Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0093

Uredba (EU) 2016/93 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. januarja 2016 o razveljavitvi določenih aktov schengenskega pravnega reda

OJ L 26, 2.2.2016, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 22/02/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/93/oj

2.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 26/1


UREDBA (EU) 2016/93 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 20. januarja 2016

o razveljavitvi določenih aktov schengenskega pravnega reda

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 77(2)(a), (b) in (d), člena 78(2)(e) in (g), člena 79(2)(c) in (d) ter člena 87(2)(a) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izboljšanje preglednosti prava Unije je bistven del strategije institucij Unije za boljšo pripravo zakonodaje. V tej zvezi je primerno, da se akti, ki ne služijo več nobenemu namenu, razveljavijo.

(2)

Več aktov schengenskega pravnega reda zaradi svoje začasne narave ali zato, ker je bila njihova vsebina povzeta v poznejših aktih, ni več relevantnih.

(3)

Sklep Izvršnega odbora SCH/Com-ex (95) PV 1 Rev. (2) se je nanašal na zelo specifičen primer glede predhodnega posvetovanja, ki ga je Portugalska zahtevala v zvezi z indonezijskimi prosilci za vizum. Navedeni sklep je zastarel po začetku veljavnosti uredb (ES) št. 810/2009 (3) in (ES) št. 767/2008 (4) Evropskega parlamenta in Sveta, v katerih so določena nova pravila za predhodno posvetovanje z drugimi državami članicami glede izdaje vizumov.

(4)

S Sklepom Izvršnega odbora SCH/Com-ex (95) 21 (5) je bila državam članicam naložena obveznost, da si izmenjujejo statistične informacije za boljše spremljanje migracije na zunanjih mejah. Navedeni sklep je zastarel po začetku veljavnosti Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 (6), na podlagi katere Frontex izvaja naloge analize tveganja glede pojavljajočih se nevarnosti in trenutnih razmer na zunanjih mejah ter razvija in upravlja informacijske sisteme, ki omogočajo izmenjavo takšnih informacij.

(5)

V Sklepu Izvršnega odbora SCH/Com-ex (96) 13 Rev. 1 (7) so bila določena načela glede pravic in obveznosti držav zastopnic in zastopanih držav članic v zvezi z izdajo schengenskih vizumov v tretjih državah, v katerih niso zastopane vse schengenske države. Navedeni sklep je zastarel po začetku veljavnosti Uredbe (ES) št. 810/2009, v kateri so določena nova pravila o ureditvah zastopanja v okoliščinah, v katerih se država članica strinja, da bo zastopala drugo državo članico pri obravnavi vlog za izdajo vizumov in izdaji vizumov v imenu navedene države članice.

(6)

S Sklepom Izvršnega odbora SCH/Com-ex (97) 39 Rev. (8) so bila odobrena načela o dokaznih sredstvih in posrednih dokazih v okviru sporazumov o ponovnem sprejemu oseb med schengenskimi državami. Navedeni sklep je zastarel po začetku veljavnosti Uredbe Sveta (ES) št. 343/2003 (9) in Uredbe Komisije (ES) št. 1560/2003 (10), ki opredeljujeta dokazni material in posredne dokaze, ki se uporabljajo za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil.

(7)

S Sklepom Izvršnega odbora SCH/Com-ex (98) 1 Rev. 2 (11) so bili določeni številni ukrepi za povečanje učinkovitosti nadzora na zunanjih mejah. Navedeni sklep je zastarel po začetku veljavnosti Uredbe (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (12), v kateri so določena pravila o prehodu zunanjih meja, in Uredbe (ES) št. 2007/2004, na podlagi katere ima Frontex nalogo poenostaviti uporabo ukrepov Skupnosti v zvezi z upravljanjem zunanjih meja z zagotavljanjem usklajevanja dejavnosti držav članic pri izvajanju navedenih ukrepov.

(8)

V Sklepu Izvršnega odbora SCH/Com-ex (98) 18 Rev. (13) je določen postopek, ki ga uporabljajo schengenske države, ki se soočajo z resnimi težavami pri pridobivanju prepustnic za vrnitev nezakonitih tujcev. Določena je tudi možnost, da se na ravni Unije preuči, ali je proti tretjim državam, ki so problematične s tega vidika, treba uporabiti druge ukrepe, ki so bolj zavezujoče narave. Navedeni sklep je zastarel, ko je Evropska unija s številnimi tretjimi državami sklenila sporazume o ponovnem sprejemu oseb. V navedenih sporazumih so določene posebne obveznosti in postopki, ki jih morajo organi tretjih držav in organi držav članic upoštevati glede vračanja tujcev, ki nedovoljeno prebivajo v Uniji.

(9)

S Sklepom Izvršnega odbora SCH/Com-ex (98) 21 (14) so bila odobrena skupna pravila za žigosanje potnih listov vseh prosilcev za vizum za preprečevanje tega, da bi ista oseba vložila večkratne ali zaporedne vloge za izdajo vizuma. Navedeni sklep je zastarel po začetku veljavnosti Uredbe (ES) št. 810/2009, s katero je bila uvedena vrsta novih pravil za izdajanje vizumov in žigosanje potne listine prosilca.

(10)

S Sklepom Izvršnega odbora (SCH/Com-ex (98) 37 def. 2 (15) je bil uveden sklop ukrepov z namenom vzpostavitve celovitega pristopa za okrepitev boja proti nezakonitim migracijam. Ti ukrepi so začeli učinkovati s Sklepom Centralne skupine z dne 27. oktobra 1998 o delovnem načrtu za boj proti ilegalnim migracijam (SCH/C (98) 117). Navedena sklepa sta zastarela po začetku veljavnosti Uredbe Sveta (ES) št. 377/2004 (16), ki vzpostavlja skupni okvir za napotitev uradnikov za zvezo za priseljevanje v tretjih državah, Uredbe (ES) št. 562/2006, ki določa sklop skupnih ukrepov glede nadzora zunanjih mej, in Sklepa Sveta 2009/371/PNZ (17), ki Europolu daje specifične naloge, povezane z izmenjavo informacij, vključno s preprečevanjem nedovoljenih migracij.

(11)

S Sklepom Izvršnega odbora SCH/Com-ex (98) 59 Rev. (18) je bil določen sklop smernic za usklajeno napotitev svetovalcev za dokumente v zračnem in pomorskem prometu in pri diplomatsko-konzularnih predstavništvih držav članic, da bi se okrepil boj proti nezakonitemu priseljevanju. Navedeni sklep je zastarel po začetku veljavnosti Uredbe (ES) št. 377/2004, ki določa nova pravila za napotitev uradnikov za zvezo v tretjih državah.

(12)

S Sklepom Izvršnega odbora SCH/Com-ex (99) 7 Rev. 2 (19) je bil odobren načrt za medsebojno napotitev uradnikov za zvezo držav članic z namenom svetovanja in pomoči pri izvajanju varnostnih in nadzornih nalog na zunanjih mejah. Navedeni sklep je zastarel po začetku veljavnosti Uredbe (ES) št. 562/2006 in Uredbe (ES) št. 2007/2004, s katerima je bil uveden nov pravni okvir za sodelovanje med državami članicami na področju nadzora na zunanjih mejah, vključno z napotitvijo uradnikov za zvezo.

(13)

Z Uredbo Sveta (ES) št. 189/2008 (20) so bile določene specifikacije, relevantne za nekatere teste SIS II, katerih namen je bil dokazati, da lahko centralni SIS II, komunikacijska infrastruktura in interakcije med centralnim SIS II in nacionalnimi sistemi (N.SIS II) delujejo v skladu s tehničnimi in funkcionalnimi zahtevami iz pravnih instrumentov SIS II. Pravni učinek navedene uredbe je prenehal 9. aprila 2013, ko se je začel uporabljati SIS II.

(14)

Zaradi pravne varnosti in jasnosti bi bilo treba navedene zastarele sklepe in uredbo razveljaviti.

(15)

Ker cilja te uredbe, in sicer razveljavitve več zastarelih aktov Unije iz schengenskega pravnega reda, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji (PEU). V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

(16)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola št. 22 o stališču Danske, ki je priložen PEU in Pogodbi o delovanju Evropske unije, Danska ne sodeluje pri sprejetju te uredbe, ki zato zanjo ni zavezujoča in se v njej ne uporablja. Ker ta uredba nadgrajuje schengenski pravni red, se Danska v skladu s členom 4 navedenega protokola v šestih mesecih od dne, ko Svet sprejme to uredbo, odloči, ali bo to uredbo prenesla v svoje nacionalno pravo.

(17)

Ta uredba predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda, pri katerem Združeno kraljestvo ne sodeluje v skladu s Sklepom Sveta 2000/365/ES (21). Združeno kraljestvo torej ne sodeluje pri sprejetju te uredbe, ki zato zanj ni zavezujoča in se v njem ne uporablja.

(18)

Ta uredba predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda, pri katerem Irska ne sodeluje v skladu s Sklepom Sveta 2002/192/ES (22). Irska torej ne sodeluje pri sprejetju te uredbe, ki zato zanjo ni zavezujoča in se v njej ne uporablja.

(19)

Ta uredba za Islandijo in Norveško predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma med Svetom Evropske unije in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško o pridružitvi obeh k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (23), ki spadajo na področje iz člena 1 Sklepa Sveta 1999/437/ES (24).

(20)

Ta uredba za Švico predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (25), ki spadajo na področje iz člena 1 Sklepa 1999/437/ES v povezavi s členom 3 sklepov Sveta 2008/146/ES (26) in 2008/149/PNZ (27).

(21)

Ta uredba za Lihtenštajn predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Protokola, podpisanega med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (28), ki spadajo na področje iz člena 1 Sklepa 1999/437/ES v povezavi s členom 3 sklepov Sveta 2011/349/EU (29) in 2011/350/EU (30)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Razveljavitev zastarelih aktov

Razveljavijo se naslednji akti:

Sklep SCH/Com-ex (95) PV 1 Rev. (vizumska politika),

Sklep SCH/Com-ex (95) 21 (izmenjava statističnih informacij),

Sklep SCH/Com-ex (96) 13 Rev. 1 (izdajanje schengenskih vizumov),

Sklep SCH/Com-ex (97) 39 Rev. (dokazi v okviru sporazumov o ponovnem sprejemu),

Sklep SCH/Com-ex (98) 1 Rev. 2 (delovna skupina),

Sklep SCH/Com-ex (98) 18 Rev. (težave pri pridobivanju prepustnic),

Sklep SCH/Com-ex (98) 21 (žigosanje potnih listov),

Sklep SCH/Com-ex (98) 37 def. 2 (boj proti ilegalnim migracijam),

Sklep SCH/C (98) 117 (boj proti ilegalnim migracijam),

Sklep SCH/Com-ex (98) 59 Rev. (svetovalci za dokumente),

Sklep SCH/Com-ex (99) 7 Rev. 2 (uradniki za zvezo) in

Uredba (ES) št. 189/2008 (testi SIS II).

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbama.

V Strasbourgu, 20. januarja 2016

Za Evropski parlament

Predsednik

M. SCHULZ

Za Svet

Predsednik

A.G. KOENDERS


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 24. novembra 2015 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 14. decembra 2015.

(2)  Sklep Izvršnega odbora z dne 5. maja 1995 o skupni vizumski politiki. Sklep, ki ga vsebuje zapisnik o sestanku Izvršnega odbora v Bruslju, dne 28. aprila 1995 (SCH/Com-ex (95) PV 1 Rev.) (UL L 239, 22.9.2000, str. 175).

(3)  Uredba (ES) št. 810/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o vizumskem zakoniku Skupnosti (Vizumski zakonik) (UL L 243, 15.9.2009, str. 1).

(4)  Uredba (ES) št. 767/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o vizumskem informacijskem sistemu (VIS) in izmenjavi podatkov med državami članicami o vizumih za kratkoročno prebivanje (Uredba VIS) (UL L 218, 13.8.2008, str. 60).

(5)  Sklep Izvršnega odbora z dne 20. decembra 1995 o hitri izmenjavi statističnih in specifičnih podatkov med schengenskimi državami o možnih nepravilnostih na zunanjih mejah (SCH/Com-ex (95) 21) (UL L 239, 22.9.2000, str. 176).

(6)  Uredba Sveta (ES) št. 2007/2004 z dne 26. oktobra 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (UL L 349, 25.11.2004, str. 1).

(7)  Sklep Izvršnega odbora z dne 27. junija 1996 o načelih za izdajo schengenskih vizumov v skladu s členom 30(1)(a) Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma (SCH/Com-ex (96) 13 Rev. 1) (UL L 239, 22.9.2000, str. 180).

(8)  Sklep Izvršnega odbora z dne 15. decembra 1997 o načelih o dokaznih sredstvih in posrednih dokazih v okviru sporazumov o ponovnem sprejemu oseb med schengenskimi državami (SCH/Com-ex (97) 39 Rev.) (UL L 239, 22.9.2000, str. 188).

(9)  Uredba Sveta (ES) št. 343/2003 z dne 18. februarja 2003 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države (UL L 50, 25.2.2003, str. 1).

(10)  Uredba Komisije (ES) št. 1560/2003 z dne 2. septembra 2003 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 343/2003 o določitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države (UL L 222, 5.9.2003, str. 3).

(11)  Sklep Izvršnega odbora z dne 21. aprila 1998 o dejavnostih delovne skupine (SCH/Com-ex (98) 1 Rev. 2) (UL L 239, 22.9.2000, str. 191).

(12)  Uredba (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (UL L 105, 13.4.2006, str. 1).

(13)  Sklep Izvršnega odbora z dne 23. junija 1998 o ukrepih v zvezi z državami, ki povzročajo težave pri izdajanju dokumentov, potrebnih za izgon oseb s schengenskega območja (SCH/Com-ex (98) 18 Rev.) (UL L 239, 22.9.2000, str. 197).

(14)  Sklep Izvršnega odbora z dne 23. junija 1998 o žigosanju potnih listov prosilcev za vizum (SCH/Com-ex (98) 21) (UL L 239, 22.9.2000, str. 200).

(15)  Sklep Izvršnega odbora z dne 27. oktobra 1998 o sprejetju ukrepov za boj proti ilegalnim migracijam (SCH/Com-ex (98) 37 def. 2) (UL L 239, 22.9.2000, str. 203).

(16)  Uredba Sveta (ES) št. 377/2004 z dne 19. februarja 2004 o vzpostavitvi mreže uradnikov za zvezo za priseljevanje (UL L 64, 2.3.2004, str. 1).

(17)  Sklep Sveta 2009/371/PNZ z dne 6. aprila 2009 o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Europol) (UL L 121, 15.5.2009, str. 37).

(18)  Sklep Izvršnega odbora z dne 16. decembra 1998 o usklajeni napotitvi svetovalcev za dokumente (SCH/Com-ex (98) 59 Rev.) (UL L 239, 22.9.2000, str. 308).

(19)  Sklep Izvršnega odbora z dne 28. aprila 1999 o uradnikih za zvezo (SCH/Com-ex (99) 7 Rev. 2) (UL L 239, 22.9.2000, str. 411).

(20)  Uredba Sveta (ES) št. 189/2008 z dne 18. februarja 2008 o testih Schengenskega informacijskega sistema druge generacije (SIS II) (UL L 57, 1.3.2008, str. 1).

(21)  Sklep Sveta 2000/365/ES z dne 29. maja 2000 o prošnji Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske za sodelovanje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (UL L 131, 1.6.2000, str. 43).

(22)  Sklep Sveta 2002/192/ES z dne 28. februarja 2002 o prošnji Irske, da sodeluje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (UL L 64, 7.3.2002, str. 20).

(23)  UL L 176, 10.7.1999, str. 36.

(24)  Sklep Sveta 1999/437/ES z dne 17. maja 1999 o nekaterih izvedbenih predpisih za uporabo Sporazuma, sklenjenega med Svetom Evropske unije in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško, v zvezi s pridružitvijo teh dveh držav k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (UL L 176, 10.7.1999, str. 31).

(25)  UL L 53, 27.2.2008, str. 52.

(26)  Sklep Sveta 2008/146/ES z dne 28. januarja 2008 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda v imenu Evropske skupnosti (UL L 53, 27.2.2008, str. 1).

(27)  Sklep Sveta 2008/149/PNZ z dne 28. januarja 2008 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda v imenu Evropske unije (UL L 53, 27.2.2008, str. 50).

(28)  UL L 160, 18.6.2011, str. 21.

(29)  Sklep Sveta 2011/349/EU z dne 7. marca 2011 o sklenitvi Protokola med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, v zvezi zlasti s pravosodnim sodelovanjem v kazenskih zadevah in policijskim sodelovanjem, v imenu Evropske unije (UL L 160, 18.6.2011, str. 1).

(30)  Sklep Sveta 2011/350/EU z dne 7. marca 2011 o sklenitvi Protokola med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, v zvezi z odpravo kontrol na notranjih mejah in prostim gibanjem oseb, v imenu Evropske unije (UL L 160, 18.6.2011, str. 19).


Top