EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2340

Uredba Komisije (EU) 2015/2340 z dne 15. decembra 2015 o spremembi Direktive 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede pragov za uporabo v postopkih za oddajo naročil (Besedilo velja za EGP)

OJ L 330, 16.12.2015, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2340/oj

16.12.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 330/14


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2340

z dne 15. decembra 2015

o spremembi Direktive 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede pragov za uporabo v postopkih za oddajo naročil

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

Ob upoštevanju Direktive 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju postopkov za oddajo nekaterih naročil gradenj, blaga in storitev, ki jih oddajo naročniki na področju obrambe in varnosti, ter spremembi direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES (1) ter zlasti člena 68 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je s Sklepom 94/800/ES (2) sklenil Sporazum o javnih naročilih (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) (3). Sporazum bi bilo treba uporabljati za vsa naročila z vrednostjo, ki dosega ali presega zneske (v nadaljnjem besedilu: pragi), določene v Sporazumu in izražene v posebnih pravicah črpanja.

(2)

Eden od ciljev direktiv 2004/17/ES (4) in 2004/18/ES (5) Evropskega parlamenta in Sveta je omogočiti naročnikom in javnim naročnikom, ki ju uporabljajo, da hkrati izpolnjujejo obveznosti iz Sporazuma. V ta namen bi bilo treba prilagoditi prage, ki jih določata navedeni direktivi za javna naročila in ki so zajeti tudi v Sporazumu, da ustrezajo protivrednostim pragov iz Sporazuma, izraženim v eurih in zaokroženim navzdol na najbližjo tisočico.

(3)

Zaradi skladnosti bi bilo treba uskladiti prage iz Direktive 2009/81/ES z revidiranimi pragi iz člena 16 Direktive 2004/17/ES.

(4)

Zato bi bilo treba ustrezno spremeniti Direktivo 2009/81/ES.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Svetovalnega odbora za javna naročila –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 8 Direktive 2009/81/ES se spremeni:

1.

v točki (a) se znesek „414 000 EUR“ nadomesti s „418 000 EUR“,

2.

v točki (b) se znesek „5 186 000 EUR“ nadomesti s „5 225 000 EUR“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2016.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. decembra 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 216, 20.8.2009, str. 76.

(2)  Sklep Sveta 94/800/ES z dne 22. decembra 1994 o sklenitvi sporazumov doseženih v Urugvajskem krogu večstranskih pogajanj (1986–1994), v imenu Evropske skupnosti, v zvezi z zadevami, ki so v njeni pristojnosti (UL L 336, 23.12.1994, str. 1).

(3)  Sporazum je večstranski sporazum v okviru Svetovne trgovinske organizacije. Cilj sporazuma je vzajemno odpreti trge javnih naročil med podpisnicami.

(4)  Direktiva 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev (UL L 134, 30.4.2004, str. 1).

(5)  Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L 134, 30.4.2004, str. 114).


Top