EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0373

Uredba Sveta (EU) 2015/373 z dne 5. marca 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 2533/98 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke

OJ L 64, 7.3.2015, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/373/oj

7.3.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 64/6


UREDBA SVETA (EU) 2015/373

z dne 5. marca 2015

o spremembi Uredbe (ES) št. 2533/98 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 5.4 statuta,

ob upoštevanju priporočila Evropske centralne banke (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (2),

ob upoštevanju mnenja Evropske komisije (3),

v skladu s postopkom, določenim v členu 129(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije in členu 41 statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 2533/98 (4) je ključen sestavni del pravnega okvira, ki podpira naloge zbiranja statističnih informacij, ki jih izvaja Evropska centralna banka (ECB) ob pomoči nacionalnih centralnih bank. ECB se je dosledno opirala na navedeno uredbo pri izvajanju in spremljanju usklajenega zbiranja statističnih informacij, ki so potrebne za opravljanje nalog Evropskega sistema centralnih bank (ESCB), vključno z nalogo prispevanja k nemotenemu vodenju politik pristojnih organov glede bonitetnega nadzora kreditnih institucij in stabilnosti finančnega sistema, kot je določena v členu 127(5) Pogodbe.

(2)

Z Uredbo Sveta (EU) št. 1024/2013 (5) so na ECB prenesene posebne naloge, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij in stabilnost finančnega sistema v Uniji in posameznih državah članicah.

(3)

Da bi se čim bolj zmanjšalo breme poročanja za poročevalske enote in da bi se omogočilo ustrezno izvajanje nadzora finančnih institucij, trgov in infrastruktur, ki je prenesen na vse pristojne organe, ter tudi ustrezno opravljanje nalog, prenesenih na organe, ki so odgovorni za varstvo stabilnosti finančnega sistema, je treba spremeniti Uredbo (ES) št. 2533/98, tako da bi se omogočila prenos in uporaba statističnih informacij, ki jih zbere ESCB, s strani članic ESCB in zadevnih organov. Ti organi bi morali vključevati pristojne organe, odgovorne za nadzor finančnih institucij, trgov in infrastruktur ter za makrobonitetni nadzor, evropske nadzorne organe, Evropski odbor za sistemska tveganja in tudi organe, pooblaščene za reševanje kreditnih institucij.

(4)

Ta uredba se ne bi smela uporabljati za zaupne statistične informacije, ki se zbirajo v skladu z Uredbo (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (6)

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 2533/98 se spremeni:

1.

v členu 8(1):

(a)

točka (d) se nadomesti z naslednjim:

„(d)

v zvezi z ECB in nacionalnimi centralnimi bankami, če se navedene statistične informacije uporabijo na področju bonitetnega nadzora;“

;

(b)

doda se naslednja točka:

„(e)

v zvezi z nacionalnimi centralnimi bankami v skladu s členom 14.4 Statuta za izvajanje drugih funkcij, kot so določene v Statutu.“

;

2.

v členu 8(4) se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

v obsegu in na ravni podrobnosti, ki sta potrebna za opravljanje nalog ESCB iz Pogodbe ali nalog, prenesenih na članice ESCB, na področju bonitetnega nadzora, ali“

;

3.

v členu 8 se vstavi naslednji odstavek:

„4a.   ESCB lahko prenese zaupne statistične informacije organom ali telesom držav članic in Unije, ki so v skladu s pravom Unije ali nacionalnim pravom odgovorni za nadzor finančnih institucij, trgov in infrastruktur ali za stabilnost finančnega sistema, in Evropskemu mehanizmu za stabilnost (EMS) le v obsegu in na ravni podrobnosti, ki sta potrebna za opravljanje njihovih nalog. Organi ali telesa, ki prejmejo zaupne statistične informacije, sprejmejo vse potrebne regulativne, upravne, tehnične in organizacijske ukrepe, da zagotovijo fizično in logično varstvo zaupnih statističnih informacij. Vsak nadaljnji prenos za tem mora biti potreben zaradi izvajanja navedenih nalog in ga mora izrecno odobriti članica ESCB, ki je zbrala zaupne statistične informacije. Takšna odobritev se ne zahteva za nadaljnji prenos od članic EMS nacionalnim parlamentom, kolikor se to zahteva po nacionalnem pravu, pod pogojem, da se je članica EMS pred prenosom posvetovala s članico ESCB in da je država članica v vsakem primeru sprejela vse potrebne regulativne, upravne, tehnične in organizacijske ukrepe, da se zagotovi fizično in logično varstvo zaupnih statističnih informacij v skladu s to uredbo. Pri prenosu zaupnih statističnih informacij v skladu s tem odstavkom sprejme ESCB vse potrebne regulativne, upravne, tehnične in organizacijske ukrepe, da zagotovi fizično in logično varstvo zaupnih statističnih informacij na podlagi odstavka 3 tega člena.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. marca 2015

Za Svet

Predsednica

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  UL C 188, 20.6.2014, str. 1.

(2)  Mnenje z dne 26. novembra 2014 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(3)  UL C 362, 14.10.2014, str. 1.

(4)  Uredba Sveta (ES) št. 2533/98 z dne 23. novembra 1998 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke (UL L 318, 27.11.1998, str. 8).

(5)  Uredba Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (UL L 287, 29.10.2013, str. 63).

(6)  Uredba (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki ter razveljavitvi Uredbe (ES, Euratom) št. 1101/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o prenosu zaupnih podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti, Uredbe Sveta (ES) št. 322/97 o statističnih podatkih Skupnosti in Sklepa Sveta 89/382/EGS, Euratom o ustanovitvi Odbora za statistične programe Evropskih skupnosti (UL L 87, 31.3.2009, str. 164).


Top