EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0412

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/412 z dne 17. marca 2016 o dovoljenju državam članicam, da določijo začasna odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi z jesenovim lesom, ki izvira iz Kanade ali je bil tam obdelan (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 1635)

C/2016/1535

OJ L 74, 19.3.2016, p. 41–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2020: This act has been changed. Current consolidated version: 13/12/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/412/oj

19.3.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 74/41


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/412

z dne 17. marca 2016

o dovoljenju državam članicam, da določijo začasna odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi z jesenovim lesom, ki izvira iz Kanade ali je bil tam obdelan

(notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 1635)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (1) ter zlasti prve alinee člena 15(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 5(1) Direktive 2000/29/ES v povezavi s točko 2.3 oddelka I dela A Priloge IV k navedeni direktivi določa posebne zahteve glede vnosa jesenovega lesa (Fraxinus L.), ki izvira iz Kanade, v Unijo.

(2)

Kanada je zaprosila za priznanje kombinacije postopkov, s katerimi se skupaj dosega enaka fitosanitarna robustnost kot tista, ki je zagotovljena v skladu s točko 2.3 oddelka I dela A Priloge IV k Direktivi 2000/29/ES.

(3)

Iz uradnih informacij, ki jih je predložila Kanada, je razvidno, da je s celostnim sistemskim pristopom, ki se uporablja pri obdelavi lesa, odpravljeno tveganje za napadenost z vrsto Agrilus planipennis Fairmaire.

(4)

Navedeni pristop bi bilo treba dopolniti z nekaterimi zahtevami za obrate, preglede pred izvozom in označevanje, da se zagotovi odprava takega tveganja.

(5)

Navedene postopke bi bilo zato treba priznati kot alternativno možnost za točko 2.3 oddelka I dela A Priloge IV k Direktivi 2000/29/ES za uvoz iz Kanade.

(6)

Za zagotovitev učinkovitega nadzora ter pregleda uvoza jesenovega lesa in neskladnosti pri navedenem uvozu bi bilo treba določiti zahteve v zvezi s fitosanitarnimi spričevali, poročanjem o uvozu in uradnem obveščanju o neskladnostih.

(7)

Ob upoštevanju širjenja škodljivega organizma Agrilus planipennis Fairmaire v Severni Ameriki je primerno omejiti trajanje odstopanja na 31. december 2017.

(8)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Dovoljenje za določitev odstopanja

Z odstopanjem od člena 5(1) Direktive 2000/29/ES v povezavi s točko 2.3 oddelka I dela A Priloge IV k navedeni direktivi lahko države članice odobrijo vnos na svoje ozemlje lesa Fraxinus L., ki izvira iz Kanade ali je bil tam obdelan (v nadaljnjem besedilu: navedeni les) ter ki pred premikom iz Kanade izpolnjuje pogoje, določene v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Fitosanitarno spričevalo

1.   Navedenemu lesu se priloži fitosanitarno spričevalo, izdano v Kanadi v skladu s členom 13a(3) in (4) Direktive 2000/29/ES, ki potrjuje odsotnost škodljivih organizmov po pregledu.

2.   Fitosanitarno spričevalo pod naslovom „Dodatna deklaracija“ vključuje naslednje elemente:

(a)

izjavo „V skladu z zahtevami Evropske unije iz Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2016/412“;

(b)

številko snopa;

(c)

ime odobrenih obratov v Kanadi.

Člen 3

Poročanje o uvozu

Države članice uvoza Komisiji in drugim državam članicam vsako leto do 31. decembra predložijo informacije o količini pošiljk navedenega lesa, uvoženega v zadnjih 12 mesecih v skladu s tem sklepom.

Člen 4

Uradno obvestilo o neskladnosti

Države članice uradno obvestijo Komisijo in druge države članice o vsaki pošiljki, ki ni v skladu s tem sklepom. Navedeno uradno obvestilo pošljejo najpozneje tri delovne dni po datumu zadržanja takšne pošiljke.

Člen 5

Datum izteka veljavnosti

Ta sklep preneha veljati 31. decembra 2017.

Člen 6

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 17. marca 2016

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1.


PRILOGA

1.   Zahteve glede obdelave

Obdelava navedenega lesa iz člena 1 mora izpolnjevati vse naslednje zahteve:

(a)   Odstranjevanje lubja

Navedenemu lesu se odstrani lubje, razen vizualno ločenih in jasno razločljivih majhnih koščkov lubja, ki izpolnjujejo eno od naslednjih zahtev:

(a)

široki so manj kot 3 cm (ne glede na dolžino) ali

(b)

če so širši od 3 cm, je celotna površina vsakega posameznega kosa lubja manjša od 50 cm2.

(b)   Žaganje

Navedeni žagani les je izdelan iz okroglega lesa, ki mu je bilo odstranjeno lubje.

(c)   Toplotna obdelava

Navedeni les se preko svojega profila 1 200 minut segreva na najmanj 71 °C v grelni komori, ki jo odobri Kanadska agencija za nadzor hrane (CFIA) ali agencija, ki jo CFIA odobri.

(d)   Sušenje

Navedeni les se vsaj dva tedna suši v skladu z načrti industrijskega sušenja, ki jih prizna CFIA.

Končna vsebnost vlage v lesu ne presega 10 %, kar je izraženo v odstotkih suhe snovi.

2.   Zahteve za obrate

Navedeni les mora biti izdelan, obdelan ali skladiščen v obratu, ki izpolnjuje vse naslednje zahteve:

(a)

CFIA ga je uradno odobrila na podlagi svojega programa izdajanja spričeval v zvezi s prisotnostjo škodljivega organizma Agrilus planipennis Fairmaire;

(b)

registriran je v podatkovni bazi, objavljeni na spletišču CFIA;

(c)

CFIA ali agencija, ki jo CFIA odobri, ga pregleda vsaj enkrat na mesec in zanj se ugotovi, da izpolnjuje zahteve iz te priloge;

(d)

uporablja opremo za obdelavo lesa, ki je dosledno umerjena s priročnikom za obratovanje opreme;

(e)

vodi evidenco o svojih postopkih, ki jo CFIA ali agencija, ki jo CFIA odobri, lahko preveri in ki zajema trajanje obdelave, temperature med obdelavo in končno vsebnost vlage za vsak posamezen snop, ki je namenjen za izvoz.

3.   Označevanje

Na vsakem snopu navedenega lesa je treba vidno navesti številko snopa in namestiti oznako z navedbo „HT-KD“ ali „Heat Treated-Kiln Dried“. Navedeno oznako mora izdati imenovan uradnik odobrenega obrata ali mora biti izdana pod nadzorom tega uradnika, ko preveri, da so izpolnjene zahteve glede obdelave iz točke 1 in zahteve za obrate iz točke 2.

4.   Pregledi pred izvozom

Navedeni les, namenjen v Unijo, mora pregledati CFIA ali agencija, ki jo CFIA uradno odobri, da preveri, ali so bili zanj pred izvozom izvedeni vsi fitosanitarni postopki in ukrepi, na podlagi katerih je mogoče sklepati, da je prost škodljivega organizma Agrilus planipennis Fairmaire.


Top