Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0870

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 870/2014 z dne 11. avgusta 2014 o merilih v zvezi s prošnjami za železniške infrastrukturne zmogljivosti Besedilo velja za EGP

OJ L 239, 12.8.2014, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 26/01/2015; razveljavil 32015R0010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/870/oj

12.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 239/11


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 870/2014

z dne 11. avgusta 2014

o merilih v zvezi s prošnjami za železniške infrastrukturne zmogljivosti

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja (1) in zlasti člena 41(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 41(2) Direktive 2012/34/EU določa možnost, da upravljavci infrastrukture prosilcem postavijo zahteve za zaščito svojih upravičenih pričakovanj glede bodočih prihodkov in uporabe infrastrukture.

(2)

Takšne zahteve morajo biti ustrezne, pregledne in nediskriminatorne. Vključujejo lahko samo določbo o takšnem finančnem jamstvu, ki ne presega ustrezne ravni, sorazmerne s predvidenim obsegom dejavnosti prosilca, in o zagotovitvi zmožnosti za pripravo skladnih ponudb za dodeljevanje infrastrukturnih zmogljivosti.

(3)

Finančna jamstva bi lahko bila v obliki predplačil ali jamstev, ki jih zagotovijo finančne institucije.

(4)

Pri ustreznosti zahtev iz uvodne izjave 2 bi se moralo upoštevati dejstvo, da pri uporabi infrastrukture konkurenčnih načinov prevoza, na primer cestnega in zračnega prometa ter prometa po morju in celinskih plovnih poteh, pogosto ni pristojbin za uporabnike in posledično tudi ne finančnih jamstev. Za zagotovitev poštene konkurence med različnimi načini prevoza bi bilo treba raven in trajanje finančnih jamstev čim bolj omejiti.

(5)

Ta finančna jamstva so ustrezna samo, če so potrebna kot zagotovilo upravljavcem infrastrukture v zvezi z bodočimi prihodki in uporabo infrastrukture. Glede na to, da se lahko upravljavci infrastrukture zanesejo na kontrolo in nadzor finančne sposobnosti prevoznikov v železniškem prometu, ki potekata v okviru postopka izdaje licenc v skladu s poglavjem III Direktive 2012/34/EU in zlasti člena 20 navedene direktive, se potreba po finančnih jamstvih še dodatno zmanjša.

(6)

Za ta jamstva velja načelo nediskriminacije, zato ne bi smelo biti razlikovanja med jamstvenimi zahtevami za prosilce v zasebni lasti in jamstvenimi zahtevami za prosilce v javni lasti.

(7)

Jamstva bi morala biti sorazmerna s stopnjo tveganja, ki ga predstavlja prosilec za upravljavca infrastrukture na različnih stopnjah dodeljevanja infrastrukturne zmogljivosti. Tveganje se navadno šteje za nizko, če se lahko zmogljivosti ponovno dodelijo drugim prevoznikom v železniškem prometu.

(8)

Jamstvo, ki se zahteva za pripravo skladnih ponudb, se lahko šteje kot ustrezno, pregledno in nediskriminatorno le, če upravljavec infrastrukture določi jasna in pregledna pravila za prošnjo za dodelitev zmogljivosti v programu omrežja ter prosilcem nudi potrebna podporna orodja. Ker je pred postopkom prijave nemogoče objektivno ugotoviti zmožnost za pripravo skladnih ponudb, se lahko vsako pomanjkanje zmožnosti ugotovi šele po zaključku postopka, in sicer če prosilec upravljavcu infrastrukture večkrat ne predloži teh ponudb oziroma potrebnih informacij. Prosilec je odgovoren za to nepredložitev, ki vodi do sankcij, kot je izključitev prosilca iz prijave za zadevno vlakovno pot.

(9)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora iz člena 62(1) Direktive 2012/34/EU –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina

Ta uredba določa zahteve za finančna jamstva, ki jih lahko postavi upravljavec infrastrukture za zaščito svojih upravičenih pričakovanj glede bodočih prihodkov, pri tem pa mora biti višina teh jamstev sorazmerna s predvidenim obsegom dejavnosti prosilca. Zahteve vključujejo zlasti pogoje, pod katerimi se jamstvo ali predplačilo lahko zahteva, ter raven in trajanje finančnega jamstva. Poleg tega ta uredba določa nekatere podrobnosti glede meril za oceno zmožnosti prosilca za pripravo skladne ponudbe za dodeljevanje infrastrukturnih zmogljivosti.

Člen 2

Opredelitve

Za namene uporabe te uredbe se uporablja naslednja opredelitev:

 

„finančno jamstvo“ pomeni (a) predplačila za zmanjšanje in predvidevanje prihodnjih obveznosti za plačilo infrastrukturnih stroškov ali (b) pogodbene dogovore, s katerimi se finančna institucija, kot je banka, zaveže, da bo zagotovila, da se takšna plačila ob zapadlosti izvedejo.

Člen 3

Pogoji za finančna jamstva

1.   Prosilec lahko izpolni zahtevo za finančno jamstvo bodisi v obliki predplačila bodisi v obliki pogodbenega dogovora v smislu člena 2. Kadar upravljavec infrastrukture od prosilca zahteva predplačilo uporabnine za infrastrukturo, ne more hkrati zahtevati drugega finančnega jamstva za iste predvidene dejavnosti.

2.   Upravljavec infrastrukture od prosilca zahteva finančno jamstvo le v primeru, če je iz bonitetne ocene prosilca razvidno, da bi prosilec lahko imel težave pri izvajanju rednih plačil uporabnin za infrastrukturo. Upravljavec infrastrukture po potrebi omeni takšne bonitetne ocene v oddelku o načelih zaračunavanja uporabnin v svojem programu omrežja. Upravljavec infrastrukture svoj zahtevek za finančno jamstvo sestavi na podlagi ocen, starih največ dve leti, ki jih da na voljo bonitetna agencija.

3.   Upravljavec infrastrukture ne zahteva finančnega jamstva:

(a)

od prevoznika v železniškem prometu, če je finančno jamstvo za kritje prihodnjih plačil za iste predvidene dejavnosti že odobril ali plačal prosilec, ki ni prevoznik v železniškem prometu;

(b)

če uporabnino za infrastrukturo upravljavcu infrastrukture neposredno plača pristojni organ v skladu z Uredbo (ES) št. 1370/2007 Evropskega parlamenta in Sveta (2).

Člen 4

Znesek in trajanje finančnih jamstev

1.   Znesek finančnih jamstev za posameznega prosilca ne presega ocenjenega zneska stroškov, ki nastanejo v dveh mesecih zaprošenega obratovanja vlaka.

2.   Dajatve za rezervacijo, plačane v skladu s členom 36 Direktive 2012/34/EU, se odštejejo od najvišjega ocenjenega zneska stroškov iz odstavka 1.

3.   Upravljavec infrastrukture ne zahteva, da finančno jamstvo začne veljati več kot deset dni pred prvim dnem v mesecu, v katerem prevoznik v železniškem prometu začne z obratovanjem vlaka, katerega infrastrukturni stroški se krijejo iz tega finančnega jamstva. Če se zmogljivost dodeli po tem času, lahko upravljavec infrastrukture v kratkem roku zahteva finančno jamstvo.

Člen 5

Zmožnost za pripravo skladnih ponudb za infrastrukturne zmogljivosti

Upravljavec infrastrukture ne zavrne prošnje za določeno vlakovno pot, ker ne daje zagotovila, da je prosilec zmožen pripraviti skladno ponudbo za infrastrukturne zmogljivosti v smislu člena 41(2) Direktive 2012/34/EU, razen če:

(a)

prosilec ne odgovori na dve zaporedni zahtevi, naj predloži manjkajoče informacije, ali večkrat odgovori na način, ki ne izpolnjuje pogojev, določenih v programu omrežja iz člena 27 Direktive 2012/34/EU in v Prilogi IV k navedeni direktivi glede postopkov prijave za vlakovne poti, ter

(b)

lahko upravljavec infrastrukture na zahtevo regulatornega organa dokaže, da je za pravilno in pravočasno oddajo prošnje sprejel vse razumne ukrepe.

Člen 6

Prehodne določbe

Upravljavci infrastrukture svoje programe omrežja po potrebi uskladijo z določbami te uredbe za prvo obdobje časovnega načrta po začetku veljavnosti te uredbe.

Člen 7

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 16. junija 2015.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. avgusta 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 32.

(2)  Uredba (ES) št. 1370/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o javnih storitvah železniškega in cestnega potniškega prevoza ter o razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 1191/69 in št. 1107/70 (UL L 315, 3.12.2007, str. 1).


Top