Help Print this page 

Document 32015R1221

Title and reference
Uredba Komisije (EU) 2015/1221 z dne 24. julija 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (Besedilo velja za EGP)
  • In force
OJ L 197, 25.7.2015, p. 10–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1221/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

25.7.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 197/10


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1221

z dne 24. julija 2015

o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (1), zlasti člena 37(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Del 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 vsebuje seznama usklajenih razvrstitev in označitev nevarnih snovi. V tabeli 3.1 so navedene usklajene razvrstitve in označitve nevarnih snovi na podlagi meril iz delov 2 do 5 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1272/2008. V tabeli 3.2 so navedene usklajene razvrstitve in označitve nevarnih snovi na podlagi meril iz Priloge VI k Direktivi Sveta 67/548/EGS (2).

(2)

Predlogi za nove ali posodobljene usklajene razvrstitve in označitve nekaterih snovi so bili v skladu s členom 37 Uredbe (ES) št. 1272/2008 poslani Evropski agenciji za kemikalije (ECHA). Na podlagi mnenj o navedenih predlogih, ki jih je izdal Odbor za oceno tveganja (RAC) pri Evropski agenciji za kemikalije (ECHA), ter na podlagi pripomb zainteresiranih strani je primerno uvesti ali posodobiti usklajeno razvrščanje in označevanje nekaterih snovi s spremembo Priloge VI k navedeni uredbi.

(3)

V zvezi s snovjo dušikova kislina … % (številka ES: 231-714-2) so na voljo novi znanstveni podatki za razred nevarnosti „akutna strupenost“, ki kažejo, da razvrstitev v ta razred nevarnosti, kot je priporočeno v mnenju RAC, ki temelji na starejših podatkih, morda ni primerna. Zato ta razred nevarnosti ne bi smel biti vključen v Prilogo VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008, dokler RAC ne poda mnenja o novih informacijah, vse druge razrede iz prejšnjega mnenja RAC pa bi bilo treba vključiti.

(4)

V zvezi s snovjo fenol, dodecil-, razvejani (številka ES: 310-154-3) je RAC v postopku sprejemanja novega mnenja za posebne mejne koncentracije, ki se uporabljajo za razred nevarnosti „strupeno za razmnoževanje“. Zato ta razred nevarnosti ne bi smel biti vključen v Prilogo VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008, dokler se navedeno mnenje ne sprejme.

(5)

Skladnost z novimi usklajenimi razvrstitvami se ne bi smela zahtevati takoj, ker bo potrebno določeno obdobje, v katerem bodo lahko dobavitelji prilagodili označevanje in pakiranje snovi in zmesi novim razvrstitvam ter prodali obstoječe zaloge. Poleg tega bodo dobavitelji potrebovali določeno obdobje, da bodo začeli izpolnjevati obveznosti registracije, ki izhajajo iz novih usklajenih razvrstitev za snovi, razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje, kategorij 1A in 1B (tabela 3.1) ter kategorij 1 in 2 (tabela 3.2), ali kot zelo strupene za vodne organizme, ki lahko dolgoročno vplivajo na vodno okolje, zlasti tiste, ki so navedene v členu 23 Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta (3).

(6)

V skladu s prehodnimi določbami Uredbe (ES) št. 1272/2008, ki omogočajo zgodnejšo prostovoljno uporabo novih določb, bi moralo biti dobaviteljem omogočeno, da nove usklajene razvrstitve uporabijo že pred rokom za uskladitev ter prostovoljno ustrezno prilagodijo označevanje in pakiranje.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 133 Uredbe (ES) št. 1907/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Z odstopanjem od člena 3(2) se lahko usklajene razvrstitve iz Priloge III k tej uredbi uporabljajo pred datumom iz člena 3(2).

Člen 3

1.   Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Člen 1 se za snovi in zmesi uporablja od 1. januarja 2017.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. julija 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 353, 31.12.2008, str. 1.

(2)  Direktiva Sveta 67/548/EGS ( ) z dne 27. junija 1967 o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi (UL 196, 16.8.1967, str. 1).

(3)  Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta št. 76/769/EGS in direktiv Komisije št. 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).


PRILOGA

Del 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 se spremeni:

1.

Tabela 3.1 se spremeni:

(a)

vnosi pri indeksnih številkah 007-004-00-1, 015-003-00-2, 031-001-00-4, 050-008-00-3, 603-102-00-9, 603-197-00-7, 606-054-00-7, 607-197-00-8, 613-042-00-5, 613-057-00-7, 613-133-00-X, in 613-149-00-7 se nadomestijo z naslednjimi vnosi:

Indeks št.

Kemijsko ime

Št. EC

Št. CAS

Razvrstitev

Označitev

Posebne mejne koncentracije, M-faktorji

Opombe

Razred nevarnosti in oznaka(-e) kategorije

Oznaka(-e) stavka o nevarnosti

Piktogram, oznaka(-e) opozorilne besede

Oznaka(-e) stavka o nevarnosti

Dod. oznaka(-e) stavka o nevarnosti

007-004-00-1

dušikova kislina … %

231-714-2

7697-37-2

Ox. Liq. 2

Skin Corr. 1A

H272

H314

GHS03

GHS05

Dgr

H272

H314

EUH071

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 20 %

Skin Corr. 1B; H314: 5 % ≤ C < 20 %

Ox. Liq. 2; H272: C ≥ 99 %

Ox. Liq. 3; H272: 99 % > C ≥ 65 %

B

015-003-00-2

kalcijev fosfid; trikalcijev difosfid

215-142-0

1305-99-3

Water-react. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 1

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

H260

H300

H311

H330

H318

H400

GHS02

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H260

H300

H311

H330

H318

H400

EUH029

EUH032

M = 100

 

031-001-00-4

galijev arzenid

215-114-8

1303-00-0

Repr. 1B

Carc. 1B

STOT RE 1

H360F

H350

H372 (respiratorni in hematopoetski sistem)

GHS08

Dgr

H360F

H350

H372 (respiratorni in hematopoetski sistem)

 

 

 

050-008-00-3

tributilkositrove spojine, razen tistih, ki so navedene drugje v tej prilogi

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4*

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360FD

H301

H312

H372**

H315

H319

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H360FD

H301

H312

H372**

H315

H319

H410

 

*

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2; H373 0,25 % ≤ C < 1 %

Skin Irrit. 2; H315:C ≥ 1 %

Eye Irrit. 2; H319:C ≥ 1 %

M = 10

A

1

603-102-00-9

1,2-epoksibutan

203-438-2

106-88-7

Flam. Liq. 2

Carc. 2

Acute Tox. 4*

Acute Tox. 4*

Acute Tox. 4*

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H225

H351

H302

H312

H332

H335

H315

H319

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H225

H351

H302

H312

H332

H335

H315

H319

 

 

 

603-197-00-7

tebukonazol (ISO); 1-(4-klorofenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-ol

403-640-2

107534-96-3

Repr. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d***

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d***

H302

H410

 

M = 1

M = 10

 

606-054-00-7

izoksaflutol (ISO); 5-ciklopropil-1,2-oksazol-4-il α,α,α-trifluoro-2-mezil-p-tolil keton

141112-29-0

Repr. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d***

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H361d***

H410

 

M = 10

M = 100

 

607-197-00-8

nonanojska kislina

203-931-2

112-05-0

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 3

H315

H319

H412

GHS07

Wng

H315

H319

H412

 

 

 

613-042-00-5

imazalil (ISO); 1-[2-(aliloksi)-2-(2,4-diklorofenil)etil]-1H-imidazol

252-615-0

35554-44-0

Carc. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 1

H351

H301

H332

H318

H410

GHS08

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H351

H301

H332

H318

H410

 

M = 10

 

613-057-00-7

dodemorf (ISO); 4-ciklododecil-2,6-dimetilmorfolin

216-474-9

1593-77-7

Repr. 2

STOT RE 2

Skin Corr. 1C

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H373 (jetra)

H314

H317

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H361d

H373 (jetra)

H314

H317

H410

EUH071

M = 1

M = 1

 

613-133-00-X

etridiazol (ISO); 5-etoksi-3-triklorometil-1,2,4-tiadiazol

219-991-8

2593-15-9

Carc. 2

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

613-149-00-7

piridaben (ISO); 2-terc-butil-5-(4-terc-butilbenziltio)-4-kloropiridazin-3(2H)-on

405-700-3

96489-71-3

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H301

H410

 

M = 1 000

M = 1 000

 

(b)

naslednji vnosi se vstavijo v skladu z zaporedjem vnosov iz tabele 3.1:

Indeks št.

Kemijsko ime

Št. ES

Št. CAS

Razvrstitev

Označitev

Posebne mejne koncentracije, M-faktorji

Opombe

Razred nevarnosti in oznaka(-e) kategorije

Oznaka(-e) stavka o nevarnosti

Piktogram, oznaka(-e) opozorilne besede

Oznaka(-e) stavka o nevarnosti

Dod. oznaka(-e) stavka o nevarnosti

019-003-00-3

kalijev (E,E)-heksa-2,4-dienoat

246-376-1

24634-61-5

Eye Irrit. 2

H319

GSH07

Wng

H319

 

 

 

604-092-00-9

fenol, dodecil-, razvejan [1];

fenol, 2-dodecil-, razvejan;

fenol, 3-dodecil-, razvejan;

fenol, 4-dodecil-, razvejan;

fenol (tetrapropenil) derivati [2]

310-154-3 [1]

121158-58-5 [1]

74499-35-7 [2]

Skin Corr. 1C

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H410

 

M = 10

M = 10

 

606-148-00-8

karvon (ISO);

2-metil-5-(prop-1-en-2-il)cikloheks-2-en-1-on; [1]

d-karvon; (5S)-2-metil-5-(prop-1-en-2-il)cikloheks-2-en-1-on; [2]

l-karvon; (5R)-2-metil-5-(prop-1-en-2-il)cikloheks-2-en-1-on [3]

202-759-5 [1]

218-827-2 [2]

229-352-5 [3]

99-49-0 [1]

2244-16-8 [2]

6485-40-1 [3]

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

606-149-00-3

tembotrion (ISO); 2-{2-kloro-4-(metilsulfonil)-3-[(2,2,2-trifluoroetoksi)metil]benzoil}cikloheksan-1,3-dion

335104-84-2

Repr. 2

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H373 (oči, ledvice, jetra)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H373 (oči, ledvice, jetra)

H317

H410

 

M = 100

M = 10

 

607-707-00-9

fenoksaprop-P-etil (ISO); etil (2R)-2-{4-[(6-kloro-1,3-benzoksazol-2-il)oksi]fenoksi}propanoat

71283-80-2

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H373 (ledvice)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H373 (ledvice)

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

607-708-00-4

oktanojska kislina

204-677-5

124-07-2

Skin Corr. 1C

Aquatic Chronic 3

H314

H412

GHS05

Dgr

H314

H412

 

 

 

607-709-00-X

dekanojska kislina

206-376-4

334-48-5

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 3

H315

H319

H412

GHS07

Wng

H315

H319

H412

 

 

 

607-710-00-5

1,2-benzendikarboksilna kislina, diheksil ester, razvejan in linearen

271-093-5

68515-50-4

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

 

 

607-711-00-0

spirotetramat (ISO); (5s,8s)-3-(2,5-dimetilfenil)-8-metoksi-2-okso-1-azaspiro[4,5]dek-3-en-4-il etil karbonat

203313-25-1

Repr. 2

STOT SE 3

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361fd

H335

H319

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361fd

H335

H319

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

607-712-00-6

dodemorf acetat; 4-ciklododecil- 2,6-dimetilmorfolin-4-ijev acetat

250-778-2

31717-87-0

Repr. 2

STOT RE 2

Skin Corr. 1C

Skin Sens. 1 A

Aquatic Chronic 1

H361d

H373 (jetra)

H314

H317

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H361d

H373 (jetra)

H314

H317

H410

EUH071

M = 1

 

607-713-00-1

fenpiroksimat (ISO); terc-butil 4-[({(E)-[(1,3-dimetil-5-fenoksi-1H-pirazol-4-il)metilen]amino}oksi)metil]benzoat

134098-61-6

Acute Tox. 3

Acute Tox. 2

Skin Sens. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H330

H317

H400

H410

GHS06 GHS09

Dgr

H301

H330

H317

H410

 

M = 100

M = 1 000

 

607-714-00-7

triflusulfuron-metil; metil 2-({[4-(dimetilamino)-6-(2,2,2-trifluoroetoksi)-1,3,5-triazin-2-il]karbamoil}sulfamoil)-3-metilbenzoat

126535-15-7

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 100

M = 10

 

607-715-00-2

bifenazat (ISO); izopropil 2-(4-metoksibifenil-3-il)hidrazinkarboksilat

442-820-5

149877-41-8

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H373

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H373

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

613-319-00-0

imidazol

206-019-2

288-32-4

Repr. 1 B

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1C

H360D

H302

H314

GHS08

GHS07

GHS05

Dgr

H360D

H302

H314

 

 

 

613-320-00-6

lenacil (ISO); 3-cikloheksil-6,7-dihidro-1H-ciklopenta[d]pirimidin-2,4(3H,5H)-dion

218-499-0

2164-08-1

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 10

M = 10

 

616-213-00-2

mandipropamid (ISO); 2-(4-klorofenil)-N-{2-[3-metoksi-4-(prop-2-in-1-iloksi)fenil]etil}-2-(prop-2-in-1-iloksi)acetamid

374726-62-2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1

 

616-214-00-8

metosulam (ISO); N-(2,6-dikloro-3-metilfenil)-5,7-dimetoksi[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-sulfonamid

139528-85-1

Carc. 2

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H373 (oči, ledvice)

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H373 (oči, ledvice)

H410

 

M = 1 000

M = 100

 

616-215-00-3

dimetenamid-P (ISO); 2-kloro-N-(2,4-dimetil-3-tienil)-N-[(2S)-1-metoksipropan-2-il]acetamid

163515-14-8

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H410

 

M = 10

M = 10

 

616-216-00-9

flonikamid (ISO) N-(cianometil)-4-(trifluorometil)piridin-3-karboksamid

158062-67-0

Acute Tox. 4

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

616-217-00-4

sulfoksaflor (ISO); [metil(okso){1-[6-(trifluorometil)-3-piridil]etil}-λ6-sulfaniliden]cianamid

946578-00-3

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

M = 1

M = 1

 

2.

Tabela 3.2 se spremeni:

(a)

vnosi pri indeksnih številkah 007-004-00-1, 015-003-00-2, 031-001-00-4, 050-008-00-3, 603-102-00-9, 603-197-00-7, 606-054-00-7, 607-197-00-8, 613-042-00-5, 613-057-00-7, 613-133-00-X in 613-149-00-7 se nadomestijo z naslednjimi vnosi:

Indeks št.

Kemijsko ime

Št. ES

Št. CAS

Razvrstitev

Označitev

Mejne koncentracije

Opombe

007-004-00-1

dušikova kislina … %

231-714-2

7697-37-2

O; R8

C; R35

O; C

R: 8-35

S: (1/2-)26-28- 36/37/39-45-63

O; R8: C ≥ 65 %

C; R35 C ≥ 20 %

C; R34: 5 % ≤ C < 20 %

B

015-003-00-2

kalcijev fosfid; trikalcijev difosfid

215-142-0

1305-99-3

F; R15/29

T+; R26/28

Xn; R21

R32

Xi; R38-41

N; R50

F; T+; N

R: 15/29-21-26/28-32-38-41-50

S:(1/2-)26-28-30-36/37/39-43-45-60-61

N; R50: C ≥ 0,25 %

 

031-001-00-4

galijev arzenid

215-114-8

1303-00-0

Repr. Cat. 2; R60

Carc. Cat. 2; R45

T; R48/23

T

R: 45-48/23-60

S: 45-53

 

E

050-008-00-3

tributilkositrove spojine, razen tistih, ki so navedene drugje v tej prilogi

Repr. Cat. 2; R60-61

T; R25-48/23/25

Xn; R21

Xi; R36/38

N; R50-53

T; N

R: 21-25-36/38-48/23/25-50/53-60-61

S: 45-53-60-61

T; R25: C ≥ 2,5 %

Xn; R22 0,25 % ≤ C < 2,5 %

Xn: R21: C ≥ 1 %

T; R48/23/25: C ≥ 1 %

Xn; R48/20/22: 0,25 % ≤ C < 1 %

Xi; R36/38: C ≥ 1 %

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

A

1

603-102-00-9

1,2-epoksibutan

203-438-2

106-88-7

F; R11

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R20/21/22

Xi; R36/37/38

F; Xn

R: 11-20/21/22-36/37/38-40-

S: (2-)9-16-29-36/37-46

 

 

603-197-00-7

tebukonazol (ISO); 1-(4-klorofenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-ol

403-640-2

107534-96-3

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53-63

S: (2-)22-36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

606-054-00-7

izoksaflutol (ISO); 5-ciklopropil-1,2-oksazol-4-il α, α,α-trifluoro-2-mezil-p-tolil keton

141112-29-0

Repr. Cat. 3; R63

N; R50-53

Xn; N

R: 50/53-63

S: (2-)36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

607-197-00-8

nonanojska kislina

203-931-2

112-05-0

Xi; R36/38

N; R51-53

Xi; N

R: 3638-51/53

S: (2-)46-61

 

 

613-042-00-5

imazalil (ISO); 1-[2-(aliloksi)-2-(2,4-diklorofenil)etil]-1H-imidazol

252-615-0

35554-44-0

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R20/22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 20/22-40-41-51/53

S: (2-)26-36/37/39-46-61

 

 

613-057-00-7

dodemorf (ISO); 4-ciklododecil-2,6-dimetilmorfolin

216-474-9

1593-77-7

Repr. Cat. 3; R63

C; R34

R43

N; R50-53

C; N

R: 34-43-50/53-63

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61

C; R34: C ≥ 10 %

Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 10 %

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

613-133-00-X

etridiazol (ISO); 5-etoksi-3-triklorometil-1,2,4-tiadiazol

219-991-8

2593-15-9

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-40-43-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

613-149-00-7

piridaben (ISO); 2-terc-butil-5-(4-terc-butilbenziltio)-4-kloropiridazin-3(2H)-on

405-700-3

96489-71-3

T; R23/25

N; R50-53

T; N

R: 23/25-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

N; R50-53: C ≥ 0,025 %

N; R51-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

R52-53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %

 

(b)

naslednji vnosi se vstavijo v skladu z zaporedjem vnosov iz tabele 3.2:

Indeks št.

Kemijsko ime

Št. ES

Št. CAS

Razvrstitev

Označitev

Mejne koncentracije

Opombe

019-003-00-3

kalijev (E,E)-heksa-2,4-dienoat

246-376-1

24634-61-5

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)25-46

 

 

604-092-00-9

fenol, dodecil-, razvejan [1];

fenol, 2-dodecil-, razvejan;

fenol, 3-dodecil-, razvejan;

fenol, 4-dodecil-, razvejan;

fenol (tetrapropenil) derivati [2]

310-154-3 [1]–[2]

121158-58-5 [1]

74499-35-7 [2]

C; R34

N; R50-53

C; N

R: 34-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

606-148-00-8

karvon (ISO);

2-metil-5-(prop-1-en-2-il)cikloheks-2-en-1-on; [1]

d-karvon; (5S)-2-metil-5-(prop-1-en-2-il)cikloheks-2-en-1-on; [2]

l-karvon; (5R)-2-metil-5-(prop-1-en-2-il)cikloheks-2-en-1-on [3]

202-759-5 [1]

218-827-2 [2]

229-352-5 [3]

99-49-0 [1]

2244-16-8 [2]

6485-40-1 [3]

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

606-149-00-3

tembotrion (ISO); 2-{2-kloro-4-(metilsulfonil)-3-[(2,2,2-trifluoroetoksi)metil]benzoil}cikloheksan-1,3-dion

 

335104-84-2

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R48/22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 43-48/22-50/53-63

S: (2-)36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

 

607-707-00-9

fenoksaprop-P-etil (ISO); etil (2R)-2-{4-[(6-kloro-1,3-benzoksazol-2-il)oksi]fenoksi}propanoat

71283-80-2

Xn; R48/22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 43-48/22-50/53

S: (2-)24-37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

607-708-00-4

oktanojska kislina

204-677-5

124-07-2

C; R34

N; R51-53

C; N

R: 34-51/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

607-709-00-X

dekanojska kislina

206-376-4

334-48-5

Xi; R36/38

N; R51-53

Xi; N

R: 36/38-51/53

S: (2-)25-46-61

 

 

607-710-00-5

1,2-benzendikarboksilna kislina, diheksil ester, razvejan in linearen

271-093-5

68515-50-4

Repr. Cat. 2; R60-61

T

R: 60-61

S: 53-45

 

 

607-711-00-0

spirotetramat (ISO); (5s,8s)-3-(2,5-dimetilfenil)-8-metoksi-2-okso-1-azaspiro[4,5]dek-3-en-4-il etil karbonat

203313-25-1

Repr. Cat. 3; R62-63

Xi; R36/37

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 36/37-43-50/53-62-63

S: (2-)36/37-60-61

Xi; R43: C ≥ 0,1 %

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

607-712-00-6

dodemorf acetat; 4-ciklododecil-2,6-dimetilmorfolin-4-ijev acetat

250-778-2

31717-87-0

Repr. Cat. 3; R63

C; R34

R43

N; R51-53

C; N

R: 34-43-51/53-63

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61

C; R34: C ≥ 10 %

Xi: R36/37/38: 5 % ≤ C < 10 %

 

607-713-00-1

fenpiroksimat (ISO); terc-butil 4-[({(E)-[(1,3-dimetil-5-fenoksi-1H-pirazol-4-il)metilen]amino}oksi)metil]benzoat

134098-61-6

T+; R26

Xn; R22

R43

N; R50-53

T+; N

R: 22-26-43-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61-63

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

 

607-714-00-7

triflusulfuron-metil; metil 2-({[4-(dimetilamino)-6-(2,2,2-trifluoroetoksi)-1,3,5-triazin-2-il]karbamoil}sulfamoil)-3-metilbenzoat

126535-15-7

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

 

607-715-00-2

bifenazat (ISO); izopropil 2-(4-metoksibifenil-3-il)hidrazinkarboksilat

442-820-5

149877-41-8

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

613-319-00-0

imidazol

206-019-2

288-32-4

Repr. Cat 2; R61

Xn; R22

C; R34

T; C

R: 22-34-61

S: 53-45

 

 

613-320-00-6

lenacil (ISO); 3-cikloheksil-6,7-dihidro-1H-ciklopenta[d]pirimidin-2,4(3H,5H)-dion

218-499-0

2164-08-1

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

616-213-00-2

mandipropamid (ISO); 2-(4-klorofenil)-N-{2-[3-metoksi-4-(prop-2-in-1-iloksi)fenil]etil}-2-(prop-2-in-1-iloksi)acetamid

374726-62-2

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

616-214-00-8

metosulam (ISO); N-(2,6-dikloro-3-metilfenil)-5,7-dimetoksi[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-sulfonamid

139528-85-1

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 40-48/22-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 0,025 %

N; R51-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

R52/53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %

 

616-215-00-3

dimetenamid-P (ISO); 2-kloro-N-(2,4-dimetil-3-tienil)-N-[(2S)-1-metoksipropan-2-il]acetamid

163515-14-8

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

616-216-00-9

flonikamid (ISO) N-(cianometil)-4-(trifluorometil)piridin-3-karboksamid

158062-67-0

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)46

 

 

616-217-00-4

sulfoksaflor (ISO); [metil(okso){1-[6-(trifluorometil)-3-piridil]etil}-λ6-sulfaniliden]cianamid

946578-00-3

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 


Top