Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2323

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2323 z dne 11. decembra 2015 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/220 o določitvi pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1217/2009

OJ L 328, 12.12.2015, p. 97–100 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2323/oj

12.12.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/97


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2323

z dne 11. decembra 2015

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/220 o določitvi pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1217/2009

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1217/2009 z dne 30. novembra 2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski uniji (1) ter zlasti člena 5a(2) in (4), tretjega pododstavka člena 8(3) in člena 19(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga II k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2015/220 (2) določa število poročevalskih kmetij na državo članico in na regijo mreže računovodskih podatkov s kmetij (FADN). Zaradi strukturne spremembe kmetijstva na Finskem, zaradi katere se je zmanjšalo število kmetij, je primerno ustrezno zmanjšati število poročevalskih kmetij za Finsko iz navedene priloge.

(2)

V skladu s Prilogo I k Uredbi Sveta (ES) št. 1217/2009 Hrvaška tri leta po pristopu k Uniji predstavlja eno samo regijo FADN. Ker bo navedeno obdobje poteklo, je v Prilogi II k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/220 treba določiti število poročevalskih kmetij na regijo FADN za navedeno državo članico.

(3)

Zaradi sprememb iz te uredbe bi bilo treba Finski in Hrvaški omogočiti, da spremenita svoja načrta za izbor za obračunsko leto 2016.

(4)

Priloga VIII k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/220 določa obrazec in obliko poročila s kmetijskega gospodarstva. Zaradi jasnosti bi navedena priloga morala vsebovati dodatne informacije o nekaterih navodilih in opredelitvah.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za mrežo za zbiranje računovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) 2015/220 se spremeni:

1.

v členu 3(2) se doda naslednji pododstavek:

„Finska in Hrvaška lahko revidirata svoja načrta za izbor, ki sta ju sporočili za obračunsko leto 2016. O svojem revidiranem načrtu za izbor za navedeno obračunsko leto obvestita Komisijo do 31. marca 2016.“;

2.

prilogi II in VII se spremenita v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od obračunskega leta 2016.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. decembra 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 328, 15.12.2009, str. 27.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/220 z dne 3. februarja 2015 o določitvi pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1217/2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski uniji (UL L 46, 19.2.2015, str. 1).


PRILOGA

Prilogi II in VIII k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/220 se spremenita:

1.

Priloga II se spremeni:

(a)

vrstica za Hrvaško se nadomesti z naslednjim:

„HRVAŠKA

861

Jadranska Hrvatska

329

862

Kontinentalna Hrvatska

922

Hrvaška skupaj

1 251“

(b)

vrstice za Finsko se nadomestijo z naslednjim:

„FINSKA

670

Etelä-Suomi

403

680

Sisä-Suomi

229

690

Pohjanmaa

208

700

Pohjois-Suomi

110

Finska skupaj

950“

2.

Priloga VIII se spremeni:

(a)

v sedmem odstavku se tretja alinea v zvezi z natančnostjo podatkov iz poročil s kmetijskega gospodarstva nadomesti z naslednjim:

„—

površine: v arih (1 a = 100 m2), razen pri gobah, kjer so izražene v kvadratnih metrih celotne obdelovalne površine, in razen v preglednici M ‚Subvencije‘, kjer se osnovne enote vpisujejo v ha.“;

(b)

v oddelku „A.CL. Razredi“ pod preglednico A se prvi stavek v zvezi s kategorijo A.CL.180.C. nadomesti z naslednjim:

„A.CL.180.C. Območje strukturnih skladov: navede se, v katerih od regij iz točk (a), (b) ali (c) člena 90(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (1) leži večina kmetijskih zemljišč kmetijskega gospodarstva v uporabi.

(1)  Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 320).“;"

(c)

v oddelku „B.UT. KZU za kmetovanje na najetem zemljišču“ pod preglednico B se prvi odstavek kategorije B.UT.20.A nadomesti z naslednjim:

„B.UT.20.A KZU (njive, trajno travinje, trajni nasadi in vrtovi), ki jih obdeluje oseba, ki ni imetnik, doživljenjski najemnik ali zakupnik, a ima to površino v najemu (najemnina se plačuje v denarju in/ali v naravi; v glavnem je določena vnaprej in se običajno ne spreminja glede na rezultate kmetovanja), in/ali KZU, obdelovano pod podobnimi pogoji.“;

(d)

v preglednici H se vrstica za kategorijo 5062 nadomesti z naslednjim:

„5062

FO

Davki in druge dajatve na zemljišče in poslopja

 

—“

(e)

pod preglednico H se prvi stavek prvega odstavka nadomesti z naslednjim:

„Zagotavljanje podatkov za šifre 3031–3033 je za obračunska leta od 2014 do 2016 prostovoljno za tiste države članice, ki so v preteklosti uporabile možnost iz člena 3 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 385/2012 (2).

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 385/2012 z dne 30. aprila 2012 o obliki poročila s kmetijskega gospodarstva, ki se uporablja za določanje dohodkov in analizo gospodarskega delovanja kmetijskih gospodarstev (UL L 127, 15.5.2012, str. 1).“;"

(f)

za tretjim odstavkom pod naslovom „SKUPINE INFORMACIJ V PREGLEDNICI K“ se pod izrazom „Količina (stolpec Q)“ drugi stavek nadomesti z naslednjim:

„V primeru čebelarskih proizvodov razen medu (šifra 700) se količina izrazi v kvintalih ‚ekvivalentov medu‘.“;

(g)

pod naslovom „SKUPINE INFORMACIJ V PREGLEDNICI L“ se v oddelku „L.SA Prodaja“ zadnji odstavek nadomesti z naslednjim:

„Nepovratnih sredstev in subvencij, prejetih med obračunskim letom za proizvode, ne prištevamo k celotni prodaji; navedejo se v preglednici M ‚Subvencije‘ v ustrezni kategoriji (šifre med 2110 in 2900). Kadar so stroški trženja, če obstajajo, znani, jih ne odštejemo od skupne prodaje, temveč jih navedemo v preglednici H ‚Vloženi viri‘ v ustrezni kategoriji posebnih stroškov drugih pridobitnih dejavnosti (šifre od 4010 do 4090).“Top