Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2014

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2014 z dne 11. novembra 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s postopki in predlogami za predložitev podatkov nadzorniku skupine ter za izmenjavo podatkov med nadzornimi organi v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP)

OJ L 295, 12.11.2015, p. 11–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2014/oj

12.11.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 295/11


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2014

z dne 11. novembra 2015

o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s postopki in predlogami za predložitev podatkov nadzorniku skupine ter za izmenjavo podatkov med nadzornimi organi v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (1) ter zlasti člena 249(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Brez poseganja v druge oblike sodelovanja in izmenjave informacij, ki se lahko izvajajo dvostransko ali večstransko med nadzornimi organi, so postopki in predloge zlasti pomembni za olajšanje učinkovite in usklajene izmenjave informacij med nadzornimi organi v kolegiju nadzornikov, saj bi kolegij nadzornikov moral biti glavna platforma za izmenjavo informacij med nadzornimi organi skupine.

(2)

Navedeni postopki in predloge so namenjeni nadzornim organom v kolegiju nadzornikov, ki v okviru dogovora o usklajevanju odločajo o informacijah, ki so potrebne za dejavnosti kolegija nadzornikov, in načinih, na katere se izmenjujejo, v skladu s členom 357 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/35 (2).

(3)

Uspešen in učinkovit nadzor zahteva, da se pri izmenjavi informacij in sodelovanju med nadzornimi organi upoštevajo narava, velikost in kompleksnost skupine, dostopnost in vrsta informacij ter najnovejši in najbolj relevantni podatki.

(4)

Ta uredba temelji na osnutkih izvedbenih tehničnih standardov, ki jih je Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine predložil Komisiji.

(5)

Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine je o osnutkih izvedbenih tehničnih standardov, na katerih temelji ta uredba, opravil odprta javna posvetovanja, analiziral morebitne s tem povezane stroške in koristi ter zaprosil za mnenje interesno skupino za zavarovanja, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (3)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izmenjava informacij med nadzornimi organi v kolegiju nadzornikov

Nadzorni organi v kolegiju nadzornikov informacije izmenjujejo sistematično, in sicer vsaj enkrat na leto, po potrebi pa tudi priložnostno.

Člen 2

Rok za izmenjavo informacij

1.   Nadzorni organi v kolegiju nadzornikov se dogovorijo o roku za vsako sistematično ali priložnostno izmenjavo informacij.

2.   Odstopanja od dogovorjenih rokov se zadevnim nadzornim organom sporočijo vnaprej, skupaj z ustrezno utemeljitvijo.

Člen 3

Način izmenjave informacij

Nadzorni organi v kolegiju nadzornikov se dogovorijo o varni elektronski obliki izmenjave informacij ter o obliki podatkov, v kateri se izmenjujejo navedene informacije.

Člen 4

Valuta

Nadzorni organi znotraj kolegija nadzornikov pri izmenjavi informacij zneske navajajo v valuti, v kateri so bile informacije sporočene, razen če se nadzorni organi v kolegiju nadzornikov v okviru dogovora o usklajevanju, sklenjenega v skladu s členom 284(4) Direktive 2009/138/ES, ne dogovorijo drugače.

Člen 5

Jezik

Nadzorni organi si informacije izmenjujejo v jeziku, ki ga člani kolegija nadzornikov najpogosteje razumejo, razen če se nadzorni organi v kolegiju nadzornikov v okviru dogovora o usklajevanju, sklenjenega v skladu s členom 248(4) Direktive 2009/138/ES, ne dogovorijo drugače.

Člen 6

Pregled informacij, ki se izmenjujejo v kolegiju nadzornikov

Nadzornik skupine drugim nadzornim organom v kolegiju nadzornikov predloži pregled informacij, ki se morajo izmenjevati v skladu s členom 357 Delegirane uredbe (EU) 2015/35 tako, da uporabi predlogo v Prilogi I k tej uredbi.

Člen 7

Predložitev glavnih ugotovitev po postopku nadzornega pregleda

1.   Drugi nadzorni organi v kolegiju nadzornikov nadzorniku skupine predložijo glavne ugotovitve iz postopka nadzornega pregleda, opravljenega na ravni posameznega podjetja, v skladu s členom 357(2)(c) Delegirane uredbe (EU) 2015/35 tako, da uporabijo predlogo v Prilogi II k tej uredbi.

2.   Nadzornik skupine drugim nadzornim organom v kolegiju nadzornikov predloži glavne ugotovitve iz postopka nadzornega pregleda, opravljenega na ravni skupine, v skladu s točko (iii) člena 357(3)(a) Delegirane uredbe (EU) 2015/35 tako, da uporabi predlogo v Prilogi II k tej uredbi.

Člen 8

Sodelovanje in izmenjava informacij med nadzornimi organi izven kolegija nadzornikov

1.   Če nadzorni organ v kolegiju nadzornikov informacije, ki so pomembne za nadzor skupine, dvostransko ali večstransko deli z nekaterimi drugimi nadzornimi organi v kolegiju nadzornikov, mora te informacije v razumnem roku sporočiti nadzorniku skupine. Nadzornik skupine zagotovi, da se informacije sporočijo vsem drugim zadevnim nadzornim organom znotraj kolegija nadzornikov med ali pred naslednjim sestankom kolegija.

2.   Če nadzorni organ v kolegiju nadzornikov od tretje osebe prejme informacije, ki so pomembne za nadzor skupine, in te informacije deli z nekaterimi drugimi nadzornimi organi v kolegiju nadzornikov, o teh informacijah ob upoštevanju morebitnih omejitev v zvezi z zaupnostjo, ki jih naloži tretja oseba ali določa zakonodaja, v razumnem roku čim bolj izčrpno poroča nadzorniku skupine. Nadzornik skupine zagotovi, da se informacije sporočijo vsem drugim zadevnim nadzornim organom znotraj kolegija nadzornikov med ali pred naslednjim sestankom kolegija.

Člen 9

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. novembra 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 335, 17.12.2009, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/35 z dne 10. oktobra 2014 o dopolnitvi Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (UL L 12, 17.1.2015, str. 1).

(3)  Uredba (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/79/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 48).


PRILOGA I

Pregled informacij, ki se izmenjujejo v kolegiju nadzornikov

Vrsta informacij

Naziv podjetja

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju

Redno poročilo nadzorniku

Predloge za kvantitativno poročanje

Glavne ugotovitve postopka nadzornega pregleda

Drugi izbrani podatki

Udeleženo podjetje

Element

 

 

 

 

 

Pogostost

 

 

 

 

 

Rok

 

 

 

 

 

Hčerinsko podjetje

Element

 

 

 

 

 

Pogostost

 

 

 

 

 

Rok

 

 

 

 

 

Drugo povezano podjetje

Element

 

 

 

 

 

Pogostost

 

 

 

 

 

Rok

 

 

 

 

 

V pregledu so navedeni elementi informacij, ki se izmenjajo, vključno z relevantnimi deli opisnih poročil, ustreznimi predlogami za kvantitativno poročanje, glavnimi ugotovitvami po postopku nadzornega pregleda in drugimi izbranimi podatki ter roki in pogostostjo, kot je bilo dogovorjeno v kolegiju nadzornikov.


PRILOGA II

Predložitev glavnih ugotovitev po postopku nadzornega pregleda

Naziv posameznega podjetja ali skupine

 

Rezultat ocene tveganj in zadevnih načrtovanih nadzornih dejavnosti

Opis

 

Ugotovitve preverjanj/pregledov na kraju samem in dejavnosti izven njega

Opis

 

Zadevni nadzorni ukrepi

Opis

 

Glavne ugotovitve po postopku nadzornega pregleda vključujejo rezultat ocene tveganj, zadevne načrtovane nadzorne dejavnosti, ugotovitve preverjanj in pregledov na kraju samem ter dejavnosti izven njega in zadevne nadzorne ukrepe, ki so bili dogovorjeni v kolegiju nadzornikov.


Top