Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1952

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1952 z dne 29. oktobra 2015 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 511/2010 na uvoz žice iz molibdena, ki vsebuje najmanj 99,95 mas. % molibdena, s prečnim prerezom med 1,35 mm in 4,0 mm, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz žice iz molibdena, ki vsebuje najmanj 97 mas. % molibdena, s prečnim prerezom med 4,0 mm in 11,0 mm, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

OJ L 284, 30.10.2015, p. 100–108 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1952/oj

30.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 284/100


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1952

z dne 29. oktobra 2015

o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 511/2010 na uvoz žice iz molibdena, ki vsebuje najmanj 99,95 mas. % molibdena, s prečnim prerezom med 1,35 mm in 4,0 mm, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz žice iz molibdena, ki vsebuje najmanj 97 mas. % molibdena, s prečnim prerezom med 4,0 mm in 11,0 mm, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1), in zlasti člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

1.   POSTOPEK

1.1   Obstoječi ukrepi

(1)

V skladu s členom 5 Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 („osnovna uredba“) je Svet junija 2010 z Izvedbeno uredbo (EU) št. 511/2010 (2) („veljavni ukrepi“; „prvotna preiskava“) uvedel dokončno protidampinško dajatev v višini 64,3 % na uvoz žice iz molibdena, ki vsebuje najmanj 99,95 mas. % molibdena, s prečnim prerezom med 1,35 mm in 4,0 mm, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske („LRK“).

(2)

Po preiskavi proti izogibanju v skladu s členom 13 osnovne uredbe je Svet januarja 2012 z Izvedbeno uredbo (EU) št. 14/2012 (3) („prva preiskava proti izogibanju“) veljavne ukrepe razširil na uvoz enakega izdelka, dobavljenega iz Malezije, ne glede na to, ali je njegovo poreklo deklarirano v Maleziji ali ne.

(3)

Po drugi preiskavi proti izogibanju v skladu s členom 13 osnovne uredbe je Svet septembra 2013 z Izvedbeno uredbo (EU) št. 871/2013 (4) („druga preiskava proti izogibanju“) razširil veljavne ukrepe na uvoz žice iz molibdena, ki vsebuje 97 mas. % ali več, vendar manj kot 99,95 mas. % molibdena, s prečnim prerezom več kot 1,35 mm, vendar največ 4,0 mm, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske.

1.2   Zahtevek

(4)

Komisija je 26. januarja 2015 prejela zahtevek v skladu s členoma 13(3) in 14(5) osnovne uredbe, da razišče morebitno izogibanje veljavnim ukrepom in da uvede registracijo uvoza žice iz molibdena, ki vsebuje najmanj 97 mas. % molibdena, s prečnim prerezom med 4,0 mm in 11,0 mm, s poreklom iz LRK.

(5)

Zahtevek je vložila družba Plansee SE („vložnik“), proizvajalec Unije za nekatere žice iz molibdena.

1.3   Začetek

(6)

Po obvestilu državam članicam je Komisija ugotovila, da obstajajo zadostni dokazi prima facie za začetek preiskave v skladu s členoma 13(3) in 14(5) osnovne uredbe, zato se je odločila, da razišče morebitno izogibanje veljavnim ukrepom in uvede registracijo uvoza žice iz molibdena, ki vsebuje najmanj 97 mas. % molibdena, s prečnim prerezom med 4,0 mm in 11,0 mm, s poreklom iz LRK.

(7)

Preiskava se je začela z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/395 z dne 10. marca 2015 (5) („uredba o začetku preiskave“).

1.4   Preiskava

(8)

Komisija je o začetku preiskave uradno obvestila organe LRK, proizvajalce izvoznike v navedeni državi, uvoznike v Uniji, za katere je znano, da jih to zadeva, ter industrijo Unije.

(9)

Proizvajalcem izvoznikom iz LRK in znanim uvoznikom v Uniji so bili poslani obrazci zahtevka za izvzetje.

(10)

Zainteresirane strani so imele možnost, da v roku iz uredbe o začetku preiskave pisno izrazijo svoja stališča in zahtevajo zaslišanje. Vse strani so bile obveščene, da se lahko v primeru nesodelovanja uporabi člen 18 osnovne uredbe in posledično oblikujejo ugotovitve na podlagi razpoložljivih dejstev.

(11)

Eden od proizvajalcev izvoznikov iz LRK in uvoznik v Uniji, ki je z njim povezan, sta Komisiji predložila izpolnjen obrazec zahtevka za izvzetje, odobreno pa jima je bilo tudi zaslišanje.

(12)

Izpolnjen obrazec zahtevka za izvzetje sta Komisiji predložila tudi dva uvoznika. Le eden od njiju je v obdobju preiskave uvažal manjše količine žice iz molibdena (glej uvodno izjavo 15).

(13)

Zahtevek je predložil eden od trgovcev, odobreno pa mu je bilo tudi zaslišanje.

(14)

Komisija je izvedla preveritvene obiske v prostorih naslednjih družb:

(a)

proizvajalec izvoznik iz LRK:

Luoyang Hi-tech Metals Co., Ltd, West Lichun Road, Jianxi District, Luoyang, LRK,

(b)

z njim povezani uvoznik v Uniji:

CM Chemiemetall GmbH, Niels-Bohr-Str. 5, 06749 Bitterfeld, Nemčija,

(c)

proizvajalec Unije:

Plansee SE, Metallwerk Plansee Strasse 71, 6600 Reutte, Avstrija.

1.5   Obdobje preiskave in obdobje poročanja

(15)

Obdobje preiskave je trajalo od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2014. Za obdobje preiskave so bili zbrani podatki, da bi se med drugim opravila preiskava o tem, ali obstaja domnevna sprememba vzorca trgovanja po uvedbi ukrepov in njihovi razširitvi, sprva na Malezijo leta 2012 (glej uvodno izjavo 2) in nato na uvoz nekoliko spremenjenega izdelka leta 2013 (glej uvodno izjavo 3), ter ali obstajajo praksa, postopek ali dejavnost, za katere razen uvedbe dajatve ni zadostnega vzroka ali niso gospodarsko upravičeni.

(16)

Za obdobje poročanja od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2014 so bili zbrani podrobnejši podatki za preučitev, ali je uvoz oslabil popravljalne učinke veljavnih ukrepov v smislu cen in/ali količin, ter za preučitev, ali obstaja damping.

2.   REZULTATI PREISKAVE

2.1   Splošni premisleki

(17)

V skladu s členom 13(1) osnovne uredbe je bila ocena o morebitnem izogibanju pripravljena z zaporedno analizo naslednjega:

ali se je vzorec trgovanja med LRK, Malezijo in Unijo spremenil

ali je do te spremembe prišlo zaradi prakse, postopka ali dejavnosti, za katere razen uvedbe dajatve ni zadostnega vzroka ali niso gospodarsko upravičeni

ali so obstajali dokazi o škodi ali o tem, da so bili popravljalni učinki dajatve oslabljeni v smislu cen in/ali količin izdelka v preiskavi

ter ali so obstajali dokazi o dampingu v povezavi s predhodno določenimi normalnimi vrednostmi, po potrebi v skladu z določbami člena 2 osnovne uredbe.

2.2   Zadevni izdelek in izdelek v preiskavi

(18)

Izdelek, ki ga zadeva morebitno izogibanje, je izdelek, za katerega veljajo ukrepi iz uvodne izjave 1 zgoraj. Uvršča se pod oznako KN ex 8102 96 00. Kot je bilo ugotovljeno v prvotni preiskavi, se zadevni izdelek uporablja predvsem v avtomobilskem sektorju za prekrivanje delov motorja, ki so izpostavljeni močni obrabi, kot so batni obročki, sinhronski obroči ali elementi za prenos moči, s kovino s toplotnim pršenjem, da se poveča njihova odpornosti proti obrabi.

(19)

Izdelek v preiskavi je izdelek, opredeljen v členu 1 uredbe o začetku preiskave, in sicer je to i) žica iz molibdena, ki vsebuje najmanj 99,95 mas. % molibdena, ima prečni prerez med 4,0 mm in 11,0 mm ter se trenutno uvršča pod oznako KN ex 8102 96 00 (oznaka TARIC 8102960020), in ii) žica iz molibdena, ki vsebuje 97 mas. % molibdena ali več, vendar ne več kot 99,95 mas. %, ima prečni prerez med 4,0 mm in 11,0 mm ter se trenutno uvršča pod oznako KN ex 8102 96 00 (oznaka TARIC 8102960040). Izdelek v preiskavi ima poreklo v LRK in je znan tudi kot žica iz molibdena, ki vsebuje najmanj 97 mas. % molibdena, s prečnim prerezom med 4,0 mm in 11,0 mm.

2.3   Stopnja sodelovanja

(20)

Javila sta se samo eden od kitajskih proizvajalcev izvoznikov, tj. družba Luoyang Hi-tech Metals Co. Ltd („LHTM“), in z njim povezani uvoznik Unije Chemiemetall („CM“), ki sta predložila zahtevek za izvzetje iz kakršne koli morebitne razširitve veljavnih ukrepov. Tako družba LHTM kot tudi družba CM sta v celoti sodelovali v preiskavi. V obdobju poročanja je količina njunega uvoza predstavljala približno 55 % celotnega kitajskega uvoza v Unijo.

(21)

Približno 40 % celotnega kitajskega uvoza v Unijo je mogoče pripisati nesodelujočim proizvajalcem. Zlasti niso sodelovali kitajski proizvajalci izvozniki, ki so sodelovali v drugi preiskavi proti izogibanju, vendar niso bili izvzeti iz veljavnih ukrepov.

2.4   Sprememba vzorca trgovanja

(22)

Preglednica v nadaljevanju vsebuje podatke iz druge preiskave proti izogibanju, podatke iz zahtevka, podatke iz podatkovne zbirke Comext in podatke iz podatkovne zbirke, ustvarjene v skladu s členom 14(6) osnovne uredbe, ter informacije, pridobljene od družbe LHTM.

(23)

Ker je v preiskavi sodeloval samo eden od proizvajalcev izvoznikov, je bilo treba vse številke, povezane z občutljivimi podatki, indeksirati ali navesti v razponu zaradi zaupnosti podatkov.

(24)

V sporočeni skupni količini žic iz molibdena za pršenje je zajeto naslednje:

uvoz zadevnega izdelka,

uvoz izdelka, pri katerem je bilo ugotovljeno izogibanje v drugi preiskavi proti izogibanju,

uvoz izdelka v preiskavi.

Uvoz v Unijo (v tonah)

2010

2011

2012

2013

Obdobje poročanja = 2014

Celotni uvoz žic iz molibdena za pršenje (v tonah, indeksirano)

100

463

365

273

362

Celotni uvoz žic iz molibdena za pršenje (v %)

100

100

100

100

100

Zadevni izdelek, za katerega veljajo ukrepi

8

0

0

1

5

Uvoz izdelka, pri katerem je bilo ugotovljeno izogibanje v drugi preiskavi proti izogibanju

92

100

99

1

0

Izdelek v preiskavi

0

0

1

99

95

Od tega izdelek družbe LHTM v preiskavi

0

0

1

36

55

Od tega izdelek nesodelujočih proizvajalcev izvoznikov iz LRK v preiskavi

0

0

0

63

40

(25)

V skladu z ugotovitvami druge preiskave proti izogibanju se je uvoz zadevnega izdelka skorajda ustavil po uvedbi začasnih ukrepov iz prvotne preiskave (6) leta 2010. V letih 2011, 2012 in 2013 je bil uvoz zadevnega izdelka zanemarljiv, v obdobju poročanja (leto 2014) pa je predstavljal le okoli 5 % celotnega uvoza. V obdobju med letoma 2010 in 2012 ga je nadomestil uvoz izdelka, pri katerem je bilo ugotovljeno izogibanje v drugi preiskavi proti izogibanju. Od začetka druge preiskave proti izogibanju in z njo povezane registracije uvoza, uvedene z decembrom 2012 (7), se je uvoz izdelka, pri katerem je bilo ugotovljeno izogibanje, v letu 2013 in v obdobju poročanja skorajda ustavil.

(26)

Hkrati se je uvoz izdelka v preiskavi, ki je bil v predhodnih letih zanemarljiv ali ga sploh ni bilo, leta 2013 in v obdobju poročanja znatno povečal. Oktobra 2013, torej v obdobju preiskave, so italijanski carinski organi izdali zavezujoče tarifne informacije za razvrščanje žic iz molibdena s premerom 4,1 mm in 4,2 mm, ki vsebujejo majhen delež lantana (med 0,22 % in 0,28 %) in več kot 97 %, vendar manj kot 99,95 % molibdena. Nato so januarja 2014 nemški carinski organi izdali zavezujoče tarifne informacije za razvrščanje žic iz molibdena s premerom približno 4,1 mm, ki vsebujejo več kot 99,95 % molibdena. Te zavezujoče tarifne informacije potrjujejo prisotnost izdelka v preiskavi, tj. različic žice iz molibdena večje in manjše čistosti s premerom med 4,0 mm in 11,0 mm. Uvoz izdelka v preiskavi je predstavljal skoraj celoten uvoz žice iz molibdena za pršenje iz LRK v letu 2013 (približno 99 %) in v obdobju poročanja (približno 95 %).

(27)

Od leta 2013 dalje opazna prisotnost prej neobstoječega ali zanemarljivega uvoza izdelka v preiskavi, ki je očitno nadomestil uvoz izdelka, pri katerem je bilo ugotovljeno izogibanje v drugi preiskavi proti izogibanju, ter sočasna ustavitev uvoza zadevnega izdelka v obdobju preiskave predstavljata bistveno spremembo vzorca trgovanja, kot je določeno v členu 13(1) osnovne uredbe.

2.5   Obstoj praks izogibanja

(28)

Analizirane so bile dejavnosti sodelujočega proizvajalca izvoznika in z njim povezanega uvoznika. Sodelujoči proizvajalec izvoznik ne izvaža zadevnega izdelka, temveč žico iz molibdena, ki vsebuje najmanj 99,95 mas. % molibdena, s prečnim prerezom (premerom) med 4,0 mm in 11,0 mm. Ta izvoz se nato pošlje povezanemu uvozniku v Nemčiji. Izvoz tega izdelka trenutno ni predmet veljavnih protidampinških dajatev.

(29)

Nato povezani uvoznik uvoženo žico iz molibdena ponovno vleče, tako da se premer žice zmanjša na manj kot 4,0 mm, s čimer jo pravzaprav spremeni natanko v zadevni izdelek, ki je predmet veljavnih ukrepov. Povezani uvoznik izdelek proda končnim strankam v Uniji, zlasti avtomobilski industriji. Povezani uvoznik žico ponovno vleče z orodjem, ki ga je kupil od sodelujočega proizvajalca izvoznika. Pravzaprav je preiskava pokazala, da je bil postopek ponovnega vlečenja žice preprosto prenesen iz LRK v Nemčijo.

(30)

Povezani uvoznik je ponovno vlečenje izdelka začel opravljati konec leta 2012/v začetku leta 2013, torej takrat, ko se je pojavil uvoz izdelka v preiskavi (glej uvodne izjave 24 do 26 zgoraj). Tržna raziskava, ki je privedla do naložb v takšen postopek, je bila opravljena na zahtevo lastnika skupine, kateri pripadata sodelujoči proizvajalec izvoznik in z njim povezani uvoznik, in sicer leta 2010 po uvedbi začasnih ukrepov iz prvotne preiskave.

(31)

V preiskavi ni bila ugotovljena nobena razlika v postopku proizvodnje izdelka v preiskavi in zadevnega izdelka, razen dejstva, da se zadnji korak proizvodnje, tj. ponovno vlečenje žice za zmanjšanje premera na manj kot 4,0 mm, pri zadevnem izdelku opravi v LRK, pri izdelku v preiskavi pa v Nemčiji.

(32)

Preiskava je prav tako pokazala, da uporabniki v Uniji izdelka kot takega v preiskavi ne bi mogli uporabljati za prekrivanje s pršenjem, saj je premer izdelka prevelik, da bi se navedeni izdelek prilegal v obstoječe orodje za pršenje. Uporabi se lahko šele po ponovnem vlečenju za zmanjšanje premera, torej po preoblikovanju v zadevni izdelek, ki se tako prilega v orodje za pršenje in se lahko uporablja za svoj običajni namen, tj. prekrivanje s kovino s pršenjem (glej uvodno izjavo 18) zgoraj).

(33)

Poleg tega so stroški proizvodnje zadevnega izdelka in izdelka v preiskavi precej podobni. Vendar pa je postopek ponovnega vlečenja (več kot dvakrat) dražji, kadar se opravlja v Nemčiji namesto v LRK. Po drugi strani pa stroški postopka ponovnega vlečenja v Nemčiji znašajo približno 15–20 % veljavnih ukrepov. Zato je stroškovno ugodneje, da se postopek ponovnega vlečenja opravi v Nemčiji, kot da se plačajo dajatve. Glede na to, da je končni izdelek enak, se ta praksa šteje kot izogibanje dajatvi.

(34)

Med skupnim zaslišanjem sta družbi LHTM in CM v glavnem trdili, da je trenutna dejavnost uvažanja izdelka v preiskavi eden od ključnih korakov njunega poslovnega modela, ki sta ga razvili, da bi žico iz molibdena lahko dobavljali po konkurenčnih cenah. Družbi sta prav tako omenili, da je bil naložbeni načrt za povečanje proizvodne zmogljivosti preložen, saj je odvisen od izida te preiskave, ki bi lahko domnevno resno vplivala na njun poslovni model.

(35)

V zvezi z gospodarsko upravičenostjo uvoza izdelka v preiskavi in poznejšega preoblikovanja v zadevni izdelek s ponovnim vlečenjem, pri čemer je posledica izogibanje ukrepom, sta proizvajalec izvoznik in z njim povezani uvoznik trdila, da postopek ponovnega vlečenja omogoča nastanek novih delovnih mest v Uniji, da bodo nizkocenovni izdelki pripomogli k večji učinkovitosti industrije na koncu proizvodne verige in ohranjanju dejavnosti v Uniji ter da ima družba Plansee, proizvajalec Unije, prevelik vpliv na trgu Unije ter velik tržni delež, postopek ponovnega vlečenja pa bi lahko pripomogel k zmanjšanju prevladujočega položaja družbe Plansee.

(36)

Nobeden od teh razlogov ne utemeljuje uvoza izdelka v preiskavi ter poznejšega preoblikovanja v zadevni izdelek s ponovnim vlečenjem za druge namene, razen za namene izogibanja veljavni protidampinški dajatvi.

(37)

Kar zadeva zaposlovanje, je preiskava pokazala, da je postopek vlečenja zadnji korak v postopku proizvodnje in je v osnovi avtomatiziran. Delavci so potrebni za zamenjavo svežnjev žice, nadzor postopka ponovnega vlečenja in nadzor navijanja žice. Količina dela je zato zelo omejena. Število delovnih mest, ustvarjenih v Uniji za postopek ponovnega vlečenja, je v vsakem primeru prenizko, da bi ustrezno odpravilo pomisleke glede pomanjkanja delovnih mest na trgu Unije. Po drugi strani pa tudi ob predpostavki, da so bila s prenosom postopka ponovnega vlečenja v Unijo načrtno ustvarjena delovna mesta, teh ni mogoče gospodarsko upravičiti, saj so bila ustvarjena na račun izogibanja veljavnim ukrepom. Ta trditev se zato zavrne.

(38)

V zvezi s trditvijo o interesu uporabnikov, da uporabljajo cenejšo žico, preoblikovano s ponovnim vlečenjem v Uniji, in trditvijo o konkurenci na trgu Unije, je treba opozoriti, da se sedanja preiskava izvaja v skladu s členom 13 osnovne uredbe. Namen preiskave proti izogibanju je zagotoviti ustrezno zaščito veljavnih ukrepov, ki so bili uvedeni po ustreznih premislekih iz prvotne preiskave, ki so upoštevali različne interese, vključno z interesi uvoznikov in uporabnikov. Zato ponovno preiskovanje teh vidikov ne spada v obseg te preiskave proti izogibanju. Po drugi strani pa te trditve niso zadostni vzrok za navedeno prakso in je ne bi upravičile z gospodarskega vidika. Če je žica iz molibdena, ki se prodaja uporabnikom, cenejša po ponovnem vlečenju v Nemčiji, je to zato, ker se za uvoz izdelka v preiskavi ne obračunava protidampinška dajatev (glej uvodno izjavo 36 zgoraj). Te trditve se zato zavrnejo.

(39)

Zato se zaključi, da za uvoz izdelka v preiskavi in njegovo naknadno preoblikovanje s ponovnim vlečenjem v Uniji razen uvedbe veljavnih ukrepov ni zadostnega vzroka ali gospodarske upravičenosti. Postopek ponovnega vlečenja, ki ga opravlja povezani uvoznik, je bil posebej zasnovan in prenesen v prakso kot posledica uvedbe protidampinške dajatve.

(40)

Poleg tega je druga preiskava proti izogibanju pokazala, da je žica iz molibdena, ki vsebuje 97 mas. % ali več, vendar manj kot 99,95 mas. % molibdena ter delež lantana in drugih kemičnih elementov („dopirana žica iz molibdena“), s premerom več kot 1,35 mm, vendar največ 4,0 mm, zamenljiva z žicami iz molibdena večje čistosti, ki vsebujejo več kot 99,95 % molibdena, z enakim premerom, saj se po fizikalnih lastnostih bistveno ne razlikujejo ter so namenjene za isto uporabo, in sicer za prekrivanje s pršenjem (8).

(41)

Kot je obrazloženo v uvodni izjavi 26 zgoraj, je preiskava nadalje razkrila, da so v obdobju preiskave oktobra 2013 italijanski carinski organi izdali zavezujoče tarifne informacije za razvrščanje žic iz molibdena s premerom 4,1 mm in 4,2 mm, ki vsebujejo majhen delež lantana (med 0,22 % in 0,28 %) in več kot 97 %, vendar manj kot 99,95 % molibdena. Te zavezujoče tarifne informacije potrjujejo prisotnost dopirane žice iz molibdena s premerom med 4,0 mm in 11,0 mm.

(42)

Kot je pojasnjeno v uvodni izjavi 32 zgoraj, lahko orodje za pršenje deluje le z žico iz molibdena (tako z dopirano kot žico večje čistosti) s premerom med 1,35 mm in 4,0 mm. Iz tega sledi, da se tako kot žica iz molibdena, ki vsebuje več kot 99,95 % molibdena, s premerom med 4,0 mm in 11,0 mm, žica iz dopiranega molibdena s premerom med 4,0 mm in 11,0 mm lahko uporablja šele po ponovnem vlečenju, s čimer se zmanjša premer, tako da je večji od 1,35 mm, vendar ne večji od 4,0 mm.

(43)

Nobeden od drugih proizvajalcev izvoznikov, ki predstavljajo več kot 40 % celotnega uvoza izdelka v preiskavi iz leta 2014, se ni javil in sodeloval. Na podlagi tega in v skladu s členom 18(1) osnovne uredbe ugotovitve v zvezi z dejavnostmi drugih proizvajalcev izvoznikov temeljijo na razpoložljivih dejstvih. Razpoložljiva dejstva v zvezi z navedenim so naslednja: i) nobenih znakov ni bilo, da bi bila dopirana žica iz molibdena s premerom med 4,0 mm in 11,0 mm prisotna iz kakršnega koli posebnega razloga ali da ima kakršen koli poseben namen ali uporabo, ki se razlikujeta od namena ali uporabe žice iz molibdena s prečnim prerezom (premerom) med 4,0 mm in 11,0 mm, ki vsebuje najmanj 99,95 mas. % molibdena; ii) ravno nasprotno se na podlagi ugotovitev druge preiskave proti izogibanju (uvodna izjava 40 zgoraj) in ugotovitev te preiskave (uvodna izjava 42 zgoraj) domneva, da se dopirana žica iz molibdena s premerom med 4,0 mm in 11,0 mm lahko uporablja za prekrivanje s pršenjem šele po ponovnem vlečenju za zmanjšanje premera, ki je tako večji od 1,35 mm, vendar ne večji od 4,0 mm; iii) preiskava pri sodelujočem proizvajalcu izvozniku in z njim povezanem uvozniku potrjuje, da je ponovno vlečenje izdelka v preiskavi nujno za proizvodnjo zadevnega izdelka; iv) dejstvo je, da ponovno vlečenje, ki ga opravlja sodelujoči uvoznik in predstavlja približno 15–20 % veljavnih ukrepov (glej uvodno izjavo 33 zgoraj), lahko opravlja kateri koli gospodarski subjekt v Uniji s potrebnim orodjem.

(44)

Zato se na podlagi zgoraj navedenega ugotovi, da za prakso uvoza žice iz molibdena, ki vsebuje najmanj 97 mas. % molibdena, s prečnim prerezom med 4,0 mm in 11,0 mm, s poreklom iz LRK, ni tržnega razloga, prav tako za naknadno ponovno vlečenje te žice v Uniji razen za namene izogibanja veljavnim ukrepom ni zadostnega vzroka ali gospodarske upravičenosti.

(45)

Glede na ugotovitve v zvezi s sodelujočim proizvajalcem izvoznikom in glede na razpoložljiva dejstva v zvezi z nesodelujočimi proizvajalci izvozniki se sklene, da na ravni države obstaja praksa izogibanja v smislu člena 13(1) osnovne uredbe za celoten uvoz izdelka v preiskavi iz LRK. Ta praksa izogibanja vključuje rahlo spremembo zadevnega izdelka, da se ta lahko uvrsti pod carinske oznake, ki običajno niso predmet ukrepov, tj. izdelka v preiskavi, pod pogojem, da sprememba ne povzroči spremembe njegovih bistvenih značilnosti, kot je predvideno v drugem pododstavku člena 13(1) osnovne uredbe, in potrebo po preoblikovanju izdelka v preiskavi v zadevni izdelek s ponovnim vlečenjem v Uniji.

2.6   Slabitev popravljalnih učinkov dajatve v smislu cen in/ali količin podobnega izdelka

(46)

Kot je pojasnjeno v uvodni izjavi 26, je bilo povečanje uvoza izdelka v preiskavi z vidika količine precejšnje, saj je v letu 2013 in v obdobju poročanja uvoz tega izdelka predstavljal skoraj celoten uvoz žic iz molibdena za pršenje iz LRK.

(47)

Izvozna cena izdelka v preiskavi, ki je bila ustrezno prilagojena zaradi dodatnih stroškov preoblikovanja s ponovnim vlečenjem, je bila primerjana s stopnjo odprave škode, kot je bila ugotovljena v prvotni preiskavi.

(48)

Za sodelujočega proizvajalca izvoznika je bila izvozna cena določena na podlagi informacij, preverjenih med preiskavo. Za nesodelujoče proizvajalce izvoznike je bila izvozna cena določena na podlagi podatkov Eurostata po odbitku izvoza sodelujočega proizvajalca izvoznika. Določitev stopnje, v kateri so bili zajeti proizvodni stroški postopka ponovnega vlečenja, je temeljila na zbranih in preverjenih podatkih sodelujočega povezanega uvoznika.

(49)

Kot je bilo ugotovljeno zgoraj, primerjava stopnje odprave škode in izvozne cene tako sodelujočega proizvajalca izvoznika kot tudi nesodelujočih proizvajalcev izvoznikov kaže znatno nelojalno nižanje ciljnih cen.

(50)

Zato se šteje, da so bili popravljalni učinki veljavnih ukrepov oslabljeni tako v smislu količin kot tudi cen.

2.7   Dokazi o dampingu v zvezi z normalno vrednostjo, ki je bila predhodno določena za podobni izdelek

(51)

V skladu s členom 13(1) osnovne uredbe in za določitev, ali so bile izvozne cene izdelka v preiskavi dampinške, so bile določene izvozne cene tako sodelujočega proizvajalca izvoznika kot tudi nesodelujočih proizvajalcev izvoznikov, kot je opisano v uvodnih izjavah 47 in 48 zgoraj, ter primerjane z normalno vrednostjo, ugotovljeno v prvotni preiskavi.

(52)

Primerjava normalne vrednosti in izvozne cene je pokazala, da so tako sodelujoči proizvajalec izvoznik kot tudi nesodelujoči proizvajalci izvozniki v obdobju poročanja v Unijo uvažali izdelek v preiskavi po dampinških cenah.

3.   UKREPI

(53)

Glede na navedeno se ugotovi izogibanje dokončni protidampinški dajatvi, uvedeni na uvoz žic iz molibdena s poreklom iz LRK, in sicer z uvozom žice iz molibdena, ki vsebuje najmanj 97 mas. % molibdena, s prečnim prerezom med 4,0 mm in 11,0 mm, s poreklom iz LRK.

(54)

V skladu s prvim stavkom člena 13(1) osnovne uredbe bi morali biti obstoječi protidampinški ukrepi za uvoz zadevnega izdelka s poreklom iz LRK razširjeni na uvoz žice iz molibdena, ki vsebuje najmanj 97 mas. % molibdena, s prečnim prerezom med 4,0 mm in 11,0 mm, s poreklom iz LRK.

(55)

V skladu s členoma 13(3) in 14(5) osnovne uredbe, ki določata, da bi se morali kakršni koli razširjeni ukrepi uporabljati za uvoz, za katerega pri vstopu v Unijo velja registracija, uvedena z uredbo o začetku preiskave, bi bilo treba protidampinško dajatev pobirati za uvoz v Unijo tiste žice iz molibdena, ki vsebuje najmanj 97 mas. % molibdena, s prečnim prerezom med 4,0 mm in 11,0 mm, s poreklom iz LRK.

4.   ZAHTEVKI ZA IZVZETJE

(56)

Sodelujoči proizvajalec izvoznik iz LRK in z njim povezani uvoznik sta zahtevala izvzetje iz morebitnih razširjenih ukrepov v skladu s členom 13(4) osnovne uredbe in predložila obrazec zahtevka za izvzetje.

(57)

Kot je navedeno v uvodni izjavi 39, je bilo ugotovljeno, da sta proizvajalec izvoznik in z njim povezani uvoznik sodelovala pri izogibanju ukrepom. Zato tema družbama v skladu s členom 13(4) osnovne uredbe ni mogoče odobriti izvzetja.

5.   RAZKRITJE

(58)

Vse zainteresirane strani so bile obveščene o bistvenih dejstvih in premislekih, na podlagi katerih so bili oblikovani navedeni sklepi, ter bile pozvane, naj predložijo pripombe. Predložena ni bila nobena pripomba.

(59)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 15(1) osnovne uredbe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Dokončna protidampinška dajatev, uvedena z Izvedbeno uredbo (EU) št. 511/2010 na uvoz žice iz molibdena, ki vsebuje najmanj 99,95 mas. % molibdena, s prečnim prerezom med 1,35 mm in 4,0 mm, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, se razširi na uvoz žice iz molibdena, ki vsebuje najmanj 97 mas. % molibdena, s prečnim prerezom med 4,0 mm in 11,0 mm, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, trenutno uvrščene pod oznako KN ex 8102 96 00 (oznaki TARIC 8102960020 in 8102960040).

2.   Dajatev, razširjena z odstavkom 1 tega člena, se pobira za uvoz v Unijo žice iz molibdena, registrirane v skladu s členom 2 Izvedbene Uredbe (EU) 2015/395 ter členoma 13(3) in 14(5) Uredbe (ES) št. 1225/2009.

3.   Če ni določeno drugače, se uporabljajo veljavne določbe o carinskih dajatvah.

Člen 2

1.   Zahtevki za izvzetje iz dajatve, razširjene s členom 1, se predložijo v pisni obliki v enem od uradnih jezikov Evropske unije, podpiše pa jih oseba, pooblaščena za zastopanje družbe, ki je zaprosila za izvzetje. Zahtevek je treba poslati na naslov:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   Komisija lahko v skladu s členom 13(4) Uredbe (ES) št. 1225/2009 s sklepom odobri izvzetje iz dajatve, razširjene s členom 1 te uredbe, za uvoz družb, ki se ne izogibajo protidampinškim ukrepom, uvedenim z Izvedbeno uredbo (EU) št. 511/2010.

Člen 3

Carinskim organom se odredi, da ustavijo registracijo uvoza, ki je bila določena v skladu s členom 2 Uredbe (EU) 2015/395.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. oktobra 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 51.

(2)  Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 511/2010 z dne 14. junija 2010 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih žic iz molibdena s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (UL L 150, 16.6.2010, str. 17).

(3)  Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 14/2012 z dne 9. januarja 2012 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Izvedbeno uredbo (EU) št. 511/2010 o uvozu nekaterih žic iz molibdena s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz nekaterih žic iz molibdena, dobavljenih iz Malezije, ne glede na to, ali je njihovo poreklo deklarirano v Maleziji ali ne, ter o zaključku preiskave v zvezi z uvozom, dobavljenim iz Švice (UL L 8, 12.1.2012, str. 22).

(4)  Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 871/2013 z dne 2. septembra 2013 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Izvedbeno uredbo (EU) št. 511/2010 na uvoz žice iz molibdena, ki vsebuje najmanj 99,95 mas. % molibdena, s prečnim prerezom več kot 1,35 mm, vendar največ 4,0 mm, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz žice iz molibdena, ki vsebuje najmanj 97 mas. % molibdena, s prečnim prerezom več kot 1,35 mm, vendar največ 4,0 mm, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (UL L 243, 12.9.2013, str. 2).

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/395 z dne 10. marca 2015 o začetku preiskave glede možnega izogibanja protidampinškim ukrepom, uvedenim z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 511/2010 na uvoz nekaterih žic iz molibdena s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, z uvozom nekaterih nekoliko spremenjenih žic iz molibdena in o registraciji takšnega uvoza (UL L 66, 11.3.2015, str. 4).

(6)  Uredba Komisije (EU) št. 1247/2009 z dne 17. decembra 2009 o uvedbi začasne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih žic iz molibdena s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (UL L 336, 18.12.2009, str. 16).

(7)  Uredba Komisije (EU) št. 1236/2012 z dne 19. decembra 2012 o začetku preiskave glede možnega izogibanja protidampinškim ukrepom, uvedenim z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 511/2010 na uvoz nekaterih žic iz molibdena s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, z uvozom nekaterih nekoliko spremenjenih žic iz molibdena, ki vsebujejo 97 mas. % ali več, vendar manj kot 99,95 mas. % molibdena, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, in o registraciji takšnega uvoza (UL L 350, 20.12.2012, str. 51).

(8)  Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 871/2013 z dne 2. septembra 2013 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Izvedbeno uredbo (EU) št. 511/2010 na uvoz žice iz molibdena, ki vsebuje najmanj 99,95 mas. % molibdena, s prečnim prerezom več kot 1,35 mm, vendar največ 4,0 mm, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz žice iz molibdena, ki vsebuje najmanj 97 mas. % molibdena, s prečnim prerezom več kot 1,35 mm, vendar največ 4,0 mm, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (UL L 243, 12.9.2013, str. 2), uvodna izjava 36.


Top