Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0692

Uredba Sveta (EU) št. 692/2014 z dne 23. junija 2014 o omejitvah uvoza blaga s poreklom s Krima ali iz Sevastopola v Unijo, kot odgovor na nezakonito priključitev Krima in Sevastopola

OJ L 183, 24.6.2014, p. 9–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/692/oj

24.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 183/9


UREDBA SVETA (EU) št. 692/2014

z dne 23. junija 2014

o omejitvah uvoza blaga s poreklom s Krima ali iz Sevastopola v Unijo, kot odgovor na nezakonito priključitev Krima in Sevastopola

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2014/386/SZVP (1) o omejitvah glede blaga s poreklom s Krima ali iz Sevastopola, kot odgovor na nezakonito priključitev Krima in Sevastopola,

ob upoštevanju skupnega predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski svet je na zasedanju 20. in 21. marca 2014 ostro obsodil priključitev Avtonomne republike Krim (v nadaljnjem besedilu: Krim) in mesta Sevastopol (v nadaljnjem besedilu: Sevastopol) Ruski federaciji ter poudaril, da priključitve ne bo priznal. Evropski svet je skladno s tem Komisijo pozval, naj oceni pravne posledice te priključitve in predlaga gospodarske, trgovinske in finančne omejitve glede Avtonomne republike Krim, ki naj se čim prej izvedejo.

(2)

Generalna skupščina Združenih narodov je v Resoluciji z dne 27. marca 2014 potrdila svojo zavezanosti suverenosti, politični neodvisnosti, enotnosti in ozemeljski nedotakljivosti Ukrajine znotraj njenih mednarodno priznanih mej ter poudarila neveljavnost referenduma, ki so ga 16. marca 2014 izvedli na Krimu, in pozvala vse države, naj ne priznajo sprememb statusa Krima in Sevastopola.

(3)

Svet je 23. junija 2014 sprejel Sklep 2014/386/SZVP o omejitvah glede blaga s poreklom s Krima ali iz Sevastopola in neposrednega ali posrednega zagotavljanja financiranja ali finančne pomoči ter zavarovanja in pozavarovanja, povezanega z uvozom takšnega blaga, kot odgovor na nezakonito priključitev Krima in Sevastopola. Da bi se čim bolj omejil učinek takih omejevalnih ukrepov na gospodarske subjekte, bi bilo treba določiti izjeme in prehodna obdobja glede trgovine z blagom in povezanih storitev, za katere so potrebne transakcije na podlagi trgovske pogodbe ali povezane pogodbe, pod pogojem da se uporabi postopek priglasitve.

(4)

Ti ukrepi spadajo v področje uporabe Pogodbe o delovanju Evropske unije, zato je predvsem zaradi zagotovitve, da se bodo v vseh državah članicah enotno uporabljali, za njihovo izvajanje potreben regulativni ukrep na ravni Unije.

(5)

Da se zagotovi učinkovitost ukrepov iz te uredbe, bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„zahtevek“ pomeni vsak zahtevek, ne glede na to, ali se uveljavlja v pravnih postopkih ali ne, vložen pred 25. junijem 2014 ali po tem datumu, in izhaja iz pogodbe ali transakcije ali je v zvezi s pogodbo ali transakcijo, in vključuje zlasti:

(i)

zahtevek za izpolnitev katere koli obveznosti, ki izhaja iz pogodbe ali transakcije ali je v zvezi s pogodbo ali transakcijo;

(ii)

zahtevek za podaljšanje dospelosti ali za plačilo obveznice, finančne garancije ali jamstva v kakršni koli obliki;

(iii)

zahtevek po nadomestilu škode v zvezi s pogodbo ali transakcijo;

(iv)

nasprotni zahtevek;

(v)

zahtevek po priznanju ali izvršitvi, vključno s postopkom eksekvature, sodbe, arbitražne odločbe ali enakovredne odločitve, kjer koli je bila oblikovana ali izdana;

(b)

„pogodba ali transakcija“ pomeni vsak posel v kakršni koli obliki ali v okviru katerega koli prava, ki se uporablja, in ki vsebuje eno ali več pogodb ali podobnih obveznosti, sklenjenih med istimi ali različnimi stranmi; v ta namen „pogodba“ vključuje obveznice, garancije ali jamstva, in sicer zlasti finančne garancije ali jamstva ter kredite, ki so lahko pravno samostojni ali ne, in vse pripadajoče določbe, ki izhajajo iz transakcije ali so v zvezi z njo;

(c)

„blago s poreklom s Krima ali iz Sevastopola“ pomeni blago, ki je bilo v celoti pridobljeno v Krimu in Sevastopolu ali ki je bilo tam nazadnje bistveno obdelano ali predelano, mutatis mutandis, v skladu s členoma 23 in 24 Uredbe (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (2);

(d)

„ozemlje Unije“ pomeni ozemlja držav članic, kjer se uporablja Pogodba, pod pogoji, določenimi v Pogodbi, vključno z njihovim zračnim prostorom;

(e)

„pristojni organi“ pomeni pristojne organe držav članic, kot so določeni na seznamu spletnih mest iz Priloge.

Člen 2

Prepovedano je:

(a)

uvažati blago s poreklom s Krima ali iz Sevastopola v Evropsko unijo;

(b)

neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč ter zavarovanje in pozavarovanje, povezano z uvozom blaga iz točke (a).

Člen 3

Prepovedi iz člena 2 se ne uporabljajo za:

(a)

izvršitev pogodb do26. septembra 2014, in sicer trgovskih pogodb, sklenjenih pred 25. junijem 2014, ali povezanih pogodb, ki so potrebne za izvršitev takšnih pogodb, če je fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki želi izvajati navedeno pogodbo, o dejavnosti ali transakciji vsaj 10 delovnih dni vnaprej obvestil pristojni organ države članice, v kateri ima sedež;

(b)

blago s poreklom s Krima ali iz Sevastopola, ki je bilo ukrajinskim organom dano na razpolago za pregled, v zvezi s katerim je bila preverjena skladnost s pogoji za podelitev preferencialnega porekla v skladu z Uredbo (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbo (EU) št. 374/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (3) ali v skladu s Pridružitvenim sporazumom med EU in Ukrajino.

Člen 4

Prepovedano je zavestno in namerno sodelovanje v dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje prepovedim iz člena 2.

Člen 5

Če fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi niso vedeli in niso imeli utemeljenega razloga za sum, da bi lahko s svojim ravnanjem kakor koli kršili ukrepe iz te uredbe, za svoje ravnanje niso odgovorni.

Člen 6

1.   V zvezi s kakršnimi koli pogodbami ali transakcijami, katerih izvedba je bila neposredno ali posredno, v celoti ali deloma ovirana zaradi ukrepov, uvedenih v skladu s to uredbo, se ne ugodi nobenemu zahtevku, vključno z zahtevki v zvezi z jamstvom ali kakršnimi koli podobnimi zahtevki te vrste, kot je odškodninski zahtevek ali zahtevek za uveljavljanje garancije, zlasti zahtevek za podaljšanje dospelosti obveznice, garancije ali jamstva, zlasti finančne garancije ali finančnega jamstva v kakršni koli obliki, ki ga zahteva:

(a)

določena fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s seznama iz Priloge I k Uredbi Sveta (EU) št. 269/2014;

(b)

katera koli fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje prek ali v imenu ene od oseb, subjektov ali organov iz točke (a);

(c)

katera koli fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, za katerega je bilo z arbitražno, sodno ali upravno odločbo ugotovljeno, da je kršil prepovedi iz te uredbe;

(d)

katera koli fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, če je zahtevek povezan z blagom, katerega uvoz je prepovedan v členu 2.

2.   V vseh postopkih za uveljavitev zahtevka dokazno breme glede dokazovanja, da izpolnitev zahtevka ni prepovedana z odstavkom 1, nosi fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki uveljavlja zahtevek.

3.   Ta člen ne posega v pravico fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov iz odstavka 1 do sodne presoje zakonitosti neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti v skladu s to uredbo.

Člen 7

1.   Komisija in države članice se obvestijo o ukrepih, sprejetih v skladu s to uredbo, in si izmenjajo vse druge pomembne informacije, ki so jim na voljo v zvezi s to uredbo, zlasti informacije o težavah v zvezi s kršitvami in pregonom ter o sodbah, ki jih izrečejo nacionalna sodišča.

2.   Države članice takoj obvestijo druga drugo in Komisijo o vseh drugih pomembnih relevantnih informacijah, ki bi lahko vplivale na uspešno izvajanje te uredbe.

Člen 8

1.   Države članice sprejmejo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve določb te uredbe, in sprejmejo vse potrebne ukrepe, da se zagotovi njihovo izvajanje. Predpisane kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

2.   Države članice po začetku veljavnosti te uredbe nemudoma uradno obvestijo Komisijo o pravilih iz odstavka 1 in jo uradno obveščajo o vseh naknadnih spremembah.

Člen 9

1.   Države članice imenujejo pristojne organe iz te uredbe in jih opredelijo na spletnih mestih s seznama v Prilogi. Države članice Komisijo uradno obvestijo o vseh spremembah naslovov na seznamu svojih spletnih mest iz Priloge.

2.   Države članice po začetku veljavnosti te uredbe Komisijo nemudoma uradno obvestijo o svojih pristojnih organih, vključno s kontaktnimi podatki teh pristojnih organov, in jo obveščajo o vseh naknadnih spremembah.

3.   Kadar je v tej uredbi določena obveznost uradnega obveščanja Komisije, sporočanja ali druge vrste komuniciranja z njo, se za tako komunikacijo uporabljajo naslov in drugi kontaktni podatki, navedeni v Prilogi.

Člen 10

Ta uredba se uporablja:

(a)

na ozemlju Unije, vključno z njenim zračnim prostorom;

(b)

na vseh zrakoplovih ali vseh plovilih, ki so v pristojnosti ene od držav članic;

(c)

za vse osebe na ozemlju ali zunaj ozemlja Unije, ki imajo državljanstvo ene od držav članic;

(d)

za vse pravne osebe, subjekte ali organe na ozemlju ali zunaj ozemlja Unije, ki so registrirani ali ustanovljeni v skladu s pravom države članice;

(e)

za vse pravne osebe, subjekte ali organe v zvezi z vsakim poslom, opravljenim v celoti ali delno znotraj Unije.

Člen 11

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 23. junija 2014

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  Sklep Sveta 2014/386/SZVP z dne 23. junija 2014 o omejitvah uvoza blaga s poreklom s Krima ali iz Sevastopola v Unijo, kot odgovor na nezakonito priključitev Krima in Sevastopola (glej stran 70 tega Uradnega lista).

(2)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

(3)  UL L 118, 22.4.2014., str. 1.


PRILOGA

Spletna mesta za informacije o pristojnih organih ter naslov za pošiljanje uradnih obvestil Evropski komisiji

 

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BOLGARIJA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

 

ČEŠKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DANSKA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

 

NEMČIJA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

 

ESTONIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IRSKA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

GRČIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

 

ŠPANIJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

 

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

HRVAŠKA

http://www.mvep.hr/sankcije

 

ITALIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

 

CIPER

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

 

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

 

MADŽARSKA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

NIZOZEMSKA

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

 

AVSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

POLJSKA

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGALSKA

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

 

ROMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

 

SLOVENIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVAŠKA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

 

FINSKA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

ŠVEDSKA

http://www.ud.se/sanktioner

 

ZDRUŽENO KRALJESTVO

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Naslov za pošiljanje uradnih obvestil Evropski komisiji:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

1049 Brussels

BELGIUM

Elektronski naslov: relex-sanctions@ec.europa.eu


Top