Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0421

Sklep (EU) 2015/421 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2014 o uporabi instrumenta prilagodljivosti

OJ L 68, 13.3.2015, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/421/oj

13.3.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 68/45


SKLEP (EU) 2015/421 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 17. decembra 2014

o uporabi instrumenta prilagodljivosti

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (1) ter zlasti točke 12 Sporazuma,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V členu 11 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 (2) je določeno, da se lahko instrument prilagodljivosti uporabi do letne zgornje meje 471 milijonov EUR (cene iz leta 2011) za zagotovitev financiranja jasno opredeljenih odhodkov, ki jih ni mogoče financirati v okviru zgornjih mej, ki so na razpolago za enega ali več drugih razdelkov.

(2)

Po preveritvi vseh možnosti za prerazporeditev odobritev v okviru podrazdelka 1b se zdi, da je treba uporabiti instrument prilagodljivosti za dopolnitev financiranja iz splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015 prek zgornje meje iz podrazdelka 1b, in sicer v višini 83 285 595 EUR, za financiranje programov strukturnih skladov na Cipru, da se Cipru odobri dodatna dodelitev iz strukturnih skladov za leto 2015 v skupnem znesku 100 000 000 EUR.

(3)

Evropski parlament in Svet sta za proračunsko leto 2014 na podlagi sklepa z dne 20. novembra 2013 že uporabila instrument prilagodljivosti za financiranje programov strukturnih skladov na Cipru v znesku 89 330 000 EUR zgolj v odobritvah za prevzem obveznosti.

(4)

Ob upoštevanju dopolnilne narave instrumenta prilagodljivosti je treba zagotoviti dodatne odobritve plačil za kritje dodatnih odobritev za prevzem obveznosti za Ciper za proračunski leti 2014 in 2015, in sicer na podlagi pričakovanega plačilnega profila, ki se v letu 2015 ocenjuje na 11,3 milijona EUR, v letu 2016 na 45,7 milijona EUR, v letu 2017 na 75,4 milijona EUR in v letu 2018 na 40,2 milijona EUR. Letne zneske za posamezno leto v obdobju 2015–2018 bo treba potrditi s posameznimi predlogi proračuna, ki jih bo Komisija predložila v tem obdobju –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2015 se uporabi instrument prilagodljivosti, da se zagotovi 83 285 595 EUR odobritev za prevzem obveznosti v okviru podrazdelka 1b.

Ta znesek se uporabi za dopolnitev financiranja programov strukturnih skladov na Cipru v okviru podrazdelka 1b.

Plačila, povezana s financiranjem strukturnih skladov na Cipru prek instrumenta prilagodljivosti v letih 2014 in 2015, bodo v obdobju 2015–2018 znašala 172 600 000 EUR. Točen letni znesek bo opredeljen v predlogu proračuna ustreznega leta, ki ga bo predstavila Komisija.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Strasbourgu, 17. decembra 2014

Za Evropski parlament

Predsednik

M. SCHULZ

Za Svet

Predsednik

B. DELLA VEDOVA


(1)  UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).


Top