EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0835

Sklep Komisije (EU) 2016/835 z dne 25. maja 2016 o obnovitvi mandata Evropske skupine za etiko v znanosti in novih tehnologijah

OJ L 140, 27.5.2016, p. 21–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 27/05/2021; razveljavil 32021D0156

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/835/oj

27.5.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 140/21


SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/835

z dne 25. maja 2016

o obnovitvi mandata Evropske skupine za etiko v znanosti in novih tehnologijah

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V členu 2 Pogodbe o Evropski uniji so zapisane temeljne vrednote Unije, člen 6 pa Listini o temeljnih pravicah priznava enako pravno veljavnost kot Pogodbi in določa, da so temeljne pravice kot splošna načela del prava Unije.

(2)

Evropska komisija je 20. novembra 1991 sklenila etiko vključiti v postopek odločanja na področju politike o raziskavah in tehnološkem razvoju Skupnosti z ustanovitvijo skupine svetovalcev glede etičnih posledic biotehnologije (GAEIB).

(3)

Komisija je 16. decembra 1997 sklenila GAEIB zamenjati z Evropsko skupino za etiko v znanosti in novih tehnologijah (EGE) in razširiti mandat skupine, da bi pokrival vsa področja uporabe znanosti in tehnologije. Mandat EGE je bil nato podaljšan, nazadnje s Sklepom Komisije 2010/1/EU (1). Mandat je primerno znova podaljšati za obdobje petih let in nato imenovati nove člane.

(4)

Naloga skupine EGE je Evropski komisiji svetovati na področju etike, bodisi na zahtevo Komisije ali na lastno pobudo in po dogovoru s Komisijo. Komisija lahko skupino EGE opozori na vprašanja, za katera Evropski parlament in Svet menita, da so zelo pomembna z etičnega vidika.

(5)

Za člane skupine bi bilo treba določiti pravila o razkrivanju informacij.

(6)

Osebne podatke bi bilo treba obdelovati v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (2).

(7)

Sklep 2010/1/EU bi bilo treba razveljaviti –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Mandat

Mandat Evropske skupine za etiko v znanosti in novih tehnologijah (v nadaljnjem besedilu: skupina EGE) se podaljša za obdobje petih let.

Člen 2

Naloga

Naloga skupine EGE je svetovati Komisiji o etičnih vprašanjih v zvezi z znanostmi in novimi tehnologijami ter širšimi družbenimi posledicami napredka na teh področjih, bodisi na zahtevo Komisije ali na zahtevo predsednika skupine EGE v soglasju s službami Komisije. Skupina torej:

(a)

oblikuje, opredeljuje in preučuje etična vprašanja, ki se zastavljajo z razvojem znanosti in tehnologij;

(b)

zagotavlja usmeritve v obliki analiz in priporočil, ki se usmerjajo v promocijo etičnega oblikovanja politik EU ob ustreznem upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

Člen 3

Posvetovanje

Komisija se lahko posvetuje s skupino o vseh zadevah v okviru pristojnosti iz člena 2. S tem v zvezi lahko Komisija skupino opozori na vprašanja, za katera Parlament in Svet menita, da so zelo pomembna z etičnega vidika.

Člen 4

Člani – imenovanje

1.   Skupina EGE ima največ 15 članov. Člani imajo pristojnosti v okviru člena 2.

2.   Člani delujejo v svojem imenu. Komisiji svetujejo v javnem interesu in neodvisno od kakršnih koli zunanjih vplivov. Člani Komisijo pravočasno obvestijo o kakršnem koli navzkrižju interesov, ki bi lahko ogrozilo njihovo neodvisnost.

3.   Člane imenuje predsednik Komisije na podlagi predloga pristojnega komisarja za raziskave, znanost in inovacije, potem ko so vložili kandidaturo na razpis za prijavo interesa za članstvo v skupini EGE in po postopku izbora pod nadzorom identifikacijskega odbora na podlagi meril iz odstavkov 4 in 6 tega člena.

4.   S predlogi za sestavo skupine EGE odbor za imenovanje skuša čim bolj zagotavljati visoko raven strokovnosti in pluralnosti, geografsko uravnoteženost ter uravnoteženo zastopanost strokovnega znanja in področij zanimanj, pri čemer upošteva posebne naloge skupine EGE, vrste strokovnega znanja in odziv na razpis za prijavo interesa. Skupina EGE je neodvisno, pluralistično in večdisciplinarno telo.

5.   Vsak član skupine EGE je imenovan za obdobje dveh let in pol. Ob koncu obdobja se mandat lahko obnovi. Članstvo v skupini EGE je omejeno na največ tri obdobja.

6.   Pri izbiri kandidatov za članstvo v skupini se bodo upoštevali naslednji dejavniki in merila:

(a)

S sestavo skupine se zagotovi izdajanje neodvisnih mnenj najvišje kakovosti, ki temeljijo na modrosti in predvidevanju. Verodostojnost skupine temelji na uravnoteženju lastnosti mož in žena, ki jo sestavljajo ter kolektivno odražajo širino perspektiv po vsej Evropi. Strogo je upoštevana uravnotežena zastopanost spolov in ustrezna pozornost je namenjena starostni in geografski uravnoteženosti.

(b)

Člani skupine so mednarodno priznani strokovnjaki, ki so se izkazali z odličnostjo in izkušnjami na evropski in svetovni ravni.

(c)

V članstvu se zrcali širina meddisciplinarnih področij uporabe mandata skupine, ki pokriva področja filozofije in etike; naravne in družbene vede ter pravo. Vendar pa člani sebe ne dojemajo za predstavnike posamezne discipline, posameznega pogleda na svet ali področja raziskovanja; imeti morajo pregled nad celoto, ki odraža njihovo dojemanje pomembnih aktualnih in prihodnjih dogodkov, zlasti med- in večdisciplinarnih perspektiv ter potrebe po svetovanju na področju etike na evropski ravni.

(d)

Poleg svojega izkazanega ugleda člani s seboj kolektivno prinašajo svoje izkušnje zagotavljanja svetovanja na področju etike, pridobljene v številnih državah članicah ter na evropski in mednarodni ravni.

(e)

Skupina vključuje člane z izkušnjami v organih, kot so svetovalni sveti in odbori, vladni svetovalci, nacionalni odbori za etiko, univerze in raziskovalni inštituti. Skupini lahko koristijo člani, ki so si pridobili izkušnje v več državah, in člani iz držav, ki niso članice Evropske unije.

7.   Izbor članov skupine EGE se opravi na podlagi javnega razpisa za prijavo interesa, v katerem so določeni načini predložitve popolne vloge. Komisija objavi razpis na spletišču Europa. Zagotovljena bo tudi povezava iz registra strokovnih skupin Komisije in drugih podobnih subjektov (v nadaljnjem besedilu: register strokovnih skupin) na spletišče Europa.

8.   Kandidature se lahko vložijo pod pogojem, da kandidat upošteva načine predložitve popolne vloge.

9.   Seznam članov skupine EGE Komisija objavi v registru strokovnih skupin.

10.   Primerni kandidati, ki niso imenovani v skladu z odstavkom 2 tega člena, se uvrstijo na rezervni seznam. Predsednik Komisije lahko imenuje člane z rezervnega seznama.

11.   Kadar član ne more več učinkovito prispevati k delu skupine, odstopi ali ne izpolnjuje pogojev iz člena 339 Pogodbe o delovanju Evropske unije, lahko predsednik Komisije imenuje nadomestnega člana z rezervnega seznama za preostalo obdobje trajanja prvotnega mandata člana.

Člen 5

Delovanje

1.   Generalni direktorat za raziskave in inovacije, ki tesno sodeluje s predsednikom skupine EGE, je odgovoren za usklajevanje in organizacijo dela skupine EGE in zagotavljanje njenega tajništva.

2.   Skupina EGE izmed svojih članov z navadno večino izvoli predsednika in njegovega namestnika za celotno trajanje njihovega mandata.

3.   Člani skupine EGE in povabljeni strokovnjaki spoštujejo obveznosti varovanja poslovne skrivnosti iz Pogodb in njihovih izvedbenih pravil ter Pravilnik Komisije o varnosti v zvezi z zaščito tajnih podatkov EU iz sklepov Komisije (EU, Euratom) 2015/443 (3) in (EU, Euratom) 2015/444 (4). Če teh obveznosti ne spoštujejo, lahko Komisija sprejme vse ustrezne ukrepe.

4.   Delovni program skupine EGE, vključno z etičnimi analizami, predlaganimi na pobudo skupine EGE, določi Komisija. Vsaka zahteva za etično analizo vključuje parametre zahtevane analize. Kadar Komisija želi mnenje skupine EGE, določi rok, do katerega je treba dati takšno mnenje.

5.   Mnenja skupine EGE vsebujejo niz priporočil. Temeljijo na ugotovitvah iz pregleda stanja zadevnih znanosti in tehnologij ter na temeljiti analizi konkretnih etičnih vprašanj. Zadevne službe Komisije se obvestijo o priporočilih, ki jih je pripravila skupina EGE.

6.   Skupina EGE deluje kolegialno, pri čemer si prizadeva za dosego soglasja med člani. Skupina EGE sprejme svoj poslovnik na podlagi standardnega poslovnika za strokovne skupine v dogovoru s predstavnikom Komisije. Z delovnimi postopki skuša zagotoviti, da vsi člani dejavno sodelujejo pri dejavnostih skupine.

7.   Zasedanja skupine EGE praviloma potekajo v prostorih Komisije v skladu s postopki in koledarjem, ki ga določi Komisija. Skupina EGE bi se morala v 12-mesečnem obdobju sestati najmanj šestkrat, kar skupno pomeni približno dvanajst delovnih dni na leto. Po potrebi se lahko organizirajo dodatna zasedanja v dogovoru s predstavnikom Komisije.

Za pripravo analiz skupine EGE in v okviru razpoložljivih sredstev lahko predstavnik Komisije:

kadar je to ustrezno, povabi strokovnjake in predstavnike relevantnih nevladnih organizacij ali reprezentativnih organizacij za priložnostno izmenjavo mnenj. Komisija lahko povabi tudi zunanje strokovnjake, da priložnostno in začasno sodelujejo pri delu skupine EGE, če se oceni, da je potrebno pokriti široko paleto etičnih vprašanj v zvezi z napredkom na področju znanosti in novih tehnologij,

zahteva izvedbo študij, da se zberejo vse potrebne znanstvene in tehnične informacije,

omogoči vzpostavitev delovnih skupin za obravnavo posebnih vprašanj,

vzpostavi tesne stike s predstavniki različnih etičnih teles v državah članicah in tretjih državah.

Poleg tega Komisija za vsako mnenje, ki ga pripravi skupina EGE, organizira javno okroglo mizo za spodbujanje dialoga in boljšo preglednost. Skupina EGE vzpostavi tesne stike z oddelki Komisije, ki jih zadevajo vprašanja v obravnavi skupine.

8.   Skupina si prizadeva za dosego soglasja. Vendar, kadar mnenje ni sprejeto soglasno, se vanj vključijo tudi nasprotna stališča (kot „manjšinsko mnenje“) skupaj z imenom oz. imeni članov s takšnim stališčem. Mnenje se posreduje predsedniku Komisije ali predstavniku, ki ga imenuje predsednik. Vsako mnenje se po sprejetju nemudoma objavi in posreduje Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije.

9.   Če operativne okoliščine zahtevajo, da se mnenje o določeni zadevi poda hitreje kot bi to omogočalo sprejetje mnenja, se lahko pripravijo kratke izjave ali druge oblike analiz, ki jim po potrebi lahko sledi izčrpnejša analiza v obliki mnenja, pri čemer se zagotavlja upoštevanje enake preglednosti kot za vsa druga mnenja. Izjave bodo objavljene in dostopne na spletni strani EGE. Kot del svojega delovnega programa lahko v dogovoru s predstavnikom Komisije skupina EGE po potrebi posodobi mnenje.

10.   Razprave skupine EGE so zaupne. V dogovoru s predstavnikom Komisije lahko skupina EGE z navadno večino svojih članov odloči, da svoja posvetovanja odpre za javnost.

11.   Vse zadevne dokumente o dejavnostih skupine EGE (na primer dnevne rede, zapisnike, mnenja in prispevke sodelujočih) se da na razpolago prek registra strokovnih skupin ali prek povezave iz registra na namensko spletišče. Izjeme glede objave so mogoče, kadar se šteje, da bi razkritje dokumenta oslabilo varstvo javnega ali zasebnega interesa, kakor je opredeljeno v členu 4 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 (5).

12.   Za pripravo poročila o dejavnostih skupine EGE pred koncem njenega mandata je odgovoren predsednik. Poročilo se objavi in posreduje v skladu s podrobnostmi iz odstavka 11.

Člen 6

Stroški zasedanj

1.   Udeleženci, ki se udeležujejo dejavnosti skupine EGE za svoje delo niso plačani.

2.   Potne stroške in nadomestila za zasedanja skupine EGE Komisija povrne v skladu z veljavnimi določbami.

3.   Navedeni stroški se povrnejo v mejah razpoložljivih odobrenih sredstev, dodeljenih v okviru letnega postopka dodelitve sredstev.

Člen 7

Končne določbe

Ta sklep bo objavljen v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati na dan, ki sledi dnevu njegove objave v Uradnem listu Evropske unije. Sklep 2010/1/EU se razveljavi.

V Bruslju, 25. maja 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Sklep Komisije 2010/1/EU z dne 23. decembra 2009 o obnovitvi mandata Evropske skupine za etiko v znanosti in novih tehnologijah (UL L 1, 5.1.2010, str. 8).

(2)  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

(3)  Sklep Komisije (EU, Euratom) 2015/443 z dne 13. marca 2015 o varnosti v Komisiji (UL L 72, 17.3.2015, str. 41).

(4)  Sklep Komisije (EU, Euratom) 2015/444 z dne 13. marca 2015 o varnostnih predpisih za varovanje tajnih podatkov EU (UL L 72, 17.3.2015, str. 53).

(5)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).


Top