tehnično prilagodijo režimi za izdelke s poreklom iz nekaterih držav iz skupine AKP držav, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte v zvezi s spremembami Priloge I k tej uredbi z namenom, da se doda ali umakne države oziroma regije, ter v zvezi z uvedbo tehničnih sprememb Priloge II k tej uredbi, ki so potrebne zaradi uporabe navedene priloge. Poleg tega bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte v zvezi z dodajanjem priloge k tej uredbi, ki določa ureditev, ki se uporabi za izdelke s poreklom iz Južne Afrike, ko bodo ustrezne trgovinske določbe STRS nadomeščene z ustreznimi določbami sporazumov, ki vzpostavljajo ali vodijo k vzpostavitvi SGP. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje (8). Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

(15)

Nekatere države, ki niso sprejele potrebnih ukrepov za ratifikacijo zadevnih sporazumov, so bile z Uredbo (EU) št. 527/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (9) umaknjene iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1528/2007.

(16)

Da se zagotovi, da se te države po sprejetju ukrepov, potrebnih za ratifikacijo zadevnih sporazumov in do začetka njihove veljavnosti, lahko hitro ponovno vključijo v Prilogo I k tej uredbi, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte v zvezi s ponovno vključitvijo držav, ki so bile z Uredbo (EU) št. 527/2013 umaknjene iz Priloge k I Uredbi (ES) št. 1528/2007.

(17)

Da bi zagotovili enotne pogoje za izvajanje te uredbe, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (10).

(18)

Za opustitev odprave dajatev bi bilo glede na naravo takšnih opustitev ustrezno uporabiti svetovalni postopek. Tega bi bilo treba glede na učinke nadzornih in začasnih zaščitnih ukrepov uporabiti tudi za sprejetje takih ukrepov. Kadar bi zamuda pri uvedbi ukrepov povzročila škodo, ki bi jo bilo težko popraviti, je potrebno, da ima Komisija možnost sprejeti začasne ukrepe, ki se začnejo uporabljati takoj –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE 1

PREDMET UREJANJA, PODROČJE UPORABE IN DOSTOP NA TRG

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba za izdelke s poreklom iz nekaterih držav iz skupine afriških, karibskih in pacifiških (AKP) držav uporablja režime, določene v sporazumih, ki vzpostavljajo ali vodijo k vzpostavitvi sporazumov o gospodarskem partnerstvu.

Člen 2

Področje uporabe

1   Ta uredba se uporablja za izdelke s poreklom iz regij in držav, navedenih v Prilogi I.

2.   Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 22 za spreminjanje Priloge I, da se dodajo regije ali države iz skupine držav AKP, ki so zaključile pogajanja o sporazumu z Unijo, ki izpolnjuje vsaj zahteve iz člena XXIV Splošnega sporazuma o carinah in trgovini 1994 (GATT 1994).

3.   Regija ali država ostane na seznamu iz Priloge I, razen če Komisija sprejme delegirani akt v skladu s členom 22 o spremembi Priloge I, da se črta to regijo ali državo s seznama iz navedene priloge, zlasti kadar:

(a)

regija ali država navede, da ne namerava ratificirati sporazuma, ki ji je omogočil vključitev na seznam iz Priloge I;

(b)

do ratifikacije sporazuma, ki je regiji ali državi omogočil vključitev na seznam iz Priloge I, ni prišlo v razumnem časovnem obdobju, tako da se je začetek veljavnosti sporazuma neupravičeno zavlekel, ali

(c)

sporazum preneha veljati ali zadevna regija ali država na podlagi sporazuma nima več pravic in dolžnosti, vendar sporazum še vedno velja.

Člen 3

Prenos pooblastila

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 22 za spreminjanje Priloge I k tej uredbi, in sicer tako da se ponovno vključijo tiste regije ali države iz skupine držav AKP, ki so bile z Uredbo (EU) št. 527/2013 črtane iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1528/2007 in so po tem črtanju sprejele potrebne ukrepe za ratifikacijo njihovih zadevnih sporazumov.

Člen 4

Dostop na trg

1.   Uvozne dajatve se odpravijo za vse izdelke iz poglavij 1 do 97, razen iz poglavja 93, harmoniziranega sistema s poreklom iz regij ali držav, navedenih v Prilogi I. Za takšno odpravo se uporabljajo splošni zaščitni ukrepi iz členov 9 do 20.

2.   Za izdelke iz poglavja 93 harmoniziranega sistema s poreklom iz regij ali držav, navedenih v Prilogi I, se še naprej uporabljajo veljavne dajatve v skladu s klavzulo države z največjimi ugodnostmi.

3.   Odstavek 1 se ne uporablja za izdelke s poreklom iz Južne Afrike. Za takšne izdelke se uporabljajo ustrezne določbe STRS. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s postopkom iz člena 22, da se tej uredbi doda priloga, v kateri bodo določeni režimi, ki se bodo uporabljali za izdelke s poreklom iz Južne Afrike, ko bodo ustrezne trgovinske določbe STRS nadomeščene z ustreznimi določbami sporazumov, ki vzpostavljajo ali vodijo k vzpostavitvi SGP.

4.   Odstavek 1 se ne uporablja za izdelke iz tarifne številke 0803 00 19 s poreklom iz regije ali države, navedene v Prilogi I, in sproščene v prosti promet v najbolj oddaljenih regijah Unije pred 1. januarjem 2018. Odstavek 1 tega člena in člen 8 se ne uporabljata za izdelke iz tarifne številke 1701 s poreklom iz regije ali države, navedene v Prilogi I, in sproščene v prosti promet v francoskih čezmorskih departmajih pred 1. januarjem 2018. Ti obdobji se podaljšata do 1. januarja 2028, razen če se pogodbenice zadevnih sporazumov ne dogovorijo drugače. Komisija o prenehanju veljavnosti te določbe zainteresirane strani obvesti z objavo obvestila v Uradnem listu Evropske unije.

POGLAVJE II

PRAVILA O POREKLU IN UPRAVNO SODELOVANJE

Člen 5

Pravila o poreklu

1.   Pravila o poreklu, določena v Prilogi II, se uporabljajo pri ugotavljanju, ali je izdelek po poreklu iz regij ali držav, navedenih v Prilogi I.

2.   Pravila o poreklu, določena v Prilogi II, se nadomestijo s pravili o poreklu, priloženimi k vsakemu sporazumu z regijami ali državami, navedenimi v Prilogi I, ko se navedeni sporazum bodisi začasno uporablja ali ko začne veljati, kar koli nastopi prej. Komisija objavi obvestilo v Uradnem listu Evropske unije, da gospodarske subjekte obvesti o datumu začasne uporabe ali začetka veljavnosti, od katerega se za izdelke s poreklom iz regij ali držav, navedenih v Prilogi I, uporabljajo pravila o poreklu v sporazumu.

3.   Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 22 v zvezi s tehničnimi spremembami Priloge II, kadar je treba upoštevati spremembe drugih aktov carinske zakonodaje Unije.

4.   Sklepi o upravljanju Priloge II se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 19(5).

Člen 6

Upravno sodelovanje

1.   Kadar Komisija na podlagi objektivnih informacij ugotovi nezagotavljanje upravnega sodelovanja ali nepravilnosti ali goljufijo, lahko v skladu s tem členom začasno opusti odpravo dajatev iz členov 4, 7 in 8 (v nadaljnjem besedilu: ustrezna obravnava).

2.   V tem členu nezagotavljanje upravnega sodelovanja med drugim pomeni:

(a)

ponavljajoče se nespoštovanje ustreznih obveznosti, ki zahtevajo preverjanje porekla zadevnega izdelka oziroma izdelkov;

(b)

ponavljajoče se zavračanje ali neupravičeno odlašanje pri izvajanju ali sporočanju rezultatov naknadnega preverjanja dokazila o poreklu;

(c)

ponavljajoče se zavračanje ali neupravičeno odlašanje pri pridobivanju pooblastil za izvajanje misij v zvezi z upravnim sodelovanjem, da bi se preverila pristnost dokumentov ali točnost informacij v zvezi z odobritvijo ustrezne obravnave.

Za namen tega člena je nepravilnosti ali goljufijo med drugim mogoče ugotoviti, kadar se uvoz blaga, ki presega običajno raven proizvodnje in izvoznih zmogljivosti zadevne regije ali države, brez zadovoljive obrazložitve močno poveča.

3.   Kadar Komisija na podlagi informacij, ki jih zagotovi država članica, ali na lastno pobudo ugotovi, da so pogoji, določeni v odstavkih 1 in 2 tega člena, izpolnjeni, je ustrezno obravnavo mogoče opustiti v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 19(4), pod pogojem, da je Komisija pred tem:

(a)

obvestila odbor iz člena 19(2);

(b)

obvestila zadevno regijo ali državo v skladu s kakršnimi koli ustreznimi postopki, ki se uporabljajo med Unijo in navedeno državo ali regijo, in

(c)

objavila obvestilo v Uradnem listu Evropske unije, ki navaja, da je bilo ugotovljeno nezagotavljanje upravnega sodelovanja, nepravilnosti ali goljufija.

4.   Obdobje opustitve na podlagi tega člena ne sme biti daljše, kot je potrebno za zaščito finančnih interesov Unije. To obdobje ne sme presegati šestih mesecev, lahko pa se podaljša. Ob koncu tega obdobja Komisija sklene bodisi končati opustitev bodisi podaljšati obdobje opustitve v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 19(4).

5.   Postopki za začasno opustitev, določeni v odstavkih 2, 3 in 4, se nadomestijo s tistimi, določenimi v katerem koli sporazumu z regijami ali državami, navedenimi v Prilogi I, ko se navedeni sporazum začasno uporablja ali ko začne veljati, kar koli nastopi prej. Komisija objavi obvestilo v Uradnem listu Evropske unije, da gospodarske subjekte obvesti o datumu začasne uporabe ali začetka veljavnosti, od katerega se za izdelke, ki jih zajema ta uredba, uporabljajo postopki za začasno opustitev v sporazumu.

6.   Komisija za izvajanje začasne opustitve, določene v katerem koli sporazumu z regijami ali državami, navedenimi v Prilogi I, brez neupravičenega odlašanja:

(a)

obvesti Odbor iz člena 19(2), da je bilo ugotovljeno nezagotavljanje upravnega sodelovanja, nepravilnosti ali goljufija, ter

(b)

objavi obvestilo v Uradnem listu Evropske unije, ki navaja, da je bilo ugotovljeno nezagotavljanje upravnega sodelovanja, nepravilnosti ali goljufija.

Sklep o opustitvi ustrezne obravnave se sprejme v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 19(4).

POGLAVJE III

PREHODNE UREDITVE

ODDELEK 1

Riž

Člen 7

Tarifne kvote po stopnji dajatve nič

Uvozne dajatve se ne uvedejo za izdelke iz tarifne številke 1006.

ODDELEK 2

Sladkor

Člen 8

Tarifne kvote po stopnji dajatve nič

Uvozne dajatve se ne uvedejo za izdelke iz tarifne številke 1701.

POGLAVJE IV

SPLOŠNE ZAŠČITNE DOLOČBE

Člen 9

Opredelitve

V tem poglavju se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„industrija Unije“ pomeni vse proizvajalce v Uniji, ki proizvajajo podobne ali neposredno konkurenčne izdelke in ki delujejo znotraj ozemlja Unije, ali tiste proizvajalce v Uniji, katerih skupna proizvodnja podobnih ali neposredno konkurenčnih izdelkov predstavlja večji del celotne proizvodnje teh izdelkov v Uniji;

(b)

„resna škoda“ pomeni znatno splošno poslabšanje položaja industrije Unije;

(c)

„grožnja resne škode“ pomeni resno škodo, ki nedvomno neposredno grozi;

(d)

„motnje“ pomenijo težave v sektorju ali industriji;

(e)

„grožnja motnje“ pomeni motnje, ki nedvomno neposredno grozijo.

Člen 10

Načela

1.   Zaščitni ukrep se lahko uvede v skladu z določbami, določenimi v tem poglavju, kadar se izdelki s poreklom iz regij ali držav, navedenih v Prilogi I, uvažajo v Unijo v tako povečanih količinah in pod takimi pogoji, da to povzroči ali grozi, da bo povzročilo kar koli od navedenega:

(a)

resno škodo industriji Unije;

(b)

motnje v sektorju gospodarstva, zlasti kjer te motnje povzročajo večje socialne probleme ali težave, ki bi lahko privedle do resnega poslabšanja gospodarskih razmer v Uniji, ali

(c)

motnje na trgih kmetijskih proizvodov, ki jih zajema Priloga I k Sporazumu STO o kmetijstvu, ali pri mehanizmih, ki upravljajo navedene trge.

2.   V primerih, kadar se izdelki s poreklom iz regij ali držav, navedenih v Prilogi I, v Unijo uvažajo v tako povečanih količinah in pod takimi pogoji, da lahko povzroči ali grozi, da bo povzročil motnje v gospodarskih razmerah ene ali več najbolj oddaljenih regij Unije, se lahko v skladu z določbami, določenimi v tem poglavju, uvede zaščitni ukrep.

Člen 11

Določitev pogojev za uvedbo zaščitnih ukrepov

1.   Določitev resne škode ali grožnje resne škode med drugim zajema naslednje dejavnike:

(a)

obseg uvoza, zlasti pri znatnem povečanju, bodisi v absolutnem smislu bodisi v sorazmernem glede na proizvodnjo ali potrošnjo v Uniji;

(b)

ceno uvoza, predvsem kjer je prišlo do znatno nelojalnega nižanja cen v primerjavi s ceno podobnega izdelka v Uniji;

(c)

posledični učinek na industrijo Unije, kakor je razviden iz trendov nekaterih ekonomskih dejavnikov, kot so proizvodnja, izkoriščenost zmogljivosti, zaloge, prodaja, tržni delež, znižanje cen ali preprečevanje zvišanja cen, ki bi običajno nastopilo, dobički, donos vloženega kapitala, denarni tok in zaposlitev;

(d)

druge dejavnike poleg uvoznih trendov, ki povzročajo ali so morda povzročili škodo industriji Unije.

2.   Določitev motnje ali grožnje motnje temelji na objektivnih dejavnikih, vključno z naslednjimi elementi:

(a)

povečanje obsega uvoza bodisi v absolutnem smislu bodisi v sorazmernem glede na proizvodnjo v Uniji in uvoz iz drugih virov ter

(b)

učinek takšnega uvoza na cene ali

(c)

učinek takšnega uvoza na industrijo Unije ali zadevni gospodarski sektor, med drugim v zvezi z ravnmi prodaje, proizvodnjo, finančnim stanjem in zaposlovanjem.

3.   Pri ugotavljanju, ali so pogoji uvoza takšni, da lahko povzročijo ali grozijo, da bodo povzročili motnje na trgu kmetijskih proizvodov ali mehanizmov, ki upravljajo navedene trge, vključno z uredbami, ki vzpostavljajo skupne ureditve trgov, se upoštevajo vsi ustrezni objektivni dejavniki, vključno z enim ali več od naslednjih elementov:

(a)

obseg uvoza v primerjavi z uvozom iz prejšnjih koledarskih ali tržnih let, odvisno od primera, notranja proizvodnja in potrošnja, ter ravni v prihodnosti, načrtovane glede na reforme skupnih tržnih ureditev;

(b)

raven notranjih cen v primerjavi z referenčnimi ali ciljnimi cenami, če so na voljo, oziroma, kadar niso na voljo, v primerjavi s povprečnimi cenami na notranjem trgu v enakem obdobjem v prejšnjih tržnih letih;

(c)

na trgih za izdelke iz tarifne številke 1701, razmere, kadar v dveh zaporednih mesecih povprečna tržna cena Unije za beli sladkor pade pod 80 % povprečne tržne cene Unije za beli sladkor v prejšnjem tržnem letu.

4.   Pri ugotavljanju, ali so pogoji iz odstavkov 1, 2 in 3 v primeru najbolj oddaljenih regij Unije izpolnjeni, se analize omejijo na območje zadevnih najbolj oddaljenih regij oziroma regije Unije. Posebno pozornost se nameni obsegu lokalne industrije, njenemu finančnemu stanju in razmeram zaposlovanja.

Člen 12

Začetek postopka

1.   Preiskava se začne na zahtevo države članice ali na pobudo Komisije, če je za Komisijo očitno, da obstaja dovolj dokazov, ki upravičujejo takšen začetek.

2.   Države članice obvestijo Komisijo, če bi uvozni trendi katere koli od regij ali držav, navedenih v Prilogi I, zahtevali sprejem zaščitnih ukrepov. Ta informacija vsebuje razpoložljive dokaze, kot so določeni na podlagi meril iz člena 11. Komisija posreduje te informacije vsem državam članicam v treh delovnih dneh po njihovem prejemu.

3.   Kadar je očitno, da obstajajo zadostni dokazi, ki upravičujejo začetek postopka, Komisija objavi obvestilo v Uradnem listu Evropske unije. Postopek se začne v enem mesecu od dneva prejema informacij od države članice.

Komisija obvesti države članice o svoji analizi informacij, in sicer običajno v 21 dneh od datuma, ko je Komisija informacijo prejela.

4.   Če Komisija meni, da obstaja katera koli okoliščina iz člena 10, takoj obvesti zadevno regijo ali državo s seznama v Prilogi I o svoji nameri, da začne preiskavo. Obvestilo lahko spremlja povabilo na posvetovanje s ciljem, da bi razjasnili položaj in dosegli obojestransko zadovoljivo rešitev.

Člen 13

Preiskava

1.   Po začetku postopka Komisija začne preiskavo.

2.   Komisija lahko od držav članic zahteva, da zagotovijo informacije, države članice pa storijo vse potrebno, da ugodijo takšni zahtevi. Kadar so te informacije v splošnem interesu ali kadar država članica zanje zaprosi, jih Komisija pošlje vsem državam članicam, če niso zaupne; če so zaupne, Komisija pošlje le povzetek, ki ni zaupen.

3.   Komisija lahko v primeru preiskave, omejene na najbolj oddaljene regije Unije, od pristojnih lokalnih organov zahteva, da informacije iz odstavka 2 zagotovijo preko zadevne države članice.

4.   Preiskava se konča, če je le mogoče, v šestih mesecih po njenem začetku. V izrednih primerih se lahko ta rok podaljša za nadaljnje tri mesece.

Člen 14

Uvedba začasnih zaščitnih ukrepov

1.   Začasni zaščitni ukrepi se uporabljajo v kritičnih okoliščinah, ko bi odlašanje povzročilo škodo, ki bi se težko odpravila, na podlagi predhodne ugotovitve, da obstaja katera koli okoliščina iz člena 10. Takšni začasni zaščitni ukrepi se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 19(4), v nujnih primerih pa v skladu s členom 19(6).

2.   Zaradi posebnih razmer v najbolj oddaljenih regijah Unije in njihove občutljivosti za morebitno nenadno povečanje uvoza se v postopkih, ki jih zadevajo, uporabijo začasni zaščitni ukrepi, če predhodno ugotavljanje pokaže, da se je uvoz povečal. Takšni začasni zaščitni ukrepi se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 19(4), v nujnih primerih pa v skladu s členom 19(6).

3.   Kadar država članica zahteva takojšnje ukrepanje Komisije in kadar so izpolnjeni pogoji iz odstavka 1 ali 2, Komisija sprejme odločitev najpozneje v petih delovnih dneh po prejemu zahteve.

4.   Začasni zaščitni ukrepi so lahko v obliki povišanja carin za zadevne izdelke do ravni, ki ne presega carine, ki se uporablja za druge članice STO, ali v obliki tarifnih kvot.

5.   Začasni zaščitni ukrepi se ne uporabljajo več kot 180 dni. V primerih, kadar so začasni ukrepi omejeni na najbolj oddaljene regije, se začasni ukrepi ne uporabljajo več kot 200 dni.

6.   Če se začasni zaščitni ukrepi razveljavijo, ker preiskava pokaže, da pogoji, določeni v členih 10 in 11, niso bili izpolnjeni, se kakršna koli pobrana dajatev na podlagi teh ukrepov samodejno povrne.

Člen 15

Zaključek postopka in preiskave brez ukrepov

Kadar se šteje, da zaščitni ukrepi niso potrebni, se postopek in preiskava zaključita v skladu s postopkom pregleda iz člena 19(5).

Člen 16

Uvedba dokončnih zaščitnih ukrepov

1.   Kadar dokončno ugotovljena dejstva kažejo na to, da obstaja katera koli okoliščina iz člena 10, Komisija zahteva posvetovanja z zadevno regijo ali državo v okviru ustreznih institucionalnih režimov, določenih v ustreznih sporazumih, ki so podlaga za vključitev regije ali države v Prilogo I, da bi se poiskala obojestransko zadovoljiva rešitev.

2.   Če posvetovanja iz odstavka 1 tega člena v 30 dneh po posredovanju zadeve zadevni regiji ali državi ne privedejo do obojestransko zadovoljive rešitve, Komisija v skladu s postopkom pregleda iz člena 19(5) v 20 delovnih dneh po koncu obdobja posvetovanja sprejme sklep o uvedbi dokončnih zaščitnih ukrepov.

3.   Dokončni zaščitni ukrepi so lahko v eni od naslednjih oblik:

(a)

opustitev nadaljnjega znižanja stopnje uvozne dajatve za zadevne izdelke s poreklom iz zadevne regije ali države;

(b)

povišanje carin za zadevne izdelke do ravni, ki ne presega carine, ki se uporablja za druge članice STO;

(c)

tarifna kvota.

4.   Za isti izdelek iz iste regije ali države se ne sme uporabiti noben dokončni zaščitni ukrep manj kot eno leto po tem, ko so se iztekli ali bili ukinjeni prejšnji takšni ukrepi.

Člen 17

Trajanje in pregled zaščitnih ukrepov

1.   Zaščitni ukrep velja samo tako dolgo, kot je to potrebno za preprečitev ali odpravo resne škode ali motenj. To obdobje ne sme presegati dveh let – vključno s trajanjem kakršnega koli začasnega ukrepa – razen če se podaljša v skladu z odstavkom 2. Kadar je ukrep omejen na eno ali več najbolj oddaljenih regij Unije, obdobje uporabe ne sme presegati štirih let.

2.   Začetno obdobje trajanja zaščitnega ukrepa se lahko izjemoma podaljša, če se ugotovi, da je zaščitni ukrep še naprej potreben za preprečitev ali odpravo resne škode ali motenj.

3.   Podaljšanje se sprejme v skladu s postopki iz te uredbe, ki veljajo za preiskavo, in z uporabo enakih postopkov, kakor v primeru začetnih ukrepov.

Skupno trajanje zaščitnega ukrepa ne sme presegati štirih let, vključno s kakršnim koli začasnim ukrepom. V primeru, da je ukrep omejen na eno ali več najbolj oddaljenih regij Unije, se časovna omejitev podaljša na osem let.

4.   Če trajanje zaščitnega ukrepa presega eno leto, se ukrep postopno sprosti v rednih časovnih presledkih v obdobju njegove uporabe, vključno z obdobjem morebitnega podaljšanja.

Z zadevno regijo ali državo se v ustreznih institucionalnih organih, določenih v ustreznih sporazumih, izvajajo redna posvetovanja, z namenom, da se oblikuje časovni razpored za odpravo zaščitnih ukrepov, takoj ko to dopuščajo okoliščine.

Člen 18

Nadzorni ukrepi

1.   Kadar so uvozni trendi izdelka s poreklom iz države AKP takšni, da bi lahko takšen uvoz povzročil katero koli od okoliščin iz člena 10, se lahko za uvoz navedenega izdelka uvede predhodni nadzor Unije.

2.   Komisija sprejme sklep o uvedbi nadzornih ukrepov v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 19(4).

3.   Nadzorni ukrepi veljajo omejen čas. Če ni določeno drugače, prenehajo veljati ob koncu šestmesečnega obdobja, ki sledi prvemu šestmesečnemu obdobju po njihovi uvedbi.

4.   Kadar je to potrebno, so nadzorni ukrepi lahko omejeni na območje ene ali več najbolj oddaljenih regij Unije.

5.   O sklepu o uvedbi nadzornih ukrepov se nemudoma obvesti ustrezni institucionalni organ, določen v ustreznih sporazumih, ki regiji ali državi omogočajo vključitev na seznam iz Priloge I.

Člen 19

Postopek v odboru

1.   Komisiji za namene členov 14, 15, 16 in 18 te uredbe pomaga Odbor za zaščitne ukrepe, ustanovljen s členom 3(1) Uredbe (EU) 2015/478 Evropskega parlamenta in Sveta (11). Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.   Komisiji za namene členov 5 in 6 te uredbe in za namene člena 6(11) in (13) ter člena 36(4) Priloge II k tej uredbi pomaga Odbor za carinski zakonik, ustanovljen s členom 285(1) Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (12). Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

3.   Komisiji za namene členov 7 in 8 te uredbe pomaga Odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov, ustanovljen s členom 229(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (13). Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

4.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011.

5.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

6.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 8 Uredbe (EU) št. 182/2011, v povezavi s členom 4 Uredbe.

Člen 20

Izredni ukrepi z omejeno ozemeljsko uporabo

Kadar se izkaže, da so pogoji, določeni za sprejetje zaščitnih ukrepov, izpolnjeni v eni ali več državah članicah, lahko Komisija po preučitvi alternativnih rešitev izjemoma odobri uporabo nadzornih in zaščitnih ukrepov, ki so omejeni na zadevno državo članico ali države članice, če meni, da so takšni ukrepi na tej ravni primernejši od ukrepov, ki se uporabljajo v vsej Uniji. Takšni ukrepi morajo biti časovno strogo omejeni in morajo čim manj ovirati delovanje notranjega trga.

POGLAVJE V

POSTOPKOVNE DOLOČBE

Člen 21

Prilagajanje tehničnemu razvoju

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 22 v zvezi s tehničnimi spremembami člena 6 in členov 9 do 20, ki so morda potrebne zaradi razlik med to uredbo in sporazumi, ki so podpisani in se začasno uporabljajo ali ki so v skladu s členom 218 PDEU sklenjeni z regijami ali državami iz Priloge I.

Člen 22

Izvajanje pooblastila

1.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 21. junija 2013. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 2(2) in (3), člena 4(3), člena 5(3) in člena 21 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 20. februarja 2014. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

3.   Prenos pooblastila iz člena 2(2) in (3), člena 3, člena 4(3), člena 5(3) in člena 21 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.   Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.

5.   Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

6.   Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 3, člena 4(3), člena 5(3) oziroma člena 21, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

7.   Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 2(2) in (3), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za štiri mesece.

Člen 23

Poročilo

Komisija vključi informacije o izvajanju te uredbe v svoje letno poročilo o uporabi in izvajanju ukrepov trgovinske zaščite, ki ga predloži Evropskemu parlamentu in Svetu na podlagi člena 22a Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 (14).

POGLAVJE VI

KONČNE DOLOČBE

Člen 24

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 1528/2007 se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se štejejo kot sklicevanja na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge IV.

Člen 25

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 8. junija 2016

Za Evropski parlament

Predsednik

M. SCHULZ

Za Svet

Predsednik

A.G. KOENDERS


(1)  UL C 32, 28.1.2016, str. 23.

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 12. aprila 2016 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 25. maja 2016.

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 1528/2007 z dne 20. decembra 2007 o uporabi ureditev za blago s poreklom iz nekaterih držav iz skupine afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP), določenih v sporazumih, ki vzpostavljajo ali vodijo k vzpostavitvi sporazumov o gospodarskem partnerstvu (UL L 348, 31.12.2007, str. 1).

(4)  Glej Prilogo III.

(5)  UL L 317, 15.12.2000, str. 3.

(6)  UL L 311, 4.12.1999, str. 3.

(7)  Uredba Sveta (ES) št. 515/97 z dne 13. marca 1997 o medsebojni pomoči med upravnimi organi držav članic in o sodelovanju med njimi in Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje (UL L 82, 22.3.1997, str. 1).

(8)  UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

(9)  Uredba (EU) št. 527/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1528/2007 glede izločitve več držav s seznama regij ali držav, ki so zaključile pogajanja (UL L 165, 18.6.2013, str. 59).

(10)  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

(11)  Uredba (EU) 2015/478 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2015 o skupnih pravilih za uvoz (UL L 83, 27.3.2015, str. 16).

(12)  Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L 269, 10.10.2013, str. 1).

(13)  Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L 347, 20.12.2013, str. 671).

(14)  Uredba Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (UL L 343, 22.12.2009, str. 51).


PRILOGA I

SEZNAM REGIJ ALI DRŽAV, KI SO ZAKLJUČILA POGAJANJA V SMISLU ČLENA 2(2)

 

ANTIGVA IN BARBUDA

 

ZVEZA BAHAMI

 

BARBADOS

 

BELIZE

 

REPUBLIKA BOCVANA

 

ZVEZA DOMINIKA

 

DOMINIKANSKA REPUBLIKA

 

REPUBLIKA FIDŽI

 

REPUBLIKA GANA

 

GRENADA

 

KOOPERATIVNA REPUBLIKA GVAJANA

 

JAMAJKA

 

REPUBLIKA KAMERUN

 

REPUBLIKA KENIJA

 

REPUBLIKA MADAGASKAR

 

REPUBLIKA MAURITIUS

 

REPUBLIKA NAMIBIJA

 

NEODVISNA DRŽAVA PAPUA NOVA GVINEJA

 

FEDERACIJA SAINT KITTS IN NEVIS

 

SVETA LUCIJA

 

SAINT VINCENT IN GRENADINE

 

REPUBLIKA SEJŠELI

 

REPUBLIKA SLONOKOŠČENA OBALA

 

REPUBLIKA SURINAM

 

KRALJEVINA SVAZI

 

REPUBLIKA TRINIDAD IN TOBAGO

 

REPUBLIKA ZIMBABVE


PRILOGA II

Pravila o poreklu

V ZVEZI Z OPREDELITVIJO POJMA „IZDELKI S POREKLOM“ IN NAČINI UPRAVNEGA SODELOVANJA

NASLOV I:

Splošne določbe

Členi

1.

Opredelitev pojmov

NASLOV II:

Opredelitev pojma izdelki s poreklom

Členi

2.

Splošne zahteve

3.

V celoti pridobljeni izdelki

4.

Zadosti obdelani ali predelani izdelki

5.

Nezadostni postopki obdelave ali predelave

6.

Kumulacija porekla

7.

Enota kvalifikacije

8.

Dodatki, nadomestni deli in orodja

9.

Garniture

10.

Nevtralne sestavine

NASLOV III:

Zahteve glede ozemlja

Členi

11.

Načelo teritorialnosti

12.

Neposredni prevoz

13.

Razstave

NASLOV IV:

Dokazilo o poreklu

Členi

14.

Splošne zahteve

15.

Postopek za izdajo potrdila o gibanju blaga EUR.1

16.

Naknadno izdano potrdilo o gibanju blaga EUR.1

17.

Izdaja dvojnika potrdila o gibanju blaga EUR.1

18.

Izdaja potrdil o gibanju blaga EUR.1 na podlagi predhodno izdanega ali sestavljenega dokazila o poreklu

19.

Pogoji za izjavo na računu

20.

Pooblaščeni izvoznik

21.

Veljavnost dokazila o poreklu

22.

Tranzitni postopek

23.

Predložitev dokazila o poreklu

24.

Uvoz po delih

25.

Izjeme pri dokazilu o poreklu

26.

Informativni postopek za kumulacijske namene

27.

Dokazilne listine

28.

Shranjevanje dokazil o poreklu in dokazilnih listin

29.

Razlike in oblikovne napake

30.

Zneski, izraženi v eurih

NASLOV V:

Dogovori o upravnem sodelovanju

Členi

31.

Medsebojna pomoč

32.

Preverjanje dokazil o poreklu

33.

Preverjanje izjav dobaviteljev

34.

Kazni

35.

Proste cone

36.

Odstopanja

NASLOV VI:

Ceuta in Melilla

Členi

37.

Posebni pogoji

NASLOV VII:

Končne določbe

Členi

38.

Dodatki

KAZALO

DODATKI

DODATEK 1:

Uvodne opombe k seznamu v Dodatku 2

DODATEK 2:

Seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti na materialih brez porekla, da izdelani izdelek lahko pridobi status blaga s poreklom

DODATEK 2A:

Odstopanja od seznama obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti na materialih brez porekla, da izdelani izdelek lahko pridobi status blaga s poreklom v skladu s členom 4 te priloge

DODATEK 3:

Obrazec za potrdilo o gibanju blaga EUR.1

DODATEK 4:

Izjava na računu

DODATEK 5A:

Izjava dobavitelja za izdelke s statusom preferencialnega porekla

DODATEK 5B:

Izjava dobavitelja za izdelke, ki nimajo statusa preferencialnega porekla

DODATEK 6:

Informativno potrdilo

DODATEK 7:

Izdelki, za katere se člen 6(5) te priloge ne uporablja

DODATEK 8:

Ribiški proizvodi, za katere se člen 6(5) te priloge začasno ne uporablja

DODATEK 9:

Sosednje države v razvoju

DODATEK 10:

Izdelki, za katere se določbe o kumulaciji iz člena 2(2) ter člena 6(1) in (2) te priloge uporabljajo po 1. oktobru 2015 in za katere se določbe člena 6(5), (9) in (12) te priloge ne uporabljajo

DODATEK 11:

Izdelki, za katere se določbe člena 6(5), (9) in (12) te priloge ne uporabljajo

DODATEK 12:

Čezmorske države in ozemlja

NASLOV I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tej prilogi:

(a)

„izdelava“ pomeni katero koli vrsto obdelave ali predelave, vključno s sestavljanjem ali posebnimi postopki;

(b)

„material“ pomeni vsako sestavino, surovino, sestavni del ali del itd., ki se uporablja pri izdelavi izdelka;

(c)

„izdelek“ pomeni izdelek, ki se izdeluje, tudi če je namenjen poznejši uporabi pri drugem postopku izdelave;

(d)

„blago“ pomeni materiale in izdelke;

(e)

„carinska vrednost“ pomeni vrednost, določeno v skladu s Sporazumom o izvajanju člena VII GATT 1994 (Sporazum STO o carinski vrednosti);

(f)

„cena franko tovarna“ pomeni ceno, ki se za izdelek franko tovarna plača proizvajalcu, pri katerem se opravi zadnja obdelava ali predelava, če cena vključuje vrednost vseh uporabljenih materialov, zmanjšano za vse notranje dajatve, ki se ali se lahko povrnejo pri izvozu pridobljenega izdelka;

(g)

„vrednost materialov“ pomeni carinsko vrednost pri uvozu uporabljenih materialov brez porekla ali, če ta ni znana in se je ne da ugotoviti, prvo preverljivo ceno, plačano za materiale na zadevnem ozemlju;

(h)

„vrednost materialov s poreklom“ pomeni vrednost teh materialov, kakor so opredeljeni v točki (g), ki se smiselno uporablja;

(i)

„dodana vrednost“ pomeni ceno izdelka franko tovarna, zmanjšano za carinsko vrednost materialov, uvoženih v Unijo ali države AKP;

(j)

„poglavja“ in „tarifne številke“ pomenijo poglavja in tarifne številke (štirištevilčne oznake), uporabljene v nomenklaturi, ki sestavljajo harmonizirani sistem poimenovanja in sistem šifrskih oznak blaga, ki se v tej prilogi navaja kot „harmonizirani sistem“ ali „HS“;

(k)

„uvrščen“ se nanaša na uvrstitev izdelka ali materiala v določeno tarifno številko;

(l)

„pošiljka“ pomeni izdelke, ki jih izvoznik pošilja enemu prejemniku bodisi hkrati ali ki so zajeti v enem samem prevoznem dokumentu, s katerim izvoznik dobavlja te izdelke prejemniku, ali če ni takega dokumenta, izdelke, ki so zajeti na enem računu;

(m)

„ozemlja“ pomenijo ozemlja, vključno s teritorialnim morjem;

(n)

„ČDO“ pomeni čezmorske države in ozemlja iz Dodatka 12.

NASLOV II

OPREDELITEV POJMA „IZDELKI S POREKLOM“

Člen 2

Splošne zahteve

1.   Za namene te uredbe se naslednji izdelki štejejo za izdelke s poreklom iz držav AKP iz Priloge I, za namene te priloge v nadaljnjem besedilu imenovane „države AKP“:

(a)

izdelki, ki so v celoti pridobljeni v državah AKP v smislu člena 3 te priloge;

(b)

izdelki, pridobljeni v državah AKP, ki vključujejo materiale, ki niso bili v celoti pridobljeni v teh državah, pod pogojem, da so bili taki materiali v državah AKP zadosti obdelani in predelani v smislu člena 4 te priloge.

2.   Za namene izvajanja odstavka 1 ozemlja držav AKP štejejo za eno ozemlje.

Izdelki s poreklom, narejeni iz materialov, v celoti pridobljenih ali zadosti obdelanih ali predelanih v dveh ali več državah AKP, štejejo za izdelke s poreklom iz države AKP, kjer je bila opravljena zadnja obdelava ali predelava, pod pogojem, da ta obdelava ali predelava presega postopke iz člena 5 te priloge.

3.   Za izdelke iz Dodatka 10 se odstavek 2 uporablja šele po 1. oktobru 2015.

Člen 3

V celoti pridobljeni izdelki

1.   Šteje se, da so bili v celoti pridobljeni v državah AKP ali v Uniji:

(a)

mineralni izdelki, pridobljeni iz njihove zemlje ali morskega dna;

(b)

tam pridelani rastlinski izdelki;

(c)

žive živali, tam skotene ali izvaljene in vzrejene;

(d)

proizvodi iz živih, tam vzrejenih živali;

(e)

izdelki, tam pridobljeni z lovom ali ribolovom;

(f)

akvakulturni proizvodi, vključno z marikulturo, kjer so ribe rojene in gojene;

(g)

proizvodi morskega ribolova in drugi proizvodi iz morja, pridobljeni z njihovimi plovili zunaj njihovih teritorialnih voda;

(h)

proizvodi, izdelani na njihovih predelovalnih ladjah izključno iz proizvodov iz točke (g);

(i)

tam zbrani rabljeni predmeti, primerni samo za obnavljanje surovin, vključno z rabljenimi gumami, primernimi samo za protektiranje ali za uporabo kot odpadek;

(j)

odpadki in ostanki tam izvedenih postopkov izdelave;

(k)

proizvodi, pridobljeni iz morskega dna ali podzemlja zunaj njihovega teritorialnega morja, pod pogojem, da imajo izključne pravice do izkoriščanja morskega dna ali podzemlja;

(l)

tam izdelano blago, izključno iz proizvodov, opredeljenih v točkah (a) do (k).

2.   Izraza „njihova plovila“ in „njihove predelovalne ladje“ v točkah (g) in (h) odstavka 1 se uporabljata samo za plovila in predelovalne ladje, ki:

(a)

so registrirane v državi članici ali državi AKP;

(b)

plujejo pod zastavo države članice ali države AKP;

(c)

izpolnjujejo enega izmed naslednjih pogojev:

(i)

so v najmanj 50-odstotni lasti državljanov države AKP ali države članice ali

(ii)

so v lasti podjetij, ki:

imajo sedež ali glavni kraj poslovanja v državi AKP ali državi članici ter

so v najmanj 50-odstotni lasti države AKP, javnih organizacij te države ali državljanov te države ali države članice.

3.   Ne glede na odstavek 2 Unija privoli, da se na predlog države AKP plovilo, ki ga zakupi ali najame ta država, obravnava kot „njihovo plovilo“ za izvajanje ribolovnih dejavnosti v njeni izključni ekonomski coni pod naslednjimi pogoji:

(a)

da je država AKP Uniji ponudila priložnost pogajanj o ribolovnem sporazumu, vendar Unija te ponudbe ni sprejela;

(b)

da je Komisija sprejela najemno ali zakupno pogodbo kot pogodbo, ki zagotavlja ustrezne možnosti v zvezi z razvojem zmogljivosti zadevne države AKP za ribarjenje za svoje lastne potrebe in na zadevno državo AKP zlasti prenaša odgovornost za navtično in poslovno upravljanje plovila, s katerim razpolaga za daljše časovno obdobje.

Člen 4

Zadosti obdelani ali predelani izdelki

1.   Za namene te priloge se šteje, da so izdelki, ki niso v celoti pridobljeni, zadosti obdelani ali predelani v državah AKP ali v Uniji, če so izpolnjeni pogoji, navedeni na seznamu v Dodatku 2 ali Dodatku 2A. V teh pogojih so za vse izdelke, za katere velja ta uredba, navedeni postopki obdelave ali predelave v zvezi z izdelavo materialov brez porekla, ti pogoji pa se uporabljajo samo v zvezi s takimi materiali. Če se izdelek, ki je pridobil poreklo z izpolnitvijo pogojev s seznama, uporablja pri izdelavi drugega izdelka, se pogoji, ki se uporabljajo za izdelek, v katerega je ta vključen, zanj ne uporabljajo in se ne upoštevajo materiali brez porekla, ki so bili morda uporabljeni pri njegovi izdelavi.

2.   Ne glede na odstavek 1 se materiali brez porekla, ki se v skladu s pogoji iz dodatkov 2 in 2A za ta izdelek ne bi smeli uporabiti pri izdelavi tega izdelka, kljub temu lahko uporabijo, če:

(a)

njihova skupna vrednost ne presega 15 % cene izdelka franko tovarna;

(b)

z uporabo tega odstavka ni presežen kateri od odstotkov, ki so na seznamu navedeni kot zgornja vrednost materialov brez porekla.

Ta odstavek se ne uporablja za izdelke, ki se uvrščajo v poglavja 50 do 63 harmoniziranega sistema.

3.

(a)

Ne glede na odstavek 1 in po predhodnem uradnem obvestilu pacifiške države AKP Komisiji se predelani ribiški proizvodi iz tarifnih številk 1604 in 1605, predelani ali izdelani na kopnem v tej državi iz materialov brez porekla tarifne številke 0302 ali 0303, ki so bili izkrcani v pristanišču te države, štejejo kot zadosti obdelani ali predelani za namene člena 2. Uradno obvestilo Komisiji navaja razvojne koristi za ribiški sektor te države ter vključuje potrebne informacije o zadevni vrsti in izdelkih, ki se bodo izdelovali, pa tudi navedbo posameznih zadevnih količin.

(b)

Pacifiška država AKP pripravi poročilo za Unijo o izvajanju točke (a), in sicer najpozneje tri leta po obvestilu.

(c)

Točka (a) se uporablja brez poseganja v sanitarne in fitosanitarne ukrepe, ki veljajo v Uniji, učinkovito ohranjanje in trajnostno upravljanje ribolovnih virov ter podporo boju proti nezakonitim, neprijavljenim in nereguliranim ribolovnim dejavnostim v regiji.

4.   Odstavki 1, 2 in 3 se uporabljajo, če v členu 5 ni predvideno drugače.

Člen 5

Nezadostni postopki obdelave ali predelave

1.   Brez poseganja v odstavek 2 naslednji postopki veljajo kot nezadostna obdelava ali predelava, da bi izdelki pridobili status izdelkov s poreklom, ne glede na to, ali so izpolnjene zahteve iz člena 4:

(a)

postopki za zagotovitev ohranjanja izdelkov v dobrem stanju med prevozom in skladiščenjem (prezračevanje, razprostiranje, sušenje, hlajenje, vlaganje v solne vodne raztopine, vodne raztopine z žveplovim dioksidom ali druge vodne raztopine, odstranjevanje poškodovanih delov in podobni postopki);

(b)

preprosti postopki, ki zajemajo odstranjevanje prahu, sejanje ali prebiranje, sortiranje, razvrščanje v skupine, usklajevanje (vključno s sestavljanjem garnitur izdelkov), pranje, barvanje, rezanje;

(c)

zamenjava embalaže ter ločevanje in združevanje tovorkov;

(d)

preprosto pakiranje v steklenice, čutare, vreče, zaboje, škatle, pritrjevanje na lepenko ali plošče itd., ter vsi drugi preprosti postopki pakiranja;

(e)

pritrjevanje oznak, nalepk in drugih podobnih znakov za razlikovanje na izdelke ali njihovo embalažo;

(f)

preprosto mešanje izdelkov, ne glede na to, ali so različnih vrst; mešanje sladkorja s katerim koli drugim materialom;

(g)

preprosto sestavljanje delov v popoln izdelek;

(h)

kombinacija dveh ali več postopkov iz točk (a) do (g);

(i)

zakol živali;

(j)

luščenje, delno ali popolno beljenje, poliranje in glaziranje žit in riža;

(k)

postopek barvanja sladkorja ali oblikovanja sladkornih kock; delno ali popolno mletje sladkorja;

(l)

lupljenje, razkoščičevanje in luščenje sadja, oreščkov in zelenjave;

2.   Pri ugotavljanju, ali predelava ali obdelava, opravljena na posameznem izdelku, šteje za nezadostno v smislu odstavka 1, se skupno upoštevajo vsi postopki, opravljeni na tem proizvodu v državah AKP ali Uniji.

Člen 6

Kumulacija porekla

1.   Materiali s poreklom iz Unije ali ČDO štejejo za materiale s poreklom iz držav AKP, če so vključeni v tam pridobljen izdelek. Ni potrebno, da so taki materiali zadosti obdelani ali predelani, pod pogojem, da so bili obdelani ali predelani bolj, kakor določa člen 5.

2.   Obdelava in predelava v Uniji ali ČDO veljata za izvedeni v državah AKP, če so materiali v teh državah obdelani ali predelani bolj, kakor določa člen 5.

3.   Za določanje, ali so izdelki s poreklom iz ČDO, se smiselno uporabljajo določbe te priloge.

4.   Za izdelke iz Dodatka 10 se določbe iz tega člena uporabljajo šele po 1. oktobru 2015.

5.   Če so materiali s poreklom iz Južne Afrike vključeni v izdelek, pridobljen v državah AKP, se štejejo, ob upoštevanju določb iz odstavkov 6, 7, 8, in 11, za materiale s poreklom iz držav AKP, pod pogojem, da so bili obdelani ali predelani bolj, kot je navedeno v členu 5. Ni potrebno, da so taki materiali zadosti obdelani ali predelani.

6.   Izdelki, ki pridobijo status izdelkov s poreklom na podlagi odstavka 5, še naprej veljajo za izdelke s poreklom iz držav AKP samo, če tam dodana vrednost presega vrednost uporabljenih materialov s poreklom iz Južne Afrike. Če temu ni tako, se šteje, da so ti izdelki s poreklom iz Južne Afrike. Pri določitvi porekla se ne upoštevajo materiali s poreklom iz Južne Afrike, ki so bili zadosti obdelani ali predelani v državah AKP.

7.   Kumulacija iz odstavka 5 se ne uporablja za izdelke iz dodatkov 7, 10 in 11.

8.   Kumulacija iz odstavka 5 se uporablja za izdelke iz Dodatka 8 samo, če so tarife za te izdelke, ki veljajo v okviru STRS, odpravljene. Komisija v Uradnem listu Evropske unije (serija C) objavi datum, ko so izpolnjeni pogoji iz tega odstavka.

9.   Brez poseganja v odstavka 7 in 8 se obdelava in predelava, opravljeni v Južni Afriki, štejeta, kot da sta bili opravljeni v neki drugi državi članici Južnoafriške carinske unije (SACU), ki je država AKP, če so bili materiali deležni nadaljnje obdelave ali predelave v tej drugi državi članici SACU.

10.   Brez poseganja v odstavka 7 in 8 in na zahtevo držav AKP se obdelava in predelava, opravljeni v Južni Afriki, štejeta, kot da sta bili opravljeni v državah AKP, če so materiali deležni nadaljnje obdelave ali predelave v neki državi AKP v okviru regionalnega sporazuma o gospodarskem povezovanju.

11.   O zahtevah držav AKP se odloči v skladu s postopkom pregleda iz člena 19(5) te uredbe.

12.   Kumulacija iz odstavka 5 se lahko uporabi samo, če uporabljeni južnoafriški materiali pridobijo status izdelkov s poreklom z uporabo pravil o poreklu, ki so enaka kot pravila iz te priloge. Kumulacija iz odstavkov 9 in 10 se lahko uporablja samo v skladu s pravili o poreklu, ki so enaka kot pravila v tej prilogi.

13.   Na zahtevo držav AKP se materiali s poreklom iz sosednje države v razvoju, ki ni država AKP in ki sodi v skladno geografsko enoto, štejejo za materiale s poreklom iz držav AKP, če so vključeni v tam pridobljen izdelek. Ni treba, da so taki materiali zadosti obdelani ali predelani, pod pogojem, da:

obdelava ali predelava, opravljena v državi AKP, presega postopke, naštete v členu 5,

so države AKP, Unija in druge države sklenile sporazum o primernih upravnih postopkih za zagotovitev pravilnega izvajanja tega odstavka.

Ta odstavek se ne uporablja za proizvode iz tune, uvrščene v poglavje 3 ali 16 harmoniziranega sistema, in za riževe proizvode iz tarifne številke 1006.

Za določanje, ali so izdelki s poreklom iz sosednje države v razvoju, se uporabljajo določbe te priloge.

O zahtevah držav AKP se odloči v skladu s postopkom pregleda iz člena 19(5) te uredbe. V takih odločitvah se opredeli tudi izdelke, za katere se kumulacije iz tega odstavka ne sme dovoliti.

Člen 7

Enota kvalifikacije

1.   Enota kvalifikacije za uporabo te priloge je določen izdelek, ki se šteje za osnovno enoto, kadar se določa uvrstitev blaga ob uporabi nomenklature harmoniziranega sistema.

To pomeni, da:

(a)

kadar je izdelek, ki ga sestavlja skupina izdelkov ali je sestavljen iz izdelkov, uvrščen po pogojih harmoniziranega sistema v eno tarifno številko, potem celota predstavlja enoto kvalifikacije;

(b)

kadar je pošiljka sestavljena iz nekega števila enakih izdelkov, ki se uvrščajo v isto tarifno številko harmoniziranega sistema, se pri uporabi te priloge vsak izdelek obravnava posebej.

2.   Kadar je embalaža po splošnem pravilu 5 harmoniziranega sistema pri uvrstitvi vključena v izdelek, je vključena tudi pri določanju porekla.

Člen 8

Dodatki, nadomestni deli in orodja

Dodatki, nadomestni deli in orodja, poslani skupaj z delom opreme, stroja, naprave ali vozila, ki so del običajne opreme in so vključeni v njeno ceno ali pa niso posebej zaračunani, se štejejo za del te opreme, stroja, naprave ali vozila.

Člen 9

Garniture

Garniture, opredeljene v splošnem pravilu 3 harmoniziranega sistema, se obravnavajo kot izdelki s poreklom, če so vsi sestavni deli izdelki s poreklom. Kljub temu se takrat, kadar je posamezna garnitura sestavljena iz izdelkov s poreklom in iz izdelkov brez njega, šteje, da ima garnitura kot celota poreklo, če vrednost izdelkov brez porekla ne presega 15 % cene garniture franko tovarna.

Člen 10

Nevtralne sestavine

Da bi določili, ali je izdelek s poreklom, ni treba ugotavljati porekla za naslednje, kar bi lahko bilo uporabljeno pri njegovi izdelavi:

(a)

energija in gorivo;

(b)

naprave in oprema;

(c)

stroji in orodje;

(d)

blago, ki ni vključeno ali ni namenjeno za vključitev v končno sestavo izdelka.

NASLOV III

ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA

Člen 11

Načelo teritorialnosti

1.   Pogoji za pridobitev statusa blaga s poreklom iz naslova II morajo biti nepretrgoma izpolnjeni v državah AKP, razen kot je določeno v členu 6.

2.   Če je blago po poreklu iz držav AKP, Unije ali ČDO, izvoženo v drugo državo, vrnjeno, razen kot je določeno v členu 6, se šteje kot blago brez porekla, razen če je carinskim organom mogoče zadovoljivo dokazati, da:

(a)

je vrnjeno blago isto blago, kakor je bilo izvoženo, ter

(b)

v zvezi z blagom, v obdobju, ko se je nahajalo v navedeni državi ali med izvozom, niso bili opravljeni nikakršni postopki, razen tistih, ki so potrebni, da se ohrani v dobrem stanju.

Člen 12

Neposredni prevoz

1.   Preferencialno obravnavanje iz te uredbe se uporablja samo za izdelke, ki izpolnjujejo zahteve iz te priloge in se prevažajo neposredno med ozemlji držav AKP, Unije, ČDO ali Južne Afrike za namene člena 6 brez vstopa na katero koli drugo ozemlje. Vendar se izdelki, ki sestavljajo eno samo nedeljeno pošiljko, lahko prevažajo čez druga ozemlja po potrebi s pretovarjanjem ali začasnim skladiščenjem na teh ozemljih pod pogojem, da je blago v državi tranzita ali skladiščenja ostalo pod nadzorom carinskih organov in da na njem niso bili opravljeni drugi postopki razen raztovarjanja, ponovnega natovarjanja ali kakršni koli postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju.

Izdelki s poreklom se lahko pošiljajo po cevovodih čez ozemlja, ki niso ozemlja držav AKP ali Unije.

2.   Kot dokazilo, da so pogoji iz odstavka 1 izpolnjeni, se carinskim organom države uvoznice predloži:

(a)

en sam prevozni dokument, ki zajema prevoz iz države izvoznice preko države tranzita, ali

(b)

potrdilo, ki ga izdajo carinski organi države tranzita, ki:

(i)

vsebuje natančen opis izdelkov;

(ii)

navaja datume raztovarjanja in ponovnega natovarjanja izdelkov ter, kjer je primerno, imena ladij ali drugih uporabljenih prevoznih sredstev ter

(iii)

potrjuje pogoje, pod katerimi so bili izdelki zadržani v državi tranzita,

ali

(c)

če teh ni, katere koli dokumente, ki to dokazujejo.

Člen 13

Razstave

1.   Za izdelke s poreklom, poslane iz države AKP na razstavo v državo ali ozemlje, ki ni med tistimi iz člena 6, in po razstavi prodane za uvoz v Unijo, se pri uvozu koristijo določbe te uredbe, pod pogojem, da se carinskim organom predloži zadovoljiv dokaz, da:

(a)

je izvoznik poslal te izdelke iz države AKP v državo ali ozemlje razstave in jih tam razstavil;

(b)

je ta izvoznik izdelke prodal ali jih kako drugače dal na razpolago osebi v Uniji;

(c)

so bili izdelki med razstavo ali takoj zatem poslani v enakem stanju, kot so bili poslani na razstavo, ter

(d)

izdelki od tedaj, ko so bili poslani na razstavo, niso bili uporabljeni za noben drug namen, razen za predstavitev na razstavi.

2.   Dokazilo o poreklu se izda ali sestavi v skladu z določbami naslova IV in predloži carinskim organom države uvoznice na običajen način. Na njem sta navedena naziv in naslov razstave. Po potrebi se lahko zahteva dodatno dokumentarno dokazilo o pogojih, pod katerimi so bili razstavljeni.

3.   Odstavek 1 se uporablja za katero koli trgovinsko, industrijsko, kmetijsko ali obrtno razstavo, sejem ali podobno javno prireditev ali prikaz, ki ni organiziran za zasebne namene v trgovinah ali poslovnih prostorih z namenom prodaje tujih izdelkov in med katerim so izdelki pod carinskim nadzorom.

NASLOV IV

DOKAZILO O POREKLU

Člen 14

Splošne zahteve

1.   Ob uvozu v Unijo se za izdelke s poreklom iz držav AKP uporabijo določbe te uredbe ob predložitvi:

(a)

potrdila o gibanju blaga EUR.1, vzorec katerega je naveden v Dodatku 3, ali

(b)

v primerih iz člena 19(1), izjava, v nadaljnjem besedilu imenovana „izjava na računu“, ki jo izvoznik da na računu, dobavnici ali katerem koli drugem trgovinskem dokumentu, ki zadevne izdelke opisuje dovolj natančno, da jih je mogoče prepoznati. Besedilo izjave na računu je navedeno v Dodatku 4.

2.   Ne glede na odstavek 1 za izdelke s poreklom v smislu te priloge in v primerih, določenih v členu 25, veljajo ugodnosti iz določb te uredbe brez potrebe po predložitvi katerega koli dokumenta iz navedenega odstavka.

Člen 15

Postopek za izdajo potrdila o gibanju blaga EUR.1

1.   Potrdilo o gibanju blaga EUR.1 izda carinski organ države izvoznice na podlagi pisne zahteve izvoznika ali, na izvoznikovo odgovornost, njegovega pooblaščenega zastopnika.

2.   Za ta namen izvoznik ali njegov pooblaščeni zastopnik izpolni potrdilo o gibanju blaga EUR.1 in zahtevek, katerih vzorca sta navedena v Dodatku 3. Ti obrazci se izpolnijo v skladu z določbami te priloge. Če se izpolnjujejo ročno, morajo biti izpolnjeni s črnilom in s tiskanimi črkami. Izdelki so opisani v za to predvidenem polju brez praznih vmesnih vrstic. Če polje ni v celoti zapolnjeno, se pod zadnjo vrstico poimenovanja potegne vodoravna črta in se prečrta prazen prostor pod njo.

3.   Izvoznik, ki vlaga zahtevek za izdajo potrdila o gibanju blaga EUR.1, mora biti pripravljen, da na zahtevo carinskih organov izvozne države AKP, v kateri se izda potrdilo o gibanju blaga EUR.1, kadar koli predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo status izdelkov s poreklom in izpolnitev drugih zahtev iz te priloge.

4.   Potrdilo o gibanju blaga EUR.1 izda carinski organ izvozne države AKP, če se za zadevne izdelke lahko šteje, da so izdelki po poreklu iz držav AKP držav ali iz ene izmed drugih držav ali ozemelj iz člena 6, in če so izpolnjene druge zahteve iz te priloge.

5.   Carinski organi, ki izdajajo potrdila, ukrenejo vse potrebno za preverjanje porekla izdelkov in izpolnjevanje drugih zahtev iz te priloge. V ta namen imajo pravico zahtevati vsa dokazila in opraviti vse preglede izvoznikovih poslovnih knjig ali kateri koli drug pregled, ki se jim zdi ustrezen. Carinski organi, ki izdajajo potrdila, tudi zagotovijo, da so obrazci iz odstavka 2 pravilno izpolnjeni. Zlasti preverijo, ali je prostor, namenjen poimenovanju izdelkov, izpolnjen tako, da izključuje vse možnosti goljufije.

6.   Datum izdaje potrdila o gibanju blaga EUR.1 se na potrdilu navede v polju 11.

7.   Potrdilo o gibanju blaga EUR.1 izdajo carinski organi in ga dajo izvozniku na razpolago takoj, ko je dejanski izvoz opravljen ali zagotovljen.

Člen 16

Naknadno izdana potrdila o gibanju blaga EUR.1

1.   Ne glede na člen 15(7) se potrdilo o gibanju blaga EUR.1 izjemoma lahko izda tudi po izvozu izdelkov, na katere se nanaša, če:

(a)

ni bilo izdano ob izvozu zaradi napak ali nenamernih opustitev ali posebnih okoliščin ali

(b)

se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da je bilo potrdilo o gibanju blaga EUR.1 izdano, vendar ob uvozu iz tehničnih razlogov ni bilo sprejeto.

2.   Za izvajanje odstavka 1 izvoznik v zahtevi navede kraj in datum izvoza izdelkov, na katere se potrdilo o gibanju blaga EUR.1 nanaša, in navede tudi razloge za to zahtevo.

3.   Carinski organi lahko potrdilo o gibanju blaga EUR.1 izdajo naknadno samo po opravljenem preverjanju, če se podatki v izvoznikovi zahtevi ujemajo s podatki v ustreznem spisu.

4.   Naknadno izdana potrdila o gibanju blaga EUR.1 vsebujejo naslednji zaznamek:

„ISSUED RETROSPECTIVELY“

5.   Zaznamek iz odstavka 4 se vpiše v polje 7 potrdila o gibanju blaga EUR.1.

Člen 17

Izdaja dvojnika potrdila o gibanju blaga EUR.1

1.   Če je bilo potrdilo o gibanju blaga EUR.1 ukradeno, izgubljeno ali uničeno, lahko izvoznik carinske organe, ki so ga izdali, zaprosi za dvojnik, sestavljen na podlagi izvoznih dokumentov, ki jih imajo.

2.   Na ta način izdani dvojnik se označi z naslednjim zaznamkom:

„DUPLICATE“

3.   Zaznamek iz odstavka 2 se vpiše v polje 7 dvojnika potrdila o gibanju blaga EUR.1.

4.   Dvojnik nosi datum izdaje izvirnega potrdila o gibanju blaga EUR.1 in začne učinkovati s tem dnem.

Člen 18

Izdaja potrdil o gibanju blaga EUR.1 na podlagi predhodno izdanega ali sestavljenega dokazila o poreklu

Če so izdelki s poreklom dani pod nadzor carinskega urada v državi AKP ali Uniji, je za namen pošiljanja vseh ali nekaterih teh izdelkov drugam znotraj držav AKP ali Uniji izvirno dokazilo o poreklu mogoče nadomestiti z enim ali več potrdili o gibanju blaga EUR.1. Nadomestno potrdilo ali nadomestna potrdila o gibanju blaga EUR.1 izda carinski urad, pod nadzor katerega izdelki spadajo.

Člen 19

Pogoji za izjavo na računu

1.   Izjavo na računu iz točke (b) člena 14(1) lahko da:

(a)

pooblaščeni izvoznik v smislu člena 20 ali

(b)

kateri koli izvoznik za vsako pošiljko, ki jo sestavlja en ali več tovorkov, ki vsebujejo izdelke s poreklom, katerih skupna vrednost ne presega 6 000 EUR.

2.   Izjava na računu se lahko da, če se posamezni izdelek lahko šteje za izdelek s poreklom iz držav AKP ali iz ene od drugih držav ali ozemelj iz člena 6 in če so izpolnjene druge zahteve iz te priloge.

3.   Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora biti kadar koli pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države izvoznice predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo status porekla blaga kot tudi izpolnitev drugih zahtev iz te priloge.

4.   Izvoznik da izjavo na računu tako, da na račun, dobavnico ali drug trgovinski dokument natipka, odtisne ali natisne izjavo, katere besedilo je navedeno v Dodatku 4, pri čemer uporabi eno izmed jezikovnih različic iz navedenega dodatka, v skladu z določbami nacionalnega prava države izvoznice. Če je izjava napisana z roko, mora biti napisana s črnilom in s tiskanimi črkami.

5.   Izjave na računu morajo imeti izvirni lastnoročni podpis izvoznika. Vendar se od pooblaščenega izvoznika v smislu člena 20 ne zahteva, da podpisuje take izjave, pod pogojem, da carinskim organom države izvoznice da svoje pisno jamstvo, da sprejema polno odgovornost za vsako izjavo na računu, po kateri ga je možno prepoznati, kot da jo je lastnoročno podpisal.

6.   Izjavo na računu lahko da izvoznik ob izvozu izdelkov, na katere se nanaša, ali naknadno, če je predložena v državi uvoznici najpozneje v dveh letih po uvozu izdelkov, na katere se nanaša.

Člen 20

Pooblaščeni izvoznik

1.   Carinski organi države izvoznice lahko pooblastijo katerega koli izvoznika, ki pogosto pošilja izdelke po določbah te uredbe, da daje izjave na računu ne glede na vrednost izdelkov, na katere se nanaša. Izvoznik, ki prosi za tako pooblastilo, carinskim organom predloži zadovoljiva jamstva, potrebna za preverjanja statusa porekla teh izdelkov kot tudi za preverjanje izpolnjevanja drugih zahtev iz te priloge.

2.   Carinski organi države izvoznice lahko odobrijo status pooblaščenega izvoznika pod kakršnimi koli pogoji, za katere menijo, da so primerni.

3.   Carinski organi države izvoznice pooblaščenemu izvozniku dodelijo številko carinskega pooblastila, ki se navede v izjavi na računu.

4.   Carinski organi države izvoznice spremljajo, kako pooblaščeni izvoznik uporablja svoja pooblastila.

5.   Carinski organi države izvoznice lahko to pooblastilo kadar koli odvzamejo. To storijo, če pooblaščeni izvoznik ne zagotavlja več jamstev iz odstavka 1, ne izpolnjuje pogojev iz odstavka 2 ali drugače nepravilno uporablja pooblastilo.

Člen 21

Veljavnost dokazila o poreklu

1.   Dokazilo o poreklu velja deset mesecev od dne izdaje v državi izvoznici in se v tem roku predloži carinskim organom države uvoznice.

2.   Dokazila o poreklu, ki se carinskim organom države uvoznice predložijo po poteku roka za predložitev, določenega v odstavku 1, se lahko sprejmejo zaradi uporabe preferencialne obravnave, če jih zaradi izjemnih okoliščin ni bilo mogoče predložiti do določenega končnega datuma.

3.   V drugih primerih predložitve z zamudo lahko carinski organi države uvoznice sprejmejo dokazila o poreklu, če so jim bili proizvodi predloženi pred tem končnim datumom.

Člen 22

Tranzitni postopek

Če se izdelki vnesejo v državo AKP, ki ni država porekla, začne teči nadaljnje štirimesečno obdobje veljavnosti na datum, ko carinski organ v državi tranzita v polje 7 na potrdilu o gibanju blaga EUR.1 vpiše naslednje:

besedo „tranzit“,

ime države tranzita,

uradni žig, katerega vzorčni odtis je bil dan na razpolago Komisiji v skladu s členom 31, in

datum zaznamkov.

Člen 23

Predložitev dokazila o poreklu

Dokazila o poreklu se predložijo carinskim organom države uvoznice po postopkih, ki se uporabljajo v tej državi. Ti organi lahko zahtevajo prevod dokazila o poreklu ter lahko zahtevajo tudi, da uvozno deklaracijo spremlja izjava, s katero uvoznik potrjuje, da izdelki izpolnjujejo potrebne pogoje za izvajanje te uredbe.

Člen 24

Uvoz po delih

Če se na zahtevo uvoznika in pod pogoji, ki jih določijo carinski organi države uvoznice, razstavljeni ali nesestavljeni izdelki v smislu splošnega pravila 2(a) harmoniziranega sistema iz oddelkov XVI in XVII ali tarifnih številk 7308 in 9406 harmoniziranega sistema uvažajo po delih, se carinskim organom ob uvozu prvega dela za take izdelke predloži eno samo dokazilo o poreklu.

Člen 25

Izjeme pri dokazilu o poreklu

1.   Izdelki, ki jih posamezniki pošiljajo drugim posameznikom kot majhne tovorke ali ki so del osebne prtljage potnika, se priznavajo za izdelke s poreklom, ne da bi bilo potrebno predložiti dokazilo o poreklu, pod pogojem, da ti izdelki niso uvoženi v trgovinske namene, da je dana izjava o izpolnjevanju zahtev iz te priloge in da o resničnosti take izjave ni nobenega dvoma. Če se izdelki pošiljajo po pošti, se izjava lahko napiše na carinsko deklaracijo CN22/CN23 ali na list papirja, ki se priloži navedenemu dokumentu.

2.   Občasni uvoz, pri katerem gre le za izdelke za osebno uporabo prejemnikov ali potnikov ali njihovih družin, se ne šteje za uvoz v trgovinske namene, če je iz narave in količine izdelkov razvidno, da niso namenjeni za trgovanje.

3.   Poleg tega skupna vrednost teh izdelkov ne sme presegati 500 EUR pri majhnih tovorkih ali 1 200 EUR pri izdelkih, ki so del osebne prtljage potnikov.

Člen 26

Informativni postopek za kumulacijske namene

1.   Ob uporabi člena 2(2) in člena 6(1) se za materiale iz drugih držav AKP, Unije ali ČDO,status blaga s poreklom v skladu s to prilogo dokazuje s potrdilom o gibanju blaga EUR.1 ali izjavo dobavitelja, vzorec zanjo je v Dodatku 5A, ki jo da izvoznik v državi ali ČDO, od koder so materiali.

2.   Ob uporabi člena 2(2) in člena 6(2) ter (9) se obdelava ali predelava, izvedena v drugih državah AKP, Unije, ČDO ali Južni Afriki, dokazuje z izjavo dobavitelja, primer katere je v Dodatku 5B in ki jo da izvoznik v državi ali ČDO, od koder so materiali.

3.   Dobavitelj predloži ločeno izjavo dobavitelja za vsako pošiljko materiala na trgovinskem računu, povezanim s to odpremo, ali v prilogi k temu računu, ali na dobavnici, ali drugem trgovinskem dokumentu, povezanim s to odpremo, ki opisuje zadevne materiale dovolj natančno, da jih je mogoče prepoznati.

4.   Izjava dobavitelja se lahko sestavi na vnaprej natisnjenem obrazcu.

5.   Izjava dobavitelja mora imeti izvirni lastnoročni podpis. Če pa sta izjava dobavitelja in račun sestavljena s pomočjo elektronske obdelave podatkov, izjave dobavitelja ni treba podpisati lastnoročno, pod pogojem, da lahko carinski organ v državi, v kateri je izjava dobavitelja sestavljena, zadovoljivo identificira odgovornega uslužbenca dobavnega podjetja. Navedeni carinski organi lahko določijo pogoje za izvajanje tega odstavka.

6.   Izjava dobavitelja se predloži pristojnemu carinskemu uradu v izvozni državi, ki prejme zahtevek za izdajo potrdila o gibanju blaga EUR.1.

Člen 27

Dokazilne listine

Listine iz člena 15(3) in člena 19(3), ki se uporablja za dokazovanje, da se izdelki, na katere se nanaša potrdilo o gibanju blaga EUR.1, ali izjava na računu, lahko štejejo kot izdelki s poreklom iz države AKP ali ene od drugih držav ali ozemelj iz člena 6 in da izpolnjujejo druge zahteve iz te priloge, lahko med drugim sestojijo iz naslednjega:

(a)

neposredno dokazilo o postopkih, ki jih je opravil izvoznik ali dobavitelj za pridobitev zadevnega blaga, kot je vsebovano na primer v poslovnih knjigah ali v notranjem knjigovodstvu izvoznika ali dobavitelja;

(b)

dokumentov, ki dokazujejo, da imajo uporabljeni materiali status materialov s poreklom, in ki so izdani ali sestavljeni v državi AKP ali eni od drugih držav ali ozemelj iz člena 6, v kateri se ti dokumenti uporabljajo v skladu z domačim pravom;

(c)

dokumenti, ki dokazujejo obdelavo ali predelavo materialov v državah AKP, Unije ali ČDO in ki so izdani ali sestavljeni v državi AKP, Unije ali ČDO, v kateri se ti dokumenti uporabljajo v skladu z domačim pravom;

(d)

potrdil o gibanju blaga EUR.1 ali izjav na računu, ki dokazujejo, da imajo uporabljeni materiali status materialov s poreklom, in ki so izdani ali sestavljeni v državah AKP ali eni od drugih držav ali ozemelj iz člena 6 ter v skladu s to prilogo.

Člen 28

Shranjevanje dokazil o poreklu in dokazilnih listin

1.   Izvoznik, ki vlaga zahtevek za izdajo potrdila o gibanju blaga EUR.1, mora vsaj tri leta hraniti dokumente iz člena 15(3).

2.   Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora vsaj tri leta hraniti kopijo te izjave in dokumente iz člena 19(3).

3.   Carinski organ države izvoznice, ki izda potrdilo o gibanju blaga EUR.1, mora hraniti zahtevek iz člena 15(2) vsaj tri leta.

4.   Carinski organi države uvoznice morajo vsaj tri leta hraniti potrdila o gibanju blaga EUR.1 in izjave na računih, ki so jim bile predložene.

Člen 29

Odstopanja in oblikovne napake

1.   Če so med navedbami na dokazilu o poreklu in tistimi na dokumentih, ki so bili predloženi carinskemu uradu zaradi izpolnjevanja uvoznih formalnosti za izdelke, ugotovljena manjša odstopanja, to še ne pomeni ničnosti navedenega dokazila, če se pravilno ugotovi, da ta dokument ustreza predloženim izdelkom.

2.   Očitne oblikovne napake, kot so na primer tipkarske napake na dokazilu o poreklu, ne smejo biti razlog za zavrnitev, če te napake ne ustvarjajo dvomov o pravilnosti navedb v tem dokumentu.

Člen 30

Zneski, izraženi v eurih

1.   Za uporabo člena 19(l)(b) in člena 25(3) v primerih, ko se izda račun v drugi valuti kot v eurih, vsako leto vsaka od teh držav določi zneske v nacionalnih valutah države AKP, držav članic in drugih držav ali ozemelj, omenjenih v členu 6, ki ustrezajo zneskom, izraženim v eurih.

2.   Za pošiljko se uporabljajo določbe člena 19(l)(b) ali člena 25(3) glede na valuto, v kateri je sestavljen račun, v skladu z zneskom, ki ga je določila zadevna država.

3.   Zneski, ki se uporabljajo v kateri koli nacionalni valuti, so v navedeni nacionalni valuti enakovredni zneskom, izraženih v eurih na prvi delovni dan oktobra vsako leto. Zneski se predložijo Komisiji do 15. oktobra in se uporabljajo od 1. januarja naslednjega leta. Komisija o zadevnih zneskih uradno obvesti vse zadevne države.

4.   Država lahko navzgor ali navzdol zaokroži znesek, ki izhaja iz pretvorbe zneska, izraženega v eurih, v njeno nacionalno valuto. Zaokroženi znesek se od zneska, ki izhaja iz pretvorbe, ne sme razlikovati za več kot 5 %. Država lahko protivrednost zneska, izraženega v eurih, v svoji nacionalni valuti ohrani nespremenjeno, če se v času letne prilagoditve iz odstavka 3 zaradi pretvorbe navedenega zneska pred zaokrožanjem v nacionalni valuti poveča za manj kot 15 %. Protivrednost v nacionalni valuti lahko ostane nespremenjena, če bi pretvorba povzročila zmanjšanje protivrednosti.

5.   Zneske, izražene v eurih, pregleda Komisija. Komisija pri tem pregledu upošteva zaželeno ohranjanje realnih učinkov teh vrednostnih omejitev. V ta namen se lahko odloči za spremembo zneskov, izraženih v eurih.

NASLOV V

DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU

Člen 31

Medsebojna pomoč

1.   Države AKP pošljejo Komisiji vzorce uporabljanih žigov, skupaj z naslovi carinskih organov, pristojnih za izdajo potrdil o gibanju blaga EUR.1 ter za kasnejše preverjanje potrdil o gibanju blaga EUR.1 in izjav na računu.

Potrdila o gibanju blaga EUR.1 in izjave na računu se sprejemajo za uporabo preferencialnega obravnavanja od datuma, ko Komisija prejme informacije.

Komisija te informacije pošlje carinskim organom držav članic.

2.   Za zagotovitev pravilne uporabe te priloge si Unija, ČDO in države AKP medsebojno pomagajo prek pristojnih carinskih uprav pri preverjanju pristnosti potrdil o gibanju blaga EUR.1, izjav na računu ali izjav dobavitelja ter doslednosti informacij iz teh dokumentov.

Organi, ki se jih zaprosi za pomoč, zagotovijo ustrezne informacije glede pogojev, pod katerimi je bil izdelek izdelan, pri čemer zlasti navedejo pogoje, pod katerimi so bila v različnih posameznih državah AKP, državah članicah in ČDO upoštevana pravila o poreklu.

Člen 32

Preverjanje dokazil o poreklu

1.   Dokazila o poreklu se naknadno preverjajo naključno ali kadar carinski organi države uvoznice upravičeno dvomijo o pristnosti teh dokumentov, statusu porekla teh izdelkov ali izpolnitvi drugih zahtev iz te priloge.

2.   Za namene izvajanja odstavka 1 carinski organi države uvoznice carinskim organom države izvoznice vrnejo potrdilo o gibanju blaga EUR.1 in račun, če je bil predložen, izjavo na računu ali kopijo teh listin in, kadar je to primerno, navedejo razloge za zahtevo za preverjanje. V podporo zahtevi za preverjanje se posreduje vsak pridobljen dokument ali informacija, ki kaže, da so podatki na dokazilu o poreklu napačni.

3.   Preverjanje opravijo carinski organi države izvoznice. V ta namen imajo pravico zahtevati vsa dokazila in opraviti vse preglede izvoznikovih poslovnih knjig ali kateri koli drug pregled, ki se jim zdi ustrezen.

4.   Če se carinski organi države uvoznice odločijo, da bodo med čakanjem na izide preverjanja začasno prenehali priznavati preferencialno obravnavo teh izdelkov, se uvozniku ponudi sprostitev izdelkov, ob upoštevanju katerih koli previdnostnih ukrepov, ki se zdijo potrebni.

5.   Carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, morajo biti o izidih tega preverjanja obveščeni čim prej. Ti rezultati jasno izkazujejo, ali so dokumenti pristni in ali se izdelke lahko šteje za izdelke s poreklom iz držav AKP ali ene od držav ali ozemelj iz člena 6 ter ali izpolnjujejo druge zahteve iz te priloge.

6.   Če v primerih upravičenega dvoma ni odgovora v desetih mesecih od datuma zahteve za preverjanje ali če odgovor ne vsebuje dovolj informacij za določitev pristnosti obravnavanega dokumenta ali pravega porekla izdelkov, carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, razen v izjemnih okoliščinah zavrnejo upravičenost za preferencialno obravnavo.

7.   Kadar postopek preverjanja ali kakršne koli druge razpoložljive informacije kažejo na kršenje določb iz te priloge, se opravijo ustrezne poizvedbe za ugotavljanje in preprečevanje takšnih kršitev.

Člen 33

Preverjanje izjav dobaviteljev

1.   Preverjanje izjav dobaviteljev se opravi naključno ali kadar koli carinski organi uvozne države utemeljeno dvomijo o pristnosti dokumenta ali točnosti ali celovitosti informacij v zvezi s pravim poreklom zadevnih materialov.

2.   Carinski organi, ki jim je predložena izjava dobavitelja, lahko od carinskih organov države, v kateri je bila izjava podana, zahtevajo izdajo informativnega potrdila, katerega vzorec je naveden v Dodatku 6. Alternativno carinski organi, ki jim je izjava dobavitelja predložena, od izvoznika lahko zahtevajo, da predloži informativno potrdilo, ki so ga izdali carinski organi države, v kateri je izjava sestavljena.

Urad, ki je izdal informativno potrdilo, hrani njegovo kopijo vsaj tri leta.

3.   Carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, morajo biti o rezultatih tega preverjanja obveščeni čim prej. Rezultati morajo zanesljivo pokazati, ali je izjava v zvezi s statusom materiala točna.

4.   Zaradi preverjanja dobavitelji najmanj tri leta hranijo kopijo dokumenta, ki vsebuje izjavo, skupaj z vsemi potrebnimi dokazili o resničnem statusu materialov.

5.   Carinski organi v državi, kjer je sestavljena izjava dobavitelja, imajo pravico zahtevati katero koli dokazilo ali opraviti kakršno koli kontrolo, za katero menijo, da je primerna za preverjanje točnosti izjave dobavitelja.

6.   Katero koli potrdilo o gibanju blaga EUR.1 ali izjava na računu, izdano oziroma dano na podlagi netočne izjave dobavitelja, velja za nično.

Člen 34

Kazni

Kazni se izrečejo vsakomur, ki sestavi ali povzroči, da se sestavi dokument, ki vsebuje nepravilne podatke, z namenom, da bi pridobil preferencialno obravnavo izdelkov.

Člen 35

Proste cone

1.   Narediti je treba, kar je potrebno za zagotovitev, da se izdelki, za trgovanje s katerimi velja dokazilo o poreklu ali izjava dobavitelja in za katere se tekom prevoza uporabi prosta cona na ozemlju držav AKP, ne nadomestijo z drugim blagom in da niso deležni drugih postopkov kot tistih, ki se običajno uporabljajo za preprečevanje njihovega kvarjenja.

2.   Kadar se izdelki s poreklom z odstopanjem od odstavka 1 uvozijo v prosto cono na podlagi dokazila o poreklu in se na njih opravijo predelave ali obdelave, zadevni organi na izvoznikovo zahtevo izdajo novo potrdilo o gibanju blaga EUR.1, če je opravljena obdelava ali predelava v skladu z določbami te priloge.

Člen 36

Odstopanja

1.   Komisija lahko na lastno pobudo ali na zahtevo države upravičenke slednji odobri začasno odstopanje od določb iz te priloge, kadar:

(a)

država upravičenka zaradi notranjih ali zunanjih dejavnikov začasno ne more ravnati v skladu s pravili za pridobitev porekla, določenimi v tej prilogi, čeprav je v preteklosti že lahko, ali

(b)

država upravičenka zahteva čas za uskladitev s pravili za pridobitev porekla, določenimi v tej prilogi.

2.   Takšno začasno odstopanje je omejeno na trajanje učinka notranjih ali zunanjih dejavnikov, zaradi katerih je bilo odstopanje zahtevano, ali na čas, ki ga država upravičenka potrebuje za uskladitev s pravili.

3.   Pisna zahteva za odstopanje se predloži Komisiji. V njej se navedejo razlogi za odstopanje, kot so opredeljeni v odstavku 1, priložijo pa se ji tudi ustrezne dokazilne listine.

4.   Ukrepi na podlagi tega člena se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 19(5) te uredbe.

Unija v skladu s tem členom pritrdilno odgovori na vse zahteve držav AKP, ki so primerno utemeljene v skladu s tem členom in ki ne morejo povzročiti resne škode obstoječi industriji Unije.

NASLOV VI

CEUTA IN MELILLA

Člen 37

Posebni pogoji

1.   Izraz „Unija“, ki se uporablja v tej prilogi, ne zajema Ceute in Melille. Izraz „izdelki s poreklom iz Unije“ ne zajema izdelkov s poreklom iz Ceute in Melille.

2.   Določbe te priloge se smiselno uporabljajo pri določanju, ali se lahko za izdelke šteje, da imajo poreklo iz držav AKP ob uvozu v Ceuto in Melillo.

3.   Če so izdelki, v celoti pridobljeni v Ceuti, Melilli ali Uniji, deležni obdelave ali predelave v državah AKP, se šteje, kot da so bili v celoti pridobljeni v državah AKP.

4.   Za obdelavo ali predelavo, izvedeno v Ceuti, Melilli ali Uniji, se šteje, kot da je bila izvedena v državah AKP, če so materiali nadalje obdelani ali predelani v državah AKP.

5.   Za namene izvajanja odstavkov 3 in 4 tega člena se nezadostni postopki s seznama v členu 5 ne obravnavajo kot obdelava ali predelava.

6.   Ceuta in Melilla se štejeta za enotno ozemlje.

NASLOV VII

KONČNE DOLOČBE

Člen 38

Dodatki

Dodatki k tej prilogi so njen sestavni del.

Dodatek 1

Uvodne opombe k seznamu v Dodatku 2

Opomba 1:

Ta seznam določa pogoje, ki se zahtevajo za vse izdelke, da bi se lahko šteli za zadosti obdelane ali predelane v smislu člena 4 te priloge.

Opomba 2:

1.

Prva dva stolpca na seznamu opisujeta pridobljeni izdelek. Prvi stolpec seznama je tarifna številka ali številka poglavja, ki se uporablja v harmoniziranem sistemu, drugi stolpec pa vsebuje poimenovanje blaga, ki se v tem sistemu uporablja za to tarifno številko ali poglavje. Za vsak vpis v prvih dveh stolpcih je določeno pravilo v stolpcu 3 ali 4. Kjer je, v nekaterih primerih, pred vpisom v prvem stolpcu „ex“, se pravila v stolpcu 3 ali 4 uporabljajo samo za del tarifne številke, opisane v stolpcu 2.

2.

Če je v stolpcu 1 združenih več tarifnih številk ali pa je navedena številka poglavja in je zato poimenovanje proizvodov v stolpcu 2 splošno, se zraven navedena pravila v stolpcu 3 ali 4 uporabljajo za vse proizvode, ki se po harmoniziranem sistemu uvrščajo v tarifne številke tega poglavja ali v katere koli tarifne številke, združene v stolpcu 1.

3.

Če seznam vsebuje različna pravila, ki se uporabljajo za različne izdelke v okviru ene tarifne številke, je v vsakem novem odstavku poimenovanje tega dela tarifne številke, za katerega se uporabljajo zraven navedena pravila v stolpcu 3 ali 4.

4.

Kadar je za vpis v prvih dveh stolpcih pravilo določeno v stolpcu 3 in v stolpcu 4, ima izvoznik možnost izbire, da uporabi pravilo iz stolpca 3 ali tisto iz stolpca 4. Če v stolpcu 4 ni pravila o poreklu, je treba uporabiti pravilo, določeno v stolpcu 3.

Opomba 3:

1.

Določbe člena 4 Priloge v zvezi z izdelki s statusom blaga s poreklom, ki se uporabljajo pri izdelavi drugih izdelkov, se uporabljajo ne glede na to, če je bil ta status pridobljen v tovarni, kjer se ti izdelki uporabljajo, ali v drugi tovarni v Uniji ali državah AKP.

Primer:

Motor iz tarifne številke 8407, za katerega pravilo določa, da vrednost materialov brez porekla, ki se lahko vgradijo, ne sme presegati 40 % cene franko tovarna, je izdelan iz „drugih legiranih jekel, grobo oblikovanih s kovanjem“ iz tarifne številke ex 7224.

Če je bilo to kovanje opravljeno v Uniji iz ingota brez porekla, potem je jeklo že pridobilo poreklo na podlagi pravila za tarifno številko ex 7224 s seznama. Tako se pri izračunu vrednosti motorja šteje, da ima poreklo ne glede na to, ali je bil izdelan v isti ali drugi tovarni v Uniji. Vrednost ingota brez porekla se tako ne upošteva, ko se sešteva vrednost uporabljenih materialov brez porekla.

2.

Pravilo na seznamu pomeni minimalno obdelavo ali predelavo in več predelave ali obdelave prav tako dodeli status porekla, nasprotno pa manj predelave ali obdelave ne more dodeliti statusa porekla. Če torej pravilo določa, da je mogoče na neki stopnji izdelave uporabiti material brez porekla, je uporaba tega materiala na zgodnejši stopnji obdelave dovoljena, medtem ko na poznejši ni dovoljena.

3.

Ne glede na opombo 3.2 se v primeru, ko pravilo določa, da se lahko uporabijo „materiali iz katere koli tarifne številke“, lahko uporabijo tudi materiali iz iste tarifne številke, kakršno ima proizvod, toda ob upoštevanju katerih koli posebnih omejitev, ki jih to pravilo lahko vsebuje. Vendar izraz „izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključujoč druge materiale pod tarifno številko …“ pomeni, da se lahko uporabijo samo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko kakor proizvod z drugačnim poimenovanjem od poimenovanja izdelka v stolpcu 2 seznama.

4.

Kadar pravilo na seznamu določa, da se proizvod lahko izdela iz več kakor enega materiala, to pomeni, da se lahko uporabi en material ali več materialov. Ne zahteva pa uporabe vseh.

Primer:

Pravilo za tkanine iz tarifnih številk 5208 do 5212 določa, da se lahko uporabijo naravna vlakna, prav tako pa se med drugimi materiali lahko uporabijo kemični materiali. To ne pomeni, da je treba uporabiti oboje; uporabi se lahko eno, ali drugo, ali pa oboje.

5.

Kadar pravilo v seznamu določa, da mora biti izdelek izdelan iz določenega materiala, ta pogoj ne preprečuje uporabe drugih materialov, ki zaradi svoje narave ne morejo zadostiti pravilu. (Glej tudi opombo 6.3 v zvezi s tekstilom.)

Primer:

Pravilo za pripravljeno hrano iz tarifne številke 1904, ki posebej izključuje uporabo žita in njegovih izdelkov, ne preprečuje uporabe mineralnih soli, kemikalij in drugih dodatkov, ki niso izdelani iz žita.

Vendar to ne velja za izdelke, ki so, čeprav ne morejo biti izdelani iz posameznih materialov, določenih na seznamu, lahko izdelani iz enakovrstnega materiala na zgodnejši stopnji izdelave.

Primer:

V primeru oblačila iz ex poglavja 62, narejenega iz netkanih materialov, če je za to vrsto izdelkov dovoljena samo uporaba preje brez porekla, ni možno začeti pri netkanem blagu – čeprav netkano blago običajno ne more biti izdelano iz preje. V takih primerih je začetni material običajno na stopnji pred prejo – to je na stopnji vlaken.

6.

Če pravilo s seznama navaja za največjo vrednost materialov brez porekla, ki se lahko uporabijo, dve odstotni postavki, potem se ta odstotka ne smeta seštevati. Z drugimi besedami, največja vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla nikoli ne sme preseči višje od navedenih odstotkov. Poleg tega posamezni odstotki ne smejo biti preseženi v zvezi s posebnimi materiali, za katere se uporabljajo.

Opomba 4:

1.

Izraz „naravna vlakna“ se v seznamu uporablja za vlakna, ki niso umetna ali sintetična. Omejen je na stopnje pred predenjem, vključno z odpadki, in razen če ni drugače določeno, zajema vlakna, ki so bila mikana, česana ali drugače obdelana, vendar ne spredena.

2.

Izraz „naravna vlakna“ vključuje konjsko žimo iz tarifne številke 0503, svilo iz tarifnih številk 5002 in 5003, pa tudi volnena vlakna, fino ali grobo živalsko dlako iz tarifnih številk 5101 do 5105, bombažna vlakna iz tarifnih številk 5201 do 5203 in druga rastlinska vlakna iz tarifnih številk 5301 do 5305.

3.

Izrazi „tekstilna kaša“, „kemični materiali“ in „materiali za izdelavo papirja“ so na seznamu uporabljeni za opis materialov, ki se ne uvrščajo v poglavja 50 do 63 in se lahko uporabijo za izdelavo umetnih, sintetičnih ali papirnih vlaken ali prej.

4.

Izraz „umetna ali sintetična rezana vlakna“ se na seznamu uporablja za sintetične ali umetne pramene iz filamentov, za rezana vlakna ali odpadke iz tarifnih številk 5501 do 5507.

Opomba 5:

1.

Če se za izdelek na seznamu navaja ta opomba, se za katere koli osnovne tekstilne materiale, uporabljene pri njihovi izdelavi, ki skupaj predstavljajo 10 % ali manj skupne teže vseh uporabljenih osnovnih tekstilnih materialov, ne uporabljajo pogoji, določeni v stolpcu 3 seznama. (Glej tudi opombi 5.3 in 5.4 spodaj.)

2.

Vendar se dovoljeno odstopanje iz opombe 5.1 lahko uporabi le za mešane izdelke, ki so narejeni iz dveh ali več osnovnih tekstilnih materialov.

Osnovni tekstilni materiali so naslednji:

svila,

volna,

groba živalska dlaka,

fina živalska dlaka,

konjska žima,

bombaž,

materiali za izdelavo papirja in papir,

lan,

konoplja,

juta in druga tekstilna vlakna iz ličja,

sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav,

kokosova vlakna, abaka, ramija in druga rastlinska tekstilna vlakna,

sintetični filamenti,

umetni filamenti,

prevodni filamenti,

sintetična rezana vlakna iz polipropilena,

sintetična rezana vlakna iz poliestra,

sintetična rezana vlakna iz poliamida,

sintetična rezana vlakna iz poliakrilonitrila,

sintetična rezana vlakna iz poliimida,

sintetična rezana vlakna iz politetrafluoroetilena,

sintetična rezana vlakna iz polifenilensulfida,

sintetična rezana vlakna iz polivinilklorida,

druga sintetična rezana vlakna,

umetna rezana vlakna iz viskoze,

druga umetna rezana vlakna,

preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti polietra, posukana ali ne,

preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti poliestra, posukana ali ne,

izdelki iz tarifne številke 5605 (metalizirana preja), ki vključujejo trak z jedrom iz aluminijaste folije ali jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega z aluminijastim prahom ali ne, širine, ki ne presega 5 mm, kjer so plasti zlepljene s prozornim ali obarvanim lepilom med dvema plastičnima slojema,

drugi izdelki iz tarifne številke 5605.

Primer:

Preja iz tarifne številke 5205, izdelana iz bombažnih vlaken iz tarifne številke 5203 in sintetičnih rezanih vlaken iz tarifne številke 5506, je mešana preja. Zato se sintetična rezana vlakna brez porekla, ki ne zadovoljujejo pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše), lahko uporabijo, če njihova skupna teža ne presega 10 % teže preje.

Primer:

Volnena tkanina iz tarifne številke 5112, izdelana iz volnene preje iz tarifne številke 5107 in sintetične preje iz sintetičnih rezanih vlaken iz tarifne številke 5509, je mešana tkanina. Zato se lahko sintetična preja, ki ne izpolnjuje pravil o poreklu (po katerih se zahteva izdelava iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše), ali volnena preja, ki ne izpolnjuje pravil o poreklu (ta zahtevajo izdelavo iz naravnih vlaken, nemikanih, nečesanih in ne kako drugače pripravljenih za predenje), ali kombinacija obeh prej uporabi, če njihova skupna teža ne presega 10 % teže tkanine.

Primer:

Čopasta tekstilna tkanina iz tarifne številke 5802, izdelana iz bombažne preje iz tarifne številke 5205 in iz bombažne tkanine iz tarifne številke 5210, je mešan proizvod le, če je bombažna tkanina sama mešana tkanina, izdelana iz prej, ki sta uvrščeni v dve različni tarifni številki, ali če so uporabljene bombažne preje same mešanice.

Primer:

Če bi bila ta čopasta tekstilna tkanina izdelana iz bombažne preje iz tarifne številke 5205 in iz sintetične tkanine iz tarifne številke 5407, je očitno, da je uporabljena preja iz dveh različnih osnovnih tekstilnih materialov in je potemtakem čopasta tekstilna tkanina mešani izdelek.

3.

Za izdelke, ki vsebujejo „prejo iz poliuretana, laminirano s fleksibilnimi segmenti polietra, povezano ali nepovezano“, je dovoljeno odstopanje pri preji 20 %.

4.

Za izdelke, ki vsebujejo „trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega z aluminijastim prahom ali ne, širine, ki ne presega 5 mm, pri čemer so plasti zlepljene z prozornim ali barvnim lepilom med plastičnima slojema“, je dovoljeno odstopanje pri traku 30 %.

Opomba 6:

1.

Pri tekstilnih izdelkih, na seznamu označenih z opombo, ki se nanaša na to uvodno opombo, se lahko uporabita tekstilno okrasje in pribor, ki ne ustrezata pravilu za zadevni izdelani izdelek, določenemu na seznamu v stolpcu 3, pod pogojem, da njihova teža ne presega 10 odstotkov celotne teže vseh uporabljenih materialov.

Tekstilno okrasje in pribor sta razvrščena v poglavjih 50 do 63. Podloge in medvloge ne veljajo za pozamentarijo in pribor.

2.

Nobenemu okrasju in priboru ali drugim uporabljenim materialom, ki vsebujejo tekstil, ni treba zadovoljevati pogojev, določenih v stolpcu 3, čeprav ne sodijo v obseg opombe 3.5.

3.

Vendar se lahko v skladu z opombo 3.5 uporablja katero koli okrasje in pribor ali drugi izdelki brez porekla, ki ne vsebujejo tekstila, če so narejeni iz materialov iz stolpca 3.

Na primer (1), če pravilo na seznamu določa, da mora biti za neko oblačilo, kot je bluza, uporabljena preja, to ne preprečuje uporabe kovinskih elementov, kot so gumbi, ker ne morejo biti izdelani iz tekstilnih materialov.

4.

Kadar se uporablja odstotno pravilo, je pri izračunu vrednosti uporabljenih materialov brez porekla treba upoštevati vrednost okrasja in pribora.

Opomba 7:

1.

Za tarifne številke ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 in ex 3403 so „specifični procesi“ naslednji:

(a)

vakuumska destilacija;

(b)

ponovna destilacija (redestilacija) z zelo natančnim procesom frakcioniranja (2);

(c)

razbijanje (kreking);

(d)

preoblikovanje (reforming);

(e)

ekstrakcija z uporabo selektivnih razredčil (topil);

(f)

proces, ki vsebuje naslednje postopke: obdelavo s koncentrirano žveplovo kislino, oleumom ali žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi; razbarvanje in očiščevanje z naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim ogljem ali boksitom;

(g)

polimerizacija;

(h)

alkilizacija;

(i)

izomerizacija.

2.

Za tarifne številke 2710, 2711 in 2712 so „specifični procesi“ naslednji:

(a)

vakuumska destilacija;

(b)

ponovna destilacija z zelo natančnim procesom frakcioniranja (2);

(c)

razbijanje (kreking);

(d)

preoblikovanje (reforming);

(e)

ekstrakcija z uporabo selektivnih razredčil (topil);

(f)

proces, ki vsebuje naslednje postopke: obdelavo s koncentrirano žveplovo kislino, oleumom ali žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi; razbarvanje in očiščevanje z naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim ogljem ali boksitom;

(g)

polimerizacija;

(h)

alkilizacija;

(i)

izomerizacija;

(j)

samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, razžveplanje z vodikom, ki povzroči redukcijo vsaj 85 % vsebine žvepla pri obdelanih izdelkih (metoda ASTM D 1266–59 T);

(k)

samo v zvezi z izdelki, ki se uvrščajo v tarifno številko 2710, deparafinizacija s postopkom, ki ni filtriranje;

(l)

samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, obdelava z vodikom pri tlaku nad 20 barov in temperaturi nad 250 °C, z uporabo katalizatorja, razen obdelave za razžveplanje, kadar vodik predstavlja aktivni element v kemični reakciji. Vendar se nadaljnja obdelava olj za mazanje iz tarifne številke ex 2710 (npr. končna obdelava z vodikom ali razbarvanje), še posebno takrat, kadar se želi izboljšati barva ali obstojnost, ne obravnava kot specifični proces;

(m)

samo v zvezi z gorivom, ki se uvršča v tarifno številko ex 2710, atmosferska destilacija, če se manj kakor 30 % količine proizvodov, vključno z izgubami, destilira pri 300 °C, po metodi ASTM D 86;

(n)

samo v zvezi s težkimi olji, razen plinskih in kurilnih, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, obdelava z visokofrekvenčnimi razelektritvami skozi krtačke.

3.

Za tarifne številke ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 in ex 3403 enostavne operacije, kakršne so čiščenje, dekantiranje, razsoljevanje, vodna separacija, filtriranje, barvanje, označevanje, ohranjanje vsebnosti žvepla kot rezultat mešanja proizvodov z različno vsebnostjo žvepla, katera koli kombinacija teh operacij ali podobne operacije ne podelijo porekla.


(1)  Ta primer je naveden le kot razlaga. Ni pravno zavezujoč.

(2)  Glej dodatno pojasnjevalno opombo 4(b) k poglavju 27 kombinirane nomeklature.

Dodatek 2

Seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti na materialih brez porekla, da izdelani izdelek lahko pridobi status blaga s poreklom

Izdelki, vključeni na seznam, niso vsi nujno zajeti v tej uredbi. Zato je treba upoštevati druge dele te uredbe.

Tarifna št. HS

Poimenovanje izdelka

Obdelave ali predelave, ki jih je treba opraviti na materialih brez porekla, da je možno podeliti status blaga s poreklom

(1)

(2)

(3) ali (4)

Poglavje 1

Žive živali

Vse uporabljene živali iz poglavja 1 morajo biti v celoti pridobljene

 

Poglavje 2

Meso in užitni klavnični odpadki

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavij 1 in 2 že v celoti pridobljeni

 

ex poglavje 3

Ribe, raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, razen

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 3 v celoti pridobljeni

 

0304

Ribji fileti in drugo ribje meso (nemleto ali mleto), sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

Izdelava, pri kateri vrednost uporabljenih materialov iz poglavja 3 ne presega 15 % cene izdelka franko tovarna

 

0305

Ribe, sušene, soljene ali v slanici; prekajene ribe, kuhane ali ne, pred ali med prekajevanjem; ribja moka, zdrob in peleti, primerni za prehrano ljudi

Izdelava, pri kateri vrednost uporabljenih materialov iz poglavja 3 ne presega 15 % cene izdelka franko tovarna

 

ex 0306

Raki, v oklepu ali brez, sušeni, nasoljeni ali v slanici; raki v oklepu, kuhani v sopari ali v vreli vodi, ohlajeni ali neohlajeni, zamrznjeni, sušeni nasoljeni ali v slanici; moka, zdrob in peleti iz rakov, primerni za človeško prehrano

Izdelava, pri kateri vrednost uporabljenih materialov iz poglavja 3 ne presega 15 % cene izdelka franko tovarna

 

ex 0307

Mehkužci, v lupini ali ne, sušeni, soljeni ali v slanici; vodni nevretenčarji razen rakov in mehkužcev, sušeni, soljeni ali v solnici; moka, zdrob in peleti iz rakov, primerni za človeško prehrano

Izdelava, pri kateri vrednost uporabljenih materialov iz poglavja 3 ne presega 15 % cene izdelka franko tovarna

 

ex poglavje 04

Mlečni izdelki; perutninska in ptičja jajca; naravni med; užitni proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; razen za:

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 4 v celoti pridobljeni

 

0403

Pinjenec, kislo mleko in smetana, jogurt, kefir in drugo fermentirano ali kislo mleko in smetana, koncentrirano ali ne ali z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali ne, aromatizirano ali ne ali z dodanim sadjem, oreščki ali kakavom ali ne

Izdelava, pri kateri:

so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 4 v celoti pridobljeni,

so vsi uporabljeni sadni sokovi (razen ananasovega, limetinega ali grenivkinega soka) tar. št. 2009 s poreklom,

vrednost uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

ex poglavje 05

Proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; razen za:

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 5 v celoti pridobljeni

 

ex 0502

Pripravljene ščetine in dlake domačega in divjega prašiča

Čiščenje, razkuževanje, razvrščanje in izravnavanje ščetin in dlak

 

Poglavje 06

Živo drevje in druge rastline; čebulice, korenine in podobno; rezano cvetje in okrasno listje

Izdelava, pri kateri:

so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 6 v celoti pridobljeni,

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

Poglavje 07

Užitne vrtnine in nekateri koreni in gomolji

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 7 v celoti pridobljeni

 

Poglavje 08

Užitno sadje in oreščki; lupine agrumov ali dinj in lubenic

Izdelava, pri kateri:

je vse uporabljeno sadje in oreščki v celoti pridobljeno,

vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

ex poglavje 09

Kava, čaj, mate čaj in začimbe; razen za:

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 9 v celoti pridobljeni

 

0901

Kava, pražena ali nepražena, z ali brez kofeina; lupine in kožice kave; kavni nadomestki, ki vsebujejo kakršen koli odstotek kave

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke

 

0902

Čaj, pravi, aromatiziran ali ne

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke

 

ex 0910

Mešanice začimb

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke

 

Poglavje 10

Žita

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 10 v celoti pridobljeni

 

ex poglavje 11

Proizvodi mlinske industrije; slad; škrob; inulin; pšenični gluten; razen za:

Izdelava, pri kateri so vse uporabljene žitarice, užitne vrtnine, koreni in gomolji iz tar. št. 0714 ali sadje v celoti pridobljeni

 

ex 1106

Moka, zdrob in prah iz sušenih, oluščenih stročnic iz tar. št. 0713

Sušenje in mletje stročnic iz tar. št. 0708

 

Poglavje 12

Oljna semena in plodovi; razno zrnje, semena in plodovi; industrijske ali zdravilne rastline; slama in krma

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 12 v celoti pridobljeni

 

1301

Šelak; naravne gume, smole, gumijeve smole in oljnate smole (na primer balzami)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 1301 ne sme presegati 50 % cene izdelka franko tovarna

 

1302

Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi, pektinati in pektati; agar-agar in druge sluzi ter sredstva za zgoščevanje, pridobljeni iz rastlinskih proizvodov, modificirani ali nemodificirani:

 

 

sluzi in sredstva za zgoščevanje, pridobljeni iz rastlinskih proizvodov, modificirani

Izdelava iz nemodificiranih sluzi in sredstev za zgoščevanje

 

drugo

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

Poglavje 14

Rastlinski materiali za pletarstvo; rastlinski proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 14 v celoti pridobljeni

 

ex poglavje 15

Olja in masti živalskega in rastlinskega izvora in proizvodi njihovega razkrajanja; predelane užitne masti; voski živalskega ali rastlinskega izvora; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

1501

Prašičja maščoba (vključno z mastjo) in piščančja maščoba, razen tistih iz tar. št. 0209 ali 1503 :

 

 

maščobe iz kosti ali odpadkov

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz tar. številk 0203 , 0206 ali 0207 ali kosti iz tar. št. 0506

 

drugo

Proizvodnja iz mesa ali užitnih klavničnih izdelkov prašičev iz tarifne številke 0203 ali 0206 ali iz mesa in užitnih klavničnih izdelkov perutnine iz tarifne številke 0207

 

1502

Maščobe goved, ovac ali koz, razen tistih iz tar. št. 1503

 

 

maščobe iz kosti ali odpadkov

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz tar. številk 0201 , 0202 , 0204 ali 0206 ali kosti iz tar. št. 0506

 

drugo

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 2 v celoti pridobljeni

 

1504

Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter njihove frakcije, rafinirani ali nerafinirani, toda kemično nemodificirani:

 

 

trdne frakcije

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, skupaj z drugimi materiali iz tar. št. 1504

 

drugo

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavij 2 in 3 v celoti pridobljeni

 

ex 1505

Prečiščen lanolin

Izdelava iz surove maščobe iz volne iz tar. št. 1505

 

1506

Druge masti in olja živalskega izvora in njihove frakcije, prečiščene ali neprečiščene, toda kemično nemodificirane:

 

 

trdne frakcije

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, skupaj z drugimi materiali iz tar. št. 1506

 

drugo

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 2 v celoti pridobljeni

 

1507 do 1515

Rastlinska olja in njihove frakcije:

 

 

sojino olje, olje iz arašidov, palmovo olje, olje kopre, palmovih jedrc, orehov palme babasu, tungovo in oiticica olje, mirtin vosek in japonski vosek, frakcije jojoba olja in olj za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeško prehrano

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

trdne frakcije, razen iz jojoba olja

Izdelava iz drugih materialov iz tar. št. 1507 do 1515

 

drugo

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni rastlinski materiali v celoti pridobljeni

 

1516

Masti in olja živalskega ali rastlinskega izvora in njihove frakcije, delno ali v celoti hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ali elaidinizirani, rafinirani ali nerafinirani, toda nadalje nepredelani

Izdelava, pri kateri:

so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 2 v celoti pridobljeni,

so vsi uporabljeni rastlinski materiali v celoti pridobljeni. Lahko pa se uporabijo materiali iz tarifnih številk 1507 , 1508 , 1511 in 1513

 

1517

Margarina; užitne mešanice ali preparati iz masti ali olj živalskega ali rastlinskega izvora ali frakcij različnih masti ali olj iz tega poglavja, razen užitnih masti in olj ali njihovih frakcij iz tarifne številke 1516

Izdelava, pri kateri:

so vsi uporabljeni materiali iz poglavij 2 in 4 v celoti pridobljeni,

so vsi uporabljeni rastlinski materiali v celoti pridobljeni. Lahko pa se uporabijo materiali iz tarifnih številk 1507 , 1508 , 1511 in 1513

 

ex poglavje 16

Proizvodi iz mesa, rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev; razen za:

Izdelava iz živali iz poglavja 1

 

1604 in 1605

Pripravljene ali konzervirane ribe; kaviar in kaviarjevi nadomestki, pripravljeni iz ribjih jajčec;

Raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, pripravljeni ali konzervirani

Izdelava, pri kateri vrednost uporabljenih materialov iz poglavja 3 ne presega 15 % cene izdelka franko tovarna

 

ex poglavje 17

Sladkorji in sladkorni izdelki; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

ex 1701

Sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese in kemično čista saharoza v trdnem stanju, aromatizirana ali obarvana

Izdelava, pri kateri vrednost uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

1702

Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo in fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi brez dodatkov za aromatiziranje ali barvil; umetni med in mešanice umetnega ter naravnega medu; karamelni sladkor:

 

 

kemično čista maltoza in fruktoza

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, skupaj z drugimi materiali iz tar. št. 1702

 

drugi sladkorji v trdnem stanju, aromatizirani ali obarvani

Izdelava, pri kateri vrednost uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

drugo

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali s poreklom

 

ex 1703

Melase, pridobljene pri ekstrakciji ali rafiniranju sladkorja, aromatiziranega ali obarvanega

Izdelava, pri kateri vrednost uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

1704

Sladkorni izdelki (vključno z belo čokolado), brez kakava

Izdelava, pri kateri:

se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka,

vrednost uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

Poglavje 18

Kakav in kakavovi izdelki

Izdelava, pri kateri:

se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka,

vrednost uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

1901

Sladni ekstrakt; živila iz moke, zdroba, škroba ali sladnega ekstrakta brez dodatka kakava ali z dodatkom manj kot 40 mas. % kakava, izračunano na povsem razmaščeni osnovi, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu; živila iz izdelkov iz tar. št. 0401 do 0404 brez dodatka kakavovega prahu ali z dodatkom manj kot 5 mas. % kakava, izračunano na povsem razmaščeni osnovi, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu:

 

 

ekstrakt slada

Izdelava iz žit iz poglavja 10

 

drugo

Izdelava, pri kateri:

se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka,

vrednost uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

1902

Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti, makaroni, rezanci, lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; kuskus; pripravljen ali nepripravljen:

 

 

ki vsebujejo 20 mas. % ali manj mesa, klavničnih odpadkov, rib, rakov ali mehkužcev

Izdelava, pri kateri morajo biti vsa uporabljena žita in žitni izdelki (razen pšenice vrste „durum“ in njenih izdelkov) v celoti pridobljeni

 

ki vsebujejo 20 mas. % mesa, klavničnih proizvodov, rib, rakov ali mehkužcev

Izdelava, pri kateri:

morajo biti vsa uporabljena žita in žitni izdelki (razen pšenice vrste „durum“ in njenih izdelkov) v celoti pridobljeni,

so vsi uporabljeni materiali iz poglavij 2 in 3 v celoti pridobljeni

 

1903

Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba, v obliki kosmičev, kaše, zrnc, perl in podobno

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen krompirjevega škroba iz tarifne številke 1108

 

1904

Pripravljena živila, pridobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih izdelkov (na primer koruzni kosmiči); žita (razen koruze), v obliki zrn ali v obliki kosmičev ali drugače obdelana zrna (razen moke, drobljencev in zdroba), predkuhana, ali drugače pripravljena, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu

Izdelava:

iz materialov, ki niso uvrščeni v tarifno številko 1806 ,

pri kateri morajo biti vsa uporabljena žita in moka (razen pšenice vrste „durum“) v celoti pridobljeni,

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

1905

Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule za farmacevtske proizvode, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni izdelki

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz poglavja 11

 

ex poglavje 20

Proizvodi iz vrtnin, sadja, oreškov ali drugih delov rastlin; razen za:

Izdelava, pri kateri morajo biti vse uporabljeno sadje, oreški ali vrtnine v celoti pridobljeni

 

ex 2001

Jam, sladek krompir in podobni užitni deli rastlin, ki vsebujejo 5 mas. % ali več škroba, pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

ex 2004 in ex 2005

Krompir v obliki moke, zdroba ali kosmičev, pripravljen ali konzerviran drugače kakor v kisu ali ocetni kislini

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

2006

Vrtnine, sadje, oreški, sadne lupine in drugi deli rastlin, konzervirani v sladkorju (suhi, glazirani ali kristalizirani)

Izdelava, pri kateri vrednost uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

2007

Džemi, sadni želeji, marmelade, sadni pireji ali pireji iz oreškov in sadne paste ali paste iz oreškov, pridobljeni s toplotno obdelavo, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih

Izdelava, pri kateri:

se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka,

vrednost uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

ex 2008

Oreški, brez dodanega sladkorja ali alkohola

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih oreškov in oljnih semen s poreklom iz tar. št. 0801 , 0802 in 1202 do 1207 presega 60 % cene izdelka franko tovarna

 

Arašidno maslo; mešanice na osnovi žit; palmovi srčki; koruza

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

Drugi, razen sadja in oreškov, kuhani drugače kakor v sopari ali vodi, brez dodanega sladkorja, zmrznjeni

Izdelava, pri kateri:

se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka,

vrednost uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

2009

Sadni sokovi (vključno grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, nefermentirani in ki ne vsebujejo dodanega alkohola, ki vsebujejo ali ne dodan sladkor ali druga sladila

Izdelava, pri kateri:

se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka,

vrednost uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

ex poglavje 21

Razna živila; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

2101

Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja ali maté čaja in pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi kave, pravega čaja ali mate čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki ter njihovi ekstrakti, esence in koncentrati

Izdelava, pri kateri:

se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka,

je vsa uporabljena cikorija v celoti pridobljena

 

2103

Pripravki za omake in pripravljene omake; kombinirane začimbe in kombinirane mešanice začimbnih sredstev; gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica:

 

 

Pripravki za omake in pripravljene omake; kombinirane začimbe in kombinirane mešanice začimbnih sredstev

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporablja gorčična moka ali zdrob ali pripravljena gorčica.

 

Gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke

 

ex 2104

Juhe in ragu juhe in pripravki za te juhe

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen pripravljenih ali konzerviranih vrtnin iz tar. št. 2002 do 2005

 

2106

Živila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu

Izdelava, pri kateri:

se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka,

vrednost uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

ex poglavje 22

Pijače, alkoholi in kis; razen za:

Izdelava, pri kateri:

se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka,

je vse uporabljeno grozdje ali materiali, pridobljeni iz grozdja, v celoti pridobljeno

 

2202

Vode, vključno z mineralnimi vodami in sodavicami, z dodanim sladkorjem ali drugimi sladili ali aromatizirane, ter druge brezalkoholne pijače, razen sadnih in zelenjavnih sokov, ki se uvrščajo v tar. št. 2009

Izdelava, pri kateri:

se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka,

vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna,

so vsi sadni sokovi (razen ananasovega, limetinega ali grenivkinega soka) s poreklom

 

2207

Nedenaturiran etilni alkohol, z vsebnostjo alkohola 80 vol. % ali več; etanol in druge alkoholne pijače, denaturirane, s katero koli vsebnostjo alkohola.

Izdelava:

pri kateri se uporabljajo materiali, ki niso uvrščeni v tar. št. 2207 ali 2208 ,

pri kateri je vse uporabljeno grozdje ali material, pridobljen iz grozdja, v celoti pridobljen ali, če so vsi drugi uporabljeni materiali že s poreklom, se lahko uporabi do 5 vol. % araka

 

2208

Nedenaturiran etilni alkohol, z vsebnostjo alkohola manj kot 80 vol. %; destilati, likerji in druge alkoholne pijače

Izdelava:

iz materialov, ki niso uvrščeni v tar. št. 2207 ali 2208 ,

pri kateri je vse uporabljeno grozdje ali material, pridobljen iz grozdja, v celoti pridobljen ali, če so vsi drugi uporabljeni materiali že s poreklom, se lahko uporabi do 5 vol. % araka

 

ex poglavje 23

Ostanki in odpadki živilske industrije; pripravljena krma za živali; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

ex 2301

Kitov zdrob; moka, zdrob in peleti iz rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev, neprimerni za prehrano ljudi

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavij 2 in 3 v celoti pridobljeni

 

ex 2303

Ostanki pri proizvodnji škroba iz koruze (razen zgoščenih tekočin za namakanje), z vsebnostjo beljakovin, računano na suh proizvod, več kot 40 mas. %

Izdelava, pri kateri je vsa uporabljena koruza v celoti pridobljena

 

ex 2306

Oljne pogače in drugi ostanki, pridobljeni pri ekstrakciji oljčnega olja, ki vsebujejo več kot 3 mas. % oljčnega olja

Izdelava, pri kateri so vse uporabljene olive v celoti pridobljene

 

2309

Proizvodi, ki se uporabljajo kot krma za živali

Izdelava, pri kateri:

morajo vsa uporabljena žita, sladkor ali melase, meso ali mleko biti že s poreklom,

so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 3 v celoti pridobljeni

 

ex poglavje 24

Tobak in tobačni nadomestki; razen za:

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 24 v celoti pridobljeni

 

2402

Cigare, cigarilosi in cigarete iz tobaka ali tobačnih nadomestkov

Izdelava, pri kateri je vsaj 70 mas. % uporabljenega nepredelanega tobaka ali tobačnih odpadkov iz tar. št. 2401 že s poreklom

 

ex 2403

Tobak za kajenje

Izdelava, pri kateri je vsaj 70 mas. % uporabljenega nepredelanega tobaka ali tobačnih odpadkov iz tar. št. 2401 že s poreklom

 

ex poglavje 25

Sol; žveplo; zemljine in kamen; sadra, apno in cement; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

ex 2504

Naravni grafit, z obogateno vsebino ogljika, prečiščen in zmlet

Bogatenje vsebnosti ogljika, prečiščevanje in mletje surovega grafita

 

ex 2515

Marmor, razžagan ali kako drugače razrezan v pravokotne (vključno kvadratne) bloke ali plošče, debeline do vključno 25 cm

Rezanje, z žaganjem ali kako drugače, marmorja (tudi če je že razžagan) debeline več kot 25 cm

 

ex 2516

Granit, porfir, bazalt, peščenec in drug kamen za spomenike ali gradbeništvo, razžagan ali kako drugače razrezan v pravokotne (vključno s kvadratnimi) bloke ali plošče, debeline do vključno 25 cm

Rezanje, z žaganjem ali kako drugače, kamna (tudi če je že razžagan) debeline nad 25 cm

 

ex 2518

Žgan dolomit

Žganje nežganega dolomita

 

ex 2519

Zdrobljen naravni magnezijev karbonat (magnezit), v hermetično zaprtih kontejnerjih, in magnezijev oksid, čisti ali nečisti, razen taljenega magnezijevega oksida ali mrtvo pečenega (sintranega) magnezijevega oksida

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporablja naravni magnezijev karbonat (magnezit)

 

ex 2520

Sadra, posebej pripravljena za zobozdravstvo

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex 2524

Naravna azbestna vlakna

Izdelava iz azbestnega koncentrata

 

ex 2525

Sljuda v prahu

Mletje sljude ali odpadkov sljude

 

ex 2530

Zemeljske barve, žgane ali v prahu

Žganje ali mletje zemeljskih barv

 

Poglavje 26

Rude, žlindra in pepel

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

ex poglavje 27

Mineralna goriva, mineralna olja in proizvodi njihove destilacije; bituminozne snovi; mineralni voski; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

ex 2707

Olja, pri katerih teža aromatskih sestavin presega težo nearomatskih, podobna mineralnim oljem, pridobljenim z destilacijo katrana iz črnega premoga pri visoki temperaturi, pri katerih se 65 % ali več prostornine destilira pri temperaturi do 250 °C (vključno mešanice naftnih olj in benzena), za uporabo kot pogonska goriva ali kurilna olja

Postopki rafiniranja in/ali eden ali več specifičnih procesov (1)

ali

Drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabljajo tudi drugi materiali iz iste tarifne številke, če njihova vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex 2709

Nafta in olja, pridobljeni iz bituminoznih materialov, surova

Destruktivna destilacija bituminoznih mineralov

 

2710

Olja, pridobljena iz nafte, in olja, pridobljena iz bituminoznih mineralov, razen surovih; proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, ki vsebujejo po masi 70 % ali več olj iz nafte ali olj, pridobljenih iz bituminoznih mineralov, če so ta olja osnovne sestavine teh proizvodov

Postopki rafiniranja in/ali eden ali več specifičnih procesov (2)

ali

Drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabljajo tudi drugi materiali iz iste tarifne številke, če njihova vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

2711

Naftni plini in drugi plinasti ogljikovodiki

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (2)

ali

Drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabljajo tudi drugi materiali iz iste tarifne številke, če njihova vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

2712

Vazelin; parafinski vosek, mikrokristalni vosek iz nafte, stiskani parafini, ozokerit, vosek iz rjavega premoga ali lignita, vosek iz šote, drugi mineralni voski in podobni proizvodi, pridobljeni s sintezo ali drugimi postopki, pobarvani ali nepobarvani

Postopki rafiniranja in/ali eden ali več specifičnih procesov (2)

ali

Drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabljajo tudi drugi materiali iz iste tarifne številke, če njihova vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

2713

Naftni koks, bitumen in drugi ostanki iz nafte ali olj iz bituminoznih materialov

Postopki rafiniranja in/ali eden ali več specifičnih procesov (1)

ali

Drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabljajo tudi drugi materiali iz iste tarifne številke, če njihova vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

2714

Bitumen in asfalt, naravni; bituminozni ali oljni skrilavci in katranski pesek; asfaltiti in asfaltne kamnine

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (1)

ali

Drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabljajo tudi drugi materiali iz iste tarifne številke, če njihova vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

2715

Bitumenske mešanice na osnovi naravnega asfalta, naravnega bitumna, bitumna iz nafte, mineralnega katrana ali mineralne katranske smole (npr. bituminozni kit, „cutback“)

Postopki rafiniranja in/ali eden ali več specifičnih procesov (1)

ali

Drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabljajo tudi drugi materiali iz iste tarifne številke, če njihova vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex poglavje 28

Anorganski kemični izdelki; organske ali anorganske spojine plemenitih kovin, redkih zemeljskih kovin in radioaktivnih elementov ali izotopov; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabljajo tudi drugi materiali iz iste tarifne številke, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex 2805

Mešane kovine

Izdelava z elektrolitsko ali toplotno obdelavo, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex 2811

Žveplov trioksid

Izdelava iz žveplovega dioksida

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex 2833

Aluminijev sulfat

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex 2840

Natrijev perborat

Izdelava iz dinatrijevega tetraboratnega pentahidrata

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex poglavje 29

Organski kemijski proizvodi; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabljajo tudi drugi materiali iz iste tarifne številke, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex 2901

Aciklični ogljikovodiki za uporabo kot pogonsko gorivo ali za kurjavo

Postopki rafiniranja in/ali eden ali več specifičnih procesov (1)

ali

Drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabljajo tudi drugi materiali iz iste tarifne številke, če njihova vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex 2902

Cikloalkani in cikloalkeni (razen azulenov), benzen, toluen, ksileni, za uporabo kot pogonsko gorivo ali za kurjavo

Postopki rafiniranja in/ali eden ali več specifičnih procesov (1)

ali

Drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, če njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex 2905

Alkoholati kovin iz te tarifne številke in iz etilnega alkohola

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., vključno z drugimi materiali iz tar. št. 2905 . Kovinski alkoholati iz te tarifne številke pa se lahko uporabljajo, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

2915

Nasičene aciklične monokarboksilne kisline in njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi in peroksikisline; njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo derivati

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke. Vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 2915 in 2916 pa ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex 2932

notranji etri in njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ali nitrozo derivati

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke. Vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 2909 pa ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ciklični acetali in notranji hemiacetali in njihovi halogenski, sulfo-, nitro-ali nitrozoderivati

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

2933

Heterociklične spojine samo s heteroatomom ali heteroatomi dušika

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke. Vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 2932 in 2933 pa ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

2934

Nukleinske kisline in njihove soli; druge heterociklične spojine

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke. Vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 2932 , 2933 in 2934 pa ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex poglavje 30

Farmacevtski izdelki; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabljajo tudi drugi materiali iz iste tarifne številke, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

 

3002

Človeška kri; živalska kri, pripravljena za uporabo v terapevtske, profilaktične ali diagnostične namene; antiserumi in druge frakcije krvi ter modificirani imunološki proizvodi, pridobljeni po biotehničnih postopkih ali kako drugače; cepiva, toksini, kulture mikroorganizmov (razen kvasovk) in podobni izdelki:

 

 

proizvodi, ki sestoje iz dveh ali več sestavin in ki so pomešani za terapevtsko ali profilaktično uporabo ali nepomešani za to uporabo, pripravljeni v odmerjenih dozah ali v oblikah ali pakiranjih za prodajo na drobno

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., vključno z drugimi materiali iz tar. št. 3002 . Ti materiali se lahko uporabljajo tudi, če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

 

drugo:

 

 

– –

človeška kri

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., vključno z drugimi materiali iz tar. št. 3002 . Ti materiali se lahko uporabljajo tudi, če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

 

– –

živalska kri, pripravljena za terapevtsko ali profilaktično uporabo

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., vključno z drugimi materiali iz tar. št. 3002 . Ti materiali se lahko uporabljajo tudi, če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

 

– –

krvne frakcije, razen antiserumov, hemoglobina, globulina iz krvi in globulina iz serumov

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., vključno z drugimi materiali iz tar. št. 3002 . Ti materiali se lahko uporabljajo tudi, če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

 

– –

hemoglobin, globulin iz krvi in globulin iz serumov

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., vključno z drugimi materiali iz tar. št. 3002 . Ti materiali se lahko uporabljajo tudi, če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

 

– –

drugo

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., vključno z drugimi materiali iz tar. št. 3002 . Ti materiali se lahko uporabljajo tudi, če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

 

3003 in 3004

Zdravila (razen proizvodov iz tar. št. 3002 , 3005 ali 3006 ):

 

 

pridobljena iz amikacina iz tar. št. 2941

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz tar. št. 3003 ali 3004 , če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

 

drugo

Izdelava, pri kateri:

se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz tar. št. 3003 ali 3004 , če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna,

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex poglavje 31

Gnojila; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabljajo tudi drugi materiali iz iste tarifne številke, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex 3105

Mineralna ali kemična gnojila, ki vsebujejo dva ali tri gnojilne elemente – dušik, fosfor in kalij; druga gnojila; izdelki iz tega poglavja v tabletah ali podobnih oblikah ali tovorkih do vključno 10 kg bruto mase, razen:

natrijevega nitrata

kalcijevega cianamida

kalijevega sulfata

magnezijevega kalijevega sulfata

Izdelava, pri kateri:

se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabljajo tudi drugi materiali iz iste tarifne številke, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna,

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex poglavje 32

Ekstrakti za strojenje ali barvanje; barve, pigmenti in druga barvila; barve, pigmenti in druga barvila; premazna sredstva in laki; kiti in druge tesnilne mase; črnila; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabljajo tudi drugi materiali iz iste tarifne številke, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex 3201

Tanini in njihove soli, etri, estri in drugi derivati

Izdelava iz ekstraktov za strojenje rastlinskega izvora;

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

3205

Lak barve; preparati, navedeni v opombi 3 v tem poglavju na osnovi lak barv (3)

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz tar. št. 3203 , 3204 in 3205 . Lahko pa se uporabljajo tudi materiali iz tarifne številke 3205 , če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex poglavje 33

Eterična olja in rezinoidi; parfumerijski, kozmetični ali toaletni izdelki; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabljajo tudi drugi materiali iz iste tarifne številke, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

3301

Eterična olja (brez terpenov ali s terpeni), vključno zgoščena (trda) olja (concretes) in čista olja; rezinoidi; izvlečki oleosmol; koncentrati eteričnih olj in maščob v masteh, neeteričnih oljih, voskih ali podobnem, pridobljeni z ekstrakcijo eteričnih olj z mastjo ali maceracijo; stranski terpenski proizvodi, pridobljeni z deterpenacijo eteričnih olj; vodni destilati in vodne raztopine eteričnih olj

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., vključno z materiali iz druge „skupine“ (4) v tej tar. št. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste skupine, kot je skupina izdelka, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex poglavje 34

Mila, organska površinsko aktivna sredstva, pralni preparati, mazalni preparati, umetni voski, pripravljeni voski, preparati za loščenje ali čiščenje, sveče in podobni proizvodi, paste za modeliranje in „zobarski voski“ ter zobarski preparati na osnovi sadre; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabljajo tudi drugi materiali iz iste tarifne številke, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex 3403

Mazalni preparati, ki vsebujejo naftna olja ali olja, pridobljena iz bituminoznih mineralov, če ti predstavljajo manj kot 70 mas. %

Postopki rafiniranja in/ali eden ali več specifičnih procesov (1)

ali

Drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabljajo tudi drugi materiali iz iste tarifne številke, če njihova vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

3404

Umetni voski in pripravljeni voski:

 

 

na osnovi parafina, voskov iz nafte, voskov, pridobljenih iz bituminoznih mineralov, stisnjenega parafina ali parafina z odstranjenim oljem

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabljajo tudi drugi materiali iz iste tarifne številke, če njihova vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

drugo

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen:

hidrogeniziranih olj, ki imajo lastnosti voskov iz tar. št. 1516 ,

maščobnih kislin, ki niso kemično definirane, ali maščobnih industrijskih alkoholov, ki imajo lastnost voskov iz tarifne številke 3823 ,

materialov iz tarifne številke 3404

Te materiale je mogoče uporabiti le, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex poglavje 35

Beljakovinske snovi; modificirani škrobi; lepila; encimi; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabljajo tudi drugi materiali iz iste tarifne številke, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

3505

Dekstrini in drugi modificirani škrobi (npr. preželatinizirani in estrificirani škrobi); lepila na osnovi škrobov ali na osnovi dekstrina ali drugih modificiranih škrobov:

 

 

škrobi, esterificirani ali eterificirani

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, skupaj z drugimi materiali iz tar. št. 3505

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

drugo

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz tar. št. 1108

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex 3507

Pripravljeni encimi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

Poglavje 36

Razstreliva; pirotehnični proizvodi; vžigalice; piroforne zlitine; nekateri vnetljivi preparati

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabljajo tudi drugi materiali iz iste tarifne številke, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex poglavje 37

Proizvodi za fotografske in kinematografske namene; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabljajo tudi drugi materiali iz iste tarifne številke, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

3701

Fotografske plošče in plan filmi, občutljivi za svetlobo, neosvetljeni, iz kakršnega koli materiala, razen iz papirja, kartona ali tekstila; plan filmi za trenutno (hitro) fotografijo, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni, v kasetah ali brez njih:

 

 

plan film za trenutno (hitro) barvno fotografijo, v kasetah

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v tar. št., ki ni tar. št. 3701 ali 3702 . Lahko pa se uporabljajo tudi materiali iz tarifne številke 3702 , če njihova vrednost ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

drugo

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v tarifno številko, ki ni tarifna številka 3701 ali 3702 . Lahko pa se uporabijo materiali iz tar. št. 3701 in 3702 , če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

3702

Fotografski filmi v zvitkih, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni, iz kakršnega koli materiala, razen iz papirja, kartona ali tekstila; filmi v zvitkih za trenutno (hitro) fotografijo, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v tarifno številko, ki ni tarifna številka 3701 ali 3702 .

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

3704

Fotografske plošče, filmi, papir, karton in tekstil, osvetljeni, toda nerazviti

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v tarifno številko, ki ni tarifna številka 3701 do 3704 .

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex poglavje 38

Razni kemijski proizvodi; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabljajo tudi drugi materiali iz iste tarifne številke, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex 3801

koloidni grafit v oljni suspenziji in polkoloidni grafit; ogljikove paste za elektrode

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

grafit v obliki paste kot mešanica z mineralnimi olji z več kot 30 mas. % grafita

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 3403 ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex 3803

Rafinirano tal-olje

Rafiniranje surovega tal-olja

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex 3805

Sulfatna terpentinska olja, prečiščena

Prečiščevanje z destilacijo ali rafiniranjem surovega sulfatnega terpentinskega olja;

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex 3806

Smolni estri (ester gums)

Izdelava iz smolnih kislin

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex 3807

Lesni katran (lesna katranska smola)

Destilacija lesnega katrana

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

3808

Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva proti klitju, sredstva za urejanje rasti rastlin, dezinfektanti in podobni proizvodi, pripravljeni v oblikah ali pakiranjih za prodajo na drobno ali kot preparati ali proizvodi (npr. žveplani trakovi, stenji in sveče in muholovke)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

3809

Sredstva za dodelavo, nosilci barv, sredstva za pospeševanje barvanja in fiksiranje barvil ter drugi proizvodi (npr.: sredstva za apreturo in jedkanje), ki se uporabljajo v tekstilni, papirni, usnjarski in podobnih industrijah, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

3810

Preparati za dekapiranje kovinskih površin; talila in drugi pomožni preparati za mehko spajkanje, trdo spajkanje ali varjenje; praški in paste za mehko spajkanje, trdo spajkanje ali varjenje, ki so sestavljeni iz kovin in drugih materialov; preparati, ki se uporabljajo kot jedra ali obloge za elektrode ali varilne palice

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

3811

Preparati zoper detonacijo, antioksidanti, preparati za preprečevanje kopičenja smole, za izboljšanje viskoznosti, preparati za preprečevanje korozije in drugi pripravljeni dodatki, za mineralna olja (vključno bencin) ali za druge tekočine, ki se uporabljajo v iste namene kot mineralna olja:

 

 

pripravljeni dodatki za mazalna olja, ki vsebujejo naftna olja ali olja, pridobljena iz bituminoznih mineralov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 3811 ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

drugo

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

3812

Pripravljeni pospeševalci vulkanizacije; sestavljeni plastifikatorji za gumo ali plastične mase, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; antioksidanti in drugi sestavljeni stabilizatorji za gumo ali plastične mase

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

3813

Preparati in polnila za aparate za gašenje požara; napolnjene granate za gašenje požara

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

3814

Sestavljena organska topila in razredčila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu; pripravljena sredstva za odstranjevanje premazov ali lakov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

3818

Kemični elementi, dopirani za uporabo v elektroniki, v obliki kolutov, ploščic ali v podobnih oblikah; kemične spojine, dopirane za uporabo v elektroniki

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

3819

Tekočine za hidravlične zavore in druge pripravljene tekočine za hidravlični prenos, ki ne vsebujejo ali vsebujejo pod 70 % masnega deleža naftnega olja ali olj, pridobljenih iz bituminoznih mineralov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

3820

Preparati zoper zmrzovanje in pripravljene tekočine za odtajanje

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

3822

Diagnostični ali laboratorijski reagenti na podlogi (nosilcu) in pripravljeni diagnostični ali laboratorijski reagenti na noslicu ali brez njega, razen tistih iz tar. št. 3002 ali 3006

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

3823

Industrijske maščobne monokarboksilne kisline; kisla olja iz rafinacije; industrijski maščobni alkoholi.

 

 

industrijske maščobne monokarbonske kisline, kisla olja iz rafinacije

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

industrijski maščobni alkoholi

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, skupaj z drugimi materiali iz tar. št. 3823

 

3824

Pripravljena vezivna sredstva za livarske modele in livarska jedra; kemični proizvodi in preparati kemijske industrije ali sorodnih industrij (vključno tudi tisti, ki so sestavljeni iz mešanic naravnih proizvodov), ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; ostanki iz proizvodnje kemijske ali sorodnih industrij, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu:

 

 

naslednje iz te tarifne številke:

– –

pripravljena vezivna sredstva za livarske modele ali livarska jedra na osnovi proizvodov iz naravnih smol

– –

naftenske kisline, njihove v vodi netopne soli in njihovi estri

– –

sorbitol, razen sorbitola iz tar. št. 2905

– –

naftni sulfonati, razen naftnih sulfonatov alkalnih kovin, amoniaka ali etanolaminov; tiofenirane sulfonske kisline, iz olj pridobljenih iz bituminoznih mineralov in njihovih soli

– –

ionski izmenjalci

– –

sušilci (getterji) za vakuumske cevi

– –

alkalni železovi oksidi za prečiščevanje plina

– –

amoniakova voda in izkoriščeni oksid, pridobljen s prečiščevanjem plina iz premoga

– –

sulfonaftenske kisline, njihove v vodi netopne soli in njihovi estri

– –

fuzelno in dipelovo olje

– –

mešanice soli, ki vsebujejo različne anione

– –

paste za kopiranje na osnovi želatine, s podlogo iz papirja ali tekstila ali brez nje

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabljajo tudi drugi materiali iz iste tarifne številke, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

drugo

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

3901 do 3915

Plastične mase v primernih oblikah, odpadki, ostružki in ostanki iz plastičnih mas; razen tar. št. ex 3907 in 3912 , za kateri so pravila določena v nadaljevanju:

 

 

izdelki iz adicijske homopolimerizacije, pri kateri enojni monomer prispeva več kot 99 mas. % celotne vsebine polimerov

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna,

vrednost uporabljenih materialov iz poglavja 39 ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna (5)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

drugo

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 39 ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna (5)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

ex 3907

kopolimeri, izdelani iz polikarbonata in akrilonitril-butadien-stiren kopolimera (ABS)

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabljajo tudi drugi materiali iz iste tarifne številke, če njihova vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna (5)

 

poliester

Izdelava, pri kateri vrednost uporabljenih materialov iz poglavja 39 ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna, in/ali izdelava iz tetrabrom-(bisfenol A) polikarbonata

 

3912

Celuloza in njeni kemični derivati, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, v primarnih oblikah

Izdelava, pri kateri vrednost materialov iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

 

3916 do 3921

Polizdelki in izdelki iz plastičnih mas; razen iz tarifnih številk ex 3916 , ex 3917 , ex 3920 in ex 3921 , za katere so pravila določena spodaj:

 

 

ploščati izdelki, bolj kot le površinsko obdelani ali rezani v druge oblike, razen pravokotnih (vključno z kvadratnimi); drugi izdelki, bolj obdelani kot le površinsko obdelani

Izdelava, pri kateri vrednost uporabljenih materialov iz poglavja 39 ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

drugo:

 

 

– –

izdelki iz adicijske homopolimerizacije, pri kateri enojni monomer prispeva več kot 99 mas. % celotne vsebine polimerov

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna,

vrednost uporabljenih materialov iz poglavja 39 ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna (5)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

– –

drugo

Izdelava, pri kateri vrednost uporabljenih materialov iz poglavja 39 ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna (5)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

ex 3916 in ex 3917

Profilni izdelki in cevi

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna,

vrednost materialov, uvrščenih v isto tarifno številko kot izdelek, ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

ex 3920

listi ali filmi iz ionomerov

Izdelava iz delne termoplastične soli, ki je kopolimer etilena in metakrilne kisline in je delno nevtralizirana z ioni kovine, predvsem cinka in natrija

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

listi iz regenerirane celuloze, poliamida ali polietilena

Izdelava, pri kateri vrednost materialov iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

 

ex 3921

Folije iz plastičnih mas, metalizirane

Izdelava iz visoko prosojnih poliestrskih folij debeline manj kot 23 mikronov (6)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

3922 do 3926

Izdelki iz plastičnih mas

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex poglavje 40

Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

ex 4001

Laminirane plošče iz surove gume za čevlje

Laminacija folij iz naravnega kavčuka

 

4005

Mešanice kavčuka, nevulkanizirane, v primarnih oblikah ali ploščah, listih ali v trakovih

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov, razen naravnega kavčuka, ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

4012

Protektirane ali rabljene zunanje gume (plašči); polne gume in gume z zračnimi komorami, medsebojno zamenljivi protektorji (plasti) in ščitniki iz vulkaniziranega kavčuka (gume):

 

 

protektirane gume, polne gume ali gume z zračnimi komorami

Protektiranje rabljenih gum

 

drugo

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen tistih iz tar. št. 4011 ali 4012

 

ex 4017

Izdelki iz trde gume

Izdelava iz trde gume

 

ex poglavje 41

Surove kože z dlako ali brez dlake (razen krzna) in usnje; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

ex 4102

Surove kože ovac ali jagnjet, brez volne

Odstranjevanje volne s kože ovac ali jagnjet, z volno

 

4104 do 4107

Usnje, brez dlake ali volne, razen usnja tarifne številke 4108 ali 4109

Ponovno strojenje predstrojenega usnja

ali

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

4109

Lakasto usnje in lakasto plastovito usnje; metalizirano usnje

Izdelava iz usnja tarifnih številk 4104 do 4107 , če vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

Poglavje 42

Izdelki iz usnja; sedlarski in jermenarski izdelki; predmeti za potovanje, ročne torbe in podobni izdelki; izdelki iz živalskih črev (razen iz sviloprejkine niti)

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

ex poglavje 43

Naravno in umetno krzno; krzneni izdelki; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

ex 4302

Strojeno ali obdelano krzno, sestavljeno:

 

 

plošče, križi in podobne oblike

Beljenje ali barvanje, poleg rezanja in sestavljanja nesestavljenega strojenega ali obdelanega krzna

 

drugo

Izdelava iz nesestavljenega, strojenega ali obdelanega krzna

 

4303

Oblačila, pribor za oblačila in drugi krzneni izdelki

Izdelava iz nesestavljenega, strojenega ali obdelanega krzna iz tarifne številke 4302

 

ex poglavje 44

Les in lesni izdelki; lesno oglje; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

ex 4403

Les, grobo obdelan

Izdelava iz grobo obdelanega lesa, olubljenega ali ne, ali samo grobo tesanega

 

ex 4407

Les, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, skobljan, brušen ali na koncih spojen, debeline nad 6 mm

Skobljanje, brušenje ali lepljenje s spajanjem na koncih

 

ex 4408

Listi za furniranje in za vezan les, debeline do vključno 6 mm, prstasto spojen, in drug les, vzdolžno žagan, rezan ali luščen, debeline do vključno 6 mm, skobljan, brušen ali na koncih spojen

Spajanje, skobljanje, brušenje ali spajanje na koncu

 

ex 4409

Les, profiliran vzdolž katerega koli roba ali strani, skobljan ali ne, brušen ali ne ali na koncih spojen ali ne:

 

 

brušen ali na koncu spojen

Brušenje ali spajanje na koncih

 

profiliran les (pero in utori) in okrasne letve brušen ali na koncu spojen

Predelava v profiliran les (pero in utori) ali okrasne letve

 

ex 4410 do ex 4413

Okraski in ornamenti, skupaj z oblikovanimi robovi in drugimi oblikovanimi deskami

Predelava v profiliran les (pero in utori) ali okrasne letve

 

ex 4415

Zaboji za pakiranje, škatle, gajbe, sodi in podobna embalaža za pakiranje iz lesa

Izdelava iz desk, ki niso razrezane na določeno velikost

 

ex 4416

Sodi, kadi, vedra in drugi sodarski izdelki in njihovi deli, iz lesa

Izdelava iz klanih dog, nadalje neobdelanih, razen razžaganih na dveh glavnih površinah;

 

ex 4418

stavbno pohištvo in drugi leseni proizvodi za gradbeništvo

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo celičaste lesene plošče, skodle in opaži

 

profiliran les (pero in utori) in okrasne letve

Predelava v profiliran les (pero in utori) ali okrasne letve;

 

ex 4421

Trščice za vžigalice; lesne kljukice ali zatiči za obutev

Izdelava iz lesa iz katere koli tarifne številke, razen lesene žice iz tarifne številke 4409

 

ex poglavje 45

Pluta in plutasti izdelki; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

4503

Izdelki iz naravne plute

Izdelava iz plute iz tarifne številke 4501

 

Poglavje 46

Izdelki iz slame, esparta ali drugih materialov za pletarstvo; košarski in pletarski izdelki

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

Poglavje 47

Celuloza, lesna ali iz drugih vlaknastih celuloznih materialov; papirni ali kartonski odpadki in ostanki

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

ex poglavje 48

Papir in karton; izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

ex 4811

Papir in karton, samo s črtami ali kvadrati

Izdelava iz materialov za izdelavo papirja iz poglavja 47

 

4816

Karbon papir, samokopirni papir in drug papir za kopiranje ali prenašanje (razen tistih iz tar. št. 4809 ), matrice za razmnoževanje in ofsetne plošče iz papirja, v škatlah ali brez škatel

Izdelava iz materialov za izdelavo papirja iz poglavja 47

 

4817

Pisemski ovitki, pisemske kartice, dopisnice in karte za dopisovanje brez slike, iz papirja ali kartona; kompleti za dopisovanje v škatlah, vrečkah, notesih in podobnih pakiranjih iz papirja ali kartona

Izdelava, pri kateri:

se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka;

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex 4818

Toaletni papir

Izdelava iz materialov za izdelavo papirja iz poglavja 47

 

ex 4819

Škatle, zaboji, vreče in drugi izdelki za pakiranje, iz papirja, kartona, celulozne vate ali listov ali trakov iz celuloznih vlaken

Izdelava, pri kateri:

se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka;

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex 4820

Bloki s pisemskim papirjem

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex 4823

Drug papir, karton, celulozna vata ter listi in trakovi iz celuloznih vlaken, razrezani v določene velikosti ali oblike

Izdelava iz materialov za izdelavo papirja iz poglavja 47

 

ex poglavje 49

Tiskane knjige, časopisi, slike in drugi izdelki grafične industrije; rokopisi, tipkana besedila in načrti; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

4909

Tiskane ali ilustrirane razglednice; poštne razglednice, čestitke in karte z osebnimi sporočili, tiskane, ilustrirane ali neilustrirane, z ovitki ali okraski ali brez njih

Izdelava iz materialov, ki niso uvrščeni v tar. št. 4909 ali 4911

 

4910

Koledarji vseh vrst, tiskani, vključno s koledarskimi bloki:

 

 

koledarji z zamenljivimi bloki na podlagah, ki niso iz papirja ali kartona

Izdelava, pri kateri:

se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka,

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

drugo

Izdelava iz materialov, ki niso uvrščeni v tar. št. 4909 ali 4911

 

ex poglavje 50

Svila; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

ex 5003

Svileni odpadki (vključno zapredki, neprimerni za odvijanje, odpadki preje in razvlaknjeni tekstilni materiali), mikani ali česani

Mikanje ali česanje svilenih odpadkov

 

5004 do ex 5006

Svilena preja in preja iz svilenih odpadkov

Izdelava iz (7):

surove svile, odpadkov svile, mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za prejo,

drugih naravnih vlaken, ne mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za predenje,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

materialov za izdelavo papirja

 

5007

Tkanine iz svile ali svilenih odpadkov:

Izdelava iz preje (7)

Tiskanje, ki ga spremljata najmanj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna

ex poglavje 51

Volna, fina ali groba živalska dlaka; preja ali tkanine iz konjske žime; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

5106 do 5110

Preja iz volne, iz fine ali grobe živalske dlake ali iz konjske žime

Izdelava iz (7):

surove svile, odpadkov svile, mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za prejo,

naravnih vlaken, ne mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za predenje,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

materialov za izdelavo papirja

 

5111 do 5113

Tkanine iz volne, iz fine ali grobe živalske dlake ali iz konjske žime:

Izdelava iz preje (7)

Tiskanje, ki ga spremljata najmanj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna

ex poglavje 52

Bombaž; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

5204 do 5207

Bombažna preja in sukanec

Izdelava iz (7):

surove svile, odpadkov svile, mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za prejo,

naravnih vlaken, ne mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za predenje,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

materialov za izdelavo papirja

 

5208 do 5212

Bombažne tkanine:

Izdelava iz preje (7)

Tiskanje, ki ga spremljata najmanj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna

ex poglavje 53

Druga rastlinska tekstilna vlakna; papirna preja in tkanine iz papirne preje; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

5306 do 5308

Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken; papirna preja

Izdelava iz (7):

surove svile, odpadkov svile, mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za prejo,

naravnih vlaken, ne mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za predenje,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

materialov za izdelavo papirja

 

5309 do 5311

Tkanine iz rastlinskih tekstilnih vlaken; tkanine iz papirne preje:

Izdelava iz preje (7)

Tiskanje, ki ga spremljata najmanj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna

5401 do 5406

Preja, monofilamenti in sukanec iz umetnih ali sintetičnih filamentov

Izdelava iz (7):

surove svile, odpadkov svile, mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za prejo,

naravnih vlaken, ne mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za predenje,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

materialov za izdelavo papirja

 

5407 in 5408

Tkanine iz preje iz umetnih ali sintetičnih filamentov:

Izdelava iz preje (7)

Tiskanje, ki ga spremljata najmanj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna

5501 do 5507

Umetna rezana vlakna

Izdelava iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše;

 

5508 do 5511

Preja in sukanec za šivanje iz umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken

Izdelava iz (7):

surove svile, odpadkov svile, mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za prejo,

naravnih vlaken, ne mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za predenje,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

materialov za izdelavo papirja

 

5512 do 5516

Tkanine iz umetnih in sintetičnih rezanih vlaken:

Izdelava iz preje (7)

Tiskanje, ki ga spremljata najmanj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna

ex poglavje 56

Vata, klobučevina in netkani materiali; specialne preje; vrvi, motvozi, konopci in kabli ter iz njih izdelani izdelki; razen za:

Izdelava iz (7):

preje iz kokosovih vlaken,

naravnih vlaken,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

materialov za izdelavo papirja

 

5602

Klobučevina, vključno z impregnirano, prevlečeno, prekrito ali laminirano:

 

 

iglana klobučevina

Izdelava iz (7):

naravnih vlaken,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše

 

drugo

Izdelava iz (7):

naravnih vlaken,

umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken ali

kemičnih materialov ali tekstilne kaše

 

5604

Niti in kord iz gume, prekrit s tekstilnim materialom; tekstilna preja, trakovi in podobno iz tar. št. 5404 ali 5405 , impregnirani, prevlečeni, prekriti, obloženi z gumo ali plastično maso:

 

 

niti in kord iz gume, prekriti s tekstilnim materialom

Izdelava iz gumijastih niti in vrvi, ki niso prekrite s tekstilom

 

drugo

Izdelava iz (7):

naravnih vlaken, ne mikanih ali česanih ali drugače predelanih za predenje,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

materialov za izdelavo papirja

 

5605

Metalizirana preja, vključno z ovito prejo, ki je sestavljena iz tekstilne preje, trakov ali podobnih oblik iz tar. št. 5404 ali 5405 , kombiniranih s kovino v obliki niti, trakov ali prahu ali prevlečenih s kovino

Izdelava iz (7):

naravnih vlaken,

umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih, nečesanih in ne kako drugače predelanih za predenje,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

materialov za izdelavo papirja

 

5606

Ovita preja, trakovi in podobne oblike iz tarifne številke 5404 ali 5405 (razen proizvodov iz tarifne številke 5605 in ovite preje iz konjske žime); ženiljska preja (vključno kosmičena ženiljska preja); efektno vozličasta preja

Izdelava iz (7):

naravnih vlaken,

umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih, nečesanih in ne kako drugače predelanih za predenje,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

materialov za izdelavo papirja

 

Poglavje 57

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala:

 

 

iz iglane klobučevine

Izdelava iz (7):

naravnih vlaken ali

kemičnih materialov ali tekstilne kaše

Tkanina iz jute pa se lahko uporablja kot podloga.

 

iz druge klobučevine

Izdelava iz (7):

naravnih vlaken, ne mikanih ali česanih ali drugače predelanih za predenje, ali

kemičnih materialov ali tekstilne kaše

 

drugo

Izdelava iz preje (7).

Tkanina iz jute pa se lahko uporablja kot podloga.

 

ex poglavje 58

Specialne tkanine; taftane tkanine; čipke; tapiserije; pozamenterija; vezenine; razen za:

Izdelava iz preje (7)

Tiskanje, ki ga spremljata najmanj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna

5805

Ročno tkane tapiserije vrste Gobelins, Flanders, Beauvais, Aubusson in podobne in ročno izdelane tapiserije (npr. z majhnim in križnim vbodom), dokončane ali nedokončane

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

5810

Vezenine v metražah, trakovih ali motivih

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

5901

Tekstilni materiali, prevlečeni z lepilom ali škrobnimi snovmi, ki se uporabljajo za zunanjo vezavo knjig in podobne namene; tkanine za kopiranje; pripravljeno slikarsko platno; toge tkanine (buckram) in podobni tekstilni materiali, ki se uporabljajo za izdelavo klobukov

Izdelava iz preje

 

5902

Kord tkanine za avtomobilske plašče iz preje iz najlona ali drugih poliamidov, poliestra ali viskoznega rajona, velike trdnosti:

Izdelava iz preje

 

5903

Tekstilni materiali, impregnirani, premazani, prevlečeni ali prekriti ali laminirani s plastičnimi masami, razen tistih iz tar. št. 5902

Izdelava iz preje

Tiskanje, ki ga spremljata najmanj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna

5904

Linolej, vključno rezan v oblike; talna prekrivala na tekstilni podlagi, premazani, prevlečeni ali prekriti, vključno z razrezanimi v oblike

Izdelava iz preje (7)

 

5905

Zidne tapete iz tekstilnih surovin:

Izdelava iz preje

Tiskanje, ki ga spremljata najmanj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna

5906

Gumirani tekstilni materiali, razen tistih iz tar. št. 5902

Izdelava iz preje

 

5907

Tekstilni materiali, drugače impregnirani, premazani, prevlečeni ali prekriti; platna, slikana za odrske kulise, tkanine za ateljeje in podobne namene

Izdelava iz preje

Tiskanje, ki ga spremljata najmanj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna

5908

Stenji iz tekstila, tkani, prepleteni ali pleteni, za svetilke, peči, vžigalnike, sveče in podobno; žarilne mrežice za plinsko razsvetljavo in cevasto pleteni materiali za plinske svetilke, impregnirani ali neimpregnirani:

 

 

žarilne mrežice za plinsko razsvetljavo, impregnirano

Izdelava iz cevasto pletenih plinskih mrežic

 

drugo

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

5909 do 5911

Tekstilni izdelki za industrijsko uporabo:

 

 

diski ali obroči za poliranje, razen iz klobučevine iz tar. št. 5911

Izdelava iz preje ali odpadnih tkanin ali krp iz tarifne številke 6310

 

tkanine, ki se uporabljajo pri izdelavi papirja ali v druge tehnične namene, podložene ali nepodložene s klobučevino, prevlečene ali prekrite ali ne, cevaste ali neskončne, z eno ali več osnovami in/ali votki ali ravno tkane z več osnovami in/ali votki iz tar. št. 5911

Izdelava iz preje (7)

 

drugo

Izdelava iz preje (7)

 

Poglavje 60

Pleteni ali kvačkani tekstilni materiali

Izdelava iz preje (7)

 

Poglavje 61

Oblačila in pribor za oblačila, pleteni ali kvačkani:

 

 

pridobljeni s šivanjem ali drugim sestavljanjem, iz dveh ali več kosov pletene ali kvačkane tkanine, ki je urezana v določeno obliko ali neposredno pridobljena v določeno obliko

Izdelava iz tkanin

 

drugo

Izdelava iz preje (7)

 

ex poglavje 62

Oblačila in pribor za oblačila, razen pletenih ali kvačkanih; razen za:

Izdelava iz tkanin

 

6213 in 6214

Robčki, šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki:

 

 

vezeni

Izdelava iz preje (7)  (8)

Izdelava iz nevezenih tkanin, če vrednost uporabljenih nevezenih tkanin ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna (7)

drugo

Izdelava iz preje (7)  (8)

Izdelava, ki ji sledi tiskanje, ki ga spremljata najmanj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost vse uporabljene netiskane tkanine iz tarifne številke 6213 in 6214 ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna

6217

Drug gotov pribor za oblačila; deli oblačil ali oblačilnih dodatkov, razen tistih iz tar. št. 6212 :

 

 

vezeni

Izdelava iz preje (7)

Izdelava iz nevezenih tkanin, če vrednost uporabljenih nevezenih tkanin ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna (7)

ognjeodporna oprema iz tkanin, prevlečenih s folijo iz aluminiziranega poliestra

Izdelava iz preje (7)

Izdelava iz neprevlečenih tkanin, če vrednost uporabljenih neprevlečenih tkanin ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna (7)

medvloge za ovratnike in manšete, urezane

Izdelava, pri kateri:

se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka,

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

ex poglavje 63

Drugi gotovi tekstilni izdelki; kompleti; ponošena – izrabljena oblačila in izrabljeni tekstilni izdelki; krpe; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

6301 do 6304

Odeje, potovalne odeje, posteljno perilo, itn.; zavese, itn.; drugi izdelki za notranjo opremo:

 

 

iz klobučevine, iz netkanih tkanin

Izdelava iz (7):

vlaken ali

kemičnih materialov ali tekstilne kaše

 

drugo:

 

 

– –

vezeni

Izdelava iz preje (8)  (9)

Izdelava iz nevezenih tkanin (razen pletenih ali kvačkanih), če vrednost uporabljenih nevezenih tkanin ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

– –

drugo

Izdelava iz preje (7)  (8)

 

6305

Vreče in vrečke za pakiranje blaga

Izdelava iz preje (7)

 

6306

Ponjave, platnene strehe in senčniki; šotori; jadra (za plovila, jadralne deske ali suhozemna vozila); izdelki za taborjenje

Izdelava iz tkanin

 

6307

Drugi gotovi tekstilni izdelki, vključno z modnimi kroji za oblačila

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

6308

Garniture, ki so sestavljene iz tkanin in preje, s priborom ali brez njega, za izdelavo preprog in pregrinjal, tapiserij, vezenih namiznih prtov ali serviet ali podobnih tekstilnih izdelkov, pripravljene v zavitkih za prodajo na drobno

Vsak sestavni del ali izdelek v garnituri mora izpolnjevati pravilo, ki bi zanj veljalo, če ne bi bil v garnituri. Izdelki brez porekla pa so lahko del garniture, če njihova skupna vrednost ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

 

ex poglavje 64

Obutev, gamaše in podobni izdelki; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen spojenih gornjih delov, pritrjenih na notranje podplate ali druge sestavne dele podplatov iz tarifne številke 6406

 

6406

Deli (vključno zgornji deli, ki so pritrjeni na podplat ali ne, razen na zunanji podplat); odstranljivi vložki za obutev, vstavki za pete in podobni izdelki; gamaše, ovijači in podobni izdelki ter njihovi deli

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

ex poglavje 65

Pokrivala in njihovi deli; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

6503

Klobuki in druga pokrivala iz klobučevine, izdelane iz tulcev, stožcev ali drugih izdelkov iz tarifne številke 6501 , vključno tudi podloženi ali okrašeni

Izdelava iz preje ali tekstilnih vlaken (8)

 

6505

Klobuki in druga pokrivala, pleteni ali kvačkani ali izdelani iz čipke, klobučevine ali drugih tekstilnih metražnih materialov (razen iz trakov), vključno s podloženimi ali okrašenimi; mrežice za lase iz kakršnega koli materiala, vključno podložene ali okrašene

Izdelava iz preje ali tekstilnih vlaken (8)

 

ex poglavje 66

Dežniki, sončniki, sprehajalne palice, palice-stolčki, biči, korobači in njihovi deli; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

6601

Dežniki in sončniki (vključno palice-dežniki, vrtni dežniki in podobni dežniki)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

Poglavje 67

Preparirano perje in puh in izdelki iz perja in puha; umetno cvetje; lasuljarski izdelki

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

ex poglavje 68

Izdelki iz kamna, sadre, cementa, betona, azbesta, sljude ali podobnih materialov; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

ex 6803

Izdelki iz skrilavca ali aglomeriranega skrilavca

Izdelava iz obdelanega skrilavca

 

ex 6812

Izdelki iz azbesta; izdelki iz mešanic na osnovi azbesta ali na osnovi azbesta in magnezijevega karbonata

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke

 

ex 6814

Izdelki iz sljude, vključno z aglomerirano ali rekonstruirano sljudo, na podlagi iz papirja, kartona ali drugih materialov

Izdelava iz obdelane sljude (vključno z aglomerirano ali rekonstruirano sljudo)

 

Poglavje 69

Keramični izdelki

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

ex poglavje 70

Steklo in stekleni izdelki; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

ex 7003 ex 7004 in ex 7005

Steklo s plastjo proti refleksiji

Izdelava iz materialov iz tarifne številke 7001

 

7006

Steklo iz tar. št. 7003 , 7004 in 7005 , upognjeno, z obdelanimi robovi, gravirano, luknjano, emajlirano ali drugače obdelano, neuokvirjeno in ne spojeno z drugimi materiali:

 

 

podlaga iz steklene plošče, prevlečena s tanko izolacijsko plastjo polprevodniške vrste v skladu s standardi SEMII (10)

Proizvodnja iz neprevlečenih podlag iz steklene plošče iz tarifne številke 7006

 

drugo

Izdelava iz materialov iz tarifne številke 7001

 

7007

Varnostno steklo iz kaljenega ali plastnega stekla

Izdelava iz materialov iz tarifne številke 7001

 

7008

Večplastni panelni elementi za izolacijo, iz stekla

Izdelava iz materialov iz tarifne številke 7001

 

7009

Steklena ogledala, z okvirom ali brez njega, vključno tudi vzvratna ogledala

Izdelava iz materialov iz tarifne številke 7001

 

7010

Baloni, steklenice, kozarci, lonci, fiole, ampule in druge posode iz stekla, za transport ali pakiranje blaga; stekleni kozarci za vlaganje; čepi, pokrovi in druga zapirala, iz stekla

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

ali

Rezanje steklovine, če vrednost nerazrezane steklovine ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

7013

Stekleni izdelki, ki se uporabljajo pri mizi, v kuhinji, v sanitarijah, v pisarnah, izdelki za notranjo dekoracijo in podobne namene (razen tistih iz tarifne številke 7010 ali 7018 )

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

ali

Rezanje steklovine, če vrednost nerazrezane steklovine ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

ali

Ročno okraševanje (razen sitotiska) ročno pihanih steklenih izdelkov pod pogojem, da skupna vrednost uporabljenih ročno pihanih steklenih izdelkov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex 7019

Izdelki iz steklenih vlaken (razen preje)

Izdelava iz:

nebarvanih trakov steklenih vlaken, rovinga, preje ali rezanih niti ali

steklene volne

 

ex poglavje 71

Naravni in kultivirani biseri, dragi in poldragi kamni, plemenite kovine, kovine, platirane s plemenitimi kovinami, in izdelki iz njih; imitacije nakita; kovanci; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

ex 7101

Naravni ali kultivirani biseri, sortirani in začasno nanizani zaradi lažjega transporta

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex 7102 , ex 7103 in ex 7104

Obdelani dragi in poldragi kamni (naravni, sintetični ali rekonstruirani)

Izdelava iz neobdelanih dragih in poldragih kamnov

 

7106 , 7108 in 7110

Plemenite kovine:

 

 

neobdelane

Izdelava iz materialov, ki niso uvrščeni v tar. št. 7106 , 7108 ali 7110

ali

Elektrolitska, toplotna ali kemična separacija plemenitih kovin iz tarifnih številk 7106 , 7108 ali 7110

ali

Legiranje plemenitih kovin iz tar. št. 7106 , 7108 ali 7110 med seboj ali z navadnimi kovinami

 

polizdelki ali v obliki prahu

Izdelava iz neobdelanih plemenitih kovin

 

ex 7107 , ex 7109 in ex 7111

Kovine, navaljane s plemenitimi kovinami, v obliki polizdelkov

Izdelava iz kovin, platiranih z neobdelanimi plemenitimi kovinami.

 

7116

Predmeti iz naravnih ali kultiviranih biserov, dragih ali poldragih kamnov (naravnih, sintetičnih ali rekonstruiranih)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

7117

Imitacija nakita

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

ali

Izdelava iz delov iz navadnih kovin, neprekritih ali neprevlečenih s plemenitimi kovinami, če vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex poglavje 72

Železo in jeklo; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

7207

Polproizvodi iz železa ali nelegiranega jekla

Izdelava iz materialov iz tarifne številke 7201 , 7202 , 7203 , 7204 ali 7205

 

7208 do 7216

Ploščati valjani proizvodi, palice, kotniki in profili iz železa ali nelegiranega jekla

Izdelava iz ingotov ali drugih primarnih oblik iz tarifne številke 7206

 

7217

Žica iz železa ali nelegiranega jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. št. 7207

 

ex 7218 , 7219 do 7222

Polizdelki, ploščati valjani proizvodi, palice, kotniki in profili iz nerjavnegae jekla

Izdelava iz ingotov ali drugih primarnih oblik iz tarifne številke 7218

 

7223

Žica iz nerjavnega jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. št. 7218

 

ex 7224 , 7225 do 7228

Polizdelki, ploščato valjani izdelki, toplo valjane palice v ohlapno navitih kolobarjih; kotniki in profili iz drugih legiranih jekel; votle palice za svedre iz legiranih ali nelegiranih jekel

Izdelava iz ingotov ali drugih primarnih oblik iz tar. št. 7206 , 7218 ali 7224

 

7229

Žica iz drugih legiranih jekel

Izdelava iz polizdelkov iz tar. št. 7224

 

ex poglavje 73

Izdelki iz železa ali jekla; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

ex 7301

Piloti

Izdelava iz materialov iz tarifne številke 7206

 

7302

Deli za železniške in tramvajske tire, iz železa ali jekla, kot sledi: tirnice, vodila in zobate tirnice, kretniški jezički, križišča, spojne palice in drugi deli kretnic, pragovi, tirne vezice, tirna ležišča, klini za tirna ležišča, podložne plošče, pričvrščevalne ploščice, distančne palice, drugi deli, posebej konstruirani za postavljanje, spajanje in pritrjevanje tirnic

Izdelava iz materialov iz tarifne številke 7206

 

7304 , 7305 in 7306

Cevi in votli profili iz železa (razen litega železa) ali jekla

Izdelava iz materialov iz tarifne številke 7206 , 7207 , 7218 ali 7224

 

ex 7307

Pribor (fitingi) za cevi iz nerjavnega jekla (ISO št. X5CrNiMo 1712), sestavljen iz več delov

Struženje, vrtanje, širitev lukenj, izrezovanje navojev, urezovanje in peskanje kovanih polizdelkov, katerih vrednost ne presega 35 % cene franko tovarna

 

7308

Konstrukcije (razen montažnih zgradb iz tarifne številke 9406 ) in deli konstrukcij (npr. mostovi in mostne sekcije, vrata za zapornice, stolpi, predalčni stebri, strehe, strešna ogrodja, vrata in okna ter okviri zanje, pragovi za vrata, roloji, ograje in stebri), iz železa ali jekla; pločevine, palice, profili, kotniki, cevi in podobno, pripravljeni za uporabo v konstrukcijah, iz železa ali jekla

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka. Zvarjeni kotniki in profili iz tarifne številke 7301 se ne smejo uporabljati

 

ex 7315

Verige zoper drsenje

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 7315 ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex poglavje 74

Baker in bakreni izdelki; razen za:

Izdelava, pri kateri:

se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka,

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

7401

Bakrov kamen; cementni baker (precipitat-oborina bakra)

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

7402

Nerafiniran baker; bakrene anode za elektrolizo

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

7403

Rafiniran baker in bakrove zlitine, surovi:

 

 

rafiniran baker

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

bakrove zlitine in rafinirani baker, ki vsebuje še druge elemente

Izdelava iz rafiniranega surovega bakra, ali iz odpadkov in ostankov bakra

 

7404

Bakrovi ostanki in odpadki

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

7405

Predzlitine bakra

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

ex poglavje 75

Nikelj in nikljevi izdelki; razen za:

Izdelava, pri kateri:

se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka,

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

7501 do 7503

Nikljev kamen („matte“), sintrani oksidi niklja in drugi vmesni izdelki metalurgije niklja; surovi nikelj; nikljevi odpadki in ostanki

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

ex Poglavje 76

Aluminij in aluminijasti izdelki; razen za:

Izdelava, pri kateri:

se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka,

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

7601

Aluminij, surov

Izdelava, pri kateri:

se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka, ter

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

ali

Izdelava s toplotno ali elektronsko obdelavo iz nelegiranega aluminija ali iz aluminijevih odpadkov in ostankov

 

7602

Aluminijevi odpadki in ostanki

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

ex 7616

Izdelki iz aluminija, razen gaze, tkanin, rešetk, mrež, ograj, tkanin za ojačanje in podobnih materialov (vključno z neskončnimi trakovi) iz aluminijaste žice in ekspandirane kovine iz aluminija

Izdelava, pri kateri:

se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabljajo gaza, tkanine, rešetke, mreže, ograje ali zakloni, materiali za ojačanje in podobni materiali (vštevši tudi neskončne trakove) iz aluminijaste žice ali ekspandirane kovine iz aluminija,

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

Poglavje 77

Rezervirano za možnost bodoče uporabe v harmoniziranem sistemu

 

 

ex poglavje 78

Svinec in svinčeni izdelki; razen za:

Izdelava, pri kateri:

se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka,

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

7801

Surovi svinec:

 

 

rafiniran svinec

Izdelava iz surovega ali obdelanega svinca

 

drugo

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka. Ne smejo se uporabljati odpadki in ostanki iz tar. št. 7802

 

7802

Svinčeni odpadki in ostanki

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

ex poglavje 79

Cink in cinkovi izdelki; razen za:

Izdelava, pri kateri:

se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka,

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

7901

Cink, surov

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Ne smejo se uporabljati odpadki in ostanki iz tar. št. 7902

 

7902

Cinkovi odpadki in ostanki

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

ex poglavje 80

Kositer in kositrni izdelki; razen za:

Izdelava, pri kateri:

se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka,

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

8001

Kositer, surov

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Ne smejo se uporabljati odpadki in ostanki iz tar. št. 8002

 

8002 in 8007

Kositrni odpadki in ostanki; drugi izdelki iz kositra

Izdelava, pri kateri se vsi materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

Poglavje 81

Druge navadne kovine; kermeti; njihovi izdelki