EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0498

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/498 z dne 24. marca 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s postopkom za nadzorno odobritev uporabe parametrov, specifičnih za posamezno podjetje, v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta Besedilo velja za EGP

OJ L 79, 25.3.2015, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/498/oj

25.3.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 79/8


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/498

z dne 24. marca 2015

o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s postopkom za nadzorno odobritev uporabe parametrov, specifičnih za posamezno podjetje, v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (1) ter zlasti člena 111(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Vloge za uporabo parametrov, specifičnih za zavarovalnice in pozavarovalnice, bi bilo treba pripraviti preudarno in na realni osnovi ter bi morale vključevati vse ustrezne podatke, ki so potrebni za oceno nadzornih organov. To bi moralo vključevati oceno, kako bodo izpolnjena merila glede popolnosti, natančnosti in ustreznosti uporabljenih podatkov.

(2)

Informacije, ki jih mora v svoji vlogi navesti zavarovalnica ali pozavarovalnica, bi morale biti opredeljene, da se nadzornim organom zagotovi trdna podlaga za odločanje.

(3)

Vloga za uporabo parametrov, specifičnih za podjetje, je strateška odločitev za namene obvladovanja tveganja in načrtovanja kapitala. Zaradi končne odgovornosti upravnega, upravljalnega ali nadzornega organa za skladnost, kot je določeno v členu 40 Direktive 2009/138/ES, je treba njegovo sodelovanje v postopku odločanja o vlogi skrbno preučiti.

(4)

Določiti je treba pravila, da bodo nadzorni organi lahko sprejeli ustrezne postopke. Določiti je treba podrobna pravila o oceni in odobritvi vlog s strani nadzornih organov. Prilagoditi bi jih bilo treba sorazmerno z zahtevnostjo vloge za upravljanje postopka odobritve. Postopek odobritve lahko traja manj kot šest mesecev, sorazmerno z zahtevnostjo.

(5)

Odločitve o vlogi za uporabo parametrov, specifičnih za posamezno podjetje, ne sme narekovati le znižanje kapitalske zahteve. Uporaba parametrov, specifičnih za posamezno podjetje, podjetju ne bi smela preprečiti preprečiti vrnitve k standardnim parametrom, če parametri, specifični za posamezno podjetje, ne odražajo več profila tveganja podjetja. V tem primeru mora podjetje nadzornemu organu sporočiti razloge, zakaj zadevni parametri niso več ustrezni.

(6)

Postopek odobritve predvideva redno komunikacijo med nadzornimi organi ter zavarovalnicami in pozavarovalnicami. To vključuje komunikacijo pred vložitvijo uradne vloge nadzornemu organu ter po odobritvi vloge med postopkom nadzornega pregleda. Takšna redna komunikacija je potrebna za zagotovitev, da nadzorne ocene temeljijo na ustreznih in posodobljenih informacijah.

(7)

V okviru postopka odobritve bi morali nadzorni organi med drugim oceniti podatke, ki se uporabljajo za izračun parametrov, specifičnih za posamezno podjetje, prav tako bi morali preveriti, če uporabljeni podatki ustrezajo merilom za kakovost podatkov iz člena 219 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/35 (2). Za izpolnitev zahteve glede popolnosti podatkov v skladu s členom 219 navedene uredbe bi moralo podjetje uporabljati vrednosti parametrov, specifičnih za posamezno podjetje, pridobljene z odobreno metodo z najnovejšimi ustreznimi podatki.

(8)

Zavarovalnica in pozavarovalnica lahko nadomestita le podskupino standardnih parametrov znotraj modulov tveganja iz zavarovanja s parametri, specifičnimi za posamezno podjetje. To pomeni, da bodo nekateri vhodni podatki, ki se uporabljajo za izračun teh parametrov, podobni ali enaki vhodnim podatkom, ki se uporabljajo za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij.

(9)

Zaradi medsebojnih odvisnosti med različnimi vlogami za odobritev v okviru Direktive 2009/138/ES bi morala zavarovalnica ali pozavarovalnica pri oddaji vloge za odobritev parametrov, specifičnih za posamezno podjetje, nadzorni organ obvestiti o drugih vlogah v zvezi s postavkami iz člena 308a(1) Direktive 2009/138/ES, ki se trenutno obravnavajo ali so predvidene v prihodnjih šestih mesecih. Takšna zahteva je potrebna za zagotovitev, da nadzorne ocene temeljijo na preglednih in nepristranskih informacijah.

(10)

Ta uredba temelji na osnutkih izvedbenih tehničnih standardov, ki jih je Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine predložil Komisiji.

(11)

Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine je o osnutkih izvedbenih tehničnih standardov, na katerih temelji ta uredba, izvedel odprta javna posvetovanja, analiziral morebitne s tem povezane stroške in koristi ter zaprosil za mnenje interesno skupino za zavarovanja in pozavarovanja, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (3).

(12)

Za izboljšanje pravne varnosti glede nadzornega režima v obdobju postopnega uvajanja iz člena 308a Direktive 2009/138/ES, ki se začne 1. aprila 2015, je pomembno zagotoviti, da ta uredba začne veljati takoj, ko je to mogoče, in sicer dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vloga za odobritev uporabe parametrov, specifičnih za posamezno podjetje

1.   Zavarovalnica ali pozavarovalnica nadzornemu organu predloži pisno vlogo za odobritev uporabe parametrov, specifičnih za posamezno podjetje, za nadomestitev podskupine parametrov v standardni formuli.

2.   Vloga se vloži v enem od uradnih jezikov države članice, v kateri ima zavarovalnica ali pozavarovalnica svoj sedež, ali v jeziku, ki je bil dogovorjen z nadzornim organom.

3.   Vloga zavarovalnice ali pozavarovalnice, vsebuje naslednje:

(a)

dokazila o notranjem postopku zavarovalnice ali pozavarovalnice za odločanje, ki se nanaša na vlogo;

(b)

določen začetni datum, po katerem se zahteva uporaba parametrov, specifičnih za posamezno podjetje;

(c)

podskupino standardnih parametrov, za katere se zahteva zamenjava s parametrom, specifičnim za posamezno podjetje;

(d)

za vsak segment uporabljeno standardizirano metodo ter vrednost parametra, specifičnega za posamezno zavarovalnico ali pozavarovalnico, dobljeno s to metodo;

(e)

metodo izračuna parametra, specifičnega za posamezno podjetje, za katerega zavarovalnica ali pozavarovalnica vloži vlogo za uporabo, ter podatek, da je izračun ustrezen;

(f)

dokazilo, da so podatki, ki se uporabljajo za izračun parametrov, specifičnih za posamezno podjetje, popolni, točni in ustrezni ter izpolnjujejo zahteve iz člena 219 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/35;

(g)

utemeljitev, da vsaka standardizirana metoda za izračun parametrov, specifičnih za posamezno podjetje, za vsak posamezen segment zagotavlja najbolj natančen rezultat za izpolnitev zahtev iz člena 101 Direktive 2009/138/ES.

4.   Poleg vsebin iz odstavka 3 se vlogi priloži tudi seznam vseh drugih vlog, ki jih je predložila zavarovalnica ali pozavarovalnica ali ki so trenutno predvidene v naslednjih šestih mesecih, za odobritev katere koli izmed postavk iz člena 308a(1) Direktive 2009/138/ES, skupaj z ustreznimi datumi začetka uporabe.

Člen 2

Točnost rezultatov

Pri dokazovanju točnosti rezultatov zavarovalnica in pozavarovalnica oceni, ali standardizirana metoda ustreza podatkom podjetja, ali so njihove predpostavke izpolnjene ter ali so podatki relevantni glede na profil tveganja podjetja.

Člen 3

Ocena izbire parametrov in metode za izračun parametrov, ki jo opravi nadzorni organ

1.   Nadzorni organ oceni naslednje elemente, ki jih izbere zavarovalnica ali pozavarovalnica:

(a)

parametre, ki se nadomestijo, pri čemer preuči, ali uporaba parametrov, specifičnih za posamezno podjetje, bolje odraža profil tveganja iz zavarovanja podjetja;

(b)

segmente, za katere so bili parametri izračunani, pri čemer preuči, ali uporaba parametrov, specifičnih za posamezno podjetje, bolje odraža profil tveganja iz zavarovanja podjetja.

2.   Nadzorni organi ocenijo utemeljitev, ki jo podjetje poda za izbiro standardizirane metode za izračun zanj specifičnih parametrov. Nadzorni organi pri ocenjevanju preučijo, ali so predpostavke o standardiziranih metodah, izpolnjene, ter ali podatki ustrezajo profilu tveganja podjetja.

Člen 4

Ocenjevanje vloge

1.   Nadzorni organ potrdi prejem vloge zavarovalnice ali pozavarovalnice.

2.   Nadzorni organ v 30 dneh po prejemu vloge potrdi, ali je vloga popolna. Nadzorni organ šteje vlogo za odobritev uporabe parametrov, specifičnih za posamezno podjetje, za popolno, če vsebuje vse podatke in dokazila iz odstavkov 3 in 4 člena 1. Če nadzorni organ odloči, da vloga ni popolna, takoj obvesti zavarovalnico ali pozavarovalnico, da se obdobje odobritve ni začelo, ter navede razloge, zakaj se vloga ne šteje za popolno.

3.   Če nadzorni organ potrdi, da je vloga popolna, mu to ne preprečuje, da bi zahteval dodatne informacije, ki jih potrebuje za izvedbo ocene. V zahtevku se določijo zahtevane dodatne informacije ter navedejo razlogi za zahtevek.

4.   Nadzorni organi lahko v oceni vloge zahtevajo prilagoditve načina, ki ga podjetje predlaga za uporabo parametrov, specifičnih za posamezno podjetje. Kadar nadzorni organ odloči, da bi bilo po prilagoditvah mogoče odobriti vlogo za uporabo parametra, specifičnega za posamezno podjetje, o potrebnih prilagoditvah nemudoma pisno obvesti zavarovalnico ali pozavarovalnico.

5.   Dnevi med datumom, ko nadzorni organ zahteva takšne informacije ali prilagoditve, in datumom, ko nadzorni organ prejme takšne informacije, se ne vključijo v šestmesečno obdobje iz odstavka 7.

6.   Zavarovalnica ali pozavarovalnica obvesti nadzorni organ o vseh spremembah podrobnosti svoje vloge. Če zavarovalnica ali pozavarovalnica obvesti nadzorni organ o spremembi svoje vloge, se ta obravnava kot nova vloga, razen če:

(a)

je sprememba posledica zahteve nadzornega organa po dodatnih informacijah ali prilagoditvah ali

(b)

je nadzorni organ prepričan, da sprememba ne bi znatno vplivala na oceno vloge.

7.   Nadzorni organ sprejme odločitev o vlogi v šestih mesecih od prejema popolne vloge.

Člen 5

Odločitev o vlogi

1.   Če se nadzorni organ odloči, da vlogo zavrne, navede razloge za tako odločitev. Nadzorni organ odobri vlogo samo, če meni, da je obrazložitev za nadomestitev podskupine parametrov standardne formule ustrezna.

2.   Ko nadzorni organ sprejme odločitev glede vloge, o tem nemudoma pisno obvesti zavarovalnico ali pozavarovalnico, in sicer v istem jeziku, kot je vloga.

3.   Nadzorni organ se lahko odloči, da odobri uporabo nekaterih, ne pa vseh segmentov ali parametrov, vključenih v vlogo.

Člen 6

Preklic odobritve nadzornega organa

Nadzorni organ lahko prekliče odobritev, ki jo je izdal zavarovalnici ali pozavarovalnici za uporabo metode s parametrom, specifičnim za posamezno podjetje, kadar

(a)

podjetje, ki mu je bila odobrena uporaba parametrov, specifičnih za posamezno podjetje, ne izpolnjuje več pogojev iz člena 101 Direktive 2009/138/ES ter členov 218, 219 in 220 Delegirane uredbe (EU) 2015/35;

(b)

se želi zavarovalnica ali pozavarovalnica v ustrezno pojasnjenih okoliščinah vrniti k standardnim parametrom ter pošlje v zvezi s tem zahtevek nadzornemu organu, v katerem navede razloge za neprimernost parametra, specifičnega za posamezno podjetje, in predloži dokazila za to.

Člen 7

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. marca 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 335, 17.12.2009, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/35 z dne 10. oktobra 2014 o dopolnitvi Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (UL L 12, 17.1.2015, str. 1).

(3)  Uredba (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/79/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 48).


Top