Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0932

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 932/2014 z dne 29. avgusta 2014 o določitvi začasnih izrednih podpornih ukrepov za proizvajalce nekaterih vrst sadja in zelenjave ter spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 913/2014

OJ L 259, 30.8.2014, p. 2–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/932/oj

30.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 259/2


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 932/2014

z dne 29. avgusta 2014

o določitvi začasnih izrednih podpornih ukrepov za proizvajalce nekaterih vrst sadja in zelenjave ter spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 913/2014

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1), zlasti člena 219(1) v povezavi s členom 228 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Ruska vlada je 7. avgusta uvedla prepoved uvoza nekaterih proizvodov iz Unije v Rusijo, vključno s sadjem in zelenjavo. Ta prepoved je povzročila resno nevarnost motenj na trgu, ki jih povzročijo znatni padci cen zaradi dejstva, da pomemben izvozni trg nenadoma ni več na voljo.

(2)

Ta nevarnost motenj na trgu je zlasti pomembna za sektor sadja in zelenjave, v katerem se velika količina pokvarljivih proizvodov obira v tem obdobju leta.

(3)

Zato so na trgu nastale razmere, za katere se običajni ukrepi iz Uredbe (EU) št. 1308/2013 zdijo nezadostni.

(4)

Za preprečitev, da bi se obstoječe tržne razmere spremenile v resnejše ali podaljšane motnje na trgu, se je treba odzvati nemudoma in sprejeti začasne izredne podporne ukrepe za proizvajalce pokvarljivega sadja in zelenjave, ki jih je nenadna izguba izvoznega trga na tej stopnji obiranja najbolj prizadela. Ti začasni izredni podporni ukrepi naj bi zajemali obdobje od 18. avgusta do 30. novembra 2014 in bi morali potekati v obliki finančne pomoči Unije za paradižnik, korenje, zelje, sladke paprike, cvetačo in glavnati brokoli, kumare in kumarice, gobe, jabolka, hruške, slive, jagodičevje, sveže namizno grozdje in kivi.

(5)

Na podlagi ocenjenih količin, ki jih je prizadela prepoved, je treba dodeliti finančno pomoč Unije v najvišjem znesku 125 milijonov EUR. Ta skupni najvišji znesek je treba razdeliti na dva podzneska, pri čemer se en dodeli za jabolka in hruške, drugi pa za vse ostale proizvode, ki jih zajemajo podporni ukrepi. S takšno dodelitvijo naj bi se izognili neenakomerni porazdelitvi med proizvajalci različnih proizvodov, upoštevani pa bi bili tudi različni časi obiranja in deleži količin proizvodov, ki jih je prizadela ruska prepoved uvoza.

(6)

Umiki s trga, opustitev spravila in zeleno obiranje so učinkoviti ukrepi za obvladovanje kriz v primeru presežka sadja in zelenjave zaradi začasnih in nepredvidljivih okoliščin.

(7)

Da bi ublažili vpliv padca cen, bi bilo treba začasno ukiniti obstoječo 5-odstotno omejitev obsega tržne proizvodnje v podporo umikov s trga. Finančno pomoč Unije bi bilo zato treba zagotoviti tudi, če umiki presegajo zgornjo mejo 5 %.

(8)

Finančna pomoč za umike s trga bi morala temeljiti na ustreznih zneskih, določenih v Prilogi XI k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 543/2011 (2) za umike s trga za brezplačno razdelitev in za umike s trga za druge namene, razen če znesek ni določen v tej uredbi. Za proizvode, za katere znesek ni določen v Prilogi XI k Izvedbeni uredbi (EU) št. 543/2011, bi bilo najvišje zneske treba določiti v tej uredbi.

(9)

Ob upoštevanju, da se zneski za paradižnik iz Priloge XI k Izvedbeni uredbi (EU) št. 543/2011 nanašajo na tržno leto paradižnikov za predelavo in paradižnikov, ki so za potrošnjo namenjeni sveži, je ustrezno pojasniti, da je najvišji znesek, ki se za paradižnike, ki so za potrošnjo namenjeni sveži, uporablja za namene te uredbe, tisti, ki se nanaša na obdobje od 1. novembra do 31. maja.

(10)

Zaradi izjemnih motenj na trgu in za zagotovitev, da Unija podpre vse proizvajalce sadja in zelenjave, bi se finančna pomoč Unije za umike s trga morala razširiti na proizvajalce sadja in zelenjave, ki niso člani priznanih organizacij proizvajalcev.

(11)

Da bi spodbudili brezplačno razdelitev sadja in zelenjave, umaknjenih s trga, nekaterim organizacijam, kot so dobrodelne organizacije in šole, ter za vse ostale enakovredne namene, ki jih odobrijo države članice, bi se 100 % najvišjih zneskov, določenih v Prilogi XI k Izvedbeni uredbi (EU) št. 543/2011 ali Prilogi I k tej uredbi, moralo uporabljati tudi za proizvajalce, ki niso člani priznane organizacije proizvajalcev. V primeru proizvodov, umaknjenih s trga, ki niso namenjeni brezplačni razdelitvi, se dodeli 50 % najvišjega določenega zneska. V zvezi s tem bi morali proizvajalci, ki niso člani priznane organizacije proizvajalcev, izpolnjevati enake ali podobne pogoje kot organizacije proizvajalcev. Zato bi morale zanje, kot tudi za priznane organizacije proizvajalcev, veljati ustrezne določbe iz Uredbe (EU) št. 1308/2013 in Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011.

(12)

Organizacije proizvajalcev so temeljni udeleženci v sektorju sadja in zelenjave ter so najprimernejši subjekti za zagotovitev, da se finančna pomoč Unije za umike s trga izplača proizvajalcem, ki niso člani priznane organizacije proizvajalcev. Zagotoviti morajo, da se takšna pomoč proizvajalcem, ki niso člani priznane organizacije proizvajalcev, izplača na podlagi sklenitve pogodbe. Ker vse države članice na trgu sadja in zelenjave nimajo enake stopnje organiziranosti na strani ponudbe, je ustrezno omogočiti, da pristojni organ držav članic izplača podporo neposredno proizvajalcem, kadar je to ustrezno upravičeno.

(13)

Da bi ublažili posledice padca cen, bi morala biti finančna pomoč Unije zagotovljena tudi za postopke opustitve spravila in zelenega obiranja.

(14)

Države članice določijo zneske podpore za postopke opustitve spravila in zelenega obiranja na hektar na ravni, ki ne krije več kot 90 % najvišjih zneskov za umike s trga, ki se uporabljajo za umike, ki niso namenjeni brezplačni razdelitvi iz Priloge XI k Izvedbeni uredbi (EU) št. 543/2011 ali, v primeru proizvodov, za katere v navedeni prilogi ni bil določen noben znesek, iz te uredbe. Za paradižnike, ki so za potrošnjo namenjeni sveži, morajo države članice upoštevati znesek, ki je določen v Prilogi XI k Izvedbeni uredbi (EU) št. 543/2011 za obdobje od 1. novembra do 31. maja. Opustitev spravila bi bilo treba podpreti tudi takrat, kadar se na zadevnem območju ne pridobivajo več tržni proizvodi med običajnim proizvodnim ciklusom.

(15)

Organizacije proizvajalcev zbirajo ponudbo in so sposobne delovati hitreje kot proizvajalci, ki niso člani teh organizacij, kadar gre za obvladovanje večjih količin s takojšnjim učinkom na trg. Zato je zavoljo boljše učinkovitosti izvajanja izrednih ukrepov podpore, predvidenih s to uredbo, in pospešitve stabilizacije trga primerno, da se za proizvajalce, ki so člani priznane organizacije proizvajalcev, finančna pomoč Unije za umike, ki niso namenjeni brezplačni razdelitvi, ter za postopke opustitve spravila in zelenega obiranja poveča na 75 % ustreznih najvišjih zneskov podpore za umike, ki niso namenjeni brezplačni razdelitvi.

(16)

Kar zadeva umike, bi bilo treba finančno pomoč Unije za opustitev spravila in zeleno obiranje razširiti na proizvajalce, ki niso člani priznane organizacije proizvajalcev. Finančna pomoč bi morala znašati 50 % najvišjega zneska podpore, določenega za organizacije proizvajalcev.

(17)

Glede na veliko število proizvajalcev, ki niso člani organizacije proizvajalcev, in potrebo po zanesljivem, vendar izvedljivem preverjanju, se finančna pomoč Unije ne odobri za zeleno obiranje sadja in zelenjave, za katera se je običajno obiranje že začelo, kot tudi ne za ukrepe opustitve spravila, kadar se na zadevnem območju ne pridobivajo več tržni proizvodi med običajnim proizvodnim ciklusom za proizvajalce, ki niso člani organizacije proizvajalcev. V okviru tega bi za proizvajalce, ki niso člani priznane organizacije proizvajalcev, kot tudi za priznane organizacije proizvajalcev, morale veljati ustrezne določbe iz Uredbe (EU) št. 1308/2013 in Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011.

(18)

Za proizvajalce, ki niso člani organizacije proizvajalcev, se plačilo finančne pomoči Unije za postopke opustitve spravila in zelenega obiranja, izvede neposredno s strani pristojnega organa države članice. Omenjeni pristojni organ bi moral proizvajalcem plačati ustrezne zneske v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) št. 543/2011 ter upoštevnimi nacionalnimi pravili in postopki.

(19)

Za zagotovitev, da se finančna pomoč Unije za proizvajalce nekaterih vrst sadja in zelenjave uporablja za predvidene namene ter da se zagotovi učinkovita uporaba proračuna Unije, bi morale države članice izvesti razumno raven pregledov. Zlasti bi bilo treba opraviti dokumentacijske, identifikacijske in fizične preglede ter preglede na kraju samem, ki zajemajo ustrezno količino proizvodov, območij, organizacij proizvajalcev in proizvajalcev, ki niso člani priznanih organizacij proizvajalcev. Države članice bi morale zagotoviti, da bi umiki s trga, zeleno obiranje in opustitev spravila za paradižnike zadevali le tiste sorte paradižnika, ki so za potrošnjo namenjene sveže.

(20)

Da bi zagotovili dobro upravljanje proračuna, je treba nadzirati zgornjo mejo izdatkov, ki jih financira Unija, ter vzpostaviti sistem uradnega obveščanja in spremljanja, da se prepreči prekoračenje celotnega zneska. Države članice bi morale dvakrat na teden obvestiti Komisijo o stanju transakcij, ki so jih priglasile organizacije proizvajalcev in proizvajalci, ki niso član teh organizacij. Upravičenost do finančne pomoči Unije bi bilo treba preklicati, ko se dosežejo zadevni zneski. Če priglašeni zneski te zneske presegajo, bi se moral uporabiti koeficient dodeljevanja.

(21)

Da bi imeli takojšen učinek na trg in bi prispevali k ustalitvi cen, bi se morali začasni izredni podporni ukrepi iz te uredbe uporabljati od datuma, ko je Komisija napovedala ukrepe, tj. od 18. avgusta 2014.

(22)

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 913/2014 (3) določa začasne izredne podporne ukrepe za proizvajalce breskev in nektarin. Ob upoštevanju pritiska, ki ga je na trge breskev in nektarin ustvarila prepoved uvoza, ki jo je napovedala Rusija, so bili izredni ukrepi sprejeti predvsem za obravnavanje posebnih razmer v sektorjih breskev in nektarin. Zaradi nadaljnjega razvoja bi bilo treba trge breskev in nektarin obravnavati na podoben način kot druge proizvode, zajete v tej uredbi. Da bi povečali učinek podpornega ukrepa in njegovega potenciala za stabilizacijo trga, je primerno, da se omogoči umike, katerih namen ni brezplačna razdelitev, do 10 % vrednosti tržne proizvodnje. Poleg tega je primerno tudi povečati delež finančne pomoči Unije v zvezi s proizvajalci breskev in nektarin, ki niso člani organizacij proizvajalcev, in omogočiti umike s trga, ki jih upravljajo države članice, brez posredovanja organizacij proizvajalcev.

(23)

Delegirano uredbo (EU) št. 913/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti. Spremembe bi se morale uporabljati retroaktivno od datuma uporabe Delegirane uredbe (EU) št. 913/2014–

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

NASLOV I

ZAČASNA IZREDNA PODPORA ZA NEKATERE VRSTE SADJA IN ZELENJAVE

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

1.   To poglavje določa pravila za začasne izredne podporne ukrepe Unije, ki se odobrijo organizacijam proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave, priznanim v skladu s členom 154 Uredbe (EU) št. 1308/2013, in proizvajalcem, ki niso člani teh organizacij.

Ti začasni izredni podporni ukrepi Unije zajemajo umike ter postopke opustitve spravila in zelenega obiranja.

2.   Podpora iz odstavka 1 se odobri za naslednje proizvode sektorja sadja in zelenjave, ki so za potrošnjo namenjeni sveži:

(a)

paradižniki z oznako KN 0702 00 00;

(b)

korenje z oznako KN 0706 10 00;

(c)

zelje z oznako KN 0704 90 10;

(d)

sladke paprike z oznako KN 0709 60 10;

(e)

cvetača in glavnati brokoli z oznako KN 0704 10 00;

(f)

kumare z oznako KN 0707 00 05;

(g)

kumarice z oznako KN 0707 00 90;

(h)

gobe iz rodu Agaricus z oznako KN 0709 51 00;

(i)

jabolka z oznako KN 0808 10;

(j)

hruške z oznako KN 0808 30;

(k)

slive z oznako KN 0809 40 05;

(l)

jagodičevje z oznakami KN 0810 20, 0810 30 in 0810 40;

(m)

sveže namizno grozdje z oznako KN 0806 10 10 in

(n)

kiviji z oznako KN 0810 50 00.

3.   Podpora iz odstavka 1 zajema postopke, opravljene v obdobju od 18. avgusta do 30. novembra 2014.

Člen 2

Najvišji znesek finančne pomoči Unije

Skupna vsota izdatkov Unije, nastalih za potrebe tega poglavja, ne sme presegati 125 000 000 EUR. V okviru tega zneska se znesek v višini 82 000 000 EUR dodeli za finančno pomoč Unije v zvezi s proizvodi iz člena 1(2)(i) in (j) ter 43 000 000 EUR za pomoč v zvezi z drugimi proizvodi iz člena 1(2).

Člen 3

Finančna pomoč organizacijam proizvajalcev za umike

1.   Finančna pomoč Unije se odobri za umike s trga za brezplačno razdelitev iz člena 34(4) Uredbe (EU) št. 1308/2013 in za druge namene, ki ne vključujejo brezplačne razdelitve in ki se izvedejo za proizvode iz člena 1(2) te uredbe ter v obdobju iz člena 1(3) te uredbe.

2.   Zgornja meja 5 % iz člena 34(4) Uredbe (EU) št. 1308/2013 in člena 79(2) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ne velja za proizvode iz člena 1(2) te uredbe, kadar so ti proizvodi umaknjeni v obdobju iz člena 1(3) te uredbe.

3.   Za proizvode iz člena 1(2) te uredbe, ki niso navedeni v Prilogi XI k Izvedbeni uredbi (EU) št. 543/2011, so najvišji zneski za podporo določeni v Prilogi I k tej uredbi.

4.   Za paradižnik je najvišji znesek določen v Prilogi XI k Izvedbeni uredbi (EU) št. 543/2011 za obdobje od 1. novembra do 31. maja.

5.   Z odstopanjem od člena 34(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013 je finančna pomoč Unije za umike s trga, ki niso namenjeni brezplačni razdelitvi, enaka 75 % najvišjega zneska podpore za druge namene, navedene v Prilogi XI k Izvedbeni uredbi (EU) št. 543/2011 in Prilogi I k tej uredbi.

6.   Finančna pomoč Unije iz odstavka 1 je organizacijam proizvajalcev na voljo tudi, če v svojih operativnih programih niso predvidele tovrstnih ukrepov umika s trga. Člen 32(2) Uredbe (EU) št. 1308/2013 se ne uporablja v zvezi s finančno pomočjo Unije iz tega člena.

7.   Finančna pomoč Unije iz odstavka 1 se ne upošteva pri izračunu zgornjih mej iz člena 34(2) Uredbe (EU) št. 1308/2013.

8.   Zgornja meja tretjine izdatkov iz četrtega pododstavka člena 33(3) Uredbe (EU) št. 1308/2013 in zgornja meja največ 25 % za povečanje operativnega sklada iz člena 66(3)(c) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 se ne uporabljata v zvezi z izdatki za ukrepe umika proizvodov iz člena 1(2) te uredbe, kadar se ti proizvodi umaknejo v obdobju iz člena 1(3) te uredbe.

9.   Izdatki, ki nastanejo na podlagi tega člena, so del operativnega sklada organizacij proizvajalcev.

Člen 4

Finančna pomoč proizvajalcem, ki niso člani organizacij proizvajalcev, za umike

1.   Finančna pomoč Unije se odobri proizvajalcem sadja in zelenjave, ki niso člani priznane organizacije proizvajalcev v skladu s tem členom za:

(a)

umike s trga za brezplačno razdelitev iz člena 34(4) Uredbe (EU) št. 1308/2013;

(b)

umike s trga, ki niso namenjeni brezplačni razdelitvi.

Za umike s trga iz točke (a) prvega pododstavka so najvišji zneski finančne pomoči zneski, določeni v Prilogi XI k Izvedbeni uredbi (EU) št. 543/2011 in Prilogi I k tej uredbi.

Za paradižnik je ta najvišji znesek določen v Prilogi XI k Izvedbeni uredbi (EU) št. 543/2011 za obdobje od 1. novembra do 31. maja.

Za umike s trga iz točke (b) prvega pododstavka najvišji zneski finančne pomoči znašajo 50 % zneskov, določenih v Prilogi XI k Izvedbeni uredbi (EU) št. 543/2011 in Prilogi I k tej uredbi.

Za paradižnik ta najvišji znesek znaša 50 % zneska, določenega v Prilogi XI k Izvedbeni uredbi (EU) št. 543/2011 za obdobje od 1. novembra do 31. maja.

2.   Finančna pomoč iz odstavka 1 je na voljo za umik proizvodov iz člena 1(2), kadar so ti proizvodi umaknjeni v obdobju iz člena 1(3).

3.   Proizvajalci sklenejo pogodbo s priznano organizacijo proizvajalcev za celotno količino za dobavo v skladu s tem členom. Organizacije proizvajalcev sprejmejo vse razumne zahtevke proizvajalcev, ki niso člani priznane organizacije proizvajalcev. Količine, ki jih dobavijo proizvajalci, ki niso člani organizacije proizvajalcev, so skladne z regionalnim pridelkom in površino zadevnih območij.

4.   Proizvajalcem, ki niso člani priznane organizacije proizvajalcev, finančno pomoč izplača organizacija proizvajalcev, s katero so podpisali tako pogodbo.

Zneske, ki ustrezajo dejanskim stroškom, ki jih je imela organizacija proizvajalcev zaradi umika zadevnih proizvodov, zadrži organizacija proizvajalcev. Ti stroški se dokažejo s predložitvijo računov.

5.   Države članice lahko nediskriminatorno in iz ustrezno utemeljenih razlogov, kot je omejena stopnja organiziranosti proizvajalcev v zadevni državi članici, odobrijo, da proizvajalec, ki ni član priznane organizacije proizvajalcev, nadomesti pogodbo iz odstavka 3 z uradnim obvestilom pristojnemu organu države članice. Za takšna uradna obvestila se smiselno uporablja člen 78 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011. Količine, ki jih dobavijo proizvajalci, ki niso člani organizacije proizvajalcev, so skladne z regionalnim pridelkom in površino zadevnih območij.

V navedenih primerih pristojni organ države članice finančno pomoč Unije izplača neposredno proizvajalcu. Države članice sprejmejo nova oziroma uporabijo že obstoječa nacionalna pravila ali postopke za ta namen.

6.   Kadar se priznanje organizacije proizvajalcev začasno prekliče v skladu s členom 114(2) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011, njeni člani za namene tega člena veljajo za proizvajalce, ki niso člani priznane organizacije proizvajalcev.

7.   Uredba (EU) št. 1308/2013 in Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 ter člen 3(6) do (9) te uredbe se smiselno uporabljajo za ta člen.

Člen 5

Finančna pomoč organizacijam proizvajalcem za opustitve spravila in zeleno obiranje

1.   Finančna pomoč Unije se odobri za opustitve spravila in zeleno obiranje, ki se izvedejo za proizvode iz člena 1(2) in v obdobju iz člena 1(3).

2.   Podpora za zeleno obiranje zajema samo proizvode, ki so fizično na polju in so dejansko obrani pred običajnim začetkom spravila. Z odstopanjem od člena 85(4) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 države članice določijo zneske podpore, ki vključujejo finančno pomoč Unije in prispevek organizacij proizvajalcev za opustitve spravila in zeleno obiranje, in sicer na hektar na ravni, ki ne krije več kot 90 % zneskov, določenih za umike, ki niso namenjeni za brezplačno razdelitev iz Priloge XI k Izvedbeni uredbi (EU) št. 543/2011 in Priloge I k tej uredbi. Za paradižnik ta znesek znaša 90 % zneska, določenega v Prilogi XI k Izvedbeni uredbi (EU) št. 543/2011 za obdobje od 1. novembra do 31. maja za umike s trga, ki niso namenjeni za brezplačno razdelitev.

Z odstopanjem od člena 34(4) Uredbe (EU) št. 1308/2013 finančna pomoč Unije za postopke opustitve spravila in zelenega obiranja znaša 75 % zneskov, ki jih države članice določijo v skladu s prvim pododstavkom.

3.   Z odstopanjem od prvega pododstavka člena 85(3) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 se lahko ukrepi opustitve spravila iz člena 84(1)(b) navedene uredbe v zvezi s proizvodi iz člena 1(2) te uredbe in v obdobju iz člena 1(3) te uredbe sprejmejo tudi, kadar se na zadevnem območju ne pridobivajo več tržni proizvodi med običajnim proizvodnim ciklusom. V takih primerih se zneski podpore iz odstavka 2 tega člena sorazmerno znižajo, ob upoštevanju že spravljenega pridelka, kot je določen na podlagi evidence zalog in računovodskih izkazov zadevnih organizacij proizvajalcev.

4.   Finančna pomoč Unije se odobri, tudi če organizacije proizvajalcev ne zagotovijo teh postopkov v okviru svojih operativnih programov. Člen 32(2) Uredbe (EU) št. 1308/2013 se ne uporablja v zvezi s finančno pomočjo Unije iz tega člena.

5.   Zgornja meja tretjine izdatkov iz četrtega pododstavka člena 33(3) Uredbe (EU) št. 1308/2013 in zgornja meja največ 25 % za povečanje operativnega sklada iz člena 66(3)(c) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 se ne uporabljata v zvezi z izdatki za ukrepe iz odstavka 1 tega člena, ki se navezujejo na proizvode iz člena 1(2) te uredbe in v obdobju iz člena 1(3) te uredbe.

6.   Finančna pomoč Unije se ne upošteva pri izračunu zgornjih mej iz člena 34(2) Uredbe (EU) št. 1308/2013.

7.   Izdatki, ki nastanejo na podlagi tega člena, so del operativnega sklada organizacij proizvajalcev.

Člen 6

Finančna pomoč proizvajalcem, ki niso člani organizacij proizvajalcev, za opustitve spravila in zeleno obiranje

1.   Finančna pomoč Unije se odobri proizvajalcem, ki niso člani priznane organizacije proizvajalcev, da lahko izvajajo postopke opustitve spravila in zelenega obiranja za proizvode iz člena 1(2) in v obdobju iz člena 1(3).

Z odstopanjem od člena 85(3) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 se uporabljajo naslednje določbe:

(a)

podpora za zeleno obiranje zajema samo proizvode, ki so fizično na polju ter so dejansko obrani pred običajnim začetkom spravila in se zanje obiranje še ni začelo;

(b)

ukrepi opustitve spravila se ne sprejmejo, kadar se na zadevnem območju ne pridobivajo več tržni proizvodi med običajnim proizvodnim ciklusom;

(c)

pod nikakršnim pogojem ni dovoljeno, da se zeleno obiranje in opustitev spravila hkrati uporabljata za isti proizvod in isto proizvodno območje.

2.   Zneski finančne pomoči Unije za postopke opustitve spravila in zelenega obiranja znašajo 50 % zneskov, ki jih države članice določijo v skladu s členom 5(2).

3.   Proizvajalci, ki niso člani priznane organizacije proizvajalcev, ustrezno uradno obvestijo pristojni organ države članice v skladu s podrobnimi določbami, ki jih je država članica sprejela v skladu s členom 85(1)(a) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011.

V navedenih primerih pristojni organ države članice finančno pomoč Unije izplača neposredno proizvajalcu. Države članice sprejmejo nova oziroma uporabijo že obstoječa nacionalna pravila ali postopke za ta namen.

4.   Kadar se priznanje organizacije proizvajalcev začasno prekliče v skladu s členom 114(2) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011, njeni člani za namene tega člena veljajo za proizvajalce, ki niso člani priznane organizacije proizvajalcev.

5.   Uredba (EU) št. 1308/2013 in Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 se smiselno uporabljata za ta člen.

Člen 7

Pregledi za umike s trga ter postopke opustitve spravila in zelenega obiranja

1.   Ukrepi umika iz členov 3 in 4 se preverijo na prvi stopnji v skladu s členom 108 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011. Vendar ti pregledi zajemajo najmanj 10 % količine proizvodov, umaknjenih s trga, ter vsaj 10 % organizacij proizvajalcev, ki so upravičene do finančne pomoči Unije iz člena 3 te uredbe.

Vendar za umike iz člena 4(5) pregledi prve stopnje krijejo 100 % količine umaknjenih proizvodov.

2.   Za postopke opustitve spravila in zelenega obiranja iz členov 5 in 6 se izvajajo pregledi in veljajo pogoji iz člena 110 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011, razen zahteve, da se ni izvedlo nobeno delno spravilo, kadar se uporabi odstopanje iz člena 5(3) te uredbe. Pregledi zajemajo najmanj 25 % zadevnih pridelovalnih območij.

Za postopke opustitve spravila in zelenega obiranja iz člena 6 pregledi zajemajo 100 % zadevnih pridelovalnih območij.

3.   Ukrepi umika iz členov 3 in 4 se preverijo na drugi stopnji v skladu s členom 109 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011. Vendar pregledi na kraju samem zajemajo vsaj 40 % subjektov, za katere veljajo pregledi na prvi stopnji, in vsaj 5 % količine proizvodov, umaknjenih s trga.

4.   Države članice sprejmejo ustrezne nadzorne ukrepe za zagotovitev, da umiki s trga ter postopki opustitve spravila in zelenega obiranja za paradižnike zajemajo samo sorte, ki so za potrošnjo namenjene sveže.

Člen 8

Uradna obvestila Komisiji o nameravanih postopkih

1.   Države članice obveščajo Komisijo od dneva začetka veljavnosti te uredbe:

(a)

vsak ponedeljek (pred poldnevom po bruseljskem času) o uradnih obvestilih, ki jih prejmejo v skladu s členoma 78(1) in 85(2) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 od ponedeljka do srede predhodnega tedna; in

(b)

vsak četrtek (pred poldnevom po bruseljskem času) o uradnih obvestilih, ki jih prejmejo v skladu s členoma 78(1) in 85(2) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 od četrtka do nedelje za predhodnega tedna.

Navedena uradna obvestila zadevajo ukrepe, ki jih je treba sprejeti za namene tega poglavja, in sicer glede količine, površine in maksimalnih izdatkov Unije za vsakega od proizvodov iz člena 1(2).

Za navedena uradna obvestila države članice uporabijo predlogo iz Priloge II.

2.   Države članice obvestijo Komisijo prvi ponedeljek ali četrtek (kateri koli nastopi pozneje) po dnevu začetka veljavnosti te uredbe, o informacijah iz odstavka 1 z uporabo predloge, določene v Prilogi II, in sicer v zvezi z umiki ter postopki opustitve spravila in zelenega obiranja, ki so bili priglašeni od 18. avgusta 2014 do vključno datuma začetka veljavnosti te uredbe. Da bi se izognili dvojnemu štetju, se te informacije ne vključijo v prvo uradno obvestilo, poslano Komisiji v skladu z odstavkom 1.

3.   Pri pripravi svojega prvega uradnega obvestila države članice obvestijo Komisijo o zneskih podpore, ki jih določijo v skladu s členom 79(1) ali 85(4) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ter členov 3 in 4 te uredbe, z uporabo predlog iz Priloge III.

Člen 9

Spremljanje upoštevanja najvišjih zneskov

Na podlagi obvestil, ki jih prejme v skladu s členom 8, se mora Komisija prepričati, da finančna pomoč Unije, ki izhaja iz teh obvestil, ne bo presegla enega ali več zneskov, določenih v členu 2.

Kadar Komisija na podlagi teh obvestil ugotovi, da bo finančna pomoč Unije, ki se dodeli na podlagi teh obvestil, presegla enega ali več zneskov, določenih v členu 2, nemudoma obvesti vse države članice, da ne bo več prejemala nobenih dodatnih uradnih obvestil v zvezi z vsemi proizvodi ali drugih priglasitev v zvezi s proizvodi, za katere je bil dodeljeni znesek presežen, odvisno od primera.

Kadar Komisija ni prejela obvestila pred obvestitvijo držav članic o svoji odločitvi v skladu z drugim odstavkom, se finančna pomoč Unije ne odobri za umike s trga, postopke opustitve spravila ali zelenega obiranja, ki jih to zadeva.

Člen 10

Uradna obvestila organizacijam proizvajalcev in proizvajalcem

1.   Če so organizacije proizvajalcev in proizvajalci, ki niso člani organizacije proizvajalcev, državam članicam predložili uradna obvestila v skladu s členoma 78(1) in 85(2) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011, o katerih so države članice obvestile Komisijo, države članice najprej v dveh koledarskih dneh po uradnem obvestilu Komisiji obvestijo zadevne organizacije proizvajalcev in proizvajalce, da je Komisija prejela zadevna uradna obvestila in da so lahko upravičeni do finančne pomoči Unije v skladu s členom 11 v zvezi s temi obvestili.

2.   Kadar Komisija države članice obvesti, da ne bo prejela nobenih dodatnih uradnih obvestil v zvezi z vsemi proizvodi oziroma dodatnih uradnih obvestil v zvezi s proizvodi, za katere je bil dodeljeni znesek presežen, države članice o tem obvestijo organizacije proizvajalcev in proizvajalce. Države članice organizacije proizvajalcev in proizvajalce zlasti obvestijo o dejstvu, da Komisija ne bo prejemala uradnih obvestil v zvezi z njihovimi postopki, kot je v skladu z drugim odstavkom člena 9, in da niso upravičeni do izplačila finančne pomoči Unije v skladu s členom 11 v zvezi s temi obvestili.

Člen 11

Zahtevki in izplačilo finančne pomoči Unije

1.   Organizacije proizvajalcev zaprosijo za izplačilo finančne pomoči Unije iz členov 3, 4 in 5 do datuma, ki ga določi država članica. Ta datum, ki ga določi država članica, mora biti vsaj teden dni pred zadnjim dnem za pošiljanje uradnih obvestil Komisiji v zvezi z informacijami iz člena 12(1).

2.   Z odstopanjem od prvega in drugega odstavka člena 72 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011, organizacije proizvajalcev do datuma iz odstavka 1 tega člena zaprosijo za izplačilo skupne finančne pomoči Unije iz členov 3 in 5 te uredbe v skladu s postopkom iz člena 72 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011.

Zgornja meja v višini 80 % prvotno odobrenega zneska pomoči v zvezi z operativnim programom, določena v tretjem odstavku člena 72 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011, se ne uporablja.

3.   Proizvajalci, ki niso člani priznane organizacije proizvajalcev in ki niso podpisali pogodbe s priznano organizacijo proizvajalcev, do datuma iz odstavka 1 sami zaprosijo pristojne organe, ki jih določijo države članice, za plačilo finančne pomoči Unije za namene členov 4 in 6.

4.   Zahtevkom iz odstavkov 1, 2 in 3 se priložijo dokazila, ki utemeljujejo znesek finančne pomoči Unije, za katerega je bilo zaprošeno, in vsebujejo pisno izjavo, da vložnik ni in tudi ne bo prejel nikakršnih dvojnih sredstev Unije ali nacionalnih sredstev ali nadomestil iz zavarovalne police za postopke, ki so na podlagi tega poglavja upravičeni do finančne pomoči Unije.

Člen 12

Uradno obvestilo o skupnem zaprošenem znesku finančne pomoči Unije in koeficient dodelitve

1.   Države članice obvestijo Komisijo o informacijah o skupnih umaknjenih količinah, skupni površini območij, na katerih so se izvajali postopki opustitve spravila ali zelenega obiranja, in skupnih zneskih finančne pomoči Unije za zadevne umike ter postopke opustitve spravila in zelenega obiranja na podlagi uradnih obvestil, poslanih Komisiji v skladu s členom 8. Te informacije se priglasijo Komisiji v šestih tednih od datuma, ko Komisija obvesti vse države članice, da ne bo prejemala nobenih dodatnih uradnih obvestil v zvezi z vsemi proizvodi oziroma dodatnih obvestil v zvezi s proizvodi, za katere je bil dodeljeni znesek presežen, kot je določeno v drugem odstavku člena 9.

Za navedena uradna obvestila države članice uporabijo predlogo iz Priloge II.

2.   Kadar zneski, sporočeni v skladu z odstavkom 1, presežejo enega ali več zneskov, določenih v členu 2, Komisija določi en ali dva koeficienta dodelitve za dodelitev finančne pomoči Unije, s čimer se omeji skupna vsota izdatkov Unije za te zneske.

Komisija koeficienta dodelitve iz prvega pododstavka določi z izvedbenimi akti, sprejetimi brez uporabe postopka iz člena 229(2) ali (3) Uredbe (EU) št. 1308/2013.

Države članice ta koeficienta dodelitve uporabijo za vse zahtevke za plačilo iz člena 9 enako.

3.   Če obvestila iz odstavka 1 ne presegajo zneskov, določenih v členu 2, Komisija obvesti države članice, da ne bo določila nobenega koeficienta dodelitve.

Člen 13

Izplačilo finančne pomoči Unije

Pristojni organi držav članic ne izvršijo plačil pred določitvijo koeficienta dodelitve iz člena 12(2) ali preden jih Komisija obvesti, da takšen koeficient dodelitve ne bo določen. Izdatki držav članic v zvezi s temi plačili so upravičeni do finančne pomoči Unije le, če so bili izplačani pred 30. junijem 2015.

POGLAVJE II

SPREMEMBE

Člen 14

Sprememba Delegirane uredbe (EU) št. 913/2014

Delegirana uredba (EU) št. 913/2014 se spremeni:

1.

Člen 2 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Za ukrepe umika s trga iz člena 1(2)(a) je finančna pomoč Unije na voljo kot sledi:

(a)

za umike s trga z namenom brezplačne razdelitve v skladu s členom 34(4) Uredbe (EU) št. 1308/2013 je finančna pomoč Unije na voljo v višini največ 10 % obsega tržne proizvodnje vsake organizacije proizvajalcev;

(b)

z odstopanjem od prvega pododstavka člena 79(2) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 je finančna pomoč Unije za umike s trga, ki niso namenjeni brezplačni razdelitvi, na voljo v višini največ 10 % obsega tržne proizvodnje breskev in nektarin za vsako organizacijo proizvajalcev. Vendar se v navedenem deležu ne upoštevajo zneski, ki se porabijo tako, kot je predvideno v členu 34(4) Uredbe (EU) št. 1308/2013, ali na kakršen koli drug način, ki ga odobrijo države članice na podlagi člena 80(2) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011.

Tretji pododstavek člena 79(2) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 se ne uporablja za namene točke (b) prvega pododstavka tega odstavka.“

(b)

Vstavi se naslednji odstavek 1a:

„1a.   Z odstopanjem od člena 34(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013 finančna pomoč Unije za umike s trga iz člena 1(2)(a) te uredbe za namene, ki ne vključujejo brezplačne razdelitve, znaša 75 % najvišjih zneskov podpore za umike za druge namene, navedenih v Prilogi XI k Izvedbeni uredbi (EU) št. 543/2011.“

2.

Člen 3 se spremeni:

(a)

Odstavka 1 in 2 se nadomestita z:

„1.   Finančna pomoč Unije se odobri proizvajalcem breskev in nektarin, ki niso člani priznane organizacije proizvajalcev, v skladu s tem členom za:

(a)

umike s trga za brezplačno razdelitev iz člena 34(4) Uredbe (EU) št. 1308/2013;

(b)

umike s trga, ki niso namenjeni brezplačni razdelitvi.

Za umike s trga iz točke (a) prvega pododstavka so najvišji zneski finančne pomoči zneski, določeni v Prilogi XI k Izvedbeni uredbi (EU) št. 543/2011.

Za umike s trga iz točke (b) prvega pododstavka najvišji zneski finančne pomoči znašajo 50 % zneskov, določenih v Prilogi XI k Izvedbeni uredbi (EU) št. 543/2011.

2.   Finančna pomoč Unije iz odstavka 1 je na voljo proizvajalcem breskev in nektarin, ki niso člani priznane organizacije proizvajalcev, za dobavo proizvodov, ki se nato umaknejo s trga, ob upoštevanju nižje od mejnih vrednosti iz prvega pododstavka odstavka 3 tega člena.“

(b)

Vstavi se naslednji odstavek 4a:

„4a.   Države članice lahko nediskriminatorno in iz ustrezno utemeljenih razlogov, kot je omejena stopnja organiziranosti proizvajalcev v zadevni državi članici, odobrijo, da proizvajalec, ki ni član priznane organizacije proizvajalcev, nadomesti pogodbo iz odstavka 3 z uradnim obvestilom pristojnemu organu države članice. Za takšna uradna obvestila se smiselno uporablja člen 78 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011. Količine, ki jih dobavijo proizvajalci, ki niso člani organizacije proizvajalcev, so skladne s pogoji iz odstavka 3 tega člena.

V navedenih primerih pristojni organ države članice finančno pomoč Unije izplača neposredno proizvajalcu. Države članice sprejmejo nova oziroma uporabijo že obstoječa nacionalna pravila ali postopke za ta namen.“

3.

V členu 4 se doda naslednji drugi odstavek:

„Vendar za umike iz člena 3(4a) pregledi prve stopnje zajemajo 100 % količine umaknjenih proizvodov.“

POGLAVJE III

KONČNE DOLOČBE

Člen 15

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Poglavje I se uporablja od 18. avgusta 2014.

Poglavje II se uporablja od 11. avgusta 2014.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. avgusta 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (UL L 157, 15.6.2011, str. 1).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 913/2014 z dne 21. avgusta 2014 o določitvi začasnih izrednih podpornih ukrepov za proizvajalce breskev in nektarin (UL L 248, 22.8.2014, str. 1).


PRILOGA I

Najvišji zneski podpore za umike s trga za proizvode, ki niso navedeni v Prilogi XI k Izvedbeni uredbi (EU) št. 543/2011, v skladu s členi 3, 4 in 5 te uredbe

Proizvod

Najvišja podpora (EUR/100 kg)

Brezplačna razdelitev

Drugi nameni

Korenje

12,81

8,54

Zelje

5,81

3,88

Sladke paprike

44,4

30

Glavnati brokoli

15,69

10,52

Kumare in kumarice

24

16

Gobe

43,99

29,33

Slive

34

20,4

Jagodičevje

12,76

8,5

Sveže namizno grozdje

39,16

26,11

Kivi

29,69

19,79


PRILOGA II

Predloge za uradna obvestila iz člena 8

URADNA OBVESTILA O UMIKIH – BREZPLAČNA RAZDELITEV

Država članica:

Zajeto obdobje:

Datum:


Proizvod

Organizacije proizvajalcev

Proizvajalci, ki niso člani organizacij proizvajalcev

Količine skupaj

(t)

Finančna pomoč Unije skupaj

(EUR)

Količine

(t)

Finančna pomoč Unije (EUR)

Količine

(t)

Finančna pomoč Unije (EUR)

umiki

prevoz

sortiranje in pakiranje

SKUPAJ

umiki

prevoz

sortiranje in pakiranje

SKUPAJ

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (b) + (c) + (d)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j) = (g) + (h) + (i)

(k) = (a) + (f)

(l) = (e) + (j)

Jabolka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hruške

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ (A)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proizvod

Organizacije proizvajalcev

Proizvajalci, ki niso člani organizacij proizvajalcev

Količine skupaj

(t)

Finančna pomoč Unije skupaj

(EUR)

Količine

(t)

Finančna pomoč Unije (EUR)

Količine

(t)

Finančna pomoč Unije (EUR)

umiki

prevoz

sortiranje in pakiranje

SKUPAJ

umiki

prevoz

sortiranje in pakiranje

SKUPAJ

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (b) + (c) + (d)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j) = (g) + (h) + (i)

(k) = (a) + (f)

(l) = (e) + (j)

Paradižnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korenje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sladke paprike

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cvetača in glavnati brokoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kumare in kumarice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gobe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jagodičevje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveže namizno grozdje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ (B):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ (A+B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Za vsak teden je treba izpolniti ločen Excelov list (vključno s praznimi uradnimi obvestili za tedne, v katerih ni bilo umikov, v primeru držav članic, ki so predložile predhodno uradno obvestilo).

URADNA OBVESTILA O UMIKIH – DRUGI NAMENI

Država članica:

Zajeto obdobje:

Datum:


Proizvod

Organizacije proizvajalcev

Proizvajalci, ki niso člani organizacij proizvajalcev

Količine skupaj

(t)

Finančna pomoč Unije skupaj

(EUR)

Količine

(t)

Finančna pomoč Unije

(EUR)

Količine

(t)

Finančna pomoč Unije

(EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (a) + (c)

(f) = (b) + (d)

Jabolka

 

 

 

 

 

 

Hruške

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ (A)

 

 

 

 

 

 

 

Proizvod

Organizacije proizvajalcev

Proizvajalci, ki niso člani organizacij proizvajalcev

Količine skupaj

(t)

Finančna pomoč Unije skupaj

(EUR)

Količine

(t)

Finančna pomoč Unije

(EUR)

Količine

(t)

Finančna pomoč Unije

(EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (a) + (c)

(f) = (b) + (d)

Paradižnik

 

 

 

 

 

 

Korenje

 

 

 

 

 

 

Zelje

 

 

 

 

 

 

Sladke paprike

 

 

 

 

 

 

Cvetača in glavnati brokoli

 

 

 

 

 

 

Kumare in kumarice

 

 

 

 

 

 

Gobe

 

 

 

 

 

 

Slive

 

 

 

 

 

 

Jagodičevje

 

 

 

 

 

 

Sveže namizno grozdje

 

 

 

 

 

 

Kivi

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ (B):

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ (A+B)

 

 

 

 

 

 

*

Za vsak teden je treba izpolniti ločen Excelov list (vključno s praznimi uradnimi obvestili za tedne, v katerih ni bilo umikov, v primeru držav članic, ki so predložile predhodno uradno obvestilo).

URADNA OBVESTILA O OPUSTITVI SPRAVILA IN ZELENEM OBIRANJU

Država članica:

Zajeto obdobje:

Datum:


Proizvod

Organizacije proizvajalcev

Proizvajalci, ki niso člani organizacij proizvajalcev

Površina skupaj

(ha)

Finančna pomoč Unije skupaj

(EUR)

Površina

(ha)

Finančna pomoč Unije

(EUR)

Površina

(ha)

Finančna pomoč Unije

(EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (a) + (c)

(f) = (b) + (d)

Jabolka

 

 

 

 

 

 

Hruške

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ (A)

 

 

 

 

 

 

 

Proizvod

Organizacije proizvajalcev

Proizvajalci, ki niso člani organizacij proizvajalcev

Površina skupaj

(ha)

Finančna pomoč Unije skupaj

(EUR)

Površina

(ha)

Finančna pomoč Unije

(EUR)

Površina

(ha)

Finančna pomoč Unije

(EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (a) + (c)

(f) = (b) + (d)

Paradižnik

 

 

 

 

 

 

Korenje

 

 

 

 

 

 

Zelje

 

 

 

 

 

 

Sladke paprike

 

 

 

 

 

 

Cvetača in glavnati brokoli

 

 

 

 

 

 

Kumare in kumarice

 

 

 

 

 

 

Gobe

 

 

 

 

 

 

Slive

 

 

 

 

 

 

Jagodičevje

 

 

 

 

 

 

Sveže namizno grozdje

 

 

 

 

 

 

Kivi

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ (B):

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ (A+B)

 

 

 

 

 

 

*

Za vsak teden je treba izpolniti ločen Excelov list (vključno s praznimi uradnimi obvestili za tedne, v katerih ni bil izveden noben postopek, v primeru držav članic, ki so predložile predhodno uradno obvestilo).


PRILOGA III

TABELE, KI JIH JE TREBA POSLATI S PRVIM URADNIM OBVESTILOM IZ ČLENA 8(3)

UMIKI – DRUGI NAMENI

Najvišji zneski podpore, ki jih določijo države članice v skladu s členom 79(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ter členoma 3 in 4 te uredbe

Država članica:

Datum:


Proizvod

Prispevek organizacij proizvajalcev

(EUR/100 kg)

Finančna pomoč Unije

(EUR/100 kg)

Jabolka

 

 

Hruške

 

 

Paradižnik

 

 

Korenje

 

 

Zelje

 

 

Sladke paprike

 

 

Cvetača in glavnati brokoli

 

 

Kumare in kumarice

 

 

Gobe

 

 

Slive

 

 

Jagodičevje

 

 

Sveže namizno grozdje

 

 

Kivi

 

 

OPUSTITEV SPRAVILA IN ZELENO OBIRANJE

Najvišji zneski podpore, ki jih določijo države članice v skladu s členom 85(4) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 in členom 5 te uredbe

Država članica:

Datum:


Proizvod

Na prostem

Topla greda

Prispevek organizacij proizvajalcev

(EUR/ha)

Finančna pomoč Unije

(EUR/ha)

Prispevek organizacij proizvajalcev

(EUR/ha)

Finančna pomoč Unije

(EUR/ha)

Jabolka

 

 

 

 

Hruške

 

 

 

 

Paradižnik

 

 

 

 

Korenje

 

 

 

 

Zelje

 

 

 

 

Sladke paprike

 

 

 

 

Cvetača in glavnati brokoli

 

 

 

 

Kumare in kumarice

 

 

 

 

Gobe

 

 

 

 

Slive

 

 

 

 

Jagodičevje

 

 

 

 

Sveže namizno grozdje

 

 

 

 

Kivi

 

 

 

 


Top