Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1108

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1108 z dne 8. julija 2015 o odobritvi osnovne snovi kis v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (Besedilo velja za EGP)

OJ L 181, 9.7.2015, p. 75–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1108/oj

9.7.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 181/75


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1108

z dne 8. julija 2015

o odobritvi osnovne snovi kis v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1) ter zlasti člena 23(5) v povezavi s členom 13(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 23(3) Uredbe (ES) št. 1107/2009 je Komisija 24. aprila 2013 prejela zahtevek inštituta Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB) za odobritev kisa kot osnovne snovi. Dne 17. marca 2014 je od mesta Pariz (Francija) prejela zahtevek za razširitev uporab, predvidenih v zahtevku za odobritev kisa kot osnovne snovi. Navedenima zahtevkoma so bili priloženi podatki, ki se zahtevajo v skladu z drugim pododstavkom člena 23(3).

(2)

Komisija je Evropsko agencijo za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) zaprosila za znanstveno pomoč. Agencija je 12. avgusta 2014 Komisiji predložila tehnično poročilo o zadevni snovi (2). Komisija je 27. januarja 2015 Stalnemu odboru za rastline, živali, hrano in krmo predložila poročilo o pregledu (3) in osnutek te uredbe ter za sejo navedenega odbora 29. maja 2015 pripravila končni različici navedenih dokumentov.

(3)

Iz dokumentacije, ki jo je predložil vlagatelj, je razvidno, da kis izpolnjuje merila za živila, kot so opredeljena v členu 2 Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (4). Čeprav se običajno ne uporablja za fitofarmacevtske namene, je lahko v sredstvu, ki vsebuje navedeno snov in vodo, koristen v fitofarmaciji. Kisa ne bi smeli zamenjevati z aktivno snovjo ocetna kislina, ki je bila vključena v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS (5) z Direktivo Komisije 2008/127/ES (6), kot je pojasnjeno v razlagalnem sporočilu Komisije (7) o imenih, pod katerimi se prodajajo živila. Zato je treba kis obravnavati kot osnovno snov.

(4)

Opravljeni pregledi so pokazali, da se lahko pričakuje, da kis na splošno izpolnjuje zahteve iz člena 23 Uredbe (ES) št. 1107/2009, zlasti v zvezi z uporabami, ki so bile proučene in podrobno navedene v poročilu Komisije o pregledu. Zato je kis primerno odobriti kot osnovno snov.

(5)

V skladu s členom 13(2) Uredbe (ES) št. 1107/2009 v povezavi s členom 6 Uredbe ter ob upoštevanju sedanjih znanstvenih in tehničnih dognanj pa je treba vključiti nekatere pogoje za odobritev, ki so podrobno opredeljeni v Prilogi I k tej uredbi.

(6)

V skladu s členom 13(4) Uredbe (ES) št. 1107/2009 bi bilo treba ustrezno spremeniti Prilogo k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (8).

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Odobritev osnovne snovi

Snov kis, kot je opredeljena v Prilogi I, se odobri kot osnovna snov v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Spremembe Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011

Del C Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. julija 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(2)  Rezultat posvetovanja z državami članicami in Agencijo o uporabi osnovne snovi kis in sklepi Agencije o obravnavanih posameznih točkah. Povezana objava EFSA 2014:EN-641, 37 str.

(3)  http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=homepage.

(4)  Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1).

(5)  Direktiva Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 230, 19.8.1991, str. 1).

(6)  Direktiva Komisije 2008/127/ES z dne 18. decembra 2008 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve nekaterih aktivnih snovi (UL L 344, 20.12.2008, str. 89).

(7)  UL C 270, 15.10.1991, str. 2.

(8)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi (UL L 153, 11.6.2011, str. 1).


PRILOGA I

Splošno ime, identifikacijska številka

Ime po IUPAC

Čistost  (1)

Uveljavitev

Posebne določbe

kis

št. CAS 90132-02-8

ni na voljo

Kategorija živil, ki vsebuje največ 10 % ocetne kisline.

1. julij 2015

Registrira se lahko samo kot osnovna snov za uporabo kot fungicid in baktericid.

Kis se uporablja v skladu s posebnimi pogoji, ki so vključeni v ugotovitve iz poročila o pregledu kisa (SANCO/12896/2014), zlasti iz dodatkov I in II k poročilu.


(1)  Več podrobnosti o identiteti, specifikaciji in načinu uporabe osnovne snovi je na voljo v poročilu o pregledu.


PRILOGA II

V delu C Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se doda naslednji vnos:

Št.

Splošno ime, identifikacijska številka

Ime po IUPAC

Čistost  (1)

Uveljavitev

Posebne določbe

„5

kis

št. CAS 90132-02-8

ni na voljo

Kategorija živil, ki vsebuje največ 10 % ocetne kisline.

1. julij 2015

Registrira se lahko samo kot osnovna snov za uporabo kot fungicid in baktericid.

Kis se uporablja v skladu s posebnimi pogoji, ki so vključeni v ugotovitve iz poročila o pregledu kisa (SANCO/12896/2014), zlasti iz dodatkov I in II k poročilu.“


(1)  Več podrobnosti o identiteti, specifikaciji in načinu uporabe osnovne snovi je na voljo v poročilu o pregledu.


Top