EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016B0150

Dokončno sprejetje (EU, Euratom) 2016/150 splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016

OJ L 48, 24.2.2016, p. 1–2283 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/budget/2016/1/oj

24.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 48/1


DOKONČNO SPREJETJE (EU, Euratom) 2016/150

splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016

PREDSEDNIK EVROPSKEGA PARLAMENTA –

Ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 314,

Ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 106a,

Ob upoštevanju Sklepa Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (1),

Ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (2),

Ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (3),

Ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (4),

Ob upoštevanju predloga splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, ki ga je Komisija sprejela 24. junija 2015,

Ob upoštevanju stališča o predlogu proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, ki ga je Svet sprejel 4. septembra 2015 in ga 17. septembra 2015 posredoval Evropskemu parlamentu,

Ob upoštevanju pisnih predlogov sprememb št. 1/2016 in 2/2016 k predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016,

Ob upoštevanju resolucije Evropskega parlamenta z dne 28. oktobra 2015 o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016,

Ob upoštevanju sprememb k predlogu splošnega proračuna, ki jih je Parlament sprejel 28. oktobra 2015,

Ob upoštevanju pisma predsednika Sveta z dne 28. oktobra 2015, v katerem navaja, da Svet ni odobril vseh sprememb, ki jih je sprejel Parlament,

Ob upoštevanju pisma predsedniku Sveta z dne 28. oktobra 2015, s katerim je bil sklican spravni odbor,

Ob upoštevanju dejstva, da je spravni odbor dosegel soglasje o skupnem predlogu v 21 dneh, določenih v členu 314(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

Ob upoštevanju dejstva, da je Svet 24. novembra 2015 odobril skupni predlog,

Ob upoštevanju dejstva, da je Parlament 25. novembra 2015 odobril skupni predlog,

Ob upoštevanju členov 90 in 91 Poslovnika Evropskega parlamenta –

RAZGLAŠA:

Edini člen

Postopek iz člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije je končan in splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2016 je dokončno sprejet.

V Strasbourgu, 25. novembra 2015

Predsednik

M. SCHULZ


(1)  UL L 163, 23.6.2007, str. 17.

(2)  UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(3)  UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(4)  UL C 373, 20.12.2013, str. 1.


VSEBINA

SPLOŠNO STANJE PRIHODKOV

A. Uvod in financiranje splošnega proračuna 12
B. Splošni izkaz prihodkov po proračunskih postavkah 21
C. Osebje po kadrovskem načrtu 152
D. Zgradbe 153

NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO ODDELKIH

Oddelek I: Parlament 160
— Prihodki 161
— Odhodki 176
— Osebje 236
Oddelek II: Evropski svet in Svet 238
— Prihodki 239
— Odhodki 256
— Osebje 300
Oddelek III: Komisija 302
— Prihodki 303
— Odhodki 378
— Osebje 1898
Oddelek IV: Sodišče Evropske unije 1947
— Prihodki 1948
— Odhodki 1960
— Osebje 1996
Oddelek V: Računsko sodišče 1997
— Prihodki 1998
— Odhodki 2010
— Osebje 2041
Oddelek VI: Evropski ekonomsko-socialni odbor 2043
— Prihodki 2044
— Odhodki 2056
— Osebje 2094
Oddelek VII: Odbor regij 2095
— Prihodki 2096
— Odhodki 2109
— Osebje 2144
Oddelek VIII: Evropski varuh človekovih pravic 2145
— Prihodki 2146
— Odhodki 2154
— Osebje 2182
Oddelek IX: Evropski nadzornik za varstvo podatkov 2183
— Prihodki 2184
— Odhodki 2190
— Osebje 2221
Oddelek X: Evropska služba za zunanje delovanje 2222
— Prihodki 2223
— Odhodki 2241
— Osebje 2283

VSEBINA

SPLOŠNO STANJE PRIHODKOV

A. Uvod in financiranje splošnega proračuna 12
B. Splošni izkaz prihodkov po proračunskih postavkah 21

— Naslov 1:

Lastna sredstva 22

— Naslov 3:

Presežki, neporabljena sredstva in popravki 46

— Naslov 4:

Prihodki iz naslova zaposlenih v institucijah in drugih organih Unije 60

— Naslov 5:

Prihodki iz upravnega poslovanja institucij 74

— Naslov 6:

Prispevki in nadomestila v zvezi s sporazumi in programi Unije 88

— Naslov 7:

Zamudne obresti in globe 132

— Naslov 8:

Najemanje in dajanje posojil 138

— Naslov 9:

Razni prihodki 150
C. Osebje po kadrovskem načrtu 152
D. Zgradbe 153

NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO ODDELKIH

Oddelek I: Parlament 160
— Prihodki 161

— Naslov 4:

Prihodki od zaposlenih v institucijah in drugih organih Unije 162

— Naslov 5:

Prihodki iz upravnega poslovanja institucije 165

— Naslov 6:

Prispevki in nadomestila v zvezi s sporazumi in programi Unije 172

— Naslov 9:

Razni prihodki 174
— Odhodki 176

— Naslov 1:

Zaposleni v instituciji 178

— Naslov 2:

Nepremičnine, pohištvo, oprema in razni operativni izdatki 200

— Naslov 3:

Izdatki za splošne naloge, ki jih izvaja institucija 213

— Naslov 4:

Izdatki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija 227

— Naslov 5:

Organ za evropske politične stranke in fundacije ter odbor neodvisnih uglednih oseb 231

— Naslov 10:

Drugi izdatki 233
— Osebje 236
Oddelek II: Evropski svet in Svet 238
— Prihodki 239

— Naslov 4:

Razni davki, dajatve in pristojbine Unije 240

— Naslov 5:

Prihodki iz upravnega poslovanja institucije 243

— Naslov 6:

Prispevki in nadomestila v okviru sporazumov in programov Unije 249

— Naslov 7:

Zamudne obresti 252

— Naslov 9:

Razni prihodki 254
— Odhodki 256

— Naslov 1:

Zaposleni v instituciji 257

— Naslov 2:

Nepremičnine, oprema in razni operativni odhodki 280

— Naslov 10:

Drugi odhodki 298
— Osebje 300
Oddelek III: Komisija 302
— Prihodki 303

— Naslov 4:

Prihodki iz naslova zaposlenih v institucijah in drugih organih Unije 304

— Naslov 5:

Prihodki iz upravnega poslovanja institucije 309

— Naslov 6:

Prispevki in nadomestila v zvezi s sporazumi in programi Unije 318

— Naslov 7:

Zamudne obresti in globe 363

— Naslov 8:

Najemanje in dajanje posojil 369

— Naslov 9:

Razni prihodki 376
SPLOŠEN PREGLED ODOBRITEV (2016 IN 2015) IN REALIZACIJE (2014) 378

— Naslov XX:

Upravni odhodki, dodeljeni posameznim področjem 381

— Naslov 01:

Gospodarske in finančne zadeve 398

— Naslov 02:

Notranji trg, industrija, podjetništvo ter mala in srednja podjetja (MSP) 435

— Naslov 03:

Konkurenca 510

— Naslov 04:

Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje 515

— Naslov 05:

Kmetijstvo in razvoj podeželja 595

— Naslov 06:

Mobilnost in promet 687

— Naslov 07:

Okolje 738

— Naslov 08:

Raziskave in inovacije 770

— Naslov 09:

Komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologija 827

— Naslov 10:

Neposredne raziskave 881

— Naslov 11:

Pomorske zadeve in ribištvo 910

— Naslov 12:

Finančna stabilnost, finančne storitve in unija kapitalskih trgov 953

— Naslov 13:

Regionalna in mestna politika 968

— Naslov 14:

Obdavčenje in carinska unija 1044

— Naslov 15:

Izobraževanje in kultura 1058

— Naslov 16:

Komuniciranje 1109

— Naslov 17:

Zdravje in varnost hrane 1133

— Naslov 18:

Migracije in notranje zadeve 1194

— Naslov 19:

Instrumenti zunanje politike 1252

— Naslov 20:

Trgovina 1284

— Naslov 21:

Mednarodno sodelovanje in razvoj 1295

— Naslov 22:

Sosedstvo in širitvena pogajanja 1387

— Naslov 23:

Humanitarna pomoč in civilna zaščita 1429

— Naslov 24:

Boj proti goljufijam 1451

— Naslov 25:

Usklajevanje politike Komisije in pravno svetovanje 1458

— Naslov 26:

Upravna služba Komisije 1470

— Naslov 27:

Proračun 1522

— Naslov 28:

Revizija 1531

— Naslov 29:

Statistika 1535

— Naslov 30:

Pokojnine in z njimi povezani odhodki 1544

— Naslov 31:

Jezikovne službe 1557

— Naslov 32:

Energetika 1567

— Naslov 33:

Pravosodje in potrošniki 1610

— Naslov 34:

Podnebni ukrepi 1651

— Naslov 40:

Rezerve 1663

Priloge

— Evropski gospodarski prostor 1671
— Seznam proračunskih postavk, ki so na voljo državam kandidatkam in, kjer je to primerno, potencialnim kandidatkam zahodnega Balkana 1685
— Najemanje in dajanje posojil – Najemanje in dajanje posojil, za katera jamči proračun Unije 1688
— Informacije o finančnih instrumentih v skladu s členom 49(1)(e) finančne uredbe 1724
— Urad za publikacije 1790
— Prihodki 1791
— Odhodki 1796
— Evropski urad za boj proti goljufijam 1809
— Prihodki 1810
— Odhodki 1815
— Evropski urad za izbor osebja 1829
— Prihodki 1830
— Odhodki 1835
— Urad za vodenje in plačevanje posameznih pravic 1850
— Prihodki 1851
— Odhodki 1856
— Urad za infrastrukturo in logistiko v Bruslju 1866
— Prihodki 1867
— Odhodki 1872
— Urad za infrastrukturo in logistiko v Luxembourgu 1882
— Prihodki 1883
— Odhodki 1888
— Osebje 1898
Oddelek IV: Sodišče Evropske unije 1947
— Prihodki 1948

— Naslov 4:

Prihodki od zaposlenih v institucijah in drugih organih Unije 1949

— Naslov 5:

Prihodki iz upravnega poslovanja institucije 1952

— Naslov 9:

Razni prihodki 1958
— Odhodki 1960

— Naslov 1:

Izdatki za zaposlene v instituciji 1961

— Naslov 2:

Stavbe, pohištvo, oprema in razni operativni izdatki 1978

— Naslov 3:

Izdatki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija 1992

— Naslov 10:

Drugi izdatki 1994
— Osebje 1996
Oddelek V: Računsko sodišče 1997
— Prihodki 1998

— Naslov 4:

Prihodki od zaposlenih v instituciji 1999

— Naslov 5:

Prihodki iz upravnega poslovanja institucije 2002

— Naslov 9:

Razni prihodki 2008
— Odhodki 2010

— Naslov 1:

Zaposleni v instituciji 2011

— Naslov 2:

Stavbe, pohištvo, oprema in razni izdatki iz poslovanja 2026

— Naslov 10:

Drugi izdatki 2039
— Osebje 2041
Oddelek VI: Evropski ekonomsko-socialni odbor 2043
— Prihodki 2044

— Naslov 4:

Prihodki od zaposlenih v institucijah in drugih organih Unije 2045

— Naslov 5:

Prihodki iz upravnega poslovanja institucije 2048

— Naslov 9:

Razni prihodki 2054
— Odhodki 2056

— Naslov 1:

Zaposleni v instituciji 2057

— Naslov 2:

Nepremičnine, oprema in razni operativni izdatki 2076

— Naslov 10:

Drugi izdatki 2092
— Osebje 2094
Oddelek VII: Odbor regij 2095
— Prihodki 2096

— Naslov 4:

Prihodki od zaposlenih v institucijah in drugih organih Unije 2097

— Naslov 5:

Prihodki iz upravnega poslovanja institucije 2100

— Naslov 9:

Razni prihodki 2107
— Odhodki 2109

— Naslov 1:

Zaposleni v instituciji 2110

— Naslov 2:

Nepremičnine, pohištvo, oprema in razni operativni izdatki 2127

— Naslov 10:

Drugi izdatki 2142
— Osebje 2144
Oddelek VIII: Evropski varuh človekovih pravic 2145
— Prihodki 2146

— Naslov 4:

Prihodki od zaposlenih v institucijah in drugih organih Unije 2147

— Naslov 6:

Prispevki in vračila v zvezi s sporazumi in programi Unije 2150

— Naslov 9:

Razni prihodki 2152
— Odhodki 2154

— Naslov 1:

Izdatki v zvezi z zaposlenimi v instituciji 2155

— Naslov 2:

Nepremičnine, pohištvo, oprema in razni izdatki iz poslovanja 2167

— Naslov 3:

Izdatki za splošne naloge, ki jih izvaja institucija 2174

— Naslov 10:

Drugi izdatki 2180
— Osebje 2182
Oddelek IX: Evropski nadzornik za varstvo podatkov 2183
— Prihodki 2184

— Naslov 4:

Razni davki, dajatve in pristojbine Unije 2185

— Naslov 9:

Razni prihodki 2188
— Odhodki 2190

— Naslov 1:

Izdatki v zvezi z zaposlenimi v instituciji 2191

— Naslov 2:

Nepremičnine, oprema in izdatki v zvezi z delovanjem institucije 2203

— Naslov 3:

Evropski odbor za varstvo podatkov 2207

— Naslov 10:

Drugi izdatki 2219
— Osebje 2221
Oddelek X: Evropska služba za zunanje delovanje 2222
— Prihodki 2223

— Naslov 4:

Razni davki, dajatve in pristojbine Unije 2224

— Naslov 5:

Prihodki iz upravnega poslovanja institucije 2227

— Naslov 6:

Prispevki in povračila v okviru sporazumov in programov Unije 2234

— Naslov 7:

Zamudne obresti 2237

— Naslov 9:

Razni prihodki 2239
— Odhodki 2241

— Naslov 1:

Zaposleni na sedežu 2242

— Naslov 2:

Nepremičnine, oprema in operativni izdatki na sedežu 2255

— Naslov 3:

Delegacije 2273

— Naslov 10:

Drugi izdatki 2281
— Osebje 2283

A.   UVOD IN FINANCIRANJE SPLOŠNEGA PRORAČUNA

UVOD

Splošni proračun Unije je instrument, s katerim se načrtujejo in odobravajo vsi prihodki in odhodki, ki se vsako leto štejejo za potrebne za Evropsko unijo in Evropsko skupnost za atomsko energijo.

Proračun se določi in izvršuje v skladu z načeli enotnosti, točnosti, enoletnosti, uravnoteženosti, obračunske enote, univerzalnosti, specifikacije, dobrega finančnega poslovodenja in preglednosti proračuna.

Načelo enotnosti in načelo točnosti proračuna pomeni, da se v enotnem dokumentu izkazujejo vsi prihodki in odhodki Unije, kadar bremenijo proračun.

Načelo enoletnosti pomeni, da se proračun vsakič sprejme za eno proračunsko leto in da se morajo tako prevzete obveznosti kakor tudi odobritve plačil za tekoče proračunsko leto praviloma uporabiti v tem letu.

Načelo uravnoteženosti pomeni, da morajo biti napovedi prihodkov za proračunsko leto enake odobritvam plačil za to leto: najemanje posojil za pokrivanje morebitnega proračunskega primanjkljaja ni združljivo s sistemom virov lastnih sredstev in ne bo odobreno.

V skladu z načelom obračunske enote se proračun pripravi in izvršuje v eurih, prav tako se v eurih pripravijo računovodski izkazi.

Načelo univerzalnosti pomeni, da morajo skupni prihodki pokrivati skupna odobrena plačila, razen pri omejenem številu postavk prihodkov, ki so določene za posebne postavke odhodkov. Prihodki in odhodki se v proračunu izkazujejo v celoti brez neto izravnave.

Načelo specifikacije pomeni, da morajo vse odobritve imeti določen namen in biti dodeljene specifičnemu cilju, da ne bi prišlo do zamenjave med proračunskimi sredstvi.

Načelo dobrega finančnega poslovodenja je opredeljeno s sklicevanjem na načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti.

Proračun se določi v skladu z načelom preglednosti, da se zagotovijo prave informacije o izvrševanju proračuna in računovodskih izkazih.

V proračunu so prikazane odobritve in sredstva po namenu (v dejavnosti usmerjen proračun), da bi se zagotovila boljša transparentnost pri upravljanju proračuna z upoštevanjem ciljev dobrega finančnega poslovodenja ter zlasti učinkovitosti in uspešnosti.

Odhodki, odobreni v tem proračunu, znašajo 155 004 173 148 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in 143 885 295 484 EUR v odobritvah plačil, kar v primerjavi s proračunom za leto 2015 pomeni stopnjo rasti –4,48 % oziroma +1,84 %.

Proračunski prihodki znašajo skupaj 143 885 295 484 EUR. Enotna vpoklicna stopnja iz naslova DDV znaša 0,30 %, iz naslova BND pa 0,7134 %. Tradicionalna lastna sredstva (carine in prelevmani na sladkor) predstavljajo 12,92 % financiranja proračuna za leto 2016. Prihodek iz sredstev DDV predstavlja 13,07 %, prihodki iz naslova BND pa 72,88 %. Drugi prihodki za to proračunsko leto so ocenjeni na 1 616 701 373 EUR.

Lastna sredstva, potrebna za financiranje proračuna za leto 2016, znašajo 0,97 % skupnega BND držav članic, kar je manj od zgornje meje v višini 1,23 % BND, izračunane na podlagi metode iz člena 3(1) Sklepa Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17).

Spodnje razpredelnice korak za korakom prikazujejo metodo, uporabljeno za izračun financiranja proračuna za leto 2016.

FINANCIRANJE SPLOŠNEGA PRORAČUNA

Odobritve, ki se krijejo v proračunskem letu 2016 v skladu s členom 1 Sklepa Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti

ODHODKI

Opis

Proračun 2016

Proračun 2015 (1)

Sprememba (v %)

1.

Pametna in vključujoča rast

66 262 537 636

66 853 308 910

–0,88

2.

Trajnostna rast: naravni viri

55 120 803 654

55 978 784 039

–1,53

3.

Varnost in državljanstvo

3 022 287 739

1 926 965 795

+56,84

4.

Evropa v Svetu

10 155 590 403

7 478 225 907

+35,80

5.

Uprava

8 935 076 052

8 658 632 705

+3,19

6.

Nadomestila

p.m.

p.m.

Posebni instrumenti

389 000 000

384 505 583

+1,17

Odhodki skupaj  (2)

143 885 295 484

141 280 422 939

+1,84


PRIHODKI

Opis

Proračun 2016

Proračun 2015 (3)

Sprememba (v %)

Razni prihodki (naslovi 4 do 9)

1 616 701 373

3 045 497 557

–46,92

Razpoložljivi presežek iz prejšnjega proračunskega leta (poglavje 3 0, člen 3 0 0)

p.m.

1 434 557 708

Presežek lastnih sredstev zaradi vračila presežka iz Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe (poglavje 3 0, člen 3 0 2)

p.m.

p.m.

Saldo lastnih sredstev, ki izhajajo iz lastnih sredstev iz naslova DDV in BNP/BND za pretekla leta (poglavji 3 1 in 3 2)

p.m.

7 133 244 000

Prihodki za naslove 3 do 9 skupaj

1 616 701 373

11 613 299 265

–86,08

Neto zneski carin in prelevmanov na sladkor (poglavji 1 1 in 1 2)

18 590 000 000

18 759 400 000

–0,90

Lastna sredstva iz naslova DDV po enotni stopnji (tabeli 1 in 2, poglavje 1 3)

18 812 783 576

18 023 353 946

+4,38

Preostanek, ki se financira iz dodatnih sredstev (lastna sredstva iz naslova BND, tabela 3, poglavje 1 4)

104 865 810 535

92 884 369 728

+12,90

Odobritve, ki se krijejo iz lastnih sredstev, navedenih v členu 2 Sklepa 2007/436/ES, Euratom (4)

142 268 594 111

129 667 123 674

+9,72

Prihodki skupaj  (5)

143 885 295 484

141 280 422 939

+1,84


RAZPREDELNICA 1

Izračun omejitve usklajenih osnov za davek na dodano vrednost (DDV) v skladu s členom 2(1)(b) Sklepa 2007/436/ES, Euratom

Država članica

1 % neomejene osnove za DDV

1 % bruto nacionalnega dohodka

Stopnja omejitve (v %)

1 % bruto nacionalnega dohodka, pomnožen s stopnjo omejitve

1 % omejene osnove za DDV (6)

Države članice, katerih osnova za DDV je omejena

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgija

1 744 699 000

4 145 592 000

50

2 072 796 000

1 744 699 000

 

Bolgarija

210 850 884

421 349 576

50

210 674 788

210 674 788

Bolgarija

Češka

669 395 447

1 504 649 302

50

752 324 651

669 395 447

 

Danska

1 039 399 365

2 784 815 730

50

1 392 407 865

1 039 399 365

 

Nemčija

13 041 327 753

31 089 578 000

50

15 544 789 000

13 041 327 753

 

Estonija

100 673 730

206 957 500

50

103 478 750

100 673 730

 

Irska

730 296 000

1 681 832 000

50

840 916 000

730 296 000

 

Grčija

737 959 500

1 825 366 000

50

912 683 000

737 959 500

 

Španija

4 584 349 000

11 112 124 500

50

5 556 062 250

4 584 349 000

 

Francija

9 842 907 391

22 246 075 500

50

11 123 037 750

9 842 907 391

 

Hrvaška

261 595 059

427 238 463

50

213 619 232

213 619 232

Hrvaška

Italija

5 806 143 000

16 221 126 500

50

8 110 563 250

5 806 143 000

 

Ciper

106 733 609

164 549 000

50

82 274 500

82 274 500

Ciper

Latvija

94 350 984

258 200 500

50

129 100 250

94 350 984

 

Litva

150 145 740

384 106 522

50

192 053 261

150 145 740

 

Luksemburg

298 311 000

319 485 000

50

159 742 500

159 742 500

Luksemburg

Madžarska

446 561 568

1 118 843 433

50

559 421 717

446 561 568

 

Malta

58 943 842

83 745 500

50

41 872 750

41 872 750

Malta

Nizozemska

2 731 320 500

6 795 975 500

50

3 397 987 750

2 731 320 500

 

Avstrija

1 540 873 000

3 299 760 000

50

1 649 880 000

1 540 873 000

 

Poljska

1 853 096 591

4 416 658 720

50

2 208 329 360

1 853 096 591

 

Portugalska

808 661 500

1 766 052 500

50

883 026 250

808 661 500

 

Romunija

579 320 158

1 617 874 308

50

808 937 154

579 320 158

 

Slovenija

187 196 000

376 395 000

50

188 197 500

187 196 000

 

Slovaška

266 308 000

773 099 500

50

386 549 750

266 308 000

 

Finska

932 204 500

2 045 366 500

50

1 022 683 250

932 204 500

 

Švedska

1 958 026 409

4 517 946 432

50

2 258 973 216

1 958 026 409

 

Združeno kraljestvo

12 155 879 682

25 379 828 021

50

12 689 914 011

12 155 879 682

 

Skupaj

62 937 529 212

146 984 591 507

 

73 492 295 755

62 709 278 588

 


RAZPREDELNICA 2

Razčlenitev lastnih sredstev iz naslova DDV v skladu s členom 2(1)(b) Sklepa 2007/436/ES, Euratom (poglavje 1 3)

Država članica

1 % omejene osnove za DDV

Enotna stopnja lastnih sredstev iz naslova DDV (v %)

Lastna sredstva iz naslova DDV po enotni stopnji

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgija

1 744 699 000

0,300

523 409 700

Bolgarija

210 674 788

0,300

63 202 436

Češka

669 395 447

0,300

200 818 634

Danska

1 039 399 365

0,300

311 819 810

Nemčija

13 041 327 753

0,300

3 912 398 326

Estonija

100 673 730

0,300

30 202 119

Irska

730 296 000

0,300

219 088 800

Grčija

737 959 500

0,300

221 387 850

Španija

4 584 349 000

0,300

1 375 304 700

Francija

9 842 907 391

0,300

2 952 872 217

Hrvaška

213 619 232

0,300

64 085 770

Italija

5 806 143 000

0,300

1 741 842 900

Ciper

82 274 500

0,300

24 682 350

Latvija

94 350 984

0,300

28 305 295

Litva

150 145 740

0,300

45 043 722

Luksemburg

159 742 500

0,300

47 922 750

Madžarska

446 561 568

0,300

133 968 470

Malta

41 872 750

0,300

12 561 825

Nizozemska

2 731 320 500

0,300

819 396 150

Avstrija

1 540 873 000

0,300

462 261 900

Poljska

1 853 096 591

0,300

555 928 977

Portugalska

808 661 500

0,300

242 598 450

Romunija

579 320 158

0,300

173 796 047

Slovenija

187 196 000

0,300

56 158 800

Slovaška

266 308 000

0,300

79 892 400

Finska

932 204 500

0,300

279 661 350

Švedska

1 958 026 409

0,300

587 407 923

Združeno kraljestvo

12 155 879 682

0,300

3 646 763 905

Skupaj

62 709 278 588

 

18 812 783 576


RAZPREDELNICA 3

Določitev enotne stopnje in razčlenitev sredstev iz naslova bruto nacionalnega dohodka v skladu s členom 2(1)(c) Sklepa 2007/436/ES, Euratom (poglavje 1 4)

Država članica

1 % bruto nacionalnega dohodka

Enotna stopnja lastnih sredstev iz „dodatne osnove“

Lastna sredstva iz „dodatne osnove“ po enotni stopnji

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgija

4 145 592 000

 

2 957 662 846

Bolgarija

421 349 576

 

300 610 862

Češka

1 504 649 302

 

1 073 488 500

Danska

2 784 815 730

 

1 986 820 222

Nemčija

31 089 578 000

 

22 180 786 181

Estonija

206 957 500

 

147 653 341

Irska

1 681 832 000

 

1 199 899 078

Grčija

1 825 366 000

 

1 302 303 072

Španija

11 112 124 500

 

7 927 919 046

Francija

22 246 075 500

 

15 871 410 157

Hrvaška

427 238 463

 

304 812 275

Italija

16 221 126 500

 

11 572 924 487

Ciper

164 549 000

 

117 397 096

Latvija

258 200 500

0,7134476 (7)

184 212 538

Litva

384 106 522

 

274 039 893

Luksemburg

319 485 000

 

227 935 821

Madžarska

1 118 843 433

 

798 236 211

Malta

83 745 500

 

59 748 030

Nizozemska

6 795 975 500

 

4 848 572 710

Avstrija

3 299 760 000

 

2 354 205 998

Poljska

4 416 658 720

 

3 151 054 759

Portugalska

1 766 052 500

 

1 259 985 996

Romunija

1 617 874 308

 

1 154 268 614

Slovenija

376 395 000

 

268 538 126

Slovaška

773 099 500

 

551 566 017

Finska

2 045 366 500

 

1 459 261 911

Švedska

4 517 946 432

 

3 223 318 238

Združeno kraljestvo

25 379 828 021

 

18 107 178 510

Skupaj

146 984 591 507

 

104 865 810 535


RAZPREDELNICA 4

Popravek proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo za leto 2015 v skladu s členom 4 Sklepa 2007/436/ES, Euratom (Poglavje 1 5)

Opis

Koeficient (8) (%)

Znesek

1.

Delež Združenega kraljestva (v %) v teoretični neomejeni osnovi za DDV

19,4288

 

2.

Delež Združenega kraljestva (v %) v skupnih dodeljenih odhodkih, prilagojenih za širitev

7,3919

 

3.

(1) – (2)

12,0369

 

4.

Dodeljeni odhodki skupaj

 

130 016 348 031

5.

Odhodki, povezani s širitvijo (9)

 

36 305 752 879

6.

Dodeljeni odhodki, prilagojeni za širitev, skupaj = (4) – (5)

 

93 710 595 151

7.

Prvotni znesek popravka za Združeno kraljestvo = (3) × (6) × 0,66

 

7 444 724 929

8.

Ugodnost za Združeno kraljestvo (10)

 

2 212 027 407

9.

Temeljni popravek za Združeno kraljestvo = (7) – (8)

 

5 232 697 523

10.

Nepričakovani dobički iz tradicionalnih lastnih sredstev (11)

 

–50 550 782

11.

Popravek za Združeno kraljestvo = (9) – (10)

 

5 283 248 305


RAZPREDELNICA 5

Izračun financiranja popravka za Združeno kraljestvo, ki znaša –5 283 248 305 EUR (Poglavje 1 5)

Država članica

Odstotni delež osnove za BND

Deleži brez Združenega kraljestva

Deleži brez Nemčije, Nizozemske, Avstrije, Švedske in Združenega kraljestva

Tri četrtine deleža Nemčije, Nizozemske, Avstrije in Švedske iz stolpca 2

Stolpec 4, razdeljen v skladu s stolpcem 3

Finančni razdelitveni ključ

Finančni razdelitveni ključ, uporabljen za popravek

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgija

2,82

3,41

5,46

 

1,54

4,95

261 447 948

Bolgarija

0,29

0,35

0,56

 

0,16

0,50

26 573 040

Češka

1,02

1,24

1,98

 

0,56

1,80

94 892 954

Danska

1,89

2,29

3,67

 

1,03

3,32

175 628 561

Nemčija

21,15

25,57

0,00

–19,17

0,00

6,39

337 679 947

Estonija

0,14

0,17

0,27

 

0,08

0,25

13 052 084

Irska

1,14

1,38

2,22

 

0,62

2,01

106 067 246

Grčija

1,24

1,50

2,40

 

0,68

2,18

115 119 431

Španija

7,56

9,14

14,64

 

4,13

13,26

700 802 719

Francija

15,13

18,29

29,31

 

8,26

26,56

1 402 981 958

Hrvaška

0,29

0,35

0,56

 

0,16

0,51

26 944 431

Italija

11,04

13,34

21,37

 

6,02

19,36

1 023 009 556

Ciper

0,11

0,14

0,22

 

0,06

0,20

10 377 528

Latvija

0,18

0,21

0,34

 

0,10

0,31

16 283 800

Litva

0,26

0,32

0,51

 

0,14

0,46

24 224 251

Luksemburg

0,22

0,26

0,42

 

0,12

0,38

20 148 798

Madžarska

0,76

0,92

1,47

 

0,42

1,34

70 561 531

Malta

0,06

0,07

0,11

 

0,03

0,10

5 281 535

Nizozemska

4,62

5,59

0,00

–4,19

0,00

1,40

73 814 596

Avstrija

2,24

2,71

0,00

–2,04

0,00

0,68

35 840 396

Poljska

3,00

3,63

5,82

 

1,64

5,27

278 543 175

Portugalska

1,20

1,45

2,33

 

0,66

2,11

111 378 737

Romunija

1,10

1,33

2,13

 

0,60

1,93

102 033 658

Slovenija

0,26

0,31

0,50

 

0,14

0,45

23 737 913

Slovaška

0,53

0,64

1,02

 

0,29

0,92

48 756 674

Finska

1,39

1,68

2,69

 

0,76

2,44

128 994 091

Švedska

3,07

3,72

0,00

–2,79

0,00

0,93

49 071 747

Združeno kraljestvo

17,27

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Skupaj

100,00

100,00

100,00

–28,19

28,19

100,00

5 283 248 305

Izračuni so narejeni na 15 decimalnih mest.

RAZPREDELNICA 6

Povzetek financiranja (12) splošnega proračuna po vrstah lastnih sredstev in po državah članicah

Država članica

Tradicionalna lastna sredstva (TLS)

Lastna sredstva iz naslova DDV in BND, vključno s prilagoditvami

Lastna sredstva skupaj (13)

Neto prelevmani v sektorju sladkorja (75 %)

Neto carine (75 %)

Neto tradicionalna lastna sredstva skupaj (75 %)

Stroški zbiranja (25 % bruto TLS) (p.m.)

Lastna sredstva iz naslova DDV

Lastna sredstva iz naslova BND

Popravek za Združeno kraljestvo

„Nacionalni prispevki“ skupaj

Delež „nacionalnih prispevkov“ skupaj (v %)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) = (5) + (6) + (7)

(9)

(10) = (3) + (8)

Belgija

6 600 000

1 769 700 000

1 776 300 000

592 100 000

523 409 700

2 957 662 846

261 447 948

3 742 520 494

3,03

5 518 820 494

Bolgarija

400 000

58 200 000

58 600 000

19 533 333

63 202 436

300 610 862

26 573 040

390 386 338

0,32

448 986 338

Češka

3 400 000

216 200 000

219 600 000

73 200 000

200 818 634

1 073 488 500

94 892 954

1 369 200 088

1,11

1 588 800 088

Danska

3 400 000

340 900 000

344 300 000

114 766 667

311 819 810

1 986 820 222

175 628 561

2 474 268 593

2,00

2 818 568 593

Nemčija

26 300 000

3 655 500 000

3 681 800 000

1 227 266 664

3 912 398 326

22 180 786 181

337 679 947

26 430 864 454

21,37

30 112 664 454

Estonija

0

24 900 000

24 900 000

8 300 000

30 202 119

147 653 341

13 052 084

190 907 544

0,15

215 807 544

Irska

0

250 700 000

250 700 000

83 566 667

219 088 800

1 199 899 078

106 067 246

1 525 055 124

1,23

1 775 755 124

Grčija

1 400 000

130 300 000

131 700 000

43 900 000

221 387 850

1 302 303 072

115 119 431

1 638 810 353

1,33

1 770 510 353

Španija

4 700 000

1 261 400 000

1 266 100 000

422 033 334

1 375 304 700

7 927 919 046

700 802 719

10 004 026 465

8,09

11 270 126 465

Francija

30 900 000

1 571 200 000

1 602 100 000

534 033 333

2 952 872 217

15 871 410 157

1 402 981 958

20 227 264 332

16,35

21 829 364 332

Hrvaška

1 700 000

44 000 000

45 700 000

15 233 334

64 085 770

304 812 275

26 944 431

395 842 476

0,32

441 542 476

Italija

4 700 000

1 596 900 000

1 601 600 000

533 866 667

1 741 842 900

11 572 924 487

1 023 009 556

14 337 776 943

11,59

15 939 376 943

Ciper

0

17 800 000

17 800 000

5 933 333

24 682 350

117 397 096

10 377 528

152 456 974

0,12

170 256 974

Latvija

0

28 200 000

28 200 000

9 400 000

28 305 295

184 212 538

16 283 800

228 801 633

0,18

257 001 633

Litva

800 000

69 600 000

70 400 000

23 466 667

45 043 722

274 039 893

24 224 251

343 307 866

0,28

413 707 866

Luksemburg

0

15 100 000

15 100 000

5 033 333

47 922 750

227 935 821

20 148 798

296 007 369

0,24

311 107 369

Madžarska

2 100 000

109 300 000

111 400 000

37 133 333

133 968 470

798 236 211

70 561 531

1 002 766 212

0,81

1 114 166 212

Malta

0

11 200 000

11 200 000

3 733 333

12 561 825

59 748 030

5 281 535

77 591 390

0,06

88 791 390

Nizozemska

7 200 000

2 230 500 000

2 237 700 000

745 900 000

819 396 150

4 848 572 710

73 814 596

5 741 783 456

4,64

7 979 483 456

Avstrija

3 200 000

208 100 000

211 300 000

70 433 334

462 261 900

2 354 205 998

35 840 396

2 852 308 294

2,31

3 063 608 294

Poljska

12 800 000

489 200 000

502 000 000

167 333 334

555 928 977

3 151 054 759

278 543 175

3 985 526 911

3,22

4 487 526 911

Portugalska

100 000

131 200 000

131 300 000

43 766 667

242 598 450

1 259 985 996

111 378 737

1 613 963 183

1,30

1 745 263 183

Romunija

900 000

123 500 000

124 400 000

41 466 667

173 796 047

1 154 268 614

102 033 658

1 430 098 319

1,16

1 554 498 319

Slovenija

0

64 200 000

64 200 000

21 400 000

56 158 800

268 538 126

23 737 913

348 434 839

0,28

412 634 839

Slovaška

1 300 000

96 400 000

97 700 000

32 566 667

79 892 400

551 566 017

48 756 674

680 215 091

0,55

777 915 091

Finska

700 000

113 700 000

114 400 000

38 133 333

279 661 350

1 459 261 911

128 994 091

1 867 917 352

1,51

1 982 317 352

Švedska

2 600 000

514 300 000

516 900 000

172 300 000

587 407 923

3 223 318 238

49 071 747

3 859 797 908

3,12

4 376 697 908

Združeno kraljestvo

9 500 000

3 323 100 000

3 332 600 000

1 110 866 667

3 646 763 905

18 107 178 510

–5 283 248 305

16 470 694 110

13,32

19 803 294 110

Skupaj

124 700 000

18 465 300 000

18 590 000 000

6 196 666 667

18 812 783 576

104 865 810 535

0

123 678 594 111

100,00

142 268 594 111

B.   SPLOŠNI IZKAZ PRIHODKOV PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH

Naslov

Postavka

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

1

LASTNA SREDSTVA

142 268 594 111

129 667 123 674

128 866 678 682,39

3

PRESEŽKI, NEPORABLJENA SREDSTVA IN POPRAVKI

p.m.

8 567 801 708

5 100 054 025,61

4

PRIHODKI IZ NASLOVA ZAPOSLENIH V INSTITUCIJAH IN DRUGIH ORGANIH UNIJE

1 348 027 707

1 300 952 883

1 251 228 829,93

5

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJ

55 455 129

94 453 674

578 079 503,85

6

PRISPEVKI IN NADOMESTILA V ZVEZI S SPORAZUMI IN PROGRAMI UNIJE

60 000 000

60 000 000

3 224 982 237,29

7

ZAMUDNE OBRESTI IN GLOBE

123 000 000

1 523 000 000

4 606 681 826,68

8

NAJEMANJE IN DAJANJE POSOJIL

5 217 537

36 890 000

297 309 339,40

9

RAZNI PRIHODKI

25 001 000

30 201 000

15 103 275,47

 

SKUPAJ

143 885 295 484

141 280 422 939

143 940 117 720,62

NASLOV 1

LASTNA SREDSTVA

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

% 2014–2016

POGLAVJE 1 1

1 1 0

Proizvodni prelevmani za tržno leto 2005/2006 in prejšnja leta

p.m.

p.m.

– 200 437 776,87

 

1 1 1

Prelevmani na skladiščenje sladkorja

p.m.

p.m.

0,—

 

1 1 3

Dajatve, obračunane za neizvoženo proizvodnjo sladkorja C, izoglukoze C in inulinskega sirupa C ter za nadomestni sladkor C in izoglukozo C

p.m.

p.m.

0,—

 

1 1 7

Proizvodna dajatev

124 700 000

124 700 000

124 144 904,02

99,55

1 1 8

Enkratni zneski za dodatne kvote za sladkor in dopolnilne kvote za izoglukozo

p.m.

p.m.

0,—

 

1 1 9

Znesek za presežek

p.m.

p.m.

7 272 590,08

 

 

POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ

124 700 000

124 700 000

–69 020 282,77

–55,35

POGLAVJE 1 2

1 2 0

Carine in druge dajatve, določene na podlagi člena 2(1)(a) Sklepa 2007/436/ES, Euratom

18 465 300 000

18 634 700 000

16 498 505 401,97

89,35

 

POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ

18 465 300 000

18 634 700 000

16 498 505 401,97

89,35

POGLAVJE 1 3

1 3 0

Lastna sredstva iz naslova davka na dodano vrednost v skladu s členom 2(1)(b) Sklepa 2007/436/ES, Euratom

18 812 783 576

18 023 353 946

17 746 098 140,88

94,33

 

POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ

18 812 783 576

18 023 353 946

17 746 098 140,88

94,33

POGLAVJE 1 4

1 4 0

Lastna sredstva iz naslova bruto nacionalnega dohodka v skladu s členom 2(1)(c) Sklepa 2007/436/ES, Euratom

104 865 810 535

92 884 369 728

94 863 129 955,36

90,46

 

POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ

104 865 810 535

92 884 369 728

94 863 129 955,36

90,46

POGLAVJE 1 5

1 5 0

Popravek proračunskih neravnovesij v korist Združenega kraljestva v skladu s členoma 4 in 5 Sklepa 2007/436/ES, Euratom

0,—

0,—

– 172 034 533,05

 

 

POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ

0,—

0,—

– 172 034 533,05

 

POGLAVJE 1 6

1 6 0

Bruto znižanje letnih prispevkov iz naslova BND za Nizozemsko in Švedsko v skladu s členom 2(5) Sklepa 2007/436/ES, Euratom

p.m.

p.m.

0,—

 

 

POGLAVJE 1 6 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

0,—

 

 

Naslov 1 – Skupaj

142 268 594 111

129 667 123 674

128 866 678 682,39

90,58

POGLAVJE 1 1 —

PRELEVMANI IN DRUGE DAJATVE, DOLOČENE V OKVIRU SKUPNE UREDITVE TRGOV ZA SLADKOR (ČLEN 2(1)(A) SKLEPA 2007/436/ES, EURATOM)

POGLAVJE 1 2 —

CARINE IN DRUGE DAJATVE, DOLOČENE NA PODLAGI ČLENA 2(1)(A) SKLEPA 2007/436/ES, EURATOM

POGLAVJE 1 3 —

LASTNA SREDSTVA IZ NASLOVA DAVKA NA DODANO VREDNOST V SKLADU S ČLENOM 2(1)(B) SKLEPA 2007/436/ES, EURATOM

POGLAVJE 1 4 —

LASTNA SREDSTVA IZ NASLOVA BRUTO NACIONALNEGA DOHODKA V SKLADU S ČLENOM 2(1)(C) SKLEPA 2007/436/ES, EURATOM

POGLAVJE 1 5 —

POPRAVEK PRORAČUNSKIH NERAVNOVESIJ

POGLAVJE 1 6 —

BRUTO ZNIŽANJE LETNIH PRISPEVKOV IZ NASLOVA BND ZA NIZOZEMSKO IN ŠVEDSKO

POGLAVJE 1 1 —   PRELEVMANI IN DRUGE DAJATVE, DOLOČENE V OKVIRU SKUPNE UREDITVE TRGOV ZA SLADKOR (ČLEN 2(1)(A) SKLEPA 2007/436/ES, EURATOM)

1 1 0
Proizvodni prelevmani za tržno leto 2005/2006 in prejšnja leta

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

p.m.

p.m.

– 200 437 776,87

Opombe

Skupna ureditev trgov v sektorju sladkorja je določala, da so proizvajalci sladkorja, izoglukoze in inulinskega sirupa morali plačevati osnovne proizvodne prelevmane in proizvodne prelevmane B. S temi prelevmani naj bi se pokrili stroški podpore trga. Trenutno so zneski, izkazani v tem členu, posledica revizije v preteklosti določenih dajatev. Dajatve za tržni leti 2007/2008 in nadaljnja leta so izkazane v členu 1 1 7 tega poglavja kot „proizvodna dajatev“.

Navedeni so neto zneski brez stroškov zbiranja.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor (UL L 178, 30.6.2001, str. 1).

Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17), zlasti člen 2(1)(a) Sklepa.

Uredba Sveta (EU) št. 1360/2013 z dne 2. decembra 2013 o določitvi zneskov za proizvodne dajatve v sektorju sladkorja za tržna leta 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 in 2005/2006, koeficienta za izračun dodatne dajatve za tržni leti 2001/2002 in 2004/2005 ter zneskov, ki jih morajo proizvajalci sladkorja plačati prodajalcem sladkorne pese zaradi razlike med najvišjo dajatvijo in dajatvijo, ki se zaračuna za tržna leta 2002/2003, 2003/2004 in 2005/2006 (UL L 343, 19.12.2013, str. 2).

Država članica

Proračun 2016

Proračun 2015

Realizacija 2014

Belgija

p.m.

p.m.

–13 407 918,37

Bolgarija

0,—

Češka

p.m.

p.m.

– 615 887,57

Danska

p.m.

p.m.

–8 435 300,68

Nemčija

p.m.

p.m.

–66 326 085,22

Estonija

0,—

Irska

p.m.

p.m.

–1 629 765,17

Grčija

p.m.

p.m.

0,—

Španija

p.m.

p.m.

–3 104 371,25

Francija

p.m.

p.m.

–67 344 987,65

Hrvaška

0,—

Italija

p.m.

p.m.

–5 424 004,14

Ciper

0,—

Latvija

p.m.

p.m.

–37 347,10

Litva

p.m.

p.m.

–52 491,31

Luksemburg

0,—

Madžarska

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Nizozemska

p.m.

p.m.

–15 999 527,09

Avstrija

p.m.

p.m.

–6 408 204,35

Poljska

p.m.

p.m.

–3 938 707,93

Portugalska

p.m.

p.m.

– 552 030,26

Romunija

0,—

Slovenija

p.m.

p.m.

–4 159,31

Slovaška

p.m.

p.m.

– 999 645,34

Finska

p.m.

p.m.

–1 324 320,10

Švedska

p.m.

p.m.

3 232 826,45

Združeno kraljestvo

p.m.

p.m.

–8 065 850,48

Člen 1 1 0 – Skupaj

p.m.

p.m.

– 200 437 776,87

1 1 1
Prelevmani na skladiščenje sladkorja

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

V ta člen se knjižijo prihodki, ki jih nove države članice poberejo v primeru neizločitve količin sladkorja, ki se štejejo za presežne zaloge v smislu Uredbe Komisije (ES) št. 60/2004 z dne 14. januarja 2004 o prehodnih ukrepih v sektorju sladkorja zaradi pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške (UL L 9, 15.1.2004, str. 8).

V ta člen se knjižijo tudi prihodki iz neporavnanih prelevmanov na skladiščenje sladkorja, saj je bil z Uredbo Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor (UL L 178, 30.6.2001, str. 1) ukinjen prelevman na skladiščenje.

Ta člen zajema tudi neporavnane zneske, dolgovane v skladu s členom 5 Uredbe Komisije (EGS) št. 65/82 z dne 13. januarja 1982 o podrobnih pravilih za prenos sladkorja v naslednje tržno leto (UL L 9, 14.1.1982, str. 14), če ni izpolnjena obveznost skladiščenja prenesenega sladkorja, in zneske, dolgovane v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 1789/81 z dne 30. junija 1981 o splošnih pravilih v zvezi z sistemom minimalnih zalog v sektorju sladkorja (UL L 177, 1.7.1981, str. 39), če se ne upoštevajo splošna pravila v zvezi s sistemom minimalnih zalog v sektorju sladkorja.

Navedeni so neto zneski brez stroškov zbiranja.

Pravna podlaga

Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17), zlasti člen 2(1)(a) Sklepa.

Država članica

Proračun 2016

Proračun 2015

Realizacija 2014

Belgija

p.m.

p.m.

0,—

Bolgarija

p.m.

p.m.

0,—

Češka

p.m.

p.m.

0,—

Danska

p.m.

p.m.

0,—

Nemčija

p.m.

p.m.

0,—

Estonija

p.m.

p.m.

0,—

Irska

p.m.

p.m.

0,—

Grčija

p.m.

p.m.

0,—

Španija

p.m.

p.m.

0,—

Francija

p.m.

p.m.

0,—

Hrvaška

p.m.

p.m.

0,—

Italija

p.m.

p.m.

0,—

Ciper

p.m.

p.m.

0,—

Latvija

p.m.

p.m.

0,—

Litva

p.m.

p.m.

0,—

Luksemburg

0,—

Madžarska

p.m.

p.m.

0,—

Malta

p.m.

p.m.

0,—

Nizozemska

p.m.

p.m.

0,—

Avstrija

p.m.

p.m.

0,—

Poljska

p.m.

p.m.

0,—

Portugalska

p.m.

p.m.

0,—

Romunija

p.m.

p.m.

0,—

Slovenija

p.m.

p.m.

0,—

Slovaška

p.m.

p.m.

0,—

Finska

p.m.

p.m.

0,—

Švedska

p.m.

p.m.

0,—

Združeno kraljestvo

p.m.

p.m.

0,—

Člen 1 1 1 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

1 1 3
Dajatve, obračunane za neizvoženo proizvodnjo sladkorja C, izoglukoze C in inulinskega sirupa C ter za nadomestni sladkor C in izoglukozo C

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Zneski dajatev, obračunanih za neizvoženo proizvodnjo sladkorja C, izoglukoze C in inulinskega sirupa C. Vključujejo tudi dajatve, obračunane za nadomestni sladkor C in izoglukozo C.

Navedeni so neto zneski brez stroškov zbiranja.

Pravna podlaga

Uredba Komisije (EGS) št. 2670/81 z dne 14. septembra 1981 o podrobnih izvedbenih pravilih glede proizvodnje sladkorja, ki presega kvoto (UL L 262, 16.9.1981, str. 14).

Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17), zlasti člen 2(1)(a) Sklepa.

Država članica

Proračun 2016

Proračun 2015

Realizacija 2014

Belgija

p.m.

p.m.

0,—

Bolgarija

0,—

Češka

p.m.

p.m.

0,—

Danska

p.m.

p.m.

0,—

Nemčija

p.m.

p.m.

0,—

Estonija

0,—

Irska

p.m.

p.m.

0,—

Grčija

p.m.

p.m.

0,—

Španija

p.m.

p.m.

0,—

Francija

p.m.

p.m.

0,—

Hrvaška

0,—

Italija

p.m.

p.m.

0,—

Ciper

0,—

Latvija

p.m.

p.m.

0,—

Litva

p.m.

p.m.

0,—

Luksemburg

0,—

Madžarska

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Nizozemska

p.m.

p.m.

0,—

Avstrija

p.m.

p.m.

0,—

Poljska

p.m.

p.m.

0,—

Portugalska

p.m.

p.m.

0,—

Romunija

0,—

Slovenija

p.m.

p.m.

0,—

Slovaška

p.m.

p.m.

0,—

Finska

p.m.

p.m.

0,—

Švedska

p.m.

p.m.

0,—

Združeno kraljestvo

p.m.

p.m.

0,—

Člen 1 1 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7
Proizvodna dajatev

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

124 700 000

124 700 000

124 144 904,02

Opombe

V okviru trenutne skupne ureditve trgov v sektorju sladkorja se proizvodna dajatev zaračuna podjetjem za proizvodnjo sladkorja, izoglukoze ali inulinskega sirupa.

Navedeni so neto zneski brez stroškov zbiranja.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (UL L 58, 28.2.2006, str. 1), zlasti člen 16 Uredbe.

Uredba Komisije (ES) št. 952/2006 z dne 29. junija 2006 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006, kar zadeva upravljanje notranjega trga za sladkor in sistem kvot (UL L 178, 1.7.2006, str. 39).

Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17), zlasti člen 2(1)(a) Sklepa.

Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (UL L 299, 16.11.2007, str. 1), zlasti člen 51 Uredbe.

Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in o razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L 347, 20.12.2013, str. 671), zlasti člen 128 Uredbe.

Država članica

Proračun 2016

Proračun 2015

Realizacija 2014

Belgija

6 600 000

6 600 000

6 601 725,90

Bolgarija

400 000

400 000

401 391,00

Češka

3 400 000

3 400 000

3 154 847,61

Danska

3 400 000

3 400 000

3 349 426,03

Nemčija

26 300 000

26 300 000

26 339 173,20

Estonija

0,—

Irska

p.m.

p.m.

0,—

Grčija

1 400 000

1 400 000

1 428 318,00

Španija

4 700 000

4 700 000

4 728 467,70

Francija

30 900 000

30 900 000

30 933 280,80

Hrvaška

1 700 000

1 700 000

1 726 191,35

Italija

4 700 000

4 700 000

4 173 118,86

Ciper

0,—

Latvija

p.m.

p.m.

0,—

Litva

800 000

800 000

812 268,00

Luksemburg

0,—

Madžarska

2 100 000

2 100 000

1 989 781,53

Malta

0,—

Nizozemska

7 200 000

7 200 000

7 243 992,00

Avstrija

3 200 000

3 200 000

3 159 246,60

Poljska

12 800 000

12 800 000

12 999 821,70

Portugalska

100 000

100 000

56 250,00

Romunija

900 000

900 000

749 593,27

Slovenija

p.m.

p.m.

0,—

Slovaška

1 300 000

1 300 000

1 317 300,75

Finska

700 000

700 000

728 991,00

Švedska

2 600 000

2 600 000

2 561 481,88

Združeno kraljestvo

9 500 000

9 500 000

9 690 236,84

Člen 1 1 7 – Skupaj

124 700 000

124 700 000

124 144 904,02

1 1 8
Enkratni zneski za dodatne kvote za sladkor in dopolnilne kvote za izoglukozo

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Enkratni znesek se obračuna za dodatne kvote za sladkor ali dopolnilne kvote za izoglukozo, ki so bile dodeljene podjetjem v skladu s členom 58 Uredbe (ES) št. 1234/2007.

Navedeni so neto zneski brez stroškov zbiranja.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (UL L 58, 28.2.2006, str. 1), zlasti člen 8 ter člen 9(2) in (3) Uredbe.

Uredba Komisije (ES) št. 952/2006 z dne 29. junija 2006 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006, kar zadeva upravljanje notranjega trga za sladkor in sistem kvot (UL L 178, 1.7.2006, str. 39).

Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17), zlasti člen 2(1)(a) Sklepa.

Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

Država članica

Proračun 2016

Proračun 2015

Realizacija 2014

Belgija

p.m.

p.m.

0,—

Bolgarija

p.m.

p.m.

0,—

Češka

p.m.

p.m.

0,—

Danska

p.m.

p.m.

0,—

Nemčija

p.m.

p.m.

0,—

Estonija

0,—

Irska

p.m.

p.m.

0,—

Grčija

p.m.

p.m.

0,—

Španija

p.m.

p.m.

0,—

Francija

p.m.

p.m.

0,—

Hrvaška

0,—

Italija

p.m.

p.m.

0,—

Ciper

0,—

Latvija

p.m.

p.m.

0,—

Litva

p.m.

p.m.

0,—

Luksemburg

0,—

Madžarska

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Nizozemska

p.m.

p.m.

0,—

Avstrija

p.m.

p.m.

0,—

Poljska

p.m.

p.m.

0,—

Portugalska

p.m.

p.m.

0,—

Romunija

p.m.

p.m.

0,—

Slovenija

p.m.

p.m.

0,—

Slovaška

p.m.

p.m.

0,—

Finska

p.m.

p.m.

0,—

Švedska

p.m.

p.m.

0,—

Združeno kraljestvo

p.m.

p.m.

0,—

Člen 1 1 8 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

1 1 9
Znesek za presežek

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

p.m.

p.m.

7 272 590,08

Opombe

Znesek za presežek obračunajo in zaračunajo države članice zadevnim podjetjem na svojem ozemlju v skladu s členom 142 Uredbe (EU) št. 1308/2013.

Navedeni so neto zneski brez stroškov zbiranja.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (UL L 58, 28.2.2006, str. 1), zlasti člen 15.

Uredba Komisije (ES) št. 967/2006 z dne 29. junija 2006 o podrobnih izvedbenih pravilih za Uredbo Sveta (ES) št. 318/2006 glede proizvodnje izvenkvotnega sladkorja v sektorju sladkorja (UL L 176, 30.6.2006, str. 22).

Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17), zlasti člen 2(1)(a) Sklepa.

Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (UL L 299, 16.11.2007, str. 1), zlasti člen 64 Uredbe.

Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in o razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L 347, 20.12.2013, str. 671).

Država članica

Proračun 2016

Proračun 2015

Realizacija 2014

Belgija

p.m.

p.m.

83 144,11

Bolgarija

p.m.

p.m.

0,—

Češka

p.m.

p.m.

1 954,96

Danska

p.m.

p.m.

1 740 974,63

Nemčija

p.m.

p.m.

16 886,63

Estonija

0,—

Irska

p.m.

p.m.

0,—

Grčija

p.m.

p.m.

0,—

Španija

p.m.

p.m.

0,—

Francija

p.m.

p.m.

5 362 941,03

Hrvaška

p.m.

p.m.

0,—

Italija

p.m.

p.m.

0,—

Ciper

0,—

Latvija

p.m.

p.m.

0,—

Litva

p.m.

p.m.

0,—

Luksemburg

0,—

Madžarska

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Nizozemska

p.m.

p.m.

66 688,72

Avstrija

p.m.

p.m.

0,—

Poljska

p.m.

p.m.

0,—

Portugalska

p.m.

p.m.

0,—

Romunija

p.m.

p.m.

0,—

Slovenija

p.m.

p.m.

0,—

Slovaška

p.m.

p.m.

0,—

Finska

p.m.

p.m.

0,—

Švedska

p.m.

p.m.

0,—

Združeno kraljestvo

p.m.

p.m.

0,—

Člen 1 1 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

7 272 590,08

POGLAVJE 1 2 —   CARINE IN DRUGE DAJATVE, DOLOČENE NA PODLAGI ČLENA 2(1)(A) SKLEPA 2007/436/ES, EURATOM

1 2 0
Carine in druge dajatve, določene na podlagi člena 2(1)(a) Sklepa 2007/436/ES, Euratom

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

18 465 300 000

18 634 700 000

16 498 505 401,97

Opombe

Dodelitev carin kot lastnih sredstev za financiranje skupnih odhodkov je logična posledica prostega pretoka blaga v Uniji. Ta člen lahko vsebuje dajatve, premije, dopolnilne ali kompenzacijske zneske, dodatne zneske ali faktorje, dajatve po skupni carinski tarifi, ki so jih oziroma jih bodo določile institucije Evropske unije v zvezi s trgovino s tretjimi državami, ter carine na proizvode po potekli Pogodbi o Evropski skupnosti za premog in jeklo.

Navedeni so neto zneski brez stroškov zbiranja.

Pravna podlaga

Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17), zlasti člen 2(1)(a) Sklepa.

Država članica

Proračun 2016

Proračun 2015

Realizacija 2014

Belgija

1 769 700 000

1 777 109 902

1 579 252 097,99

Bolgarija

58 200 000

60 771 523

56 281 047,22

Češka

216 200 000

218 992 601

195 365 856,43

Danska

340 900 000

343 547 332

297 527 451,41

Nemčija

3 655 500 000

3 673 396 526

3 367 018 994,23

Estonija

24 900 000

24 631 290

22 157 722,02

Irska

250 700 000

256 746 238

227 194 978,98

Grčija

130 300 000

134 450 271

121 801 765,78

Španija

1 261 400 000

1 267 919 835

1 131 277 339,92

Francija

1 571 200 000

1 609 531 084

1 425 142 160,20

Hrvaška

44 000 000

45 282 852

40 797 860,51

Italija

1 596 900 000

1 620 394 666

1 521 698 520,46

Ciper

17 800 000

19 145 718

17 833 312,16

Latvija

28 200 000

28 395 898

25 916 142,36

Litva

69 600 000

68 730 978

63 542 514,10

Luksemburg

15 100 000

15 703 791

14 026 782,88

Madžarska

109 300 000

115 412 112

103 521 371,54

Malta

11 200 000

11 939 184

10 453 493,79

Nizozemska

2 230 500 000

2 226 496 487

1 990 418 279,32

Avstrija

208 100 000

208 774 381

181 825 082,14

Poljska

489 200 000

482 300 013

419 092 498,17

Portugalska

131 200 000

129 502 501

111 464 267,00

Romunija

123 500 000

122 403 526

105 045 495,15

Slovenija

64 200 000

65 396 612

58 214 760,15

Slovaška

96 400 000

99 923 441

94 783 821,56

Finska

113 700 000

116 487 715

127 444 447,23

Švedska

514 300 000

519 515 847

460 313 132,26

Združeno kraljestvo

3 323 100 000

3 371 797 676

2 729 094 207,01

Člen 1 2 0 – Skupaj

18 465 300 000

18 634 700 000

16 498 505 401,97

POGLAVJE 1 3 —   LASTNA SREDSTVA IZ NASLOVA DAVKA NA DODANO VREDNOST V SKLADU S ČLENOM 2(1)(B) SKLEPA 2007/436/ES, EURATOM

1 3 0
Lastna sredstva iz naslova davka na dodano vrednost v skladu s členom 2(1)(b) Sklepa 2007/436/ES, Euratom

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

18 812 783 576

18 023 353 946

17 746 098 140,88

Opombe

Enotna stopnja, ki velja za vse države članice in je bila uporabljena na usklajenih osnovah za odmero DDV, določenih v skladu s pravili Unije, znaša 0,30 %. Osnova za odmero DDV, ki se upošteva za ta namen, za posamezno državo članico ne sme biti višja od 50 % BND.

Pravna podlaga

Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17), zlasti člen 2(1)(b) in (4) Sklepa.

Država članica

Proračun 2016

Proračun 2015

Realizacija 2014

Belgija

523 409 700

511 842 600

499 622 100,00

Bolgarija

63 202 436

59 662 964

57 927 299,98

Češka

200 818 634

194 223 456

178 500 769,55

Danska

311 819 810

302 927 330

285 410 895,73

Nemčija

3 912 398 326

3 776 991 727

3 725 690 100,00

Estonija

30 202 119

28 498 014

26 144 100,00

Irska

219 088 800

214 960 200

196 628 400,00

Grčija

221 387 850

216 364 200

212 793 600,00

Španija

1 375 304 700

1 327 940 850

1 427 048 700,00

Francija

2 952 872 217

2 892 563 036

2 919 401 100,00

Hrvaška

64 085 770

62 205 250

63 252 010,89

Italija

1 741 842 900

1 703 589 150

1 812 851 100,00

Ciper

24 682 350

24 307 200

23 013 300,00

Latvija

28 305 295

26 840 306

26 570 100,00

Litva

45 043 722

42 528 985

41 524 799,99

Luksemburg

47 922 750

45 415 200

48 755 700,00

Madžarska

133 968 470

127 337 086

116 203 011,65

Malta

12 561 825

11 921 060

10 564 650,00

Nizozemska

819 396 150

796 827 900

823 095 900,00

Avstrija

462 261 900

449 740 050

449 919 300,00

Poljska

555 928 977

501 980 483

521 397 619,07

Portugalska

242 598 450

235 658 100

230 141 400,00

Romunija

173 796 047

163 693 239

159 153 321,63

Slovenija

56 158 800

55 037 400

52 845 450,00

Slovaška

79 892 400

78 020 250

69 001 800,00

Finska

279 661 350

274 014 000

278 532 000,00

Švedska

587 407 923

561 562 344

557 232 228,74

Združeno kraljestvo

3 646 763 905

3 336 701 566

2 932 877 383,65

Člen 1 3 0 – Skupaj

18 812 783 576

18 023 353 946

17 746 098 140,88

POGLAVJE 1 4 —   LASTNA SREDSTVA IZ NASLOVA BRUTO NACIONALNEGA DOHODKA V SKLADU S ČLENOM 2(1)(C) SKLEPA 2007/436/ES, EURATOM

1 4 0
Lastna sredstva iz naslova bruto nacionalnega dohodka v skladu s členom 2(1)(c) Sklepa 2007/436/ES, Euratom

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

104 865 810 535

92 884 369 728

94 863 129 955,36

Opombe

Sredstva iz naslova BND so dodatna sredstva, ki zagotavljajo prihodke, potrebne za pokritje odhodkov, ki presegajo znesek iz tradicionalnih lastnih sredstev, plačila iz naslova DDV in druge prihodke v vsakem letu posebej. Z uporabo sredstev iz naslova BND se zagotovi, da je splošni proračun Unije vedno uravnotežen vnaprej.

Vpoklicna stopnja BND se določi z dodatnimi prihodki, potrebnimi za financiranje v proračunu predvidenih odhodkov, ki jih ne pokrivajo druga sredstva (plačila iz naslova DDV, tradicionalna lastna sredstva in drugi prihodki). Tako se vpoklicna stopnja uporabi za BND vsake države članice.

Stopnja, ki se uporabi za bruto nacionalni dohodek držav članic v tem proračunskem letu, znaša 0,7134 %.

Pravna podlaga

Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17), zlasti člen 2(1)(c) Sklepa.

Država članica

Proračun 2016

Proračun 2015

Realizacija 2014

Belgija

2 957 662 846

2 677 114 263

2 752 569 449,00

Bolgarija

300 610 862

272 938 189

280 112 820,00

Češka

1 073 488 500

946 409 981

949 765 706,98

Danska

1 986 820 222

1 781 398 206

1 861 245 102,04

Nemčija

22 180 786 181

19 854 398 530

20 336 920 973,00

Estonija

147 653 341

129 683 490

130 457 204,00

Irska

1 199 899 078

1 062 586 372

1 005 662 600,00

Grčija

1 302 303 072

1 164 029 800

1 261 209 951,00

Španija

7 927 919 046

7 097 387 238

7 210 679 301,00

Francija

15 871 410 157

14 360 602 477

15 014 013 074,00

Hrvaška

304 812 275

274 469 466

295 810 080,65

Italija

11 572 924 487

10 445 402 587

11 053 651 104,00

Ciper

117 397 096

107 251 144

107 580 948,00

Latvija

184 212 538

162 773 242

172 605 499,00

Litva

274 039 893

240 751 810

244 897 382,99

Luksemburg

227 935 821

200 386 395

227 919 701,00

Madžarska

798 236 211

680 905 632

662 572 556,68

Malta

59 748 030

52 599 532

49 386 879,00

Nizozemska

4 848 572 710

4 360 923 079

4 382 027 230,00

Avstrija

2 354 205 998

2 119 039 398

2 256 035 360,00

Poljska

3 151 054 759

2 645 588 685

2 735 602 991,90

Portugalska

1 259 985 996

1 131 025 757

1 160 869 691,00

Romunija

1 154 268 614

1 004 358 767

1 016 908 361,28

Slovenija

268 538 126

242 842 620

247 038 175,00

Slovaška

551 566 017

487 964 976

508 952 508,00

Finska

1 459 261 911

1 318 547 150

1 390 603 421,00

Švedska

3 223 318 238

2 847 089 742

3 023 453 942,61

Združeno kraljestvo

18 107 178 510

15 215 901 200

14 524 577 942,23

Člen 1 4 0 – skupaj

104 865 810 535

92 884 369 728

94 863 129 955,36

POGLAVJE 1 5 —   POPRAVEK PRORAČUNSKIH NERAVNOVESIJ

1 5 0
Popravek proračunskih neravnovesij v korist Združenega kraljestva v skladu s členoma 4 in 5 Sklepa 2007/436/ES, Euratom

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

0,—

0,—

– 172 034 533,05

Opombe

Mehanizem za popravek proračunskega neravnovesja v dobro Združenega kraljestva (popravek za Združeno kraljestvo) sta junija 1984 uvedla Evropski svet v Fontainebleauju in iz njegovega zasedanja izhajajoči sklep o lastnih sredstvih iz leta 1985. Namen mehanizma je zmanjšati proračunsko neravnovesje Združenega kraljestva z zmanjšanjem plačil Združenega kraljestva Uniji.

Pravna podlaga

Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17), zlasti člena 4 in 5 Sklepa.

Država članica

Proračun 2016

Proračun 2015

Realizacija 2014

Belgija

261 447 948

227 330 088

274 500 044,00

Bolgarija

26 573 040

23 176 845

27 934 257,01

Češka

94 892 954

80 365 439

94 610 050,04

Danska

175 628 561

151 269 379

185 650 032,48

Nemčija

337 679 947

290 405 953

350 335 402,00

Estonija

13 052 084

11 012 215

13 009 847,00

Irska

106 067 246

90 230 685

100 289 723,00

Grčija

115 119 431

98 844 865

125 774 188,00

Španija

700 802 719

602 682 406

719 085 138,00

Francija

1 402 981 958

1 219 446 279

1 497 272 756,00

Hrvaška

26 944 431

23 306 875

29 474 619,41

Italija

1 023 009 556

886 982 795

1 102 325 579,00

Ciper

10 377 528

9 107 348

10 728 512,00

Latvija

16 283 800

13 822 068

17 213 087,00

Litva

24 224 251

20 443 703

24 422 396,00

Luksemburg

20 148 798

17 016 030

22 729 297,00

Madžarska

70 561 531

57 819 847

65 983 684,97

Malta

5 281 535

4 466 547

4 925 108,00

Nizozemska

73 814 596

63 786 269

75 487 301,00

Avstrija

35 840 396

30 994 726

38 863 752,00

Poljska

278 543 175

224 653 059

272 499 533,66

Portugalska

111 378 737

96 042 290

115 767 753,00

Romunija

102 033 658

85 286 224

101 443 034,07

Slovenija

23 737 913

20 621 247

24 635 887,00

Slovaška

48 756 674

41 436 080

50 755 299,00

Finska

128 994 091

111 965 875

138 677 954,00

Švedska

49 071 747

41 643 760

51 905 237,96

Združeno kraljestvo

–5 283 248 305

–4 544 158 897

–5 708 334 005,65

Člen 1 5 0 — Skupaj

0

0

– 172 034 533,05

POGLAVJE 1 6 —   BRUTO ZNIŽANJE LETNIH PRISPEVKOV IZ NASLOVA BND ZA NIZOZEMSKO IN ŠVEDSKO

1 6 0
Bruto znižanje letnih prispevkov iz naslova BND za Nizozemsko in Švedsko v skladu s členom 2(5) Sklepa 2007/436/ES, Euratom

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

V ta člen se knjižijo bruto znižanja letnih prispevkov iz naslova BND za nekatere države članice v skladu s Sklepom Sveta 2007/436/ES, Euratom.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1150/2000 z dne 22. maja 2000 o izvajanju Sklepa 2007/436/ES, Euratom o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 130, 31.5.2000, str. 1), zlasti člen 10(9) Uredbe.

Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17), zlasti člen 2(5) Sklepa.

Država članica

Proračun 2016

Proračun 2015

Realizacija 2014

Belgija

p.m.

p.m.

0,—

Bolgarija

p.m.

p.m.

0,—

Češka

p.m.

p.m.

0,—

Danska

p.m.

p.m.

0,—

Nemčija

p.m.

p.m.

0,—

Estonija

p.m.

p.m.

0,—

Irska

p.m.

p.m.

0,—

Grčija

p.m.

p.m.

0,—

Španija

p.m.

p.m.

0,—

Francija

p.m.

p.m.

0,—

Hrvaška

p.m.

p.m.

0,—

Italija

p.m.

p.m.

0,—

Ciper

p.m.

p.m.

0,—

Latvija

p.m.

p.m.

0,—

Litva

p.m.

p.m.

0,—

Luksemburg

p.m.

p.m.

0,—

Madžarska

p.m.

p.m.

0,—

Malta

p.m.

p.m.

0,—

Nizozemska

p.m.

p.m.

0,—

Avstrija

p.m.

p.m.

0,—

Poljska

p.m.

p.m.

0,—

Portugalska

p.m.

p.m.

0,—

Romunija

p.m.

p.m.

0,—

Slovenija

p.m.

p.m.

0,—

Slovaška

p.m.

p.m.

0,—

Finska

p.m.

p.m.

0,—

Švedska

p.m.

p.m.

0,—

Združeno kraljestvo

p.m.

p.m.

0,—

Člen 1 6 0 — Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

NASLOV 3

PRESEŽKI, NEPORABLJENA SREDSTVA IN POPRAVKI

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

% 2014– 2016

POGLAVJE 3 0

3 0 0

Razpoložljivi presežek iz prejšnjega proračunskega leta

p.m.

1 434 557 708

1 005 406 925,37

 

3 0 2

Presežna lastna sredstva, ki izhajajo iz povračila presežka iz Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe

p.m.

p.m.

0,—

 

 

POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ

p.m.

1 434 557 708

1 005 406 925,37

 

POGLAVJE 3 1

3 1 0

Uporaba člena 10(4), (5) in (8) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 za leto 1995 in naslednja proračunska leta

3 1 0 3

Uporaba člena 10(4), (5) in (8) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 za leto 1995 in naslednja proračunska leta

p.m.

– 192 713 000

–78 735 768,07

 

 

Člen 3 1 0 – Skupaj

p.m.

– 192 713 000

–78 735 768,07

 

 

POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ

p.m.

– 192 713 000

–78 735 768,07

 

POGLAVJE 3 2

3 2 0

Uporaba člena 10(6), (7) in (8) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 za leto 1995 in naslednja proračunska leta

3 2 0 3

Uporaba člena 10(6), (7) in (8) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 za leto 1995 in naslednja proračunska leta

p.m.

7 325 957 000

4 212 457 271,70

 

 

Člen 3 2 0 – Skupaj

p.m.

7 325 957 000

4 212 457 271,70

 

 

POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ

p.m.

7 325 957 000

4 212 457 271,70

 

POGLAVJE 3 4

3 4 0

Popravek za vpliv neudeležbe nekaterih držav članic v nekaterih politikah na področju svobode, varnosti in pravice

p.m.

p.m.

–1 792 657,35

 

 

POGLAVJE 3 4 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

–1 792 657,35

 

POGLAVJE 3 5

3 5 0

Rezultat dokončnega izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo

3 5 0 4

Rezultat dokončnega izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo

p.m.

0,—

–18 021 343,—

 

 

Člen 3 5 0 – Skupaj

p.m.

0,—

–18 021 343,—

 

 

POGLAVJE 3 5 – SKUPAJ

p.m.

0,—

–18 021 343,—

 

POGLAVJE 3 6

3 6 0

Rezultat vmesnih posodobitev izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo

3 6 0 4

Rezultat vmesnih posodobitev izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo

p.m.

0,—

–19 260 403,04

 

 

Člen 3 6 0 – Skupaj

p.m.

0,—

–19 260 403,04

 

 

POGLAVJE 3 6 – SKUPAJ

p.m.

0,—

–19 260 403,04

 

 

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

8 567 801 708

5 100 054 025,61

 

POGLAVJE 3 0 —

RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

POGLAVJE 3 1 —

NEPORABLJENA SREDSTVA IN POPRAVEK NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ NASLOVA DDV ZA PREJŠNJA PRORAČUNSKA LETA ZARADI UPORABE ČLENA 10(4), (5) IN (8) UREDBE (ES, EURATOM) ŠT. 1150/2000

POGLAVJE 3 2 —

NEPORABLJENA SREDSTVA IN POPRAVKI NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ NASLOVA BRUTO NACIONALNEGA DOHODKA/PROIZVODA ZA PREJŠNJA PRORAČUNSKA LETA ZARADI UPORABE ČLENA 10(6), (7) IN (8) UREDBE (ES, EURATOM) ŠT. 1150/2000

POGLAVJE 3 4 —

POPRAVEK, KI SE NANAŠA NA NEUDELEŽBO NEKATERIH DRŽAV ČLANIC V NEKATERIH POLITIKAH NA PODROČJU SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE

POGLAVJE 3 5 —

REZULTAT DOKONČNEGA IZRAČUNA FINANCIRANJA POPRAVKA PRORAČUNSKIH NERAVNOVESIJ ZA ZDRUŽENO KRALJESTVO

POGLAVJE 3 6 —

REZULTAT VMESNIH POSODOBITEV IZRAČUNA FINANCIRANJA POPRAVKA PRORAČUNSKIH NERAVNOVESIJ ZA ZDRUŽENO KRALJESTVO

POGLAVJE 3 0 —   RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

3 0 0
Razpoložljivi presežek iz prejšnjega proračunskega leta

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

p.m.

1 434 557 708

1 005 406 925,37

Opombe

V skladu s členom 18 finančne uredbe se bilanca vsakega proračunskega leta, tj. presežek ali primanjkljaj, vnese v proračun za naslednje proračunsko leto kot prihodek ali odhodek.

Ustrezne ocene takšnih prihodkov ali odhodkov se vnesejo v proračun med proračunskim postopkom in, kadar je to primerno, v dopolnilno pismo, predloženo na podlagi člena 39 finančne uredbe. Sestavijo se v skladu z načeli, ki jih določa člen 15 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1150/2000.

Po pripravi zaključnega računa za vsako proračunsko leto se vsa odstopanja od ocen vnesejo v proračun za naslednje proračunsko leto s spremembo proračuna, ki jo mora Komisija predložiti v 15 dneh po predložitvi začasnega zaključnega računa.

Primanjkljaj se vnese v člen 27 02 01 izkaza odhodkov v oddelku III „Komisija“.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1150/2000 z dne 22. maja 2000 o izvajanju Sklepa 2007/436/ES, Euratom o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 130, 31.5.2000, str. 1).

Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17), zlasti člen 7 Sklepa.

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1), zlasti člen 18 Uredbe.

3 0 2
Presežna lastna sredstva, ki izhajajo iz povračila presežka iz Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

V ta člen se knjižijo vsi presežki iz Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe, potem ko je bil dosežen ciljni znesek, v skladu s členom 3 in členom 4 Uredbe (ES, Euratom) št. 480/2009.

Pravna podlaga

Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17).

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 480/2009 z dne 25. maja 2009 o ustanovitvi Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe (UL L 145, 10.6.2009, str. 10).

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1), zlasti člen 7(2) Uredbe.

POGLAVJE 3 1 —   NEPORABLJENA SREDSTVA IN POPRAVEK NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ NASLOVA DDV ZA PREJŠNJA PRORAČUNSKA LETA ZARADI UPORABE ČLENA 10(4), (5) IN (8) UREDBE (ES, EURATOM) ŠT. 1150/2000

3 1 0
Uporaba člena 10(4), (5) in (8) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 za leto 1995 in naslednja proračunska leta

3 1 0 3
Uporaba člena 10(4), (5) in (8) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 za leto 1995 in naslednja proračunska leta

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

p.m.

– 192 713 000

–78 735 768,07

Opombe

V skladu s členom 7(1) Uredbe (EGS, Euratom) št. 1553/89 države članice Komisiji do 31. julija pošljejo poročilo o skupnem znesku osnove za sredstva iz naslova DDV za prejšnje koledarsko leto.

Vsaki državi članici se knjiži v breme znesek, izračunan na podlagi navedenega poročila v skladu s pravili Unije, v dobro pa se ji knjiži dvanajst plačil, dejansko izvršenih v preteklem proračunskem letu. Komisija izračuna razliko za vse države členice in jih o tem obvesti pravočasno, da države članice lahko to razliko knjižijo na račun Komisije iz člena 9(1) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 prvi delovni dan decembra istega leta.

Vsi popravki zgoraj omenjenih poročil, ki izhajajo iz kontrol Komisije v skladu s členom 9 Uredbe (EGS, Euratom) št. 1553/89, ali/in vse spremembe BND iz prejšnjih proračunskih let, ki so imele učinek na omejitev osnove za „DDV“, bodo privedle do popravka salda sredstev iz naslova „DDV“.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (EGS, Euratom) št. 1553/89 z dne 29. maja 1989 o dokončni enotni ureditvi zbiranja lastnih sredstev, pridobljenih iz davka na dodano vrednost (UL L 155, 7.6.1989, str. 9).

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1150/2000 z dne 22. maja 2007 o izvajanju Sklepa 2007/436/ES, Euratom o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 130, 31.5.2000, str. 1), zlasti člen 10(4), (5) in (8) Uredbe.

Država članica

Proračun 2016

Proračun 2015

Realizacija 2014

Belgija

p.m.

72 870 000

9 023 791,36

Bolgarija

p.m.

1 525 000

782 111,42

Češka

p.m.

9 640 000

5 253 417,30

Danska

p.m.

–5 927 000

–5 933 619,05

Nemčija

p.m.

– 103 806 000

–27 013 915,04

Estonija

p.m.

608 000

– 459 385,02

Irska

p.m.

7 099 000

6 536 069,87

Grčija

p.m.

–45 286 000

73 209 509,30

Španija

p.m.

–72 892 000

–45 030 311,20

Francija

p.m.

–43 477 000

36 977 772,10

Hrvaška

p.m.

–1 184 000

– 213 679,91

Italija

p.m.

– 216 644 000

–52 745 669,33

Ciper

p.m.

11 239 000

0,—

Latvija

p.m.

1 669 000

5 899 999,26

Litva

p.m.

358 000

–1 224 942,82

Luksemburg

p.m.

14 886 000

–10 259 465,23

Madžarska

p.m.

4 379 000

1 928 539,21

Malta

p.m.

3 630 000

0,—

Nizozemska

p.m.

–26 259 000

–4 502 509,48

Avstrija

p.m.

–4 400 000

3 073 121,20

Poljska

p.m.

30 536 000

–76 259 558,01

Portugalska

p.m.

18 273 000

12 195 115,10

Romunija

p.m.

–12 492 000

2 158 848,32

Slovenija

p.m.

1 905 000

0,—

Slovaška

p.m.

6 967 000

34 033,11

Finska

p.m.

–8 412 000

–8 009 160,90

Švedska

p.m.

1 356 000

–4 155 879,63

Združeno kraljestvo

p.m.

161 126 000

0,—

Postavka 3 1 0 3 – Skupaj

p.m.

– 192 713 000

–78 735 768,07

POGLAVJE 3 2 —   NEPORABLJENA SREDSTVA IN POPRAVKI NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ NASLOVA BRUTO NACIONALNEGA DOHODKA/PROIZVODA ZA PREJŠNJA PRORAČUNSKA LETA ZARADI UPORABE ČLENA 10(6), (7) IN (8) UREDBE (ES, EURATOM) ŠT. 1150/2000

3 2 0
Uporaba člena 10(6), (7) in (8) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 za leto 1995 in naslednja proračunska leta

3 2 0 3
Uporaba člena 10(6), (7) in (8) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 za leto 1995 in naslednja proračunska leta

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

p.m.

7 325 957 000

4 212 457 271,70

Opombe

Na podlagi podatkov o skupnem BND po tržnih cenah in o sestavnih delih BND za preteklo leto, ki jih pošljejo države članice v skladu s členom 2(2) Uredbe (ES, Euratom) št. 1287/2003, se vsaki državi članici knjiži v breme znesek, izračunan na podlagi pravil Evropske unije, v dobro pa se ji knjižijo plačila, izvršena v navedenem preteklem finančnem letu.

Komisija izračuna razliko za vse države členice in jih o tem obvesti pravočasno, da države članice lahko to razliko knjižijo na račun iz člena 9(1) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 prvi delovni dan decembra istega leta.

Vsaka sprememba bruto nacionalnega proizvoda/bruto nacionalnega dohodka iz prejšnjih proračunskih let v skladu s členom 2(2) Uredbe (ES, Euratom) št. 1287/2003 ob upoštevanju členov 4 in 5 Uredbe pomeni, da mora vsaka zadevna država članica popraviti razliko, ugotovljeno v skladu s členom 10(7) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1150/2000 z dne 22. maja 2007 o izvajanju Sklepa 2007/436/ES, Euratom o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 130, 31.5.2000, str. 1), zlasti člen 10(6), (7) in (8) Uredbe.

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1287/2003 z dne 15. julija 2003 o uskladitvi bruto nacionalnega dohodka po tržnih cenah (Uredba BND) (UL L 181, 19.7.2003, str. 1.)

Država članica

Proračun 2016

Proračun 2015

Realizacija 2014

Belgija

p.m.

147 716 000

109 853 224,02

Bolgarija

p.m.

59 923 000

34 946 866,83

Češka

p.m.

51 471 000

73 085 521,36

Danska

p.m.

–60 420 000

– 117 815 874,57

Nemčija

p.m.

383 851 000

1 386 016 819,89

Estonija

p.m.

11 786 000

7 770 364,28

Irska

p.m.

156 657 000

105 640 410,37

Grčija

p.m.

– 171 235 000

148 775 724,38

Španija

p.m.

– 333 271 000

634 182 093,25

Francija

p.m.

300 400 000

0,—

Hrvaška

p.m.

–5 551 000

–1 201 179,69

Italija

p.m.

1 167 877 000

381 035 520,19

Ciper

p.m.

55 184 000

0,—

Latvija

p.m.

–1 293 000

19 995 102,02

Litva

p.m.

6 460 000

8 741 021,54

Luksemburg

p.m.

74 065 000

–56 671 059,21

Madžarska

p.m.

42 869 000

37 789 156,61

Malta

p.m.

17 767 000

0,—

Nizozemska

p.m.

538 657 000

1 107 926 623,17

Avstrija

p.m.

–72 668 000

–60 166 556,31

Poljska

p.m.

197 995 000

49 398 353,91

Portugalska

p.m.

21 688 000

109 406 869,62

Romunija

p.m.

40 791 000

72 788 666,16

Slovenija

p.m.

14 745 000

0,—

Slovaška

p.m.

–14 817 000

–6 696 989,68

Finska

p.m.

9 616 000

–26 309 817,72

Švedska

p.m.

41 121 000

193 966 411,28

Združeno kraljestvo

p.m.

4 644 573 000

0,—

Postavka 3 2 0 3 – Skupaj

p.m.

7 325 957 000

4 212 457 271,7

POGLAVJE 3 4 —   POPRAVEK, KI SE NANAŠA NA NEUDELEŽBO NEKATERIH DRŽAV ČLANIC V NEKATERIH POLITIKAH NA PODROČJU SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE

3 4 0
Popravek za vpliv neudeležbe nekaterih držav članic v nekaterih politikah na področju svobode, varnosti in pravice

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

p.m.

p.m.

–1 792 657,35

Opombe

Člen 3 Protokola o stališču Danske in člen 5 Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske, ki sta priložena Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, zagotavljata popolno izvzetje teh držav članic iz podpore za finančne posledice nekaterih posebnih politik na področju svobode, varnosti in pravice, razen glede z njimi povezanih upravnih stroškov. Zato imajo za vsako leto, ko ne sodelujejo, pravico do popravka plačanih lastnih sredstev.

Prispevek vsake države članice za mehanizem za popravke se izračuna tako, da se za proračunske odhodke, ki izhajajo iz te operacije ali politike, uporabi obseg skupnega bruto nacionalnega dohodka in njegovih sestavnih delov iz preteklega leta, ki ga države članice predložijo v skladu s členom 2(2) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1287/2003 z dne 15. julija 2003 o uskladitvi bruto nacionalnega dohodka po tržnih cenah (UL L 181, 19.7.2003, str. 1).

Komisija izračuna razliko za vse države členice in jih o tem obvesti pravočasno, da države članice lahko to razliko knjižijo na račun iz člena 9(1) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 prvi delovni dan decembra istega leta, v skladu s členom 10a navedene uredbe.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1150/2000 z dne 22. maja 2007 o izvajanju Sklepa 2007/436/ES, Euratom o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 130, 31.5.2000, str. 1), zlasti člen 10a Uredbe.

Protokol o stališču Danske, priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, zlasti člen 3 Protokola, ter Protokol o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice, priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, zlasti člen 5 Protokola.

Država članica

Proračun 2016

Proračun 2015

Realizacija 2014

Belgija

p.m.

p.m.

2 002 598,81

Bolgarija

p.m.

p.m.

210 680,74

Češka

p.m.

p.m.

697 292,21

Danska

p.m.

p.m.

–5 768 732,87

Nemčija

p.m.

p.m.

14 742 277,52

Estonija

p.m.

p.m.

94 419,01

Irska

p.m.

p.m.

–3 315 510,86

Grčija

p.m.

p.m.

944 652,73

Španija

p.m.

p.m.

5 392 603,41

Francija

p.m.

p.m.

11 025 252,65

Hrvaška

p.m.

p.m.

110 312,49

Italija

p.m.

p.m.

8 348 177,54

Ciper

p.m.

p.m.

91 301,32

Latvija

p.m.

p.m.

120 648,96

Litva

p.m.

p.m.

177 930,11

Luksemburg

p.m.

p.m.

150 863,27

Madžarska

p.m.

p.m.

487 546,82

Malta

p.m.

p.m.

37 433,23

Nizozemska

p.m.

p.m.

3 320 348,32

Avstrija

p.m.

p.m.

1 621 642,12

Poljska

p.m.

p.m.

1 988 014,63

Portugalska

p.m.

p.m.

859 755,01

Romunija

p.m.

p.m.

740 086,79

Slovenija

p.m.

p.m.

184 143,09

Slovaška

p.m.

p.m.

372 965,33

Finska

p.m.

p.m.

1 026 106,80

Švedska

p.m.

p.m.

2 131 288,13

Združeno kraljestvo

p.m.

p.m.

–49 586 754,66

Člen 3 4 0 – Skupaj

p.m.

p.m.

–1 792 657,35

POGLAVJE 3 5 —   REZULTAT DOKONČNEGA IZRAČUNA FINANCIRANJA POPRAVKA PRORAČUNSKIH NERAVNOVESIJ ZA ZDRUŽENO KRALJESTVO

3 5 0
Rezultat dokončnega izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo

3 5 0 4
Rezultat dokončnega izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

p.m.

0,—

–18 021 343,—

Opombe

Rezultat dokončnega izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo.

Zneski za leto 2014 ustrezajo rezultatu dokončnega izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo v zvezi s popravkom za leto 2010.

Zneski za leto 2015 ustrezajo rezultatu dokončnega izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo v zvezi s popravkom za leto 2011.

Pravna podlaga

Sklep Sveta 2000/597/ES, Euratom z dne 29. septembra 2000 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 253, 7.10.2000, str. 42), zlasti člena 4 in 5 Sklepa.

Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17), zlasti člena 4 in 5 Sklepa.

Država članica

Proračun 2016

Proračun 2015

Realizacija 2014

Belgija

p.m.

11 815 757

4 520 547,00

Bolgarija

p.m.

1 392 513

562 835,00

Češka

p.m.

4 784 685

2 261 756,21

Danska

p.m.

3 487 953

3 348 228,98

Nemčija

p.m.

10 915 347

10 941 079,00

Estonija

p.m.

364 152

334 638,00

Irska

p.m.

3 453 266

5 207 662,00

Grčija

p.m.

2 741 329

452 777,00

Španija

p.m.

27 503 186

5 161 577,00

Francija

p.m.

43 503 201

36 713 295,00

Hrvaška

0,—

Italija

p.m.

53 237 596

25 185 874,00

Ciper

p.m.

1 207 563

919 896,00

Latvija

p.m.

244 042

379 038,23

Litva

p.m.

768 575

527 852,00

Luksemburg

p.m.

37 104

– 467 949,00

Madžarska

p.m.

2 508 198

828 565,75

Malta

p.m.

344 459

320 963,00

Nizozemska

p.m.

5 167 025

1 088 457,00

Avstrija

p.m.

1 172 371

439 387,00

Poljska

p.m.

9 539 521

4 174 448,00

Portugalska

p.m.

2 909 281

2 496 000,00

Romunija

p.m.

2 915 322

– 374 513,82

Slovenija

p.m.

702 416

896 466,00

Slovaška

p.m.

1 459 572

913 354,00

Finska

p.m.

4 044 692

822 308,00

Švedska

p.m.

1 743 115

839 645,02

Združeno kraljestvo

p.m.

– 197 962 241

– 126 515 529,37

Postavka 3 5 0 4 – Skupaj

p.m.

0.

–18 021 343,00

POGLAVJE 3 6 —   REZULTAT VMESNIH POSODOBITEV IZRAČUNA FINANCIRANJA POPRAVKA PRORAČUNSKIH NERAVNOVESIJ ZA ZDRUŽENO KRALJESTVO

3 6 0
Rezultat vmesnih posodobitev izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo

3 6 0 4
Rezultat vmesnih posodobitev izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

p.m.

0,—

–19 260 403,04

Opombe

V to postavko se knjiži razlika med prej predvidenim popravkom in zadnjo vmesno posodobitvijo popravka za Združeno kraljestvo pred končnim izračunom.

Zneski za leto 2014 ustrezajo rezultatu vmesnega izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo v zvezi s popravkom za leto 2011.

Zneski za leto 2015 ustrezajo rezultatu vmesnega izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo v zvezi s popravkoma za leti 2012 in 2013.

Pravna podlaga

Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17), zlasti člena 4 in 5 Sklepa.

Država članica

Proračun 2016

Proračun 2015

Realizacija 2014

Belgija

p.m.

41 696 056

8 101 453,00

Bolgarija

p.m.

5 399 849

1 375 381,00

Češka

p.m.

16 597 084

4 575 664,73

Danska

p.m.

26 100 869

7 280 440,58

Nemčija

p.m.

59 409 243

18 309 269,00

Estonija

p.m.

2 731 925

885 630,00

Irska

p.m.

26 072 954

8 409 370,00

Grčija

p.m.

16 075 510

3 438 553,00

Španija

p.m.

119 160 675

21 543 140,00

Francija

p.m.

231 245 357

58 179 865,00

Hrvaška

p.m.

2 783 075

0,—

Italija

p.m.

184 985 384

37 543 615,00

Ciper

p.m.

3 521 069

479 335,00

Latvija

p.m.

1 747 001

1 323 328,46

Litva

p.m.

4 386 557

1 324 873,00

Luksemburg

p.m.

–1 314 718

–29 470,00

Madžarska

p.m.

12 478 629

4 517 318,30

Malta

p.m.

1 555 077

438 532,00

Nizozemska

p.m.

17 466 600

2 529 744,00

Avstrija

p.m.

4 156 024

1 155 028,00

Poljska

p.m.

38 554 600

17 679 999,58

Portugalska

p.m.

22 456 571

5 178 017,00

Romunija

p.m.

19 182 854

307 073,59

Slovenija

p.m.

4 698 046

1 156 634,00

Slovaška

p.m.

6 628 582

1 786 552,00

Finska

p.m.

18 511 657

1 891 154,00

Švedska

p.m.

6 785 813

2 784 569,89

Združeno kraljestvo

p.m.

– 893 072 343

– 231 425 473,17

Postavka 3 6 0 4 – Skupaj

p.m.

0

–19 260 403,04

NASLOV 4

PRIHODKI IZ NASLOVA ZAPOSLENIH V INSTITUCIJAH IN DRUGIH ORGANIH UNIJE

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

% 2014–2016

POGLAVJE 4 0

4 0 0

Prihodki od davka na plače, prejemke in nadomestila članov institucij, uradnikov, drugih uslužbencev in prejemnikov pokojnine ter članov upravnih organov Evropske investicijske banke, Evropske centralne banke, Evropskega investicijskega sklada, njihovega osebja in prejemnikov pokojnine

718 322 869

677 271 687

674 287 546,04

93,87

4 0 3

Prihodki od prehodnega prispevka iz plač članov institucij, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

p.m.

p.m.

383 929,45

 

4 0 4

Prihodki od posebnih in solidarnostnih dajatev na prejemke članov institucij, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

80 907 654

76 200 621

100 808 264,55

124,60

 

POGLAVJE 4 0 – SKUPAJ

799 230 523

753 472 308

775 479 740,04

97,03

POGLAVJE 4 1

4 1 0

Prispevki osebja za pokojninsko zavarovanje

426 470 277

421 735 470

348 693 712,84

81,76

4 1 1

Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani osebja

100 592 938

103 896 621

109 386 819,46

108,74

4 1 2

Prispevki uradnikov in začasnega osebja na dopustu iz osebnih razlogov za pokojninsko zavarovanje

110 000

110 000

97 727,29

88,84

 

POGLAVJE 4 1 – SKUPAJ

527 173 215

525 742 091

458 178 259,59

86,91

POGLAVJE 4 2

4 2 0

Prispevki delodajalca s strani decentraliziranih agencij in mednarodnih organizacij za pokojninsko zavarovanje

21 623 969

21 738 484

17 570 830,30

81,26

4 2 1

Prispevki poslancev Evropskega parlamenta za pokojninsko zavarovanje

p.m.

p.m.

0,—

 

 

POGLAVJE 4 2 – SKUPAJ

21 623 969

21 738 484

17 570 830,30

81,26

 

Naslov 4 – Skupaj

1 348 027 707

1 300 952 883

1 251 228 829,93

92,82

POGLAVJE 4 0 —

RAZNI DAVKI IN ODBITKI

POGLAVJE 4 1 —

PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

POGLAVJE 4 2 —

DRUGI PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

POGLAVJE 4 0 —   RAZNI DAVKI IN ODBITKI

4 0 0
Prihodki od davka na plače, prejemke in nadomestila članov institucij, uradnikov, drugih uslužbencev in prejemnikov pokojnine ter članov upravnih organov Evropske investicijske banke, Evropske centralne banke, Evropskega investicijskega sklada, njihovega osebja in prejemnikov pokojnine

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

718 322 869

677 271 687

674 287 546,04

Opombe

To so prihodki od vseh davkov na kakršne koli plače, mezde in prejemke, razen dajatev in družinskih dodatkov, ki se izplačujejo članom Komisije, uradnikom, drugim uslužbencem in osebam, ki prejemajo nadomestila ob prenehanju zaposlitve, kakor je navedeno v poglavju 01 vsakega naslova v izkazu odhodkov, ter osebam, ki prejemajo pokojnino.

Evropski parlament

 

73 484 272

Svet

 

25 490 000

Komisija

 

475 896 378

— uprava

(379 720 000)

 

— raziskave in tehnološki razvoj

(18 676 561)

 

— raziskave (posredni ukrepi)

(16 683 776)

 

— Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)

(3 255 000)

 

— Evropski urad za izbor osebja (EPSO)

(684 000)

 

— Urad za infrastrukturo in logistiko v Bruslju (OIB)

(2 604 000)

 

— Urad za infrastrukturo in logistiko v Luksemburgu (OIL)

(873 000)

 

— Urad za vodenje in plačevanje posameznih pravic (PMO)

(1 308 000)

 

— Urad za publikacije Evropske unije (OP)

(3 398 000)

 

— Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER)

( 231 893)

 

— Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice (eu-LISA)

( 575 397)

 

— Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase

( 26 543)

 

— Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC)

( 70 671)

 

— Skupno podjetje „Čisto nebo“

( 198 436)

 

— Urad Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO)

( 271 893)

 

— Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano (Chafea, prej EAHC)

( 205 450)

 

— Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA)

(1 258 625)

 

— Skupno podjetje ECSEL (Elektronske komponente in sistemi za evropski vodilni položaj) (ECSEL, prej Artemis in ENIAC)

( 132 131)

 

— Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)

( 259 580)

 

— Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah (Frontex)

( 879 355)

 

— Evropski urad za podporo prosilcem za azil (EASO)

( 229 585)

 

— Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA)

(4 335 231)

 

— Evropski bančni organ (EBA)

(1 324 237)

 

— Eurojust

( 803 500)

 

— Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC)

(1 619 141)

 

— Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)

( 564 801)

 

— Evropska agencija za kemikalije (ECHA)

(3 638 825)

 

— Evropska agencija za okolje (EEA)

(1 353 711)

 

— Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA)

( 328 585)

 

— Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)

(1 726 786)

 

— Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound)

( 743 061)

 

— Agencija za evropski GNSS (Galileo)

( 520 980)

 

— Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE)

( 139 683)

 

— Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)

( 161 678)

 

— Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)

( 625 754)

 

— Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E)

(2 058 636)

 

— Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA)

( 963 262)

 

— Evropska agencija za zdravila (EMA)

(5 461 786)

 

— Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA)

( 565 560)

 

— Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (ENISA)

( 258 185)

 

— Evropska policijska akademija (CEPOL)

( 173 018)

 

— Evropski policijski urad (Europol)

(2 846 113)

 

— Evropsko skupno podjetje za železniški promet (Shift2Rail)

( 10 529)

 

— Evropska železniška agencija (ERA)

( 917 935)

 

— Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta (ERCEA)

(1 261 487)

 

— Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)

( 915 273)

 

— Evropska fundacija za usposabljanje (ETF)

( 842 296)

 

— Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)

( 504 570)

 

— Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME, prej EACI)

( 815 240)

 

— Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (FCH)

( 131 711)

 

— Izvajalska agencija za inovacije in omrežja (INEA, prej TEN-T EA)

( 532 406)

 

— Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila (IMI)

( 271 910)

 

— Skupno podjetje za razvoj nove generacije evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (SESAR)

( 234 397)

 

— Urad za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT)

(4 301 236)

 

— Izvajalska agencija za raziskave (REA)

(1 307 504)

 

– Enotni odbor za reševanje

( 909 095)

 

— Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT)

(1 186 360)

 

Sodišče Evropske unije

 

27 907 000

Računsko sodišče

 

11 192 000

Evropski ekonomsko-socialni odbor

 

4 567 558

Odbor regij

 

3 636 656

Evropski varuh človekovih pravic

 

644 005

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

 

495 000

Evropska služba za zunanje delovanje

 

19 861 000

Evropska investicijska banka

 

43 900 000

Evropska centralna banka

 

27 800 000

Evropski investicijski sklad

 

3 449 000

 

Skupaj

718 322 869

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije.

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

Protokol o privilegijih in imunitetah Evropske unije, zlasti člen 12 Protokola.

Uredba Sveta št. 422/67/EGS, št. 5/67/Euratom z dne 25. julija 1967 o določitvi prejemkov predsednika in članov Komisije, predsednika, sodnikov, generalnih pravobranilcev in sodnega tajnika Sodišča, predsednika, sodnikov, generalnih pravobranilcev in sodnega tajnika Splošnega sodišča ter predsednika, članov in sodnega tajnika Sodišča za uslužbence Evropske unije (UL 187, 8.8.1967, str. 1).

Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 260/68 z dne 29. februarja 1968 o pogojih in postopku obdavčevanja v korist Evropskih skupnosti (UL L 56, 4.3.1968, str. 8).

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 1860/76 z dne 29. junija 1976 o pogojih za zaposlitev uslužbencev v Evropski fundaciji za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer (UL L 214, 6.8.1976, str. 24).

Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 2290/77 z dne 18. oktobra 1977 o določanju prejemkov članov Računskega sodišča (UL L 268, 20.10.1977, str. 1).

Sklep Evropskega parlamenta 94/262/ESPJ, ES, Euratom z dne 9. marca 1994 o pravilih in splošnih pogojih, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic (UL L 113, 4.5.1994, str. 15).

Sklep št. 1247/2002/ES Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije z dne 1. julija 2002 o predpisih in splošnih pogojih za izvajanje funkcije Evropskega nadzornika za varstvo podatkov (UL L 183, 12.7.2002, str. 1).

Sklep Sveta 2009/909/EU z dne 1. decembra 2009 o določitvi pogojev zaposlitve predsednika Evropskega sveta (UL L 322, 9.12.2009, str. 35).

Sklep Sveta 2009/910/EU z dne 1. decembra 2009 o določitvi pogojev zaposlitve visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (UL L 322, 9.12.2009, str. 36).

Sklep Sveta 2009/912/EU z dne 1. decembra 2009 o določitvi pogojev zaposlitve generalnega sekretarja Sveta Evropske unije (UL L 322, 9.12.2009, str. 38).

4 0 3
Prihodki od prehodnega prispevka iz plač članov institucij, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

p.m.

p.m.

383 929,45

Opombe

Določbe glede prehodnega prispevka so se uporabljale do 30. junija 2003. Zato bo ta vrstica zajemala vse prihodke iz naslova preostalega zneska prehodnega prispevka iz plač članov Komisije, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev.

Evropski parlament

 

p.m.

Svet

 

p.m.

Komisija:

 

p.m.

— uprava

(p.m.)

 

— raziskave in tehnološki razvoj

(p.m.)

 

— raziskave (posredni ukrepi)

(p.m.)

 

— Evropski urad za izbor osebja (EPSO)

(p.m.)

 

— Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)

(p.m.)

 

— Urad za infrastrukturo in logistiko v Bruslju (OIB)

(p.m.)

 

— Urad za infrastrukturo in logistiko v Luxembourgu (OIL)

(p.m.)

 

— Urad za vodenje in plačevanje posameznih pravic (PMO)

(p.m.)

 

— Urad za publikacije Evropske unije (OP)

(p.m.)

 

— Urad Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO)

(p.m.)

 

— Eurojust

(p.m.)

 

— Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)

(p.m.)

 

— Evropska agencija za zdravila (EMEA)

(p.m.)

 

— Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA)

(p.m.)

 

— Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)

(p.m.)

 

— Evropska agencija za okolje (EEA)

(p.m.)

 

— Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)

(p.m.)

 

— Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound)

(p.m.)

 

— Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA)

(p.m.)

 

— Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA)

(p.m.)

 

— Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)

(p.m.)

 

— Evropska fundacija za usposabljanje (ETF)

(p.m.)

 

— Urad za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT)

(p.m.)

 

— Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT)

(p.m.)

 

Sodišče Evropske unije

 

p.m.

Računsko sodišče

 

p.m.

Evropski ekonomsko-socialni odbor

 

p.m.

Odbor regij

 

p.m.

Evropski varuh človekovih pravic

 

p.m.

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

 

p.m.

 

Skupaj

p.m.

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 66a v različici, ki je bila v veljavi do 15. decembra 2003.

Uredba Sveta št. 422/67/EGS, št. 5/67/Euratom z dne 25. julija 1967 o določitvi prejemkov predsednika in članov Komisije, predsednika, sodnikov, generalnih pravobranilcev in sodnega tajnika Sodišča, predsednika, sodnikov, generalnih pravobranilcev in sodnega tajnika Splošnega sodišča ter predsednika, članov in sodnega tajnika Sodišča za uslužbence Evropske unije (UL 187, 8.8.1967, str. 1).

Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 2290/77 z dne 18. oktobra 1977 o določanju prejemkov članov Računskega sodišča (UL L 268, 20.10.1977, str. 1).

4 0 4
Prihodki od posebnih in solidarnostnih dajatev na prejemke članov institucij, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

80 907 654

76 200 621

100 808 264,55

Opombe

V ta člen se knjižijo prihodki od posebnih in solidarnostnih dajatev na plače uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev v smislu člena 66a kadrovskih predpisov.

Parlament

 

10 797 731

Svet

 

3 192 000

Komisija

 

54 463 584

— uprava

(33 925 000)

 

— raziskave in tehnološki razvoj

(4 668 696)

 

— raziskave (posredni ukrepi)

(3 955 390)

 

— Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)

(654 000)

 

— Evropski urad za izbor osebja (EPSO)

(131 000)

 

— Urad za infrastrukturo in logistiko v Bruslju (OIB)

(443 000)

 

— Urad za infrastrukturo in logistiko v Luxembourgu (OIL)

(153 000)

 

— Urad za vodenje in plačevanje posameznih pravic (PMO)

(246 000)

 

— Urad za publikacije Evropske unije (OP)

(687 000)

 

— Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER)

(70 939)

 

— Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice (eu-LISA)

(67 652)

 

— Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase

(4 248)

 

— Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC)

(18 066)

 

— Skupno podjetje „Čisto nebo“

(42 820)

 

— Urad Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO)

(55 164)

 

— Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano (Chafea, prej EAHC)

(39 877)

 

— Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA)

(210 161)

 

— Skupno podjetje ECSEL (Elektronske komponente in sistemi za evropski vodilni položaj) (ECSEL, prej Artemis in ENIAC)

(28 558)

 

— Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)

(56 760)

 

— Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah (Frontex)

(267 941)

 

— Evropski urad za podporo prosilcem za azil (EASO)

(51 249)

 

— Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA)

(1 027 061)

 

— Evropski bančni organ (EBA)

(186 645)

 

— Eurojust

(123 513)

 

— Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC)

(216 261)

 

— Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)

(133 677)

 

— Evropska agencija za kemikalije (ECHA)

(624 311)

 

— Evropska agencija za okolje (EEA)

(215 937)

 

— Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA)

(81 532)

 

— Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)

(410 436)

 

— Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound)

(134 366)

 

— Agencija za evropski GNSS (Galileo)

(146 103)

 

— Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE)

(40 536)

 

— Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)

(47 040)

 

— Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)

(139 567)

 

— Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E)

(451 994)

 

— Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA)

(276 665)

 

— Evropska agencija za zdravila (EMA)

(716 620)

 

— Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA)

(153 182)

 

— Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (ENISA)

(64 034)

 

— Evropska policijska akademija (CEPOL)

(30 070)

 

— Evropski policijski urad (Europol)

(656 819)

 

— Evropsko skupno podjetje za železniški promet (Shift2Rail)

(1 489)

 

— Evropska železniška agencija (ERA)

(194 656)

 

— Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta (ERCEA)

(236 326)

 

— Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)

(175 045)

 

— Evropska fundacija za usposabljanje (ETF)

(175 912)

 

— Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)

(110 215)

 

— Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME, prej EACI)

(120 826)

 

— Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (FCH)

(34 624)

 

— Izvajalska agencija za inovacije in omrežja (INEA, prej TEN-T EA)

(100 006)

 

— Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila (IMI)

(58 707)

 

— Skupno podjetje za razvoj nove generacije evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (SESAR)

(51 542)

 

— Urad za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT)

(921 184)

 

— Izvajalska agencija za raziskave (REA)

(229 524)

 

— Enotni odbor za reševanje

(140 479)

 

— Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT)

(260 159)

 

Sodišče Evropske unije

 

5 147 000

Računsko sodišče

 

1 800 000

Evropski ekonomsko-socialni odbor

 

880 233

Odbor regij

 

706 771

Evropski varuh človekovih pravic

 

70 335

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

 

83 000

Evropska služba za zunanje delovanje

 

3 767 000

 

Skupaj

80 907 654

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 66a.

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

Uredba Sveta št. 422/67/EGS, št. 5/67/Euratom z dne 25. julija 1967 o določitvi prejemkov predsednika in članov Komisije, predsednika, sodnikov, generalnih pravobranilcev in sodnega tajnika Sodišča, predsednika, sodnikov, generalnih pravobranilcev in sodnega tajnika Splošnega sodišča ter predsednika, članov in sodnega tajnika Sodišča za uslužbence Evropske unije (UL 187, 8.8.1967, str. 1).

Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 2290/77 z dne 18. oktobra 1977 o določanju prejemkov članov Računskega sodišča (UL L 268, 20.10.1977, str. 1).

Sklep Evropskega parlamenta 94/262/ESPJ, ES, Euratom z dne 9. marca 1994 o pravilih in splošnih pogojih, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic (UL L 113, 4.5.1994, str. 15).

Sklep št. 1247/2002/ES Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije z dne 1. julija 2002 o predpisih in splošnih pogojih za izvajanje funkcije Evropskega nadzornika za varstvo podatkov (UL L 183, 12.7.2002, str. 1).

Sklep Sveta 2009/909/EU z dne 1. decembra 2009 o določitvi pogojev zaposlitve predsednika Evropskega sveta (UL L 322, 9.12.2009, str. 35).

Sklep Sveta 2009/910/EU z dne 1. decembra 2009 o določitvi pogojev zaposlitve visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (UL L 322, 9.12.2009, str. 36).

Sklep Sveta 2009/912/EU z dne 1. decembra 2009 o določitvi pogojev zaposlitve generalnega sekretarja Sveta Evropske unije (UL L 322, 9.12.2009, str. 38).

POGLAVJE 4 1 —   PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

4 1 0
Prispevki osebja za pokojninsko zavarovanje

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

426 470 277

421 735 470

348 693 712,84

Opombe

Prihodki predstavljajo prispevke osebja za financiranje pokojninske sheme.

Parlament

 

59 667 459

Svet

 

21 733 000

Komisija

 

292 000 614

— uprava

(182 465 000)

 

— raziskave in tehnološki razvoj

(18 468 895)

 

— raziskave (posredni ukrepi)

(16 477 720)

 

— Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)

(3 302 000)

 

— Evropski urad za izbor osebja (EPSO)

(907 000)

 

— Urad za infrastrukturo in logistiko v Bruslju (OIB)

(4 724 000)

 

— Urad za infrastrukturo in logistiko v Luksemburgu (OIL)

(1 446 000)

 

— Urad za vodenje in plačevanje posameznih pravic (PMO)

(2 396 000)

 

— Urad za publikacije Evropske unije (OP)

(4 340 000)

 

— Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER)

(430 236)

 

— Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice (eu-LISA)

(827 848)

 

— Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase

(37 417)

 

— Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC)

(113 262)

 

— Skupno podjetje „Čisto nebo“

(191 657)

 

— Urad Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO)

(297 514)

 

— Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano (Chafea, prej EAHC)

(288 996)

 

— Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA)

(1 980 724)

 

— Skupno podjetje ECSEL (Elektronske komponente in sistemi za evropski vodilni položaj) (ECSEL, prej Artemis in ENIAC)

(156 557)

 

— Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)

(374 386)

 

— Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah (Frontex)

(1 438 297)

 

— Evropski urad za podporo prosilcem za azil (EASO)

(367 562)

 

— Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA)

(5 167 979)

 

— Evropski bančni organ (EBA)

(947 222)

 

— Eurojust

(1 161 506)

 

— Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC)

(1 572 724)

 

— Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)

(752 900)

 

— Evropska agencija za kemikalije (ECHA)

(3 534 056)

 

— Evropska agencija za okolje (EEA)

(1 270 415)

 

— Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA)

(399 690)

 

— Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)

(2 514 865)

 

— Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound)

(726 087)

 

— Agencija za evropski GNSS (Galileo)

(827 978)

 

— Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE)

(239 850)

 

— Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)

(341 753)

 

— Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)

(747 532)

 

— Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E)

(2 645 185)

 

— Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA)

(1 471 858)

 

— Evropska agencija za zdravila (EMA)

(4 390 382)

 

— Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA)

(730 558)

 

— Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (ENISA)

(391 208)

 

— Evropska policijska akademija (CEPOL)

(176 023)

 

— Evropski policijski urad (Europol)

(3 489 707)

 

— Evropsko skupno podjetje za železniški promet (Shift2Rail)

(22 827)

 

— Evropska železniška agencija (ERA)

(1 002 769)

 

— Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta (ERCEA)

(1 915 843)

 

— Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)

(973 209)

 

— Evropska fundacija za usposabljanje (ETF)

(905 763)

 

— Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)

(642 697)

 

— Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME, prej EACI)

(1 156 340)

 

— Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (FCH)

(153 548)

 

— Izvajalska agencija za inovacije in omrežja (INEA, prej TEN-T EA)

(785 921)

 

— Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila (IMI)

(278 112)

 

— Skupno podjetje za razvoj nove generacije evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (SESAR)

(260 787)

 

— Urad za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT)

(5 086 470)

 

— Izvajalska agencija za raziskave (REA)

(2 478 891)

 

— Enotni odbor za reševanje

(325 335)

 

— Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT)

(1 481 553)

 

Sodišče Evropske unije

 

18 451 000

Računsko sodišče

 

7 496 000

Evropski ekonomsko-socialni odbor

 

5 338 577

Odbor regij

 

3 772 117

Evropski varuh človekovih pravic

 

518 510

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

 

394 000

Evropska služba za zunanje delovanje

 

17 099 000

 

Skupaj

426 470 277

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije.

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 1860/76 z dne 29. junija 1976 o pogojih za zaposlitev uslužbencev v Evropski fundaciji za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer (UL L 214, 6.8.1976, str. 24).

4 1 1
Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani osebja

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

100 592 938

103 896 621

109 386 819,46

Opombe

Prihodki predstavljajo plačila, ki se izplačajo Uniji, aktuarskega ekvivalenta ali pavšala za odkup pokojninskih pravic, ki so jih uradniki pridobili na podlagi prejšnjih zaposlitev.

Evropski parlament

 

9 100 000

Svet

 

p.m.

Komisija

 

91 492 938

Sodišče Evropske unije

 

p.m.

Računsko sodišče

 

p.m.

Evropski ekonomsko-socialni odbor

 

p.m.

Odbor regij

 

p.m.

Evropski varuh človekovih pravic

 

p.m.

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

 

p.m.

Evropska služba za zunanje delovanje

 

p.m.

 

Skupaj

100 592 938

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije.

4 1 2
Prispevki uradnikov in začasnega osebja na dopustu iz osebnih razlogov za pokojninsko zavarovanje

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

110 000

110 000

97 727,29

Opombe

Uradniki in drugi uslužbenci, ki koristijo dopust iz osebnih razlogov, lahko še naprej pridobivajo pokojninske pravice, če sami nosijo del prispevkov delodajalca.

Evropski parlament

 

10 000

Svet

 

p.m.

Komisija

 

100 000

Sodišče Evropske unije

 

p.m.

Računsko sodišče

 

p.m.

Evropski ekonomsko-socialni odbor

 

p.m.

Odbor regij

 

p.m.

Evropski varuh človekovih pravic

 

p.m.

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

 

p.m.

Evropska služba za zunanje delovanje

 

p.m.

 

Skupaj

110 000

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije.

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

POGLAVJE 4 2 —   DRUGI PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

4 2 0
Prispevki delodajalca s strani decentraliziranih agencij in mednarodnih organizacij za pokojninsko zavarovanje

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

21 623 969

21 738 484

17 570 830,30

Opombe

Prihodki predstavljajo prispevek delodajalca s strani decentraliziranih agencij in mednarodnih organizacij za pokojninsko shemo.

Komisija

 

21 623 969

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije.

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

4 2 1
Prispevki poslancev Evropskega parlamenta za pokojninsko zavarovanje

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Prihodki predstavljajo prispevke članov Evropskega parlamenta za financiranje sistema pokojninskega zavarovanja.

Evropski parlament

 

p.m.

Pravna podlaga

Pravilnik o povračilu stroškov in plačilu nadomestil poslancem Evropskega parlamenta, zlasti Priloga III Pravilnika.

NASLOV 5

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJ

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

% 2014–2016

POGLAVJE 5 0

5 0 0

Prihodki od prodaje premičnin (dobava blaga)

5 0 0 0

Prihodki od prodaje vozil – Namenski prejemki

p.m.

p.m.

16 070,—

 

5 0 0 1

Prihodki od prodaje premičnin – Namenski prejemki

p.m.

p.m.

325 842,05

 

5 0 0 2

Prihodki od dobave blaga drugim institucijam ali organom – Namenski prejemki

p.m.

p.m.

667 661,62

 

 

Člen 5 0 0 – Skupaj

p.m.

p.m.

1 009 573,67

 

5 0 1

Prihodki od prodaje nepremičnin

p.m.

p.m.

0,—

 

5 0 2

Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov – Namenski prejemki

p.m.

p.m.

345 124,64

 

 

POGLAVJE 5 0 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

1 354 698,31

 

POGLAVJE 5 1

5 1 0

Prihodki od oddajanja pohištva in opreme – Namenski prejemki

p.m.

p.m.

649,34

 

5 1 1

Prihodki od najemnin in podnajemnin za nepremičnine ter povračila stroškov, povezanih z oddajanjem

5 1 1 0

Prihodki od najemnin in podnajemnin za nepremičnine – Namenski prejemki

p.m.

p.m.

17 113 535,02

 

5 1 1 1

Povračilo stroškov, povezanih z oddajanjem – Namenski prejemki

p.m.

p.m.

2 289 800,67

 

 

Člen 5 1 1 – Skupaj

p.m.

p.m.

19 403 335,69

 

 

POGLAVJE 5 1 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

19 403 985,03

 

POGLAVJE 5 2

5 2 0

Prihodki od naložb ali odobrenih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucij

455 129

453 674

2 142 331,10

470,71

5 2 1

Prihodki od naložb ali odobrenih posojil, bančnih in drugih obresti na računih subvencioniranih organizacij, ki se prenesejo na Komisijo

10 000 000

50 000 000

15 550 692,95

155,51

5 2 2

Obresti na predfinanciranje

40 000 000

40 000 000

18 567 546,46

46,42

5 2 3

Prihodki, ki se ustvarijo na skrbniških računih – Namenski prejemki

p.m.

p.m.

123 434,10

 

 

POGLAVJE 5 2 – SKUPAJ

50 455 129

90 453 674

36 384 004,61

72,11

POGLAVJE 5 5

5 5 0

Prihodki od dobave storitev in izvedbe del za druge institucije ali organe, skupaj s povračili stroškov službenih potovanj, ki so bili plačani v imenu drugih institucij ali organov – Namenski prejemki

p.m.

p.m.

37 192 210,99

 

5 5 1

Prihodki od tretjih oseb za storitve ali dela, dobavljena oziroma opravljena na njihovo zahtevo – Namenski prejemki

p.m.

p.m.

4 413 932,61

 

 

POGLAVJE 5 5 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

41 606 143,60

 

POGLAVJE 5 7

5 7 0

Prihodki iz povračil neupravičeno izplačanih zneskov – Namenski prejemki

p.m.

p.m.

43 544 889,76

 

5 7 1

Namenski prihodki, kot so prihodki od ustanov, subvencije, darila in volila, vključno z namenskimi prihodki, ki so specifični za vsako institucijo – Namenski prejemki

p.m.

p.m.

20 899,93

 

5 7 2

Povračila odhodkov za socialno skrbstvo, nastalih v imenu druge institucije

p.m.

p.m.

0,—

 

5 7 3

Drugi prispevki in povračila v zvezi z upravnim poslovanjem institucije – Namenski prejemki

p.m.

p.m.

164 795 528,82

 

5 7 4

Prihodki od prispevka Komisije za Evropsko službo za zunanje delovanje (ESZD) za osebje Komisije v delegacijah Unije – Namenski prejemki

p.m.

p.m.

263 844 850,57

 

 

POGLAVJE 5 7 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

472 206 169,08

 

POGLAVJE 5 8

5 8 0

Prihodki od nadomestil za najemnine – Namenski prejemki

p.m.

p.m.

17 828,08

 

5 8 1

Prihodki od prejetih zavarovalnin – Namenski prejemki

p.m.

p.m.

549 164,94

 

 

POGLAVJE 5 8 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

566 993,02

 

POGLAVJE 5 9

5 9 0

Drugi prihodki iz upravnega poslovanja

5 000 000

4 000 000

6 557 510,20

131,15

 

POGLAVJE 5 9 – SKUPAJ

5 000 000

4 000 000

6 557 510,20

131,15

 

Naslov 5 – Skupaj

55 455 129

94 453 674

578 079 503,85

1 042,43

POGLAVJE 5 0 —

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN (DOBAVA BLAGA) IN NEPREMIČNIN

POGLAVJE 5 1 —

PRIHODKI OD NAJEMNIN IN ODDAJANJA

POGLAVJE 5 2 —

PRIHODKI OD NALOŽB ALI ODOBRENIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI

POGLAVJE 5 5 —

PRIHODKI OD DOBAVE STORITEV IN IZVEDBE DEL

POGLAVJE 5 7 —

DRUGI PRISPEVKI IN NADOMESTILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJ

POGLAVJE 5 8 —

RAZNA NADOMESTILA

POGLAVJE 5 9 —

DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

POGLAVJE 5 0 —   PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN (DOBAVA BLAGA) IN NEPREMIČNIN

5 0 0
Prihodki od prodaje premičnin (dobava blaga)

5 0 0 0
Prihodki od prodaje vozil – Namenski prejemki

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

p.m.

p.m.

16 070,—

Opombe

V to postavko se knjižijo prihodki od prodaje ali zamenjave vozil, ki so v lasti institucij.

Vanjo se knjižijo tudi prihodki od prodaje vozil, ki so nadomeščena z drugimi ali izločena, ko je njihova knjigovodska vrednost v celoti amortizirana.

V skladu s členom 21(3)(a) in (b) finančne uredbe se štejejo ti prihodki za namenske prejemke; tako nastale dodatne odobritve se vnesejo v vrstice prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prihodki.

Evropski parlament

 

p.m.

Svet

 

p.m.

Komisija

 

p.m.

Sodišče Evropske unije

 

p.m.

Računsko sodišče

 

p.m.

Evropski ekonomsko-socialni odbor

 

p.m.

Odbor regij

 

p.m.

Evropski varuh človekovih pravic

 

p.m.

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

 

p.m.

Evropska služba za zunanje delovanje

 

p.m.

 

Skupaj

p.m.

5 0 0 1
Prihodki od prodaje premičnin – Namenski prejemki

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

p.m.

p.m.

325 842,05