Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22015A1212(01)

Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Liberijo

OJ L 328, 12.12.2015, p. 3–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

12.12.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/3


SPORAZUM O PARTNERSTVU O TRAJNOSTNEM RIBIŠTVU

med Evropsko unijo in Republiko Liberijo

EVROPSKA UNIJA (v nadaljnjem besedilu: Unija) in

REPUBLIKA LIBERIJA (v nadaljnjem besedilu: Liberija),

skupaj v nadaljnjem besedilu: pogodbenici, STA SE –

UPOŠTEVAJOČ tesno sodelovanje med Unijo in Liberijo, zlasti v okviru Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000 (1), kakor je bil spremenjen v Luksembourgu 25. junija 2005 (2) in v Ouagadougou 22 junija 2010 (3) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum iz Cotonouja), in svojo skupno željo po okrepitvi navedenega sodelovanja,

OB UPOŠTEVANJU Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu z dne 10. decembra 1982 (UNCLOS) in Sporazuma o ohranjanju in upravljanju čezoceanskih staležev rib in izrazito selivskih staležev rib iz leta 1995,

ODLOČENI, da bosta uporabljali sklepe in priporočila Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT) in drugih ustreznih regionalnih organizacij za upravljanje ribištva, katerih članici sta,

ZAVEDAJOČ SE pomembnosti načel iz Kodeksa odgovornega ribištva, sprejetega na konferenci Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) leta 1995,

ODLOČENI, da zaradi skupnega interesa sodelujeta pri uvedbi odgovornega ribištva, da zagotovita dolgoročno ohranjanje in trajnostno izkoriščanje morskih bioloških virov,

V PREPRIČANJU, da mora takšno sodelovanje temeljiti na medsebojnem dopolnjevanju pobud in ukrepov, ki jih pogodbenici lahko izvajata skupaj ali posamično in ki zagotavljajo usklajenost politik in sinergijo naporov,

ODLOČENI, da za dosego teh ciljev vzpostavita dialog o sektorski ribiški politiki vlade Liberije in določita primerna sredstva, ki bodo zagotavljala, da se bo ta politika učinkovito izvajala in da bodo v proces vključeni gospodarski subjekti in civilna družba,

V ŽELJI, da določita pogoje, ki bodo urejali ribolovne dejavnosti plovil Unije na liberijskem ribolovnem območju in podporo Unije za razvoj trajnostnega ribolova na navedenem območju,

V ŽELJI, da skleneta sporazum, ki bo v medsebojno korist Unije in Liberije, vključno z razvojem liberijske lokalne vsebine,

ODLOČENI, da bosta spodbujali tesnejše gospodarsko sodelovanje na področju ribištva in z njim povezanih dejavnosti med pogodbenicama –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tem sporazumu:

(a)

„liberijski organi“ pomeni liberijsko ministrstvo za kmetijstvo;

(b)

„organi Unije“ pomeni Evropsko komisijo;

(c)

„ribolovna dejavnost“ pomeni iskanje rib, metanje, namestitev, vlečenje in izvleko ribolovnega orodja, prenos ulova na krov, predelavo na krovu, premestitev, rejo v mrežastih kletkah, pitanje in iztovarjanje rib in ribiških proizvodov;

(d)

„ribiško plovilo“ pomeni vsako plovilo, ki je opremljeno za gospodarsko izkoriščanje morskih bioloških virov;

(e)

„podporno plovilo“ pomeni vsako plovilo Unije, ki pomaga ribiškim plovilom;

(f)

„plovilo Unije“ pomeni ribiško plovilo, ki pluje pod zastavo države članice Unije in je registrirano v Uniji;

(g)

„liberijsko ribolovno območje“ pomeni del voda pod suverenostjo ali pristojnostjo Liberije, na katerem Liberija plovilom Unije dovoli opravljanje ribolovnih dejavnosti;

(h)

„višja sila“ pomeni kakršen koli nenaden, nepredvidljiv in neizogiben dogodek, ki ogroža ali preprečuje izvajanje običajnih ribolovnih dejavnosti na liberijskem ribolovnem območju.

Člen 2

Področje uporabe

Ta sporazum določa načela, pravila in postopke, ki urejajo:

(a)

pogoje, pod katerimi lahko plovila Unije opravljajo ribolovne dejavnosti na liberijskem ribolovnem območju;

(b)

gospodarsko, finančno, tehnično in znanstveno sodelovanje v ribiškem sektorju za spodbujanje trajnostnega ribolova na liberijskih ribolovnih območjih in razvoja liberijskega ribiškega sektorja;

(c)

sodelovanje glede ukrepov za upravljanje, nadzor in pregledovanje na liberijskem ribolovnem območju, da se zagotovi skladnost z zgoraj navedenimi pravili in pogoji ter učinkovitost ukrepov za ohranjanje staležev rib in upravljanje ribolovnih dejavnosti, zlasti boja proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu;

(d)

partnerstva med gospodarskimi subjekti za razvoj gospodarskih dejavnosti v ribiškem sektorju in povezanih dejavnostih v skupnem interesu.

Člen 3

Načela

1.   Pogodbenici se zavezujeta, da bosta spodbujali odgovoren ribolov na liberijskem ribolovnem območju po načelih Kodeksa odgovornega ribištva FAO in po načelu nediskriminacije.

2.   Liberijski organi se zavezujejo, da drugim tujim flotam, ki opravljajo dejavnosti na liberijskem ribolovnem območju in katerih plovila enakih lastnosti so usmerjena na iste vrste, kot jih urejata ta sporazum in njegov protokol o izvajanju (v nadaljnjem besedilu: Protokol), ne bodo zagotavljali ugodnejših pogojev od tistih, ki so odobreni v tem sporazumu. Ti pogoji se nanašajo na ohranjanje, razvoj in upravljanje virov, finančne ureditve, pristojbine in pravice v zvezi z izdajanjem dovoljenj za ribolov.

3.   Liberija se zavezuje, da bo zagotovila javni dostop do vseh sporazumov, s katerimi bo tujim flotam dovolila opravljanje ribolova v vodah pod svojo pristojnostjo, da se zagotovi vzajemna preglednost.

4.   Pogodbenici se zavezujeta, da bosta ta sporazum izvajali v skladu s členom 9 Sporazuma iz Cotonouja glede bistvenih elementov v zvezi s človekovimi pravicami, demokratičnih načel in vladavine prava ter bistvenih elementov v zvezi z dobrim upravljanjem na podlagi postopka iz členov 8 in 96 navedenega sporazuma.

5.   Pogodbenici sodelujeta z namenom izvajanja sektorske ribiške politike, ki jo je sprejela vlada Liberije, in zato vzpostavita politični dialog o potrebnih reformah. Pogodbenici se posvetujeta, da bi sprejeli morebitne ukrepe na tem področju.

6.   Pogodbenici se zavezujeta, da bosta zagotovili izvajanje tega sporazuma v skladu z načeli dobrega gospodarskega in družbenega upravljanja ter ob upoštevanju stanja staležev rib.

7.   Za mornarje iz afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP), vkrcane na plovilih Unije, se v celoti uporablja Deklaracija Mednarodne organizacije dela (MOD) o temeljnih načelih in pravicah pri delu, zlasti kar zadeva svobodo združevanja delavcev in kolektivno pogajanje ter odpravo diskriminacije pri zaposlovanju in opravljanju poklica.

8.   Pogodbenici se med seboj posvetujeta, preden sprejmeta kakršno koli odločitev, ki bi lahko vplivala na dejavnosti plovil Unije, ki se opravljajo na podlagi tega sporazuma.

Člen 4

Dostop do liberijskega ribolovnega območja

1.   Plovila Unije lahko lovijo na liberijskem ribolovnem območju samo, če imajo dovoljenje za ribolov, ki je bilo izdano v skladu s tem sporazumom. Vsaka gospodarska ribolovna dejavnost, ki ni v okviru tega sporazuma, je prepovedana.

2.   Liberijski organi plovilom Unije izdajo dovoljenja za ribolov samo v skladu s tem sporazumom. Izdajanje dovoljenj za ribolov plovilom Unije, ki ni v skladu s tem sporazumom, zlasti v obliki zasebnih dovoljenj, je prepovedano.

Člen 5

Pravo, ki se uporablja, in njegovo izvajanje

1.   Dejavnosti plovil Unije na liberijskem ribolovnem območju urejajo veljavna zakonodaja in predpisi Liberije, razen če ni drugače določeno v Sporazumu, Protokolu ali Prilogi. Liberija organe Unije seznani s svojo veljavno zakonodajo in predpisi.

2.   Liberija se zavezuje, da bo sprejela vse ustrezne ukrepe, ki so potrebni za učinkovito izvajanje določb za spremljanje, nadzor in pregledovanje ribištva iz tega sporazuma. Plovila Unije sodelujejo z liberijskimi organi, pristojnimi za izvajanje takega spremljanja, nadzora in pregledovanja.

3.   Liberijski organi obvestijo organe Unije o vseh spremembah veljavne zakonodaje ali novi zakonodaji, ki bi lahko vplivala na dejavnosti plovil Unije. Takšna zakonodaja je izvršljiva za plovila Unije od 60. dneva po dnevu, ko organi Unije prejmejo obvestilo o njej.

4.   Unija se zavezuje, da bo sprejela vse ustrezne ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev skladnosti svojih plovil s tem sporazumom in zakonodajo, s katero se ureja ribištvo v vodah pod suverenostjo ali pristojnostjo Liberije.

5.   Organi Unije obvestijo liberijske organe o vseh spremembah zakonodaje Unije, ki bi lahko vplivale na dejavnosti plovil Unije v okviru tega sporazuma.

Člen 6

Finančni prispevek

1.   Unija odobri Liberiji finančni prispevek v okviru tega sporazuma za:

(a)

kritje dela stroškov dostopa plovil Unije do liberijskega ribolovnega območja in ribolovnih virov, ne glede na stroške dostopa, ki jih imajo lastniki plovil;

(b)

krepitev sposobnosti Liberije, da s sektorsko podporo razvije trajnostno ribiško politiko.

2.   Finančni prispevek za sektorsko podporo je ločen od plačil, povezanih s stroški dostopa, ter je odvisen od uresničitve ciljev sektorske podpore Liberije in se določi glede na te cilje v skladu s Protokolom ter letnimi in večletnimi programi njegovega izvajanja.

3.   Finančni prispevek, ki ga odobri Unija, se izplača vsako leto v skladu s Protokolom.

(a)

Znesek prispevka iz odstavka 1(a) tega člena se lahko spremeni na podlagi člena 8 tega sporazuma zaradi:

(i)

zmanjšanja ribolovnih možnosti, dodeljenih plovilom Unije, zaradi upravljanja zadevnih staležev, če je to na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja potrebno za ohranjanje in trajnostno izkoriščanje virov;

(ii)

povečanja ribolovnih možnosti, dodeljenih plovilom Unije, če najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje potrdi, da stanje virov to dopušča.

(b)

Znesek prispevka iz odstavka 1(b) se lahko spremeni zaradi ponovne ocene pogojev finančnega prispevka za izvajanje sektorske ribiške politike v Liberiji, če to upravičujejo posebni rezultati letnih in večletnih programov, ki jih ugotovita pogodbenici.

(c)

Prispevek se lahko začasno ukine zaradi:

(i)

uporabe člena 13 tega sporazuma;

(ii)

uporabe člena 14 tega sporazuma.

Člen 7

Spodbujanje sodelovanja med gospodarskimi subjekti in civilno družbo

1.   Pogodbenici spodbujata gospodarsko, znanstveno in tehnično sodelovanje v ribiškem sektorju ter z njim povezanih sektorjih. Med seboj se posvetujeta, da uskladita različne ukrepe, ki se lahko sprejmejo za ta namen.

2.   Pogodbenici se zavezujeta, da bosta spodbujali izmenjavo informacij o ribolovnih tehnikah, orodju, načinih shranjevanja in postopkih industrijske predelave ribiških proizvodov.

3.   Kadar je ustrezno, si pogodbenici prizadevata, da bi ustvarili ugodne pogoje za spodbujanje odnosov med svojimi podjetji na tehničnem, gospodarskem in trgovskem področju s spodbujanjem vzpostavitve okolja, ki je naklonjeno razvoju poslovanja in naložb.

4.   Pogodbenici se lahko zavežeta, da bosta izvedli akcijski načrt med Liberijo in upravljavci plovil Unije za spodbujanje iztovarjanja rib s plovil Unije, ki opravljajo dejavnosti v Liberiji.

5.   Kadar je ustrezno, pogodbenici spodbujata ustanavljanje skupnih podjetij, ki so v obojestranskem interesu in sistematično upoštevajo zakonodajo Liberije in Unije.

Člen 8

Skupni odbor

1.   Ustanovi se skupni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki organov Unije in liberijskih organov ter ki spremlja izvajanje tega sporazuma. Skupni odbor lahko sprejme spremembe Protokola, njegove priloge in dodatkov.

2.   Naloge skupnega odbora so zlasti:

(a)

spremljanje izpolnjevanja, razlage in uporabe tega sporazuma ter zlasti opredelitev letnih in večletnih programov iz člena 6(2) ter vrednotenje njihovega izvajanja;

(b)

zagotavljanje potrebne povezave za zadeve skupnega interesa na področju ribištva, zlasti statistične analize podatkov o ulovu;

(c)

delovanje kot forum za mirno reševanje sporov, ki lahko nastanejo zaradi razlage ali uporabe tega sporazuma.

3.   Skupni odbor odloča o odobritvi sprememb Protokola, njegove priloge in dodatkov, ki zadevajo:

(a)

pregled ribolovnih možnosti in posledično zadevnega finančnega prispevka;

(b)

postopke sektorske podpore;

(c)

tehnične pogoje, pod katerimi plovila Unije opravljajo ribolovne dejavnosti, in načine opravljanja takšnih dejavnosti.

4.   Skupni odbor izvaja svoje naloge v skladu s cilji tega sporazuma, in kadar je potrebno, z ustreznimi pravili, ki so jih sprejele ICCAT in druge regionalne organizacije za upravljanje ribištva.

5.   Skupni odbor se sestane vsaj enkrat na leto, izmenično v Liberiji in Uniji ali na drugem kraju, ki se soglasno določi, predseduje pa mu pogodbenica, ki gosti zasedanje. Na zahtevo ene od pogodbenic se lahko skliče tudi izredna seja. Odločitve se sprejmejo soglasno in se priložijo potrjenemu zapisniku sestanka. Veljati začnejo na dan, ko se pogodbenici medsebojno uradno obvestita o končanju postopkov, potrebnih za njihovo sprejetje.

6.   Skupni odbor lahko sprejme svoj poslovnik.

Člen 9

Sodelovanje na področju nadzora in boja proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu

Pogodbenici se zavezujeta, da bosta tesno sodelovali v boju proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu, da se zagotovi izvajanje odgovornega in trajnostnega ribolova.

Člen 10

Znanstveno sodelovanje

1.   Pogodbenici spodbujata znanstveno sodelovanje za redno ocenjevanje stanja staležev rib v liberijskih vodah.

2.   Zavezujeta se, da se bosta po potrebi medsebojno posvetovali na skupni znanstveni seji ter v okviru ICCAT in drugih ustreznih regionalnih organizacij za upravljanje ribištva, da okrepita upravljanje in ohranjanje morskih bioloških virov na liberijskem ribolovnem območju ter sodelujeta v ustreznih znanstvenih raziskavah.

Člen 11

Geografsko območje, na katerem se uporablja ta sporazum

Ta sporazum se uporablja na eni strani na ozemljih, na katerih se uporablja Pogodba o delovanju Evropske unije, v skladu s pogoji, opredeljenimi v navedeni pogodbi, in na drugi strani na ozemlju Liberije in v vodah pod pristojnostjo Liberije.

Člen 12

Trajanje in tiho podaljšanje

Ta sporazum se uporablja pet let od datuma začetka njegove začasne uporabe. Podaljša se s tihim soglasjem, razen v primeru odpovedi v skladu s členom 14.

Protokol, njegovi priloga in dodatki so sestavni del tega sporazuma.

Člen 13

Začasna prekinitev

1.   Izvajanje tega sporazuma se lahko začasno prekine na pobudo katere koli od pogodbenic v primeru:

(a)

višje sile

(b)

spora med pogodbenicama glede razlage tega sporazuma ali njegovega izvajanja ali

(c)

če ena od pogodbenic ne spoštuje določb tega sporazuma, zlasti člena 3(4) o spoštovanju človekovih pravic.

2.   Pogodbenica pobudnica drugo pogodbenico pisno obvesti o začasni prekinitvi izvajanja tega sporazuma, ki začne veljati tri mesece po prejemu uradnega obvestila. Po prejemu obvestila o začasni prekinitvi se pogodbenici posvetujeta, da bi v treh mesecih dosegli mirno rešitev spora. Če jo dosežeta, se izvajanje tega sporazuma nadaljuje, znesek finančnega prispevka iz člena 6 pa se zniža sorazmerno in po načelu časovne porazdelitve glede na trajanje prekinitve.

Člen 14

Odpoved

1.   Katera koli od pogodbenic lahko ta sporazum odpove v primeru:

(a)

višje sile;

(b)

zmanjšanja zadevnih staležev, ugotovljenega na podlagi najboljšega razpoložljivega neodvisnega in zanesljivega znanstvenega mnenja;

(c)

nižje stopnje izkoriščanja ribolovnih možnosti, dodeljenih plovilom Unije;

(d)

neupoštevanja zavez, ki sta jih pogodbenici sprejeli glede boja proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu.

2.   Pogodbenica pobudnica drugo pogodbenico pisno obvesti o odpovedi tega sporazuma, ki začne veljati šest mesecev po prejemu uradnega obvestila, razen če se pogodbenici sporazumno ne odločita, da bosta ta rok podaljšali. Po prejemu obvestila o odpovedi se pogodbenici posvetujeta, da bi v šestih mesecih dosegli mirno rešitev spora.

3.   V primeru odpovedi se plačilo zneska finančnega prispevka iz člena 6 za leto, v katerem odpoved začne veljati, zniža sorazmerno in po načelu časovne porazdelitve.

Člen 15

Začasna uporaba

S podpisom tega sporazuma s strani pogodbenic se Sporazum začne začasno uporabljati pred začetkom njegove veljavnosti.

Člen 16

Jezik in začetek veljavnosti

Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, hrvaškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer so besedila v vseh teh jezikih enako verodostojna.

Veljati začne, ko se pogodbenici uradno obvestita o končanju potrebnih postopkov.

Съставено в Брюксел на девети декември две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Bruselas, el nueve de diciembre de dos mil quince.

V Bruselu dne devátého prosince dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den niende december to tusind og femten.

Geschehen zu Brüssel am neunten Dezember zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta detsembrikuu üheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εννέα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Brussels on the ninth day of December in the year two thousand and fifteen.

Fait à Bruxelles, le neuf décembre deux mille quinze.

Sastavljeno u Bruxellesu devetog prosinca dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì nove dicembre duemilaquindici.

Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada devītajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų gruodžio devintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év december havának kilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-disa’ jum ta’ Diċembru fis-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Brussel, de negende december tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiątego grudnia roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Bruxelas, em nove de dezembro de dois mil e quinze.

Întocmit la Bruxelles la nouă decembrie două mii cincisprezece.

V Bruseli deviateho decembra dvetisícpätnásť.

V Bruslju, dne devetega decembra leta dva tisoč petnajst.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Bryssel den nionde december år tjugohundrafemton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Република Либерия

Por la República de Liberia

Za Liberijskou republiku

For Republikken Liberia

Für die Republik Liberia

Libeeria Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Λιβερίας

For the Republic of Liberia

Pour la République du Libéria

Za Republiku Liberiju

Per la Repubblica di Liberia

Libērijas Republikas vārdā –

Liberijos Respublikos vardu

A Libériai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Liberja

Voor de Republiek Liberia

W imieniu Republiki Liberii

Pela República da Libéria

Pentru Republica Liberia

Za Libérijskú republiku

Za Republiko Liberijo

Liberian tasavallan puolesta

För Republiken Liberia

Image


(1)  UL L 317, 15.12.2000, str. 3.

(2)  Sporazum o spremembi Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000 (UL L 209, 11.8.2005, str. 27).

(3)  Sporazum o drugi spremembi Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju 23. junija 2000, kakor je bil prvič spremenjen v Luxembourgu 25. junija 2005 (UL L 287, 4.11.2010, str. 3).


PROTOKOL

o izvajanju sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Liberijo

Člen 1

Področje uporabe

1.   V skladu s členom 4 Sporazuma se plovilom Unije dodelijo naslednje ribolovne možnosti:

 

izrazito selivske vrste (vrste iz Priloge 1 h Konvenciji Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu iz leta 1982).

2.   Ta protokol zajema naslednje vrste plovil Unije:

(a)

28 plovil za ribolov tuna z zaporno plavarico in

(b)

6 plovil s površinskim parangalom.

3.   Odstavek 1 tega člena se uporablja ob upoštevanju členov 6 in 7 tega protokola.

4.   Plovila Unije lahko v skladu s členom 4 Sporazuma opravljajo ribolovne dejavnosti na liberijskem ribolovnem območju samo, če imajo dovoljenje za ribolov, ki je bilo izdano v okviru tega protokola in v skladu njegovo Prilogo.

Člen 2

Trajanje

Ta protokol in Priloga k Protokolu se uporabljata za petletno obdobje od datuma začasne uporabe.

Člen 3

Finančni prispevek

1.   Finančni prispevek iz člena 6 Sporazuma znaša 3 250 000 EUR za obdobje iz člena 2.

2.   Ta finančni prispevek vključuje:

(a)

letni znesek za dostop do ribolovnih virov na liberijskem ribolovnem območju v višini 357 500 EUR za prvo leto, po 325 000 EUR za drugo, tretje in četrto leto ter 292 500 EUR za peto leto, kar ustreza referenčni tonaži 6 500 ton na leto, in

(b)

posebni letni znesek za podporo izvajanju liberijske sektorske ribiške politike v višini 357 500 EUR za prvo leto, po 325 000 EUR za drugo, tretje in četrto leto ter 292 500 EUR za peto leto.

3.   Odstavek 1 se uporablja ob upoštevanju členov 4, 5, 6, 7 in 8 tega protokola ter členov 13 in 14 Sporazuma.

4.   Če letna stopnja ulova s plovili Unije na liberijskem ribolovnem območju preseže letno referenčno tonažo iz odstavka 2(a), se skupni znesek finančnega prispevka za vsako dodatno tono ulova poviša za 55 EUR za prvo leto, po 50 EUR za drugo, tretje in četrto leto ter za 45 EUR za peto leto.

5.   Vendar skupni letni znesek, ki ga plača Unija, ne presega dvakratnega zneska iz odstavka 2(a). Kadar količine ulova plovil Unije presegajo količine, enakovredne dvakratnemu skupnemu letnemu znesku, se znesek za preseženo količino plača naslednje leto.

6.   Finančni prispevek iz odstavka 2(a) v zvezi z dostopom plovil Unije do liberijskih ribolovnih virov Unija plača najpozneje tri mesece po začetku začasne uporabe za prvo leto, za naslednja leta pa najpozneje na obletnico začasne uporabe tega protokola.

7.   Uporaba finančnega prispevka iz odstavka 2(a) je v izključni pristojnosti liberijskih organov.

8.   Finančni prispevek iz odstavka 2 se plača na račun državne zakladnice, odprt pri Centralni banki Liberije. Finančni prispevek iz odstavka 2(b) se da na voljo liberijskemu ministrstvu za kmetijstvo. Liberijski organi organom Unije vsako leto zagotovijo podrobne podatke o bančnem računu.

Člen 4

Sektorska podpora

1.   Najpozneje tri mesece po začetku veljavnosti oziroma začasne uporabe tega protokola skupni odbor, ustanovljen v skladu s členom 8 Sporazuma, določi večletni sektorski program in podrobna pravila za njegovo izvajanje, ki zajemajo zlasti:

(a)

letne in večletne smernice za uporabo posebnega zneska finančnega prispevka iz člena 3(2)(b);

(b)

letne in večletne cilje, ki jih je treba postopoma doseči za razvoj odgovornih in trajnostnih ribolovnih dejavnosti, ob upoštevanju prednostnih nalog, ki jih je Liberija določila v svojih nacionalnih politikah, ki so povezane s spodbujanjem odgovornega in trajnostnega ribolova ali nanj vplivajo, zlasti glede podpore obrtnemu ribolovu, spremljanja, nadzora in pregledovanja ter boja proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu, pa tudi glede prednostnih nalog za krepitev znanstvenih zmogljivosti Liberije v ribiškem sektorju;

(c)

merila in postopke, vključno s proračunskimi in finančnimi kazalniki za oceno rezultatov, ki se pridobijo vsako leto, kadar je ustrezno.

2.   Uporaba posebnega zneska finančnega prispevka iz člena 3(2)(b) temelji na ciljih, ki jih opredeli skupni odbor in jih je treba doseči, ter letnih in večletnih programih za njihovo uresničevanje.

3.   Skupni odbor odobri vse predlagane spremembe večletnega sektorskega programa. Nujne spremembe letnega sektorskega programa, ki jih zahtevajo liberijski organi, se lahko uvedejo prek skupnega odbora, vključno z izmenjavo pisem.

4.   Liberija vsako leto predstavi poročilo o napredku v zvezi z izvedenimi ukrepi in rezultati, doseženimi s sektorsko podporo, ki ga preuči skupni odbor. Liberija pred iztekom tega protokola pripravi tudi končno poročilo.

5.   Posebni znesek finančnega prispevka iz člena 3(2)(b) se izplača v obrokih. V prvem letu uporabe tega protokola se obrok plača na podlagi potreb, opredeljenih v okviru dogovorjenih programov. V naslednjih letih uporabe se obroki plačajo na podlagi potreb, opredeljenih v okviru dogovorjenih programov, ter analize rezultatov, doseženih z izvajanjem sektorske podpore.

6.   Unija si pridržuje pravico do spremembe in/ali delne ali popolne ustavitve plačila posebnega finančnega prispevka iz člena 3(2)(b):

(a)

če skupni odbor pri oceni ugotovi, da doseženi rezultati niso v skladu s programi;

(b)

če se ta finančni prispevek ne uporablja tako, kot je določil skupni odbor.

7.   Finančni prispevek se začne znova plačevati po posvetovanju med pogodbenicama in sporazumu skupnega odbora, ko to upravičujejo rezultati izvedbe dogovorjenih programov iz odstavka 1. Ne glede na to se plačilo posebnega finančnega prispevka iz člena 3(2)(b) ne sme izvesti več kot šest mesecev po izteku veljavnosti tega protokola.

8.   Liberija lahko vsako leto dodeli znesek, ki presega finančni prispevek iz člena 3(2)(b), za izvajanje večletnega programa. Unijo obvesti o tej dodelitvi najpozneje dva (2) meseca po obletnici tega protokola.

9.   Pogodbenici se zavezujeta, da bosta zagotovili vidnost ukrepov, izvedenih s sektorsko podporo.

Člen 5

Znanstveno sodelovanje na področju odgovornega ribolova

1.   Pogodbenici se zavezujeta, da bosta spodbujali odgovoren ribolov na liberijskem ribolovnem območju na podlagi načela nediskriminacije med različnimi flotami, katerih plovila enakih lastnosti so usmerjena na iste vrste, kot jih ureja ta protokol.

2.   Zavezujeta se, da bosta v obdobju, ki ga zajema ta protokol, sodelovali pri spremljanju stanja ribolovnih virov na liberijskem ribolovnem območju, da se zagotovijo informacije za trajnostno upravljanje ribištva.

3.   Pogodbenici spoštujeta priporočila in resolucije Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT) ter upoštevata znanstvena mnenja drugih ustreznih regionalnih organizacij.

4.   Zavezujeta se, da bosta po potrebi sklicali skupne znanstvene seje, da se preuči kakršno koli znanstveno vprašanje v zvezi z izvajanjem tega protokola. Mandat takšnih skupnih znanstvenih sej lahko določi skupni odbor.

5.   Na podlagi priporočil in resolucij, sprejetih v okviru ICCAT, in najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja, ter kadar je ustrezno, sklepov s skupne znanstvene seje lahko skupni odbor sprejme odločitev o ukrepih za zagotovitev trajnostnega upravljanja ribolovnih virov, zajetih v tem protokolu, kolikor so povezani z dejavnostmi plovil Unije.

Člen 6

Sporazumni pregled ribolovnih možnosti in tehničnih ukrepov

1.   Skupni odbor lahko znova oceni in pregleda ribolovne možnosti iz člena 1, če priporočila in resolucije, sprejete v okviru ICCAT, potrjujejo, da bo tak pregled zagotovil trajnostno upravljanje ribolovnih virov, ki jih zajema ta protokol. V tem primeru se finančni prispevek iz člena 3(2)(a) sorazmerno in po načelu časovne porazdelitve prilagodi na podlagi odločitve skupnega odbora. Vendar skupni letni znesek, ki ga plača Unija, ne presega dvakratnega zneska iz člena 3(2)(a).

2.   Skupni odbor lahko po potrebi tudi preuči tehnične določbe tega protokola in Priloge k Protokolu ter jih sprejme na podlagi obojestranskega sporazuma.

Člen 7

Poskusno ribištvo in nove ribolovne možnosti

1.   Skupni odbor lahko na zahtevo ene od pogodbenic obravnava možnost projektov poskusnega ribištva na liberijskem ribolovnem območju, da se preizkusi tehnična izvedljivost in ekonomska donosnost novih vrst ribolova, ki niso določene v členu 1. Skupni odbor v ta namen za vsak primer posebej določi vrste, pogoje in druge ustrezne parametre.

2.   Če Unija izrazi zanimanje za nove ribolovne možnosti, se skupni odbor sestane ter ob upoštevanju najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja in rezultatov poskusnih projektov obravnava in določi pogoje za takšne nove ribolovne dejavnosti.

3.   Ko Liberija zagotovi dovoljenje za te nove ribolovne dejavnosti, skupni odbor ustrezno spremeni ta protokol in Priloge k Protokolu.

Člen 8

Začasna prekinitev

1.   Izvajanje tega protokola, vključno s plačilom finančnega prispevka iz člena 3(2)(a) in (b) tega protokola, se lahko začasno prekine na pobudo katere koli od pogodbenic v primerih in pod pogoji iz člena 13 Sporazuma.

2.   Ne glede na člen 4 tega protokola se finančni prispevek začne znova plačevati, takoj ko se znova vzpostavi stanje, kakršno je bilo pred dogodki iz člena 13 Sporazuma.

Člen 9

Odpoved

Ta protokol se lahko odpove na pobudo katere koli od pogodbenic v primerih in pod pogoji iz člena 14 Sporazuma.

Člen 10

Elektronska izmenjava podatkov

1.   Liberija in Unija se zavezujeta, da bosta uvedli potrebne sisteme za elektronsko izmenjavo vseh informacij in dokumentov v zvezi z izvajanjem Sporazuma in tega protokola.

2.   Elektronska oblika dokumenta se vedno obravnava kot enakovredna tiskani različici.

3.   V primeru vsake motnje računalniškega sistema, ki bi ovirala tako izmenjavo, zadevna pogodbenica nemudoma obvesti drugo pogodbenico. Informacije in dokumenti v zvezi z izvajanjem Sporazuma in tega protokola se v takem primeru samodejno nadomestijo s tiskano različico na način, določen v Prilogi.

Člen 11

Zaupnost

1.   Liberija in Unija se zavezujeta, da bosta zagotovili, da se vsi poslovno občutljivi podatki v zvezi s plovili Unije in njihovimi ribolovnimi dejavnostmi, pridobljeni v okviru Sporazuma in tega protokola, vedno obravnavajo v skladu z njunima zadevnima načeloma zaupnosti in varstva podatkov.

2.   Pogodbenici zagotovita, da so v skladu z ustreznimi določbami ICCAT in drugih regionalnih organizacij za upravljanje ribištva javni samo zbirni podatki za ribolovne dejavnosti flote EU na liberijskem ribolovnem območju. Podatki, ki se lahko štejejo za sicer zaupne, se uporabljajo izključno za izvajanje Sporazuma ter za upravljanje, spremljanje, nadzor in pregledovanje ribištva.

Člen 12

Začasna uporaba

S podpisom tega protokola s strani pogodbenic se Protokol začne začasno uporabljati pred začetkom njegove veljavnosti.

Člen 13

Začetek veljavnosti

Ta protokol začne veljati, ko se pogodbenici uradno obvestita o končanju potrebnih postopkov.


PRILOGA

POGOJI ZA IZVAJANJE RIBOLOVA S PLOVILI UNIJE NA LIBERIJSKEM RIBOLOVNEM OBMOČJU

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Imenovanje pristojnega organa

1.

Če ni navedeno drugače, v tej prilogi vsak sklic na pristojni organ Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Unija) ali Liberije pomeni:

za Unijo: Evropsko komisijo, kadar je primerno prek delegacije Evropske unije v Liberiji (v nadaljnjem besedilu: delegacija EU),

za Liberijo: ministrstvo za kmetijstvo.

Liberijsko ribolovno območje

2.

Zemljepisne koordinate liberijskega ribolovnega območja, opredeljenega v členu 1(g) Sporazuma, in temeljnih črt so opisane v Dodatku 5 k tej prilogi.

3.

Območja, na katerih je ribolov prepovedan v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo, kot so narodni parki, zavarovana morska območja in območja gojenja rib, ter območja, na katerih je prepovedana plovba, so opisana v Dodatku 5 k tej prilogi.

4.

Liberija lastnikom plovil sporoči koordinate teh območij ob izdaji dovoljenja za ribolov.

5.

Liberija obvesti Unijo o vseh spremembah območij, na katerih sta plovba in ribolov prepovedana, vsaj dva meseca pred začetkom njihove uveljavitve.

Plačila lastnikov plovil

6.

Liberija pred začetkom začasne uporabe Protokola Uniji sporoči podatke o vladnem bančnem računu oziroma računih, na katerega/katere je treba nakazati finančne zneske, ki jih v okviru Sporazuma plačujejo plovila Unije. Stroške, ki nastanejo zaradi bančnih nakazil, nosijo lastniki plovil.

Kontaktni podatki

7.

Kontaktni podatki liberijskih organov so navedeni v Dodatku 7 k tej prilogi.

POGLAVJE II

DOVOLJENJA ZA RIBOLOV

ODDELEK 1

Vloge in izdajanje dovoljenj za ribolov

Pogoji za pridobitev dovoljenja za ribolov

1.

Dovoljenje za ribolov na liberijskem ribolovnem območju lahko pridobijo le upravičena plovila.

2.

Plovilo se šteje za upravičeno, če njegovemu lastniku, poveljniku in plovilu samemu ni prepovedan ribolov v Liberiji. Imeti morajo urejene odnose z liberijskimi organi, kar pomeni, da morajo biti izpolnjene vse predhodne obveznosti, ki izhajajo iz njihovih ribolovnih dejavnosti v Liberiji v okviru sporazumov o ribolovu, sklenjenih z Unijo. Poleg tega morajo biti plovila vpisana v register ribiških plovil EU in evidenco plovil ICCAT ter ne smejo biti uvrščena na seznam plovil IUU, ki ga vodi ICCAT ali katera koli druga regionalna organizacija za upravljanje ribištva.

Vloga za dovoljenje za ribolov

3.

Unija Liberiji elektronsko predloži vlogo za vsako plovilo, ki želi izvajati ribolov na podlagi Sporazuma, najmanj 15 koledarskih dni pred datumom začetka zahtevanega obdobja veljavnosti dovoljenja, pri čemer posreduje kopijo delegaciji EU v Liberiji. Unija pošlje izvirnike neposredno Liberiji, kopije pa delegaciji EU v Liberiji.

4.

Vloge se predložijo na obrazcu, sestavljenem v skladu z vzorcem iz Dodatka 1 k tej prilogi, priložijo pa se jim naslednji dokumenti:

(i)

dokazilo o plačilu nevračljivega predplačila za obdobje veljavnosti zahtevanega dovoljenja za ribolov;

(ii)

za vsako prvo vlogo na podlagi Protokola ali po tehnični spremembi zadevnega plovila novejša (stara največ 12 mesecev) digitalna barvna fotografija plovila ustrezne ločljivosti (v velikosti vsaj 15 × 10 cm), na kateri se podrobno vidi plovilo s strani, vključno z imenom in identifikacijsko številko plovila, vidno na trupu;

(iii)

potrdilo plovila o sposobnosti za plovbo;

(iv)

potrdilo o registraciji plovila;

(v)

potrdilo o tonaži;

(vi)

potrdilo o zavarovanju;

(vii)

slika in podroben opis uporabljenega ribolovnega orodja.

5.

Pristojni liberijski organi bodo na podlagi informacij z obrazca za vlogo iz točke 4 obravnavali in izdali potrdilo pomorskega organa Liberije o identifikacijski številki (Liberia Maritime Authority certificate of number) v roku, navedenem v točki 3. Potrdilo pomorskega organa Liberije o identifikacijski številki je treba izdati, preden pristojni liberijski organi izdajo dovoljenje za ribolov.

6.

Pri prvi vlogi za izdajo dovoljenja za ribolov na podlagi Protokola se za vsa plovila Unije opravi inšpekcijski pregled pred izdajo dovoljenja. Izdaja prvega dovoljenja za ribolov je odvisna od uspešne izvedbe tega inšpekcijskega pregleda, ki se opravi v za to določenih pristaniščih v podregiji, ki jo sporazumno določita Unija in Liberija, pri čemer mora zadevna država pristanišča dovoliti izvedbo inšpekcijskega pregleda. Stroške vseh inšpekcijskih pregledov, ki se ne opravijo v pristanišču Monrovia, krije lastnik plovila.

7.

Pri podaljšanju dovoljenja za ribolov na podlagi veljavnega protokola za plovilo z nespremenjenimi tehničnimi lastnostmi se vlogi za podaljšanje dovoljenja priloži le potrdilo o plačilu nevračljivih pristojbin. Za plovila s spremenjenimi tehničnimi lastnostmi je treba znova vložiti vlogo z vsemi ustreznimi dokumenti iz točke 4, izdaja dovoljenja za ribolov pa je odvisna od uspešne izvedbe novega inšpekcijskega pregleda pred izdajo dovoljenja.

8.

Če Liberija ni pridobila dovoljenja zadevne države pristanišča za izvedbo inšpekcijskega pregleda, je lastnik plovila samodejno oproščen obveznosti v zvezi z inšpekcijskimi pregledi pred izdajo dovoljenja iz točk 6 in 7.

Izdaja dovoljenja za ribolov

9.

Liberija izda dovoljenja za ribolov lastnikom plovil ali obvesti Unijo o zavrnitvi v 15 koledarskih dneh od prejema vseh dokumentov iz točke 4. Izvirnik dovoljenja za ribolov se pošlje lastnikom plovil ali njihovim zastopnikom prek Unije. Če so uradi Unije zaprti, lahko Liberija dovoljenje za ribolov pošlje neposredno lastniku plovila ali njegovemu zastopniku, Uniji pa pošlje kopijo.

10.

Da se ribolov čim prej omogoči, se kopija dovoljenja za ribolov sočasno elektronsko pošlje Uniji, ki ga posreduje lastniku plovila, in v vednost delegaciji EU. Ta kopija se lahko uporablja največ 60 koledarskih dni od datuma izdaje dovoljenja za ribolov. V tem obdobju se kopija šteje za enakovredno izvirniku.

11.

Brez poseganja v določbe iz točke 10 je izvirnik dovoljenja za ribolov vedno na krovu plovila.

Seznam plovil z dovoljenjem za ribolov

12.

Liberija takoj po izdaji dovoljenja za ribolov plovilo Unije vključi na seznam plovil z dovoljenjem za ribolov na liberijskem ribolovnem območju. Ta seznam se nemudoma pošlje enoti za spremljanje, nadzor in pregledovanje (MCSU), nacionalnemu centru za spremljanje ribištva (NFMC), liberijskemu ministrstvu za kmetijstvo in Uniji. Liberija redno posodablja seznam plovil z dovoljenjem za ribolov. Novi seznam se nemudoma pošlje enoti za spremljanje, nadzor in pregledovanje, nacionalnemu centru za spremljanje ribištva, liberijskemu ministrstvu za kmetijstvo in Uniji.

13.

Če se dovoljenje za ribolov ne izda v roku iz točke 9, se plovilo začasno vključi na seznam, razen če obstajajo jasni dokazi, da ne izpolnjuje zahtev iz točke 2. Plovilo lahko v tem obdobju izvaja ribolov.

Prenos dovoljenja za ribolov

14.

Dovoljenja za ribolov se izdajo za določeno plovilo in niso prenosljiva.

15.

Vendar se na zahtevo Unije in v primeru dokazane višje sile, zlasti v primeru izgube ali daljšega mirovanja plovila zaradi hujše tehnične okvare, dovoljenje za ribolov zadevnega plovila nadomesti z novim dovoljenjem za drugo plovilo za isto kategorijo ribolova kot pri nadomeščenem plovilu, pri čemer je treba predložiti novo vlogo v skladu s točko 4 in uspešno opraviti inšpekcijski pregled pred izdajo dovoljenja v skladu s točko 6, ni pa treba plačati dodatne pristojbine. V tem primeru se pri izračunu ulova za določitev morebitnega dodatnega plačila upošteva vsota celotnih ulovov obeh plovil.

16.

Lastnik plovila ali njegov zastopnik vrne Liberiji preklicano dovoljenje za ribolov prek delegacije EU v Liberiji. Novo dovoljenje za ribolov začne veljati na dan vrnitve preklicanega dovoljenja. Delegacija EU v Liberiji se obvesti o prenosu dovoljenja za ribolov.

17.

Liberija posodobi seznam plovil z dovoljenjem za ribolov in ga nemudoma pošlje enoti za spremljanje, nadzor in pregledovanje, nacionalnemu centru za spremljanje ribištva, liberijskemu ministrstvu za kmetijstvo in Uniji.

Obdobje veljavnosti dovoljenja za ribolov

18.

Dovoljenja za ribolov veljajo enoletno obdobje in se lahko podaljšajo.

19.

Za določitev začetka veljavnosti „enoletno obdobje“ pomeni:

(i)

v prvem letu uporabe Protokola obdobje med datumom začetka njegove začasne uporabe in 31. decembrom istega leta;

(ii)

nato vsako celo koledarsko leto;

(iii)

v zadnjem letu uporabe Protokola obdobje med 1. januarjem in datumom izteka veljavnosti Protokola;

Za prvo in zadnje leto uporabe Protokola se predplačilo iz oddelka 2 zračuna po načelu časovne porazdelitve.

Dokumenti, ki jih je treba imeti na krovu plovila

20.

Ko je ribiško plovilo na liberijskem ribolovnem območju ali v dogovorjenem pristanišču v podregiji, mora imeti vedno na krovu naslednje dokumente:

(i)

dovoljenje za ribolov;

(ii)

potrdilo o registraciji plovila;

(iii)

potrdilo pomorskega organa Liberije o identifikacijski številki;

(iv)

aktualizirane potrjene skice ali opise načrta ribiškega plovila, zlasti število skladišč za ribe ribiškega plovila skupaj z zmogljivostjo skladiščenja, izraženo v kubičnih metrih;

(v)

če so bile spremenjene lastnosti ribiškega plovila glede celotne dolžine, registrirane bruto tonaže, konjske moči glavnega motorja ali motorjev ali zmogljivosti skladiščenja, potrdilo, ki ga potrdi pristojni organ države zastave ribiškega plovila, z opisom narave sprememb;

(vi)

če je ribiško plovilo opremljeno s hlajenimi ali hladilnimi bazeni z morsko vodo, dokument, ki ga potrdi pristojni organ države zastave plovila, z umeritvijo bazenov v kubičnih metrih;

(vii)

izvod veljavne liberijske zakonodaje o ribištvu, ki ga zagotovi Liberija, in

(viii)

dokumente iz točke 4.

ODDELEK 2

Pogoji za izdajo dovoljenja za ribolov – pristojbine in predplačila

1.

Pristojbine, ki jih plačajo lastniki plovil, se izračunajo na podlagi naslednjih stopenj na tono rib, ulovljenih na liberijskem ribolovnem območju:

55 EUR na tono za prvo leto uporabe,

60 EUR na tono za drugo in tretje leto uporabe,

65 EUR na tono za četrto leto uporabe,

70 EUR na tono za peto leto uporabe.

2.

Dovoljenja za ribolov se izdajo, ko lastniki plovil plačajo naslednja predplačila pristojnim organom Liberije:

(a)

za plovila za ribolov tuna s potegalko:

7 150 EUR na plovilo, kar ustreza pristojbinam za 130 ton letno za prvo leto uporabe Protokola,

7 150 EUR na plovilo, kar ustreza pristojbinam za 119,17 tone letno za drugo in tretje leto uporabe Protokola,

7 150 EUR na plovilo, kar ustreza pristojbinam za 110 ton letno za četrto leto uporabe Protokola,

7 150 EUR na plovilo, kar ustreza pristojbinam za 102,14 tone letno za peto leto uporabe Protokola;

(b)

za plovila s površinskim parangalom:

2 200 EUR na plovilo, kar ustreza pristojbinam za 40 ton letno za prvo leto uporabe Protokola,

2 200 EUR na plovilo, kar ustreza pristojbinam za 36,67 tone letno za drugo in tretje leto uporabe Protokola,

2 200 EUR na plovilo, kar ustreza pristojbinam za 33,85 tone letno za četrto leto uporabe Protokola,

2 200 EUR na plovilo, kar ustreza pristojbinam za 31,43 tone letno za peto leto uporabe Protokola.

3.

Predplačila vključujejo vse nacionalne in lokalne dajatve, razen pristaniških taks in stroškov izvajanja storitev.

4.

Kadar je obdobje veljavnosti dovoljenja za ribolov krajše od enega leta, se znesek predplačila prilagodi po načelu časovne porazdelitve v skladu z zahtevanim obdobjem veljavnosti.

5.

Če je obračun pristojbin višji od predplačila, ki ga je lastnik plovila plačal za pridobitev dovoljenja za ribolov, lastnik plovila Liberiji plača razliko najpozneje 30. septembra leta, ki sledi letu ulova. Kadar je obračun pristojbin nižji od predplačila iz točke 2, se preostanek lastniku plovila ne povrne.

ODDELEK 3

Podporna plovila

1.

Liberija plovilom Unije z dovoljenjem za ribolov dovoli, da jih spremljajo podporna plovila. Podporna plovila plujejo pod zastavo države članice Unije ter niso opremljena za ribolov ali se ne uporabljajo za pretovarjanje.

2.

Liberija opredeli svoje podporne dejavnosti in pogoje za pridobitev dovoljenj, sestavi seznam podpornih plovil z dovoljenjem in ga nemudoma pošlje nacionalnemu organu za nadzor nad ribištvom in Uniji.

3.

Letna pristojbina za dovoljenje, ki se uporablja za podporno plovilo, je 3 000 EUR na plovilo.

POGLAVJE III

TEHNIČNI OHRANITVENI UKREPI

1.

Tehnični ohranitveni ukrepi, ki se uporabljajo za plovila z dovoljenjem za ribolov in zadevajo ribolovno območje, ribolovno orodje in prilov, se določijo za vsako posamezno kategorijo ribolova v tehničnih dokumentih iz Dodatka 2 k tej prilogi.

2.

Plovila spoštujejo vsa priporočila, ki jih je sprejela komisija ICCAT, in določbe ustrezne liberijske zakonodaje.

3.

Na liberijskem ribolovnem območju je uporaba plavajočih naprav za zbiranje rib omejena na umetne pripomočke s podvodnimi visečimi strukturami, ki niso zapletne. Namestitev in uporaba takšnih umetnih plavajočih naprav za zbiranje rib se urejata v načrtu upravljanja v skladu z določbami ICCAT, ki ga sprejme Unija.

4.

Plovila Unije izvajajo vse ribolovne dejavnosti tako, da ne ovirajo tradicionalnega lokalnega ribištva, ter izpustijo vse želve, morske sesalce, morske ptiče in koralne ribe tako, da ima ta raznovrstni ulov največjo možnost preživetja.

5.

Plovila Unije, njihovi poveljniki in upravljavci izvajajo vse ribolovne dejavnosti tako, da ne motijo ribolovnih dejavnosti drugih ribiških plovil, ter se izogibajo ribolovnemu orodju drugih ribiških plovil.

POGLAVJE IV

SPREMLJANJE, NADZOR IN PREGLEDOVANJE

ODDELEK 1

Prijava ulova

Ribolovni ladijski dnevnik

1.

Poveljnik plovila Unije, ki izvaja ribolovne dejavnosti na podlagi Sporazuma, vodi ribolovni ladijski dnevnik; obrazec za vsako kategorijo ribolova je v Dodatku 3 k tej prilogi.

2.

Poveljnik ribolovni ladijski dnevnik izpolni za vsak dan navzočnosti plovila na liberijskem ribolovnem območju.

3.

Poveljnik v ribolovni ladijski dnevnik vsak dan vpiše količino vsake vrste, opredeljene s tričrkovno oznako FAO, ki je bila ulovljena in se hrani na krovu, pri čemer se količina izrazi v kilogramih žive teže ali, po potrebi, v številu rib. Za vsako glavno vrsto poveljnik navede tudi prilov.

4.

Kadar je primerno, poveljnik v ribolovni ladijski dnevnik vsak dan vpiše tudi:

(i)

količino vsake zavržene vrste, izraženo v kilogramih žive teže, ali kadar je primerno, v številu rib;

(ii)

vrsto uporabljenega ribolovnega orodja;

(iii)

opoldanski položaj plovila, in kadar je primerno, položaj meta ribolovnega orodja in čas nastavljanja ali število trnkov in temperaturo morja na površini;

(iv)

skupno število izvlekov na dan, skupni čas za vsak izvlek in skupno število dni ribolova na ribolovno potovanje ter

(v)

druge take informacije, ki jih lahko določi skupni odbor.

5.

Če na določen dan plovilo ne namesti orodja ali če orodje namesti, a rib ne ujame, poveljnik plovila to navede na obrazcu za dnevno poročilo. Ob dnevih, ko se ribolovne dejavnosti ne izvajajo, mora plovilo pred polnočjo po lokalnem času v ribolovnem ladijskem dnevniku za zadevni dan navesti, da ni izvajalo ribolovnih dejavnosti.

6.

Čas in datum vstopov na liberijsko ribolovno območje in izstopov z njega se navedeta v ladijski dnevnik takoj po vstopu na liberijsko ribolovno območje oziroma izstopu z njega.

7.

Ribolovni ladijski dnevnik se izpolni čitljivo z velikimi črkami; podpiše ga poveljnik.

8.

Za pravilnost podatkov v ribolovnem ladijskem dnevniku je odgovoren poveljnik.

Prijava ulova

9.

Poveljnik prijavi ulov plovila tako, da uradu za nacionalno ribištvo (BNF) predloži ribolovne ladijske dnevnike, ki se nanašajo na obdobje navzočnosti na liberijskem ribolovnem območju.

10.

Ribolovni ladijski dnevniki se predložijo na enega od naslednjih načinov:

(i)

ko plovilo pristane v liberijskem pristanišču, se izvirnik vsakega ribolovnega ladijskega dnevnika predloži lokalnemu predstavniku Liberije, ki prejem pisno potrdi;

(ii)

ko plovilo izstopi z liberijskega ribolovnega območja brez predhodnega postanka v liberijskem pristanišču, se vsak ribolovni ladijski dnevnik pošlje v 14 koledarskih dneh po prihodu v katero koli drugo pristanišče, v vsakem primeru pa v 30 koledarskih dneh po izstopu z liberijskega ribolovnega območja;

(a)

po možnosti po elektronski pošti v skenirani obliki, ali

(b)

po faksu, ali

(c)

po pošti v izvirni različici.

11.

Pogodbenici bosta storili vse potrebno za vzpostavitev sistema za elektronsko izmenjavo vseh podatkov, da se tako pospeši njihov prenos.

12.

Ko je mogoče pošiljanje prijav ulova po elektronski pošti, poveljnik ribolovne ladijske dnevnike pošlje Liberiji na elektronski naslov, ki ga sporoči Liberija. Liberija prejem elektronske pošte brez odlašanja potrdi s povratno elektronsko pošto.

13.

Poveljnik pošlje kopijo vseh ribolovnih ladijskih dnevnikov delegaciji EU v Liberiji. Poveljnik za vsako plovilo pošlje kopijo vseh ribolovnih ladijskih dnevnikov tudi uradu za nacionalno ribištvo in enemu od naslednjih znanstvenih inštitutov:

(i)

IRD (Institut de recherche pour le développement);

(ii)

IEO (Instituto Español de Oceanografia);

(iii)

IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosféra).

14.

Če se plovilo vrne na liberijsko ribolovno območje v obdobju veljavnosti svojega dovoljenja za ribolov, je treba ulov znova prijaviti.

15.

Kadar se določbe v zvezi s prijavo ulova ne spoštujejo, lahko Liberija začasno prekliče dovoljenje zadevnega plovila za ribolov, dokler niso predložene manjkajoče prijave ulova, in lastnika plovila kaznuje v skladu s predpisi, ki jih v ta namen določa veljavna nacionalna zakonodaja. Če se kršitve navedenih določb ponovijo, lahko Liberija zavrne podaljšanje dovoljenja za ribolov. Liberija Unijo takoj obvesti o kakršni koli kazni, naloženi v zvezi s tem.

Prehod na elektronski sistem

16.

Pogodbenici izražata pripravljenost, da bosta zagotovili prehod na elektronski sistem prijave ulova v skladu s tehničnimi specifikacijami iz Dodatka 6 k tej prilogi. Strinjata se, da pravila prenosa določita skupaj, da bo sistem čim prej deloval. Liberija Unijo obvesti takoj, ko so izpolnjeni pogoji za ta prehod. Pogodbenici se dogovorita, da se polno delovanje sistema zagotovi v dveh mesecih od datuma navedenega obvestila.

Četrtletne prijave ulova

17.

Do vzpostavitve elektronskega sistema prijave ulova iz točke 16 države članice Unije najpozneje v 15 koledarskih dneh po koncu vsakega četrtletja Evropsko komisijo obvestijo o tonaži ulova v prejšnjem četrtletju, kot so jo potrdile njihove nacionalne uprave in znanstveni inštituti iz točke 13. Znanstveni inštituti analizirajo podatke o ulovu z navzkrižnim preverjanjem razpoložljivih podatkov v ribolovnih ladijskih dnevnikih, deklaracijah o iztovarjanju, deklaracijah o prodaji, in kadar je ustrezno, znanstvenih poročilih o opažanjih. Unija na podlagi tega za vsako plovilo z dovoljenjem za ribolov na liberijskem ribolovnem območju sestavi četrtletno prijavo ulova, razčlenjeno glede na vrsto in mesec, v skladu s predlogo iz Dodatka 8 k tej prilogi.

18.

Zbirni podatki iz ladijskih ribolovnih dnevnikov se štejejo za začasne, dokler Unija ne predloži obračuna pristojbin iz točke 23.

Obračun pristojbin

19.

Do vzpostavitve elektronskega sistema prijave ulova iz točke 16 države članice Unije najpozneje 15. maja vsako leto Evropsko komisijo obvestijo o tonaži ulova v prejšnjem letu, kot so jo potrdile njihove nacionalne uprave in znanstveni inštituti iz točke 13.

20.

Znanstveni inštituti analizirajo podatke o ulovu z navzkrižnim preverjanjem razpoložljivih podatkov v ribolovnih ladijskih dnevnikih, deklaracijah o iztovarjanju, deklaracijah o prodaji, in kadar je ustrezno, znanstvenih poročilih o opažanjih.

21.

Metodologijo, ki jo znanstveni inštituti Unije uporabijo za analizo ravni in sestave ulovov na liberijskem ribolovnem območju, uporabi tudi urad za nacionalno ribištvo.

22.

Unija na podlagi prijav ulova iz točke 19 za vsako plovilo, ki je predhodno leto imelo dovoljenje za ribolov na liberijskem ribolovnem območju, sestavi končni obračun pristojbin, ki jih mora plovilo plačati za svojo letno ribolovno dejavnost v predhodnem koledarskem letu.

23.

Unija ta končni obračun pristojbin sočasno pošlje Liberiji in lastnikom plovil prek držav članic Unije pred 30. junijem tekočega leta.

24.

Liberija Unijo obvesti o prejemu obračuna in lahko od Unije zahteva kakršna koli pojasnila, ki se ji zdijo potrebna. V tem primeru se Unija posvetuje z nacionalnimi upravami držav zastave in svojimi znanstvenimi inštituti ter stori vse potrebno, da Liberiji zagotovi vse potrebne dodatne informacije. Kadar je primerno, se skliče posebna skupna znanstvena seja, da se preučijo podatki o ulovu in uporabljene metodologije za navzkrižno preverjanje informacij.

25.

Liberija lahko na podlagi dokumentarnih dokazil izpodbija končno letno prijavo ulova in končni obračun pristojbin v 30 koledarskih dneh po obvestilu iz točke 24. V primeru nestrinjanja se pogodbenici posvetujeta v skupnem odboru. Če Liberija v navedenem roku ne izrazi nasprotovanja, se šteje, da je končni obračun pristojbin sprejet.

ODDELEK 2

Iztovarjanje in pretovarjanje

Postopek iztovarjanja

1.

Poveljnik plovila Unije, ki želi iztovoriti ulov z liberijskega ribolovnega območja v liberijskem pristanišču, Liberijo najmanj 48 ur pred iztovarjanjem, dokler pomol Mesurado ne začne delovati, po tem pa najmanj 24 ur pred iztovarjanjem obvesti o:

(a)

imenu in mednarodnem radijskem klicnem znaku ribiškega plovila, s katerega bo potekalo iztovarjanje;

(b)

pristanišču iztovarjanja;

(c)

datumu in predvidenem času iztovarjanja;

(d)

količini (izraženi v kilogramih žive teže, ali če je potrebno, v številu rib) vsake vrste, ki se bo iztovorila (opredeljene s tričrkovno oznako organizacije FAO);

(e)

obliki izdelka.

2.

Iztovarjanje je treba izvesti na ribolovnem območju liberijskega pristanišča, ki ima za to dovoljenje.

3.

Za nespoštovanje določb v zvezi s postopkom iztovarjanja se uporabijo ustrezne kazni, ki jih določa liberijska zakonodaja.

Spodbujanje iztovarjanja

4.

Plovila Unije si prizadevajo, da bi lokalno industrijo oskrbovala s tunom po mednarodni tržni ceni. Do začetka delovanja pomola Mesurado v Liberiji se plovilom Unije, ki imajo dovoljenje za ribolov v skladu s pogoji iz tega protokola in iztovarjajo ulov tuna v določenem liberijskem pristanišču, dodeli finančna spodbuda v obliki znižanja pristojbine za 10 EUR na iztovorjeno tono prilova, če ulov prodajo liberijskemu ribiškemu podjetju za oskrbo liberijskega trga. Ta mehanizem se omeji na največ 50 % končnega prijavljenega ulova.

5.

Po začetku delovanja terminala Mesurado prejmejo plovila Unije finančno spodbudo v obliki delnega znižanja pristojbine za 10 EUR na iztovorjeno tono. Dodatno znižanje pristojbine za 10 EUR na iztovorjeno tono se dodeli v primeru prodaje lokalni industriji. Kar zadeva prilov, se dodeli posebno znižanje pristojbine za 25 EUR na iztovorjeno tono prilova, kadar se ulov proda lokalnemu trgu. Ta mehanizem se omeji na največ 50 % končnega prijavljenega ulova tuna.

Pretovarjanje

6.

Poveljnik plovila Unije, ki želi pretovoriti ulov z liberijskega ribolovnega območja v liberijskem pristanišču, Liberijo najmanj 48 ur pred pretovarjanjem, dokler pomol Mesurado ne začne delovati, po tem pa najmanj 24 ur pred pretovarjanjem obvesti o:

(a)

imenu in mednarodnem radijskem klicnem znaku ribiškega plovila dajalca;

(b)

imenu in mednarodnem radijskem klicnem znaku prejemnega ribiškega plovila;

(c)

pristanišču pretovarjanja;

(d)

datumu in predvidenem času pretovarjanja;

(e)

količini (izraženi v kilogramih žive teže, ali če je potrebno, v številu rib) vsake vrste, ki se bo pretovorila (opredeljene s tričrkovno oznako organizacije FAO);

(f)

obliki izdelka.

7.

Pretovarjanje se izvede v liberijskem pristanišču, ki ima za to dovoljenje, v navzočnosti liberijskih inšpektorjev. Da ne bi prihajalo do zamud, lahko poveljnik v izjemnih primerih, kadar navzočnost liberijskega inšpektorja ni mogoča, začne pretovarjanje po izteku roka za obveščanje v skladu s točko 6. Pretovarjanje na morju je prepovedano.

8.

Pretovarjanje se šteje za izstop z liberijskega ribolovnega območja, kot je opredeljeno v oddelku 3. Zato morajo plovila pristojnim organom predložiti prijave ulova najpozneje 24 ur po končanem pretovarjanju oziroma najmanj 6 ur pred odhodom plovila dajalca iz pristanišča, odvisno od tega, kaj se zgodi prej, pri čemer lastnik plovila navede, ali je predvideno nadaljevanje ribolova ali odhod z liberijskega ribolovnega območja. Za prejemno plovilo se uporabijo zahteve za poročanje v skladu z veljavno liberijsko zakonodajo.

ODDELEK 3

Nadzor in inšpekcijski pregledi

Vstop na območje in izstop z območja

1.

Liberija se o vsakem vstopu plovila Unije z dovoljenjem za ribolov na liberijsko ribolovno območje ali izstopu z njega obvesti šest ur pred vstopom ali izstopom.

2.

Ob obvestilu o vstopu ali izstopu plovilo Unije sporoči zlasti:

(i)

predvideni datum, čas in mesto vplutja oziroma izplutja;

(ii)

količino vsake vrste, opredeljene s tričrkovno oznako organizacije FAO, ki se hrani na krovu, izraženo v kilogramih žive teže, ali kadar je primerno, v številu rib;

(iii)

obliko izdelka.

3.

Obveščanje se po možnosti izvede po elektronski pošti, če to ni možno, pa po telefaksu ali radijski zvezi, in sicer na elektronski naslov, telefonsko številko ali frekvenco, ki jo Liberija sporoči v skladu z Dodatkom 7 k tej prilogi. Liberija prejem obvestila brez odlašanja potrdi s povratno elektronsko pošto. Liberija zadevna plovila in Unijo takoj obvesti o vsakršni spremembi elektronskega naslova, telefonske številke ali frekvence.

4.

Vsako plovilo Unije, ki je prestreženo pri opravljanju ribolovnih dejavnosti na liberijskem ribolovnem območju in ni vnaprej sporočilo svoje navzočnosti, se šteje za plovilo, ki ribolovne dejavnosti opravlja nezakonito.

Inšpekcijski pregled na morju

5.

Inšpekcijski pregled plovil Unije z dovoljenjem za ribolov, ki se opravi na morju na liberijskem ribolovnem območju, izvedejo liberijska plovila in inšpektorji, ki so izrecno pooblaščeni za nadzor nad ribištvom.

6.

Liberijski inšpektorji pred vkrcanjem plovilo Unije obvestijo o svoji odločitvi za izvedbo inšpekcijskega pregleda. Poveljnik plovila Unije dovoli in olajša vkrcanje in delo liberijskih inšpektorjev. Inšpekcijski pregled opravi največ pet inšpektorjev, ki se morajo pred inšpekcijskim pregledom identificirati in dokazati uradna pooblastila za izvedbo inšpekcijskega pregleda.

7.

Poveljnik takoj izpolni vsa razumna navodila pooblaščenih uradnikov ter olajša varno vkrcanje in inšpekcijski pregled plovila, orodja, opreme, evidenc, rib, ribjih proizvodov in dokumentov v zvezi s posadko.

8.

Poveljnik ali posadka plovila pooblaščenega uradnika ne smejo napasti, ga ovirati, se upirati njegovim zahtevam, zavlačevati ali zavrniti njegovega vkrcanja, ga ustrahovati ali se vmešavati v njegovo delo, ko opravlja svoje dolžnosti.

9.

Liberijski inšpektorji se zadržijo na krovu plovila Unije samo tako dolgo, da opravijo naloge, povezane z inšpekcijskim pregledom. Inšpekcijski pregled opravijo tako, da čim manj vplivajo na plovilo, njegovo ribolovno dejavnost in tovor.

10.

Liberija lahko Uniji dovoli, da pri inšpekcijskih pregledih sodeluje kot opazovalka.

11.

Liberijski inšpektorji po vsakem inšpekcijskem pregledu sestavijo poročilo o inšpekcijskem pregledu. Poveljnik plovila Unije ima pravico, da v poročilo o inšpekcijskem pregledu vnese svoje pripombe. Poročilo o inšpekcijskem pregledu podpišeta inšpektor, ki ga je sestavil, in poveljnik plovila Unije.

12.

Dejstvo, da poveljnik podpiše poročilo o inšpekcijskem pregledu, ne posega v pravico lastnika plovila do obrambe v postopku v zvezi s kršitvijo. Če poveljnik odkloni podpis tega dokumenta, pisno navede razloge za to, inšpektor pa pripiše zaznamek „odklonitev podpisa“. Liberijski inšpektorji pred izkrcanjem predložijo izvod poročila o inšpekcijskem pregledu poveljniku plovila Unije. Liberija pošlje Uniji izvod poročila o inšpekcijskem pregledu v osmih koledarskih dneh po inšpekcijskem pregledu.

Inšpekcijski pregled v pristanišču

13.

Inšpekcijski pregled v pristanišču ali sidrišču pristanišča, pri katerem se pregledajo plovila Unije z dovoljenjem za ribolov, ki iztovarjajo ulov z liberijskega ribolovnega območja v pristanišču v podregiji, ki jo za to sporazumno določita Unija in Liberija, izvedejo liberijska plovila in inšpektorji, ki so izrecno pooblaščeni za nadzor nad ribištvom na podlagi dovoljenja zadevne države pristanišča.

14.

Liberijski inšpektorji pred vkrcanjem plovilo Unije obvestijo o svoji odločitvi za izvedbo inšpekcijskega pregleda. Poveljnik plovila Unije dovoli in olajša vkrcanje in delo liberijskih inšpektorjev. Inšpekcijski pregled opravi največ pet inšpektorjev, ki se morajo pred inšpekcijskim pregledom identificirati in dokazati uradna pooblastila za izvedbo inšpekcijskega pregleda.

15.

Poveljnik takoj izpolni vsa razumna navodila pooblaščenih uradnikov ter olajša varno vkrcanje in inšpekcijski pregled plovila, orodja, opreme, evidenc, rib, ribjih proizvodov in dokumentov v zvezi s posadko.

16.

Poveljnik ali posadka plovila pooblaščenega uradnika ne smejo napasti, ga ovirati, se upirati njegovim zahtevam, zavlačevati ali zavrniti njegovega vkrcanja, ga ustrahovati ali se vmešavati v njegovo delo, ko opravlja svoje dolžnosti.

17.

Liberijski inšpektorji se zadržijo na krovu plovila Unije samo tako dolgo, da opravijo naloge, povezane z inšpekcijskim pregledom. Inšpekcijski pregled opravijo tako, da čim manj vplivajo na plovilo, njegovo ribolovno dejavnost in tovor.

18.

Liberija lahko Uniji dovoli, da pri inšpekcijskih pregledih sodeluje kot opazovalka.

19.

Liberijski inšpektorji po vsakem inšpekcijskem pregledu sestavijo poročilo o inšpekcijskem pregledu. Poveljnik plovila Unije ima pravico, da v poročilo o inšpekcijskem pregledu vnese svoje pripombe. Poročilo o inšpekcijskem pregledu podpišeta inšpektor, ki ga je sestavil, in poveljnik plovila Unije.

20.

Dejstvo, da poveljnik podpiše poročilo o inšpekcijskem pregledu, ne posega v pravico lastnika plovila do obrambe v postopku v zvezi s kršitvijo. Če poveljnik odkloni podpis tega dokumenta, pisno navede razloge za to, inšpektor pa pripiše zaznamek „odklonitev podpisa“. Liberijski inšpektorji pred izkrcanjem predložijo izvod poročila o inšpekcijskem pregledu poveljniku plovila Unije. Liberija pošlje Uniji izvod poročila o inšpekcijskem pregledu v osmih koledarskih dneh po inšpekcijskem pregledu.

Participativno spremljanje na področju boja proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu

21.

Poveljniki plovil Unije sporočijo navzočnost vseh plovil na liberijskem ribolovnem območju, ki opravljajo dejavnosti, ki bi lahko pomenile nezakoniti, neprijavljeni in zakonsko neurejeni ribolov, pri čemer v zvezi s tem opažanjem zberejo kar največ informacij, da se okrepi boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu. Poročila o opažanjih se nemudoma pošljejo enoti za spremljanje, nadzor in pregledovanje, nacionalnemu centru za spremljanje ribištva in liberijskemu ministrstvu za kmetijstvo ter pristojnemu organu države članice Unije plovila, ki je opazilo plovilo, ta pa poročilo takoj posreduje Uniji ali organu, ki ga ta določi.

22.

Liberija pošlje Uniji vsa svoja poročila o opažanjih v zvezi z ribiškimi plovili, ki na liberijskem ribolovnem območju opravljajo dejavnosti, ki bi lahko pomenile nezakoniti, neprijavljeni in zakonsko neurejeni ribolov.

ODDELEK 4

Satelitski sistem za spremljanje plovil (VMS)

Sporočila o položaju plovil – sistem VMS

1.

Med zadrževanjem na liberijskem ribolovnem območju morajo biti plovila Unije z dovoljenjem za ribolov vedno opremljena s sistemom za spremljanje prek satelita (Vessel Monitoring System – VMS), ki omogoča samodejno in stalno sporočanje položaja plovila vsaki dve uri centru za spremljanje ribištva (Fisheries Monitoring Center – FMC) države zastave plovila.

2.

Vsako sporočilo o položaju mora vsebovati:

(a)

identifikacijo plovila;

(b)

zadnji geografski položaj plovila (zemljepisna dolžina in širina) s toleranco, manjšo od 100 metrov, in 99-odstotnim intervalom zaupanja;

(c)

datum in čas zabeležbe položaja;

(d)

hitrost in smer plovila.

3.

Vsako sporočilo o položaju mora biti oblikovano v skladu s predlogo iz Dodatka 4 k tej prilogi.

4.

Prvi položaj, ki se zabeleži po vstopu na liberijsko ribolovno območje, se označi z oznako „ENT“. Vsak naslednji položaj se označi z oznako „POS“, razen prvega položaja po izstopu z liberijskega ribolovnega območja, ki se označi z oznako „EXI“.

5.

Center države zastave za spremljanje ribištva zagotovi samodejno obdelavo in po potrebi elektronski prenos sporočil o položaju. Sporočila o položaju se varno zabeležijo in hranijo tri leta.

Sporočanje položaja plovila ob motnjah delovanja sistema VMS

6.

Poveljnik zagotovi, da sistem VMS njegovega plovila vedno nemoteno deluje in da se sporočila o položaju pravilno prenašajo centru države zastave za spremljanje ribištva.

7.

V primeru motenj delovanja se sistem VMS plovila popravi ali zamenja v desetih dneh. Po navedenem roku plovilu ni več dovoljeno izvajati ribolovnih dejavnosti na liberijskem ribolovnem območju.

8.

Plovila, ki izvajajo ribolovne dejavnosti na liberijskem ribolovnem območju in imajo pokvarjen sistem VMS, morajo centru države zastave za spremljanje ribištva pošiljati sporočila o svojem položaju po elektronski pošti, radijski zvezi ali telefaksu najmanj vsake štiri ure, pri čemer morajo navesti vse zahtevane informacije.

Varno pošiljanje sporočil o položaju Liberiji

9.

Center države zastave za spremljanje ribištva samodejno pošilja sporočila o položaju zadevnih plovil centru Liberije za spremljanje ribištva. Center države zastave za spremljanje ribištva in liberijski center za spremljanje ribištva si izmenjata kontaktna elektronska naslova ter se nemudoma obvestita o vsakršni spremembi navedenih naslovov.

10.

Sporočila o položaju med centrom države zastave za spremljanje ribištva in liberijskim centrom za spremljanje ribištva se pošiljajo elektronsko s sistemom varnega komuniciranja.

11.

Liberijski center za spremljanje ribištva nemudoma obvesti center države zastave za spremljanje ribištva in Unijo o vsakršni prekinitvi sprejemanja zaporednih sporočil o položaju plovila z dovoljenjem za ribolov, če zadevno plovilo ni poslalo obvestila o izstopu z območja.

Motnje delovanja sistema komuniciranja

12.

Liberija zagotovi, da je njena elektronska oprema združljiva z opremo centra države zastave za spremljanje ribištva in nemudoma obvesti Unijo o kakršni koli motnji pri komuniciranju in sprejemanju sporočil o položaju, da se čim prej poišče tehnična rešitev. Vse morebitne spore obravnava skupni odbor.

13.

Šteje se, da je poveljnik odgovoren za vsakršno dokazano ravnanje s sistemom VMS plovila, ki je bilo storjeno z namenom povzročitve motenj delovanja sistema ali potvarjanja sporočil o položaju. Za vsako kršitev se naložijo kazni, ki jih določa veljavna liberijska zakonodaja.

Sprememba pogostosti pošiljanja sporočil o položaju

14.

Na podlagi dokumentarnih dokazil o kršitvi lahko Liberija od centra države zastave za spremljanje ribištva zahteva skrajšanje intervala pošiljanja sporočil o položaju plovila na trideset minut za določeno obdobje preiskave, pri čemer se kopija zahtevka pošlje Uniji. Liberija mora ta dokumentarna dokazila nemudoma poslati centru države zastave za spremljanje ribištva in Uniji. Center države zastave za spremljanje ribištva začne Liberiji takoj pošiljati sporočila o položaju v na novo določenih presledkih.

15.

Liberija nemudoma obvesti center države zastave za spremljanje ribištva in Unijo o izteku določenega obdobja preiskave, naknadno pa tudi o vseh morebitnih nadaljnjih ukrepih.

ODDELEK 5

Opazovalci

Opazovanje ribolovnih dejavnosti

1.

Ribolovne dejavnosti plovil z dovoljenjem za ribolov, ki se izvajajo v okviru Sporazuma, se opazujejo.

2.

Opazovanje se izvaja v skladu s priporočili, ki jih je sprejela komisija ICCAT.

3.

Do začetka delovanja novega regionalnega opazovalnega programa ICCAT se uporabijo naslednje določbe v zvezi z opazovalci.

Določena plovila in imenovani opazovalci

4.

Urad za nacionalno ribištvo določi plovila Unije, ki morajo vkrcati opazovalca, in najpozneje 15 koledarskih dni pred predvidenim datumom vkrcanja opazovalca imenuje opazovalca za posamezno plovilo. Plovila Unije na zahtevo liberijskih organov vkrcajo opazovalca, da se zagotovi 15-odstotna pokritost plovil z dovoljenjem za ribolov.

5.

Urad za nacionalno ribištvo sestavi seznam plovil, izbranih za vkrcanje opazovalca, in seznam imenovanih opazovalcev. Ta seznama se posodabljata. Takoj ko sta sestavljena in vsake tri mesece ob posodobitvi se posredujeta Uniji.

6.

Urad za nacionalno ribištvo ob izdaji dovoljenja za ribolov Unijo in lastnika plovila ali njegovega zastopnika obvesti o plovilih, izbranih za vkrcanje opazovalca, in imenovanih opazovalcih, ki bodo na krovu posameznega plovila. Lastnik plovila določi čas in pristanišče vkrcanja, pri čemer lahko določi pristanišče, ki ni v Liberiji. Urad za nacionalno ribištvo Unijo in lastnika plovila ali njegovega zastopnika takoj obvesti o kakršni koli spremembi izbora plovil in imenovanih opazovalcev.

7.

Urad za nacionalno ribištvo si prizadeva, da ne imenuje opazovalcev za plovila, ki že imajo opazovalca na krovu ali za katera je že bilo uradno določeno, da vkrcajo opazovalca v zadevni ribolovni sezoni v okviru dejavnosti na ribolovnih območjih, ki niso liberijsko ribolovno območje.

8.

Opazovalci so na krovu posameznega plovila eno ribolovno potovanje ali več kot eno ribolovno potovanje, če lastnik plovila to izrecno zahteva.

9.

Opazovalci se na krovu plovila zadržijo samo tako dolgo, da opravijo svoje naloge.

Pavšalni finančni prispevek

10.

Lastnik plovila ob plačilu letnega predplačila Liberiji nakaže tudi pavšalni znesek v višini 400 EUR na leto za vsako plovilo.

Plača opazovalca

11.

Plačo in socialne prispevke za opazovalca krije Liberija.

Pogoji vkrcanja

12.

Pogoji vkrcanja opazovalca, zlasti trajanje njegove navzočnosti na krovu, se določijo na podlagi dogovora med lastnikom plovila ali njegovim zastopnikom in uradom za nacionalno ribištvo.

13.

Opazovalci se na krovu obravnavajo kot častniki. Vendar se pri nastanitvi opazovalca na krovu upošteva tehnična struktura plovila.

14.

Lastnik plovila krije stroške nastanitve in hrane za opazovalca na krovu, vključno z dostopom do kopalnice in sanitarij, katerih kakovost mora biti vsaj enakovredna tisti, ki je na voljo častnikom na ribiškem plovilu.

15.

Poveljnik stori vse, kar je v njegovi moči, da zagotovi fizično varnost in dobro počutje opazovalca.

16.

Poveljnik zagotovi, da ima opazovalec dostop do vseh prostorov, opreme in orodij na krovu plovila, ki jih potrebuje za opravljanje svojih nalog, vključno s:

(i)

poveljniškim mostom ter komunikacijsko in navigacijsko opremo plovila;

(ii)

dokumenti in evidencami, vključno z vsemi ladijskimi dnevniki plovila, ki jih je treba imeti in voditi v skladu z liberijsko uredbo za ribištvo ali drugače za inšpekcijske preglede in kopiranje.

17.

Poveljnik opazovalcu vedno dovoli, da:

(i)

sprejema in pošilja sporočila ter komunicira s kopenskimi službami in drugimi plovili z uporabo komunikacijske opreme plovila;

(ii)

vzame vzorce ali cele primerke katere koli vrste rib, jih meri, odstrani s plovila in obdrži;

(iii)

shrani vzorce in cele primerke na plovilu, vključno z vzorci in celimi primerki, ki se hranijo v zamrzovalnih prostorih plovila;

(iv)

fotografira ribolovne dejavnosti, vključno z ribami, orodjem, opremo, dokumenti, kartami in evidencami, ter odnese s plovila fotografije ali film, ki jih je posnel ali uporabil na krovu plovila.

Obveznosti opazovalca

18.

Opazovalec med navzočnostjo na krovu:

(a)

stori vse potrebno za zagotovitev nemotenega poteka ribolovnih dejavnosti;

(b)

spoštuje lastnino in opremo na krovu;

(c)

spoštuje zaupnost vseh dokumentov, ki pripadajo plovilu.

Vkrcanje in izkrcanje opazovalca

19.

Lastnik plovila ali njegov zastopnik Liberiji deset koledarskih dni pred vkrcanjem sporoči datum, čas in pristanišče vkrcanja opazovalca. Če se opazovalec vkrca v tujini, stroške potovanja do pristanišča vkrcanja plača lastnik plovila.

20.

Če opazovalca v 12 urah po dogovorjenem datumu in času za vkrcanje ni v pristanišču vkrcanja, je lastnik plovila samodejno oproščen obveznosti vkrcanja opazovalca. Plovilo lahko zapusti pristanišče in začne opravljati ribolovne dejavnosti.

21.

Kadar se opazovalec ne izkrca v liberijskem pristanišču, lastnik plovila krije stroške čimprejšnje vrnitve opazovalca v Liberijo.

22.

Če plovila ni v dogovorjenem pristanišču ob dogovorjenem času za vkrcanje opazovalca, lastnik plovila plača stroške dnevne hranarine v višini 80 EUR za vsak dan, ko se opazovalec ne more vkrcati in mora čakati v pristanišču (nastanitev, hrana itd.).

23.

Če plovila ni in o tem ni predhodno obvestilo urada za nacionalno ribištvo in nacionalnega centra za spremljanje ribištva, lahko Liberija ustrezno ukrepa v skladu s svojo veljavno zakonodajo.

Naloge opazovalca

24.

Opazovalec opravlja naslednje naloge:

(a)

opazovanje ribolovnih dejavnosti plovila;

(b)

vrste, količine, velikosti in stanje ulovljenih rib;

(c)

uporabljene metode, območja ribolova in globine, v katerih se ribe lovijo;

(d)

vplive ribolovnih metod na ribe in okolje;

(e)

predelavo, prevoz, pretovarjanje, skladiščenje ali odstranjevanje vseh rib;

(f)

preverjanje položaja plovila med ribolovnimi dejavnostmi;

(g)

biološko vzorčenje v okviru znanstvenega programa;

(h)

beleženje uporabljenega ribolovnega orodja;

(i)

preverjanje podatkov o ulovu na liberijskem ribolovnem območju, ki so zapisani v ladijskem dnevniku;

(j)

preverjanje deleža prilova in ocenjevanje zavrženega ulova;

(k)

poročanje ugotovitev, vključno s količino ulova in prilova na krovu, po radijski zvezi, telefaksu ali elektronski pošti, in sicer vsaj enkrat tedensko, kadar plovilo opravlja ribolovne dejavnosti na liberijskem ribolovnem območju.

Poročilo opazovalca

25.

Opazovalec poveljniku plovila pred izkrcanjem predloži povzetek poročila o svojih ugotovitvah, vsebino poročila pa določi skupni odbor. Poveljnik plovila lahko doda pripombe k poročilu opazovalca. Poročilo podpišeta opazovalec in poveljnik. Poveljnik prejme izvod poročila opazovalca.

26.

Opazovalec pošlje svoje poročilo uradu za nacionalno ribištvo, ta pa pošlje kopijo poročila Uniji v 15 koledarskih dneh po izkrcanju opazovalca.

27.

Pristojni organi Liberije in Unije lahko uporabijo informacije iz poročila opazovalca za znanost in analizo skladnosti.

ODDELEK 6

Kršitve

Obravnava kršitev

1.

Vsaka kršitev plovila Unije z dovoljenjem za ribolov v skladu z določbami te priloge mora biti navedena v poročilu o kršitvi ali inšpekcijskem pregledu, ki ga sestavi pristojni liberijski organ. Obvestilo o kršitvi in ustreznih sankcijah, naloženih poveljniku ali ribiškemu podjetju, se pošlje neposredno lastniku plovila v skladu s postopkom, določenim v veljavni liberijski zakonodaji. Kopija obvestila se v 24 urah pošlje državi zastave plovila in Uniji.

2.

Dejstvo, da poveljnik podpiše poročilo o inšpekcijskem pregledu, ne posega v pravico lastnika plovila do obrambe v postopku v zvezi s kršitvijo. Poveljnik plovila med inšpekcijskim pregledom sodeluje.

Zadržanje plovila – informativni sestanek

3.

Kadar v zvezi s kršitvijo tako določa veljavna liberijska zakonodaja, se lahko od vsakega plovila Unije, ki krši predpise, zahteva, naj ustavi ribolovne dejavnosti in se, če je plovilo na morju, vrne v eno od liberijskih pristanišč.

4.

Liberija Unijo obvesti o vsakršnem zadržanju plovila Unije z dovoljenjem za ribolov v 24 urah. Navedenemu obvestilu se priložijo dokumentarna dokazila, ki utemeljujejo zadržanje plovila.

5.

Pred sprejetjem kakršnih koli ukrepov glede plovila, poveljnika, posadke ali tovora, razen ukrepov za zavarovanje dokazov, Liberija na zahtevo Unije v enem delovnem dnevu od uradnega obvestila o zadržanju plovila skliče informativni sestanek za pojasnitev dejstev, na podlagi katerih je bilo plovilo zadržano, in predstavitev morebitnih nadaljnjih ukrepov. Informativnega sestanka se lahko udeleži predstavnik države zastave plovila.

Kazni za kršitve – postopek poravnave

6.

Kazen za kršitev določi Liberija v skladu z določbami veljavne nacionalne zakonodaje.

7.

Če lastnik ladje glob ne sprejme in če kršitev ne vključuje kaznivega dejanja, liberijski organi in plovilo EU pred sprožitvijo sodnega postopka začnejo postopek poravnave za mirno rešitev spora. V navedenem postopku poravnave lahko sodelujeta predstavnika države zastave plovila in Unije. Postopek poravnave se konča najpozneje tri koledarske dni po obvestilu o zadržanju plovila.

Sodni postopek – bančna garancija

8.

Če postopek poravnave ni uspešen in se primer kršitve predloži pristojnemu sodišču, lastnik plovila, ki je kršilo predpise, položi bančno garancijo pri banki, ki jo izbere Liberija, pri čemer znesek garancije, ki ga določi Liberija, krije vse stroške, povezane z zadržanjem plovila, ocenjeno globo in morebitnim nadomestilom škode. Bančna garancija se zadrži do konca sodnega postopka.

9.

Bančna garancija se sprosti in vrne lastniku plovila takoj po izreku sodbe, in sicer:

(a)

v celoti, če ni izrečena nobena kazen;

(b)

v višini razlike, če kazen vključuje globo, ki je nižja od zneska bančne garancije.

10.

Liberija Unijo obvesti o izidu sodnega postopka v osmih koledarskih dneh po izreku sodbe.

Sprostitev plovila in posadke

11.

Plovilo s posadko lahko izpluje iz pristanišča takoj po plačilu kazni, ki je bila naložena na podlagi postopka poravnave, ali po pologu bančne garancije.

POGLAVJE V

VKRCANJE MORNARJEV

1.

Lastniki plovil za ribolov tuna s potegalko in plovil s parangalom zaposlujejo državljane afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP) ob upoštevanju naslednjih pogojev in omejitev:

flota plovil za ribolov tuna s potegalko: v obdobju lova na tuna na ribolovnem območju tretjih držav je vsaj 20 % vkrcanih mornarjev iz držav AKP,

flota plovil s parangalom: v obdobju lova na tuna na ribolovnem območju tretjih držav je vsaj 20 % vkrcanih mornarjev iz držav AKP.

2.

Lastniki plovil si prizadevajo, da na vsako plovilo vkrcajo tri kvalificirane liberijske mornarje. Lastniki plovil lahko izberejo mornarje, ki jih vkrcajo na svoja plovila, s seznama imen, ki ga Uniji predloži urad za nacionalno ribištvo.

3.

Za mornarje, vkrcane na plovila Unije, se v celoti uporablja Deklaracija Mednarodne organizacije dela (MOD) o temeljnih načelih in pravicah pri delu. To zadeva zlasti svobodo združevanja, učinkovito priznanje pravice delavcev do kolektivnih pogajanj in odpravo diskriminacije pri zaposlovanju in opravljanju poklica.

4.

Pogodbe o zaposlitvi mornarjev iz držav AKP sestavijo zastopniki lastnikov plovil in mornarji in/ali njihovi sindikati ali zastopniki. Vsak svoj izvod prejmejo podpisniki, urad za nacionalno ribištvo, pomorski organ Liberije (LiMA) in liberijsko ministrstvo za delo. Na podlagi teh pogodb so mornarji upravičeni do sistema socialnega varstva, ki jim pripada, vključno z življenjskim zavarovanjem za primer smrti ter zdravstvenim in nezgodnim zavarovanjem.

5.

Plače mornarjev iz držav AKP izplačujejo lastniki plovil. Višina plače se določi z dogovorom med lastniki plovil ali njihovimi zastopniki in mornarji ali njihovimi sindikati ali zastopniki pred izdajo dovoljenj za ribolov. Vendar plačilni pogoji mornarjev ne smejo biti slabši od tistih, ki se uporabljajo za posadke v njihovih državah, nikakor pa ne pod standardi MOD.

6.

Vsi mornarji, zaposleni na plovilih Unije, se dan pred predlaganim datumom vkrcanja zglasijo pri poveljniku plovila, ki jim je bilo določeno. Kadar mornarja ob dogovorjenem datumu in času za vkrcanje ni, je lastnik plovila samodejno oproščen obveznosti vkrcanja tega mornarja.

7.

Kadar se liberijski mornar ne izkrca v liberijskem pristanišču, lastnik plovila krije stroške čimprejšnje vrnitve mornarja v Liberijo.

8.

Če plovila ni v dogovorjenem pristanišču ob dogovorjenem času za vkrcanje liberijskega mornarja, lastnik plovila plača stroške dnevne hranarine v višini 80 EUR za vsak dan, ko se liberijski mornar ne more vkrcati in mora čakati v pristanišču (nastanitev, hrana itd.).

9.

Lastniki plovil vsako leto sporočijo informacije v zvezi z vkrcanimi mornarji. Te informacije vključujejo število mornarjev, ki so državljani:

(a)

Unije;

(b)

države AKP, pri čemer je treba državljane Liberije ločiti od državljanov drugih držav AKP, in

(c)

držav, ki niso države AKP ali članice Unije.


Dodatki k tej prilogi

Dodatek 1 –

Obrazec vloge za izdajo dovoljenja za ribolov

Dodatek 2 –

Tehnični dokument

Dodatek 3 –

Ribolovni ladijski dnevnik

Dodatek 4 –

Pošiljanje sporočil VMS Liberiji

Dodatek 5 –

Meje liberijskega ribolovnega območja

Dodatek 6 –

Smernice za upravljanje in uporabo elektronskega sistema sporočanja podatkov o ribolovnih dejavnostih (sistem ERS)

Dodatek 7 –

Kontaktni podatki liberijskih organov

Dodatek 8 –

Obrazec za prijavo ulova

Dodatek 1

SPORAZUM O RIBOLOVU MED LIBERIJO IN EVROPSKO UNIJO

OBRAZEC VLOGE ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA RIBOLOV

Image

Image


Dodatek 2

TEHNIČNI DOKUMENT

(1)   

Ribolovno območje:

Onstran 12 morskih milj od temeljne črte, razen območij, na katerih sta plovba in ribolov prepovedana v skladu z Dodatkom 5.

(2)   

Dovoljene kategorije:

 

Plovila za ribolov tuna z zaporno plavarico

 

Plovila s površinskim parangalom

(3)   

Prilov:

Upoštevanje priporočil ICCAT in FAO.

(4)   

Pristojbine in tonaža:

Pristojbina na tono ulova

Plovila za ribolov tuna s potegalko in plovila s površinskim parangalom:

1. leto: 55 EUR na tono

2. in 3. leto: 60 EUR na tono

4. leto: 65 EUR na tono

5. leto: 70 EUR na tono

Letno predplačilo (vključno z vsemi nacionalnimi in lokalnimi dajatvami, razen pristaniških taks in stroškov izvajanja storitev):

plovila za ribolov tuna s potegalko: 7 150 EUR na leto med trajanjem Protokola

plovila s površinskim parangalom: 2 200 EUR na leto med trajanjem Protokola

Število plovil z dovoljenjem za ribolov

 

28 plovil za ribolov tuna s potegalko

 

6 plovil s površinskim parangalom

(5)   

Drugo:

 

Pristojbina za dovoljenje za uporabo podpornega plovila: 3 000 EUR na leto za posamezno plovilo.

 

Opazovalci na 15 % plovil z dovoljenjem za ribolov.

 

Pavšalni finančni prispevek za opazovalce: 400 EUR na leto za posamezno plovilo.

 

Mornarji: 20 % vkrcanih mornarjev je iz držav AKP.


Dodatek 3

Image

Image


Dodatek 4

POŠILJANJE SPOROČIL VMS LIBERIJI

POROČILO O POLOŽAJU

Podatek

Oznaka

Obvezen ali neobvezen

Opombe

Začetek zapisa

SR

O

Podatek o sistemu – označuje začetek zapisa

Naslovnik

AD

O

Podatek o sporočilu – naslovnik: tričrkovna oznaka države (ISO-3166)

Pošiljatelj

FR

O

Podatek o sporočilu – pošiljatelj: tričrkovna oznaka države (ISO-3166)

Država zastave

FS

O

Podatek o sporočilu – država zastave: tričrkovna oznaka (ISO-3166)

Vrsta sporočila

TM

O

Podatek o sporočilu – vrsta sporočila (ENT, POS, EXI)

Radijski klicni znak (IRCS)

RC

O

Podatek o plovilu – mednarodni radijski klicni znak plovila (IRCS)

Interna referenčna številka pogodbenice

IR

N

Podatek o plovilu – enotna številka pogodbenice: tričrkovna oznaka (ISO-3166), ki ji sledi številka

Zunanja registrska številka

XR

O

Podatek o plovilu – številka na boku plovila (ISO 8859.1)

Zemljepisna širina

LT

O

Podatek o položaju plovila – položaj plovila v stopinjah in decimalnih stopinjah S/J SS,sss (WGS84)

Zemljepisna dolžina

LG

O

Podatek o položaju plovila – položaj plovila v stopinjah in decimalnih stopinjah V/Z SS,sss (WGS84)

Smer

CO

O

Smer plovila v obsegu 360°

Hitrost

SP

O

Hitrost plovila v desetinkah vozla

Datum

DA

O

Podatek o položaju plovila – datum zabeleženja položaja UTC (LLLLMMDD)

Čas

TI

O

Podatek o položaju plovila – čas zabeleženja položaja UTC (UUMM)

Konec zapisa

ER

O

Podatek o sistemu – označuje konec zapisa

O

=

obvezen podatek

N

=

neobvezen podatek

Vsak prenos podatkov je strukturiran na naslednji način:

(1)

Uporabljeni znaki morajo ustrezati standardu ISO 8859.1;

(2)

dvojna poševnica (//) in oznaka „SR“ označujeta začetek sporočila;

(3)

vsak podatek je opredeljen z oznako in ločen od drugih podatkov z dvojno poševnico (//);

(4)

enojna poševnica (/) ločuje oznako polja in podatek;

(5)

oznaka „ER“, ki ji sledi dvojna poševnica (//), označuje konec sporočila;

(6)

neobvezni podatki se vstavijo med začetek in konec sporočila.


Dodatek 5

MEJE LIBERIJSKEGA RIBOLOVNEGA OBMOČJA

KOORDINATE RIBOLOVNEGA OBMOČJA

Pristojni liberijski organi pristojnim službam Unije pred začetkom začasne uporabe Protokola sporočijo zemljepisne koordinate liberijske temeljne črte, liberijskega ribolovnega območja in območij, na katerih sta plovba in ribolov prepovedana. Liberijski organi se zavezujejo tudi, da bodo kakršne koli spremembe navedenih koordinat sporočili najmanj en mesec prej.


Dodatek 6

SMERNICE ZA UPRAVLJANJE IN UPORABO ELEKTRONSKEGA SISTEMA SPOROČANJA PODATKOV O RIBOLOVNIH DEJAVNOSTIH (SISTEM ERS)

Splošne določbe

(1)

Vsako plovilo Unije mora biti v času, ko opravlja dejavnosti na liberijskem ribolovnem območju, opremljeno z elektronskim sistemom (Electronic Reporting System, v nadaljnjem besedilu: sistem ERS), ki omogoča zapis in prenos podatkov v zvezi z ribolovnimi dejavnostmi plovila (v nadaljnjem besedilu: podatki ERS).

(2)

Plovilo Unije, ki ni opremljeno s sistemom ERS ali katerega sistem ERS ne deluje, ne sme vstopiti na liberijsko ribolovno območje, da bi tam opravljalo ribolovne dejavnosti.

(3)

Podatki ERS se sporočajo v skladu s postopki države zastave plovila, in sicer se najprej pošljejo centru države zastave za spremljanje ribištva, ki zagotovi, da so podatki samodejno na voljo liberijskemu centru za spremljanje ribištva.

(4)

Država zastave in Liberija zagotovita, da sta njuna centra za spremljanje ribištva opremljena z računalniško opremo in računalniškimi programi, potrebnimi za samodejen prenos podatkov ERS v formatu XML, in uporabljata postopek za shranjevanje, ki omogoča zapisovanje in shranjevanje podatkov ERS v računalniško berljivi obliki za obdobje najmanj treh let.

(5)

Vse spremembe ali posodobitve tega formata se označijo in datirajo ter začnejo delovati v šestih mesecih od uvedbe.

(6)

Za prenos podatkov ERS se uporabijo elektronska komunikacijska sredstva, imenovana DEH (Data Exchange Highway), ki jih v imenu Unije upravlja Evropska komisija.

(7)

Država zastave in Liberija imenujeta vsaka svojega korespondenta ERS, ki bo kontaktna oseba.

(a)

Korespondenti ERS se imenujejo za najmanj šest mesecev.

(b)

Centra države zastave in Liberije za spremljanje ribištva si sporočita kontaktne podatke svojih korespondentov ERS (ime, naslov, telefonska številka, telefaks, e-naslov) pred začetkom obratovanja sistema ERS.

(c)

Vsako spremembo kontaktnih podatkov korespondentov ERS je treba nemudoma sporočiti.

Priprava in sporočanje podatkov ERS

(8)

Plovilo Unije:

(a)

dnevno pošilja podatke ERS za vsak dan, ko se nahaja na liberijskem ribolovnem območju;

(b)

za vsako ribolovno dejavnost zabeleži količino vsake vrste, ki je bila ulovljena in nato zadržana na krovu (tako za ciljne vrste kot za prilov) ali zavržena;

(c)

za vsako vrsto, opredeljeno v dovoljenju za ribolov, ki ga je izdala Liberija, prijavi tudi neuspešen ulov;

(d)

vsako vrsto opredeli s tričrkovno oznako organizacije FAO;

(e)

količine izrazi v kilogramih žive teže, po potrebi pa tudi s številom posameznih rib;

(f)

v podatke ERS za vsako vrsto zabeleži pretovorjene in/ali iztovorjene količine;

(g)

v podatke ERS ob vsakem vplutju (sporočilo COE) na liberijsko ribolovno območje in izplutju (sporočilo COX) z njega zabeleži posebno sporočilo, v katerem se za vsako vrsto iz dovoljenja za ribolov, ki ga je izdala Liberija, navedejo količine rib na krovu ob vsakem vplutju oziroma izplutju;

(h)

podatke ERS najpozneje do 23.59 (UTC) dnevno pošlje centru države zastave za spremljanje ribištva v skladu s formatom iz točke 3.

(9)

Za pravilnost zapisanih in sporočenih podatkov ERS je odgovoren poveljnik.

(10)

Center države zastave za spremljanje ribištva podatke ERS samodejno in takoj pošlje liberijskemu centru za spremljanje ribištva.

(11)

Liberijski center za spremljanje ribištva potrdi prejem podatkov ERS s povratnim sporočilom in vse podatke ERS obravnava kot zaupne.

Okvara sistema ERS na krovu plovila ali nedelovanje prenosa podatkov ERS med plovilom in centrom države zastave za spremljanje ribištva

(12)

Država zastave nemudoma obvesti poveljnika ali lastnika plovila, ki pluje pod njeno zastavo, ali njegovega zastopnika o vsaki tehnični okvari sistema ERS, nameščenega na krovu plovila, ali o nedelovanju prenosa podatkov ERS med plovilom in centrom države zastave za spremljanje ribištva.

(13)

Država zastave Liberijo obvesti o odkriti okvari in sprejetih ukrepih za odpravo okvare.

(14)

V primeru okvare sistema ERS na krovu poveljnik in/ali lastnik zagotovi popravilo ali nadomestitev sistema ERS v desetih koledarskih dneh. Če plovilo v tem desetdnevnem obdobju pristane v pristanišču, lahko opravljanje ribolovnih dejavnosti na liberijskem ribolovnem območju nadaljuje šele, ko njegov sistem ERS v celoti deluje, razen če mu Liberija izda posebno dovoljenje.

(15)

Ribiško plovilo lahko po tehnični okvari sistema ERS pristanišče zapusti šele:

(a)

ko njegov sistem ERS ponovno deluje v skladu z zahtevami države zastave in Liberije ali

(b)

če mu to dovoli država zastave. V tem primeru država zastave Liberijo obvesti o svoji odločitvi pred izplutjem plovila.

(16)

Vsako plovilo Unije, ki opravlja dejavnosti na liberijskem ribolovnem območju z okvarjenim sistemom ERS, vsak dan najpozneje do 23.59 (UTC) centru države zastave za spremljanje ribištva sporoči vse podatke ERS s katerim koli drugim razpoložljivim sredstvom elektronskega sporočanja, dostopnim liberijskemu centru za spremljanje ribištva.

(17)

Podatke ERS, ki jih zaradi okvare iz točke 12 Liberiji ni bilo mogoče sporočiti prek sistema ERS, center države zastave za spremljanje ribištva centru Liberije za spremljanje ribištva sporoči v drugi sporazumno dogovorjeni elektronski obliki. To alternativno sporočanje se obravnava prednostno, saj običajno veljavnih rokov za posredovanje podatkov ne bo mogoče spoštovati.

(18)

Če liberijski center za spremljanje ribištva podatkov ERS od določenega plovila ne prejme tri dni zapored, lahko Liberija od plovila zahteva, naj se zaradi preiskave takoj napoti v pristanišče, ki ga določi Liberija.

Okvara v centrih za spremljanje ribištva – liberijski center za spremljanje ribištva ne prejme podatkov ERS

(19)

Kadar center za spremljanje ribištva ne prejme podatkov ERS, njegov korespondent ERS o tem takoj obvesti korespondenta ERS drugega centra za spremljanje ribištva in po potrebi sodeluje pri odpravi težave.

(20)

Center države zastave za spremljanje ribištva in liberijski center za spremljanje ribištva se pred začetkom delovanja sistema ERS dogovorita o alternativnih elektronskih komunikacijskih sredstvih, ki se bodo uporabila za prenos podatkov ERS v primeru okvare v centrih za spremljanje ribištva, in se nemudoma obvestita o vsakršni spremembi.

(21)

V primeru obvestila liberijskega centra za spremljanje ribištva, da ni prejel podatkov ERS, center države zastave za spremljanje ribištva ugotovi vzroke za težavo in sprejme ukrepe za njeno odpravo. Center države zastave za spremljanje ribištva v 24 urah od ugotovitve okvare obvesti liberijski center za spremljanje ribištva in Unijo o rezultatih sprejetih ukrepov.

(22)

Če je za odpravo težave potrebnih več kot 24 ur, center države zastave za spremljanje ribištva liberijskemu centru za spremljanje ribištva takoj sporoči manjkajoče podatke ERS z enim od alternativnih elektronskih komunikacijskih sredstev iz točke 20.

(23)

Liberija o tem obvesti svoje pristojne nadzorne službe, da liberijski center za spremljanje ribištva plovil Unije zaradi okvare v enem izmed centrov za spremljanje ribištva ne bi obravnaval kot plovil v prekršku zaradi nesporočanja podatkov ERS.

Vzdrževanje centra za spremljanje ribištva

(24)

O načrtovanih vzdrževalnih delih centra za spremljanje ribištva (program vzdrževanja), ki bi lahko vplivala na izmenjavo podatkov ERS, je treba drugi center za spremljanje ribištva obvestiti najmanj 72 ur prej ter po možnosti navesti datum in trajanje vzdrževanja. V primeru nenačrtovanega vzdrževanja se navedene informacije drugemu centru za spremljanje ribištva sporočijo takoj, ko je mogoče.

(25)

Med vzdrževanjem se lahko sporočanje podatkov ERS prekine, dokler sistem ne začne znova delovati. Zadevni podatki ERS se sporočijo takoj po koncu vzdrževalnih del.

(26)

Če vzdrževanje traja več kot 24 ur, se podatki ERS drugemu centru za spremljanje ribištva sporočijo z enim od alternativnih elektronskih komunikacijskih sredstev iz točke 20.

(27)

Liberija o tem obvesti svoje pristojne nadzorne službe, da liberijski center za spremljanje ribištva plovil Unije zaradi vzdrževanja enega izmed centrov za spremljanje ribištva ne bi obravnaval kot plovil v prekršku zaradi nesporočanja podatkov ERS.


Dodatek 7

KONTAKTNI PODATKI LIBERIJSKIH ORGANOV

1.

Ministrstvo za kmetijstvo:

Naslov: LIBSUCO Compound, LPRC Road, pri Somalia Drive, Gardnersville, Liberia

Poštni naslov: P.O. Box 10-9010, 1000 Monrovia 10, Liberia

2.

Organ za izdajanje dovoljenj za ribolov: Urad za nacionalno ribištvo

Naslov: UN Drive, nasproti LBDI, Freepoint Branch, Bushrod Island, Monrovia, Liberia

Poštni naslov: c/o Ministrstvo za kmetijstvo, P.O. Box 10-9010, 1000 Monrovia, Liberia

E-naslov: bnf@liberiafisheries.net; williamyboeh@gmail.com

Telefon: +231 770251983 / +231 888198006

3.

Center za spremljanje ribištva:

Naslov: Liberia Coast Guard Base, Bong Mines Bridge, Bushrod Island

E-naslov: fmc@liberiafisheries.net

Telefon: +231 880431581

4.

Obveščanje o vstopu in izstopu:

E-naslov: fmc@liberiafisheries.net


Dodatek 8

OBRAZEC ZA PRIJAVO ULOVA

Image


Top