Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2084

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2084 z dne 18. novembra 2015 o odobritvi aktivne snovi flupiradifuron v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (Besedilo velja za EGP)

OJ L 302, 19.11.2015, p. 89–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2084/oj

19.11.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 302/89


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2084

z dne 18. novembra 2015

o odobritvi aktivne snovi flupiradifuron v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1) ter zlasti člena 13(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 7(1) Uredbe (ES) št. 1107/2009 je Nizozemska 8. maja 2012 prejela zahtevek podjetja Bayer CropScience AG za odobritev aktivne snovi flupiradifuron.

(2)

V skladu s členom 9(3) navedene uredbe je Nizozemska kot država članica poročevalka 21. junija 2012 obvestila vložnika, druge države članice, Komisijo in Evropsko agencijo za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) o dopustnosti zahtevka.

(3)

Država članica poročevalka je 1. februarja 2014 Komisiji predložila osnutek poročila o oceni, pri čemer je en izvod poslala Agenciji, v katerem je ocenila, ali je verjetno, da bo aktivna snov izpolnila merila za odobritev iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1107/2009.

(4)

Agencija je izpolnila določbe člena 12(1) Uredbe (ES) št. 1107/2009. V skladu s členom 12(3) Uredbe (ES) št. 1107/2009 je zahtevala, da vložnik predloži dodatne informacije državam članicam, Komisiji in Agenciji. Država članica poročevalka je januarja 2015 Agenciji predložila oceno dodatnih informacij v obliki posodobljenega osnutka poročila o oceni.

(5)

Agencija je 4. februarja 2015 vložniku, državam članicam in Komisiji poslala svoj sklep o tem, ali se pričakuje, da bo aktivna snov flupiradifuron izpolnila merila za odobritev iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1107/2009 (2). Agencija je svoj sklep dala na voljo javnosti.

(6)

Komisija je 13. julija 2015 Stalnemu odboru za rastline, živali, hrano in krmo predložila poročilo o pregledu flupiradifurona in osnutek uredbe o odobritvi flupiradifurona.

(7)

Vložniku je bilo omogočeno, da predloži pripombe na poročilo o pregledu.

(8)

V zvezi z eno ali več reprezentativnimi rabami vsaj enega fitofarmacevtskega sredstva, ki vsebuje aktivno snov, zlasti v zvezi z rabami, ki so bile proučene in podrobno navedene v poročilu o pregledu, je bilo ugotovljeno, da so merila za odobritev iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1107/2009 izpolnjena. Navedena merila za odobritev se torej štejejo za izpolnjena. Zato je primerno, da se flupiradifuron odobri.

(9)

V skladu s členom 13(2) Uredbe (ES) št. 1107/2009 v povezavi s členom 6 Uredbe ter ob upoštevanju sedanjih znanstvenih in tehničnih dognanj pa je treba vključiti nekatere pogoje in omejitve. Zlasti je primerno zahtevati dodatne potrditvene informacije.

(10)

V skladu s členom 13(4) Uredbe (ES) št. 1107/2009 bi bilo treba ustrezno spremeniti Prilogo k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (3).

(11)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Odobritev aktivne snovi

Aktivna snov flupiradifuron, kot je opredeljena v Prilogi I, se odobri v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Spremembe Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. novembra 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(2)  EFSA Journal 2014, 12(12):3913. Na voljo na spletu: www.efsa.europa.eu.

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi (UL L 153, 11.6.2011, str. 1).


PRILOGA I

Splošno ime, identifikacijska številka

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Uveljavitev

Veljavnost registracije

Posebne določbe

flupiradifuron

št. CAS: 951659-40-8

št. CIPAC: 987

4-[(6-kloro-3-piridilmetil)(2,2-difluoroetil) amino]furan-2(5H)-on

≥ 960 g/kg

9. december 2015

9. december 2025

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu flupiradifurona, zlasti dodatkov I in II k poročilu.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito delavcev in izvajalcev,

tveganje za neciljne členonožce, vodne nevretenčarje in male rastlinojede sesalce,

zaščito podtalnice, kadar se snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami,

ostanke v živalskih matricah in kmetijskih rastlinah, ki sledijo v kolobarju.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Vložnik predloži potrditvene informacije o:

(1)

tehnični specifikaciji aktivne snovi, kot je bila proizvedena (na podlagi proizvodnje v komercialnem obsegu), vključno z relevantnostjo posameznih nečistoč;

(2)

skladnosti serij za ugotavljanje toksičnosti s potrjeno tehnično specifikacijo;

(3)

učinku postopkov čiščenja vode na naravo ostankov, prisotnih v površinski in podzemni vodi, kadar se površinska ali podzemna voda odvzema za pitno vodo.

Vložnik predloži Komisiji, državam članicam in Agenciji informacije, zahtevane v točkah (1) in (2), do 9. junija 2016, informacije, zahtevane v točki (3), pa v dveh letih po sprejetju smernic za oceno učinka postopkov čiščenja vode na naravo ostankov, prisotnih v površinski in podzemni vodi.


(1)  Več podrobnosti o aktivni snovi in njenih specifikacijah je v poročilu o pregledu.


PRILOGA II

V delu B Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se doda naslednji vnos:

 

Splošno ime, identifikacijska številka

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Uveljavitev

Veljavnost registracije

Posebne določbe

„91

flupiradifuron

št. CAS: 951659-40-8

št. CIPAC: 987

4-[(6-kloro-3-piridilmetil)(2,2-difluoroetil) amino]furan-2(5H)-on

≥ 960 g/kg

9. december 2015

9. december 2025

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu flupiradifurona, zlasti dodatkov I in II k poročilu.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito delavcev in izvajalcev,

tveganje za neciljne členonožce, vodne nevretenčarje in male rastlinojede sesalce,

zaščito podtalnice, kadar se snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami,

ostanke v živalskih matricah in kmetijskih rastlinah, ki sledijo v kolobarju.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Vložnik predloži potrditvene informacije o:

(1)

tehnični specifikaciji aktivne snovi, kot je bila proizvedena (na podlagi proizvodnje v komercialnem obsegu), vključno z relevantnostjo posameznih nečistoč;

(2)

skladnosti serij za ugotavljanje toksičnosti s potrjeno tehnično specifikacijo;

(3)

učinku postopkov čiščenja vode na naravo ostankov, prisotnih v površinski in podzemni vodi, kadar se površinska ali podzemna voda odvzema za pitno vodo.

Vložnik predloži Komisiji, državam članicam in Agenciji informacije, zahtevane v točkah (1) in (2), do 9. junija 2016, informacije, zahtevane v točki (3), pa v dveh letih po sprejetju smernic za oceno učinka postopkov čiščenja vode na naravo ostankov, prisotnih v površinski in podzemni vodi.“


(1)  Več podrobnosti o aktivni snovi in njenih specifikacijah je v poročilu o pregledu.


Top