EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0500

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/500 z dne 24. marca 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s postopki za nadzorno odobritev uporabe uskladitvene prilagoditve v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta Besedilo velja za EGP

OJ L 79, 25.3.2015, p. 18–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/500/oj

25.3.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 79/18


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/500

z dne 24. marca 2015

o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s postopki za nadzorno odobritev uporabe uskladitvene prilagoditve v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (1) ter zlasti člena 86(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 77b Direktive 2009/138/ES lahko zavarovalnice in pozavarovalnice uporabijo uskladitveno prilagoditev ustrezne časovne strukture netvegane obrestne mere, kar morajo predhodno odobriti nadzorni organi, če so izpolnjeni določeni pogoji. Določiti je treba pravila v zvezi s postopki za odobritev uporabe uskladitvene prilagoditve.

(2)

Da bi se vloga štela za popolno, mora vsebovati vse relevantne informacije, ki so potrebne za oceno in odločitev nadzornih organov. Za zagotovitev usklajene podlage za oceno in odločitev nadzornih organov, bi morala vloga vsebovati dokazila o izpolnjevanju vsakega posameznega pogoja iz člena 77b Direktive 2009/138/ES.

(3)

Vloga za uskladitveno prilagoditev je strateška odločitev za namene obvladovanja tveganja in načrtovanja kapitala. Zaradi končne odgovornosti upravnega, upravljalnega ali nadzornega organa za skladnost, kot je določeno v členu 40 Direktive 2009/138/ES, je treba njegovo sodelovanje v postopku odločanja o vlogi skrbno preučiti.

(4)

Poleg člena 77b vsebuje Direktiva 2009/138/ES v členih 44, 45 in 77c tudi druge zahteve, ki veljajo za vse zavarovalnice ali pozavarovalnice, ki uporabljajo uskladitveno prilagoditev. Vloga bi morala zato vsebovati dokazila, da bodo v primeru odobritve vse te zahteve izpolnjene.

(5)

V okviru postopkov za odobritev uskladitvene prilagoditve se predpostavlja redna komunikacija med nadzornimi organi ter zavarovalnicami in pozavarovalnicami. To vključuje komunikacijo, preden se uradna vloga vloži nadzornemu organu ter po odobritvi vloge med postopkom nadzornega pregleda. Takšna redna komunikacija je potrebna za zagotovitev, da nadzorne presoje temeljijo na ustreznih in posodobljenih informacijah ter dokazilih.

(6)

Da se zagotovi nemoten in učinkovit postopek, bi morali imeti nadzorni organi pred odločitvijo o končnem sprejetju oziroma zavrnitvi vloge možnost zahtevati, da zavarovalnice in pozavarovalnice spremenijo vloge na področjih, nakaterih predložena dokazila ne zadoščajo za dokazovanje izpolnjevanja ustreznih pogojev iz člena 77b Direktive 2009/138/ES.

(7)

Poleg upoštevanja dokazil, vključenih v vlogo, bi morali nadzorni organi upoštevati tudi druge dejavnike, ki so pomembni pri sprejemanju odločitve o tem, ali so zahteve iz Direktive 2009/138/ES izpolnjene.

(8)

Ker se lahko uskladitveni portfelji upravljajo na podlagi načela delujočega podjetja, bi moralo biti (po)zavarovalnicam, ki so pridobile odobritev za uporabo uskladitvene prilagoditve vrednosti ustreznih obveznosti, poleg tega dovoljeno, da to prilagoditev vrednosti uporabijo tudi za vrednotenje prihodnjih zavarovalnih obveznosti, v kolikor imajo te obveznosti in sredstva, ki jim ustrezajo, enake značilnosti kot obveznosti in sredstva, ki so vključena v prvotni uskladitveni portfelj ter posledično za zadevno (po)zavarovalnico predstavljajo enaka tveganja.

(9)

Zaradi medsebojnih odvisnosti med različnimi vlogami za odobritev v okviru Direktive 2009/138/ES bi morala zavarovalnica ali pozavarovalnica pri oddaji vloge za odobritev uskladitvene prilagoditve nadzorni organ obvestiti o drugih vlogah v zvezi s postavkami iz člena 308a(1) Direktive 2009/138/ES, ki so trenutno v postopku ali so predvidene v naslednjih šestih mesecih. Takšna zahteva je potrebna za zagotovitev, da nadzorne ocene temeljijo na preglednih in nepristranskih informacijah.

(10)

Ta uredba temelji na osnutkih izvedbenih tehničnih standardov, ki jih je Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine predložil Evropski komisiji.

(11)

Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine je o osnutkih izvedbenih tehničnih standardov, na katerih temelji ta uredba, izvedel odprta javna posvetovanja, analiziral morebitne s tem povezane stroške in koristi ter zaprosil za mnenje interesno skupino za zavarovanja in pozavarovanja, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (2).

(12)

Za izboljšanje pravne varnosti glede nadzornega režima v obdobju postopnega uvajanja iz člena 308a Direktive 2009/138/ES, ki se začne 1. aprila 2015, je pomembno zagotoviti, da ta uredba začne veljati takoj, ko je to mogoče, in sicer dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vloga za uporabo uskladitvene prilagoditve

1.   Zavarovalnice in pozavarovalnice, ki zaprosijo za uporabo uskladitvene prilagoditve, predložijo nadzornim organom pisno vlogo za predhodno odobritev.

2.   Vloga se vloži v enem od uradnih jezikov države članice, v kateri ima zavarovalnica ali pozavarovalnica svoj sedež, ali v jeziku, ki je bil predhodno dogovorjen z nadzornim organom, in vsebuje vsaj informacije, ki se zahtevajo v skladu s členi 3 do 6 te uredbe.

3.   Zavarovalnice in pozavarovalnice zagotovijo, da vloga vključuje vse druge relevantne informacije, za katere štejejo, da so lahko potrebne za oceno in odločitev nadzornega organa. Vloga vsebuje dokazila o notranjem postopku zavarovalnice ali pozavarovalnice za odločanje, ki se nanaša na vlogo.

4.   Če se vloga vloži za več kot en portfelj zavarovalnih ali pozavarovalnih obveznosti, vsebuje dokazila v skladu s členi 3 do 6 te uredbe ločeno za vsak portfelj, ki ga vloga zajema.

Člen 2

Vsebina vloge v zvezi z določenim portfeljem sredstev

V zvezi z določenim portfeljem sredstev, zahtevanim v skladu z odstavkom 1(a) člena 77b Direktive 2009/138/ES, vloga vključuje vsaj naslednje:

(a)

dokazila, da določeni portfelj sredstev izpolnjuje vse ustrezne pogoje, navedene v členu 77b(1) Direktive 2009/138/ES;

(b)

podrobnosti glede sredstev v določenem portfelju, ki obsegajo informacije po posameznih vrsticah sredstev, skupaj s postopkom, ki se uporablja za združevanje teh sredstev po razredih sredstev, kreditno kvaliteto in trajanje za namene določitve temeljnega razmika iz odstavka 1(b) člena 77c Direktive 2009/138/ES;

(c)

opis postopka, ki se uporablja za ohranjanje določenega portfelja sredstev v skladu z odstavkom 1(a) člena 77b Direktive 2009/138/ES, vključno s postopkom za ohranjanje replikacije pričakovanih denarnih tokov, kadar so se ti bistveno spremenili.

Člen 3

Vsebina vloge v zvezi s portfeljem zavarovalnih ali pozavarovalnih obveznosti

V zvezi s portfeljem zavarovalnih ali pozavarovalnih obveznosti, za katerega se načrtuje uporaba uskladitvene prilagoditve, vloga vsebuje vsaj naslednje:

(a)

dokazila, da zavarovalne ali pozavarovalne obveznosti izpolnjujejo vsa merila, navedena v točkah (d), (e), (g) in (j) odstavka 1 člena 77b Direktive 2009/138/ES;

(b)

če je prisotno tveganje umrljivosti, kvantitativne dokaze, da se najboljša ocena portfelja zavarovalnih ali pozavarovalnih obveznosti ne poveča za več kot 5 % ob udaru tveganja umrljivosti iz člena 52 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/35 (3).

Člen 4

Vsebina pisne vloge v zvezi z usklajevanjem denarnih tokov in upravljanjem portfeljev

V zvezi z usklajevanjem denarnih tokov in upravljanjem upravičenega portfelja obveznosti in določenega portfelja sredstev, vloga vsebuje vsaj naslednje:

(a)

kvantitativna dokazila o izpolnjevanju meril iz odstavka 1(c) člena 77b Direktive 2009/138/ES, vključno s kvantitativno in kvalitativno oceno, ali morebitno neujemanje povzroči bistvena tveganja v primerjavi s tveganji, ki so del zavarovalnega posla, za katerega se načrtuje uporaba uskladitvene prilagoditve;

(b)

dokazila, da bodo vzpostavljeni ustrezni postopki za primerno opredelitev, organizacijo in upravljanje portfelja obveznosti in določenega portfelja sredstev ločeno od drugih dejavnosti (po)zavarovalnic ter za zagotovitev, da se določena sredstva ne bodo uporabila za kritje izgub iz drugih dejavnosti (po)zavarovalnice, v skladu z odstavkom 1(b) člena 77b Direktive 2009/138/ES;

(c)

dokazila o tem, kako se bodo lastna sredstva prilagodila v skladu s členom 81 Direktive 2009/138/ES, da se upošteva vsako zmanjšanje prenosljivosti;

(d)

dokazila o tem, kako se bo prilagodil zahtevani solventnostni kapital, da se ustrezno odraža vsako zmanjšanje možnosti za razpršitev tveganja. Po potrebi to vključuje dokazila o spoštovanju členov 216, 217 in 234 Delegirane uredbe (EU) 2015/35. Če zavarovalnice in pozavarovalnice nameravajo izračunati zahtevani solventnostni kapital z uporabo notranjega modela, vendar niso pridobile potrebne nadzorne odobritve, se dokazila, ki se zahtevajo v skladu s tem odstavkom, predložijo na podlagi rezultata, dobljenega s standardno formulo ter neodobrenim notranjim modelom.

Člen 5

Dodatna vsebina pisne vloge

Poleg informacij, navedenih v členih 3 do 4 te uredbe, vloga vsebuje tudi naslednje:

(a)

potrditev, da bodo pogoji iz člena 77b(3) Direktive 2009/138/ES izpolnjeni, če se dodeli nadzorna odobritev za uporabo uskladitvene prilagoditve;

(b)

likvidnostni načrt, ki se zahteva v skladu s členom 44(2) Direktive 2009/138/ES;

(c)

oceno, ki se zahteva v skladu s členom 44(2a)(b) Direktive 2009/138/ES;

(d)

oceno, ki se zahteva v skladu s členom 45(2a) Direktive 2009/138/ES;

(e)

podrobno razlago in prikaz postopka izračuna, uporabljenega za določitev uskladitvene prilagoditve v skladu z zahtevami iz člena 77c Direktive 2009/138/ES;

(f)

seznam drugih vlog, ki jih je predložila zavarovalnica ali pozavarovalnica ali ki so trenutno predvidene v naslednjih šestih mesecih za odobritev katere koli izmed postavk postopnega uvajanja iz člena 308(a)(1) Direktive 2009/138/ES.

Člen 6

Ocenjevanje vloge

1.   Nadzorni organ potrdi prejem vloge zavarovalnice ali pozavarovalnice.

2.   Nadzorni organ šteje, da je vloga popolna, če vsebuje vsa dokazila, zahtevana v skladu s členi 2 do 5 te uredbe.

3.   Nadzorni organ v 30 dneh po prejemu vloge potrdi, ali je vloga popolna.

4.   Če nadzorni organ odloči, da vloga ni popolna, takoj obvesti zavarovalnico ali pozavarovalnico, da se obdobje odobritve ni začelo ter navede razloge, zakaj se vloga ne šteje za popolno.

5.   Nadzorni organ zagotovi, da sprejme odločitev o vlogi v šestih mesecih od prejema popolne vloge.

6.   Če nadzorni organ potrdi, da je vloga popolna, mu to ne preprečuje, da bi zahteval dodatne informacije, ki jih potrebuje za izvedbo ocene. V zahtevku se določijo zahtevane dodatne informacije ter navedejo razlogi za zahtevek.

7.   Nadzorni organi med ocenjevanjem vloge redno komunicirajo z zavarovalnico ali pozavarovalnico ter lahko od nje zahtevajo, da prilagodi predlagani način uporabe uskladitvene prilagoditve. Kadar nadzorni organ ugotovi, da bi bilo po prilagoditvi mogoče odobriti uporabo uskladitvene prilagoditve, o potrebnih prilagoditvah nemudoma pisno obvesti zavarovalnico in pozavarovalnico.

8.   Dnevi med datumom, ko nadzorni organ zahteva dodatne informacije ali prilagoditve v skladu z odstavkom 6 ali 7, in datumom, ko nadzorni organ prejme takšne informacije ali prilagoditve, se ne vključijo v šestmesečno obdobje iz odstavka 5.

9.   Zavarovalnice in pozavarovalnice zagotovijo, da so vsa dokazila na voljo nadzornemu organu v celotnem obdobju ocenjevanja vloge in če je le mogoče, tudi v elektronski obliki.

10.   Zavarovalnica ali pozavarovalnica obvesti nadzorni organ o vseh spremembah podrobnosti svoje vloge. Če zavarovalnica ali pozavarovalnica obvesti nadzorni organ o spremembi svoje vloge, se to obravnava kot nova vloga, razen če:

(a)

je sprememba posledica zahteve nadzornega organa po dodatnih informacijah ali spremembah ali

(b)

je nadzorni organ prepričan, da sprememba ne bi znatno vplivala na oceno vloge.

11.   Zavarovalnica ali pozavarovalnica lahko s pisnim obvestilom umakne vlogo na kateri koli stopnji pred odločitvijo nadzornega organa. Če zavarovalnica ali pozavarovalnica posledično ponovno vloži vlogo ali vloži posodobljeno vlogo, jo nadzorni organ obravnava kot novo vlogo.

Člen 7

Odločitev o vlogi

1.   Nadzorni organ lahko pri odločanju o odobritvi vloge upošteva tudi druga dokazila, ki niso navedena v členih 2 do 5 te uredbe, če so ta dokazila pomembna za oceno izpolnjevanja pogojev iz členov 77b(1) in 77c Direktive 2009/138/ES.

2.   Odločitev nadzornega organa o odobritvi vloge se pisno sporoči v istem jeziku, kot je vloga.

3.   Če je bila prejeta ena sama vloga za več kot en portfelj zavarovalnih in pozavarovalnih obveznosti, se lahko nadzorni organ odloči, da odobri uporabo le za nekatere portfelje iz vloge. V tem primeru v pisnem sporočilu o odločitvi navede, za katere portfelje zavarovalnih in pozavarovalnih obveznosti se lahko uporabi uskladitvena prilagoditev.

4.   Če se nadzorni organ odloči zavrniti uporabo za nekatere ali vse portfelje iz vloge, jasno navede razloge za takšno odločitev.

5.   Če se zavarovalnicam in pozavarovalnicam dodeli odobritev za uporabo uskladitvene prilagoditve za portfelj zavarovalnih in pozavarovalnih obveznosti, se šteje, da ta odločitev o odobritvi zajema tudi prihodnje zavarovalne in pozavarovalne obveznosti in sredstva, ki se dodajajo temu uskladitvenemu portfelju, če lahko (po)zavarovalnice dokažejo naslednje:

(a)

prihodnje obveznosti in sredstva imajo enake značilnosti kot obveznosti in sredstva, vključena v uskladitveni portfelj, za katerega je bila dodeljena odobritev;

(b)

uskladitveni portfelj še naprej izpolnjuje ustrezne pogoje iz Direktive 2009/138/ES.

Člen 8

Preklic odobritve nadzornega organa

Če nadzorni organ šteje, da zavarovalnica ali pozavarovalnica, ki ji je bila dodeljena odobritev za uporabo uskladitvene prilagoditve, ne izpolnjuje več pogojev iz člena 77b(1) ali 77c Direktive 2009/138/ES, zadevni nadzorni organ nemudoma obvesti zavarovalnico ali pozavarovalnico in pojasni naravo neizpolnjevanja pogojev.

Člen 9

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. marca 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 335, 17.12.2009, str. 1.

(2)  Uredba (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/79/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 48).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/35 z dne 10. oktobra 2014 o dopolnitvi Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (UL L 12, 17.1.2015, str. 1).


Top