Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0046

Direktiva 2014/46/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o spremembi Direktive Sveta 1999/37/ES o dokumentih za registracijo vozil

OJ L 127, 29.4.2014, p. 129–133 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/46/oj

29.4.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 127/129


DIREKTIVA 2014/46/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 3. aprila 2014

o spremembi Direktive Sveta 1999/37/ES o dokumentih za registracijo vozil

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 91 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Tehnični pregledi so del širše ureditve, ki zagotavlja varno in okoljsko sprejemljivo stanje vozil ves čas njihove uporabe. Ta ureditev bi morala zagotoviti redne tehnične preglede vozil in tehnične cestne preglede vozil, ki se uporabljajo za dejavnosti komercialnega cestnega prevoza, ter postopek registracije vozil, ki omogoča začasno prepoved uporabe vozila v cestnem prometu, kadar vozilo predstavlja takojšnje tveganje za varnost v cestnem prometu.

(2)

Registracija vozil pomeni upravno dovoljenje za obratovanje vozila v cestnem prometu. Direktiva Sveta 1999/37/ES (3) se uporablja samo za odobritev registracije za vozila. Kljub temu bi zlasti v primerih, ko bi uporaba vozila na javnih cestah povzročila tveganje zaradi njegovega tehničnega stanja, moralo biti mogoče začasno prepovedati uporabo tega vozila. Da se zmanjša upravno breme, ki je posledica začasne prepovedi, vozila po koncu začasne prepovedi ne bi smela biti podvržena novemu postopku registracije.

(3)

Uvesti bi bilo treba obveznost trajne razveljavitve registracije vozila, glede katerega je bilo prejeto obvestilo, da se je obravnavalo kot izrabljeno vozilo v skladu z Direktivo 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta (4). Države članice imajo možnost, da v nacionalnem pravu opredelijo druge razloge za razveljavitev registracije vozila.

(4)

Tudi ko se registracija vozila razveljavi, bi moralo biti možno obdržati evidenco o tej registraciji.

(5)

Da bi se zmanjšalo upravno breme in omogočila lažja izmenjava podatkov med državami članicami, bi bilo treba podatke o vozilih hraniti v elektronski obliki.

(6)

Ta direktiva državi članici ne bi smela preprečiti, da elektronske podatke, ki jih hrani njen pristojni organ, obravnava kot glavni vir informacij o vozilu, registriranem na njenem ozemlju. Moralo bi biti možno, da države članice za olajšanje izmenjave informacij uporabijo elektronsko omrežje, ki vsebuje podatke iz nacionalnih elektronskih podatkovnih zbirk.

(7)

Kadar se med tehničnim pregledom ugotovijo nevarne pomanjkljivosti in se uporaba vozila v cestnem prometu začasno prepove, bi bilo treba to začasno prepoved zabeležiti, dokler vozilo ne opravi novega tehničnega pregleda.

(8)

Za posodobitev druge alinee točke II.4 ter točke III.1.A(b) tako Priloge I kot Priloge II k Direktivi 1999/37/ES v primeru širitve Unije, pa tudi za posodobitev točke II.6 Priloge I v zvezi z neobveznimi elementi v primeru sprememb opredelitev ali vsebine certifikatov o skladnosti v ustrezni zakonodaji Unije o homologaciji bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Zlasti je pomembno, da Komisija med svojim pripravljalnim delom opravi ustrezna posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu sočasno, pravočasno in na ustrezen način.

(9)

Direktivo 1999/37/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Spremembe Direktive 1999/37/ES

Direktiva 1999/37/ES se spremeni:

1.

v členu 1 se prvi stavek nadomesti z naslednjim:

„Ta direktiva se uporablja za dokumente za registracijo vozil, ki jih izdajo države članice.“;

2.

v členu 2 se dodata naslednji točki:

„(e)

‚začasna prepoved‘ pomeni omejeno obdobje, v katerem država članica ne dovoli uporabe vozila v cestnem prometu, po tem obdobju pa se lahko njegova uporaba znova dovoli brez novega postopka registracije, pod pogojem, da so prenehali razlogi za začasno prepoved;

(f)

‚razveljavitev registracije‘ pomeni razveljavitev dovoljenja za uporabo vozila v cestnem prometu, ki ga je izdala država članica.“;

3.

v členu 3 se dodata naslednja odstavka:

„4.   Države članice podatke o vseh vozilih, ki so registrirana na njihovem ozemlju, hranijo v elektronski obliki. Ti podatki vključujejo:

(a)

vse obvezne elemente v skladu s točko II.5 Priloge I ter elemente iz točk II.6(J), II.6(V.7) in (V.9) navedene priloge, če so podatki na voljo;

(b)

druge neobvezne podatke iz Priloge I ali podatke iz certifikata o skladnosti, kot je določeno v Direktivi 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (*), če je to mogoče;

(c)

rezultate rednih obveznih tehničnih pregledov v skladu z Direktivo 2014/45/EU Evropskega parlamenta in Sveta (**) in obdobje veljavnosti potrdila o tehničnem pregledu.

Osebni podatki se v okviru te direktive obdelujejo v skladu z direktivama 95/46/ES (***) in 2002/58/ES (****) Evropskega parlamenta in Sveta.

5.   Tehnični podatki vozil so za namene rednih tehničnih pregledov na voljo pristojnim organom ali centrom za izvajanje tehničnih pregledov. Države članice lahko omejijo uporabo in razširjanje takih podatkov s strani centrov za izvajanje tehničnih pregledov, da bi se preprečila njihova zloraba.

(*)  Direktiva 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L 263, 9.10.2007, str. 1)."

(**)  Direktiva 2014/45/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o rednih pregledih tehnične brezhibnosti motornih vozil in njihovih priklopnih vozil ter razveljavitvi Direktive 2009/40/ES (UL L 127, 29.4.2014, str. 51)."

(***)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31)."

(****)  Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (UL L 201, 31.7.2002, str. 37).“;"

4.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 3a

1.   Če pristojni organ države članice prejme obvestilo o rednem tehničnem pregledu, ki dokazuje, da je bila uporaba določenega vozila v cestnem prometu začasno prepovedana v skladu s členom 9 Direktive 2014/45/EU, se začasna prepoved elektronsko zabeleži in se opravi dodaten tehnični pregled.

Začasna prepoved učinkuje, dokler vozilo uspešno ne opravi novega tehničnega pregleda. Ob uspešnem zaključku tehničnega pregleda pristojni organ nemudoma ponovno dovoli uporabo vozila v cestnem prometu. Za to ni potreben nov postopek registracije.

Države članice ali njihovi pristojni organi lahko sprejmejo ukrepe, s katerimi olajšajo ponovni pregled vozila, uporaba katerega v cestnem prometu je bila začasno prepovedana. Ti ukrepi lahko vključujejo odobritev dovoljenja za vožnjo po javnih cestah med krajem popravila in centrom za izvajanje tehničnih pregledov, da se lahko opravi tehnični pregled.

2.   Države članice lahko dovolijo, da imetnik potrdila o registraciji pri pristojnem organu zaprosi za prenos registracije na novega lastnika vozila.

3.   Kadar pristojni organ države članice prejme obvestilo, da je bilo vozilo obravnavano kot izrabljeno vozilo v skladu z Direktivo 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta (*****), se registracija tega vozila trajno razveljavi, podatek o tem pa se vnese v elektronski register.

(*****)  Direktiva 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. septembra 2000 o izrabljenih vozilih (UL L 269, 21.10.2000, str. 34).“;"

5.

v členu 5 se doda naslednji odstavek:

„3.   Brez poseganja v člena 5(4) in 8(3) Direktive 2014/45/EU države članice načeloma priznavajo veljavnost potrdila o tehničnem pregledu, če se spremeni lastništvo vozila, ki ima veljavno dokazilo o opravljenem rednem tehničnem pregledu.“;

6.

člena 6 in 7 se nadomestita z naslednjim:

„Člen 6

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 7, da spremeni:

drugo alineo točke II.4 ter točko III.1.A(b) tako Priloge I kot Priloge II v primeru širitve Unije,

točko II.6 Priloge I v zvezi z neobveznimi elementi v primeru spremembe opredelitev ali vsebine certifikatov o skladnosti v ustrezni zakonodaji Unije o homologaciji.

Člen 7

1.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 19. maja 2014. Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet ne nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

3.   Prenos pooblastila iz člena 6 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.   Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.   Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 6, začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.“;

7.

člen 9 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 9

Države članice si med seboj pomagajo pri izvajanju te direktive. Lahko si izmenjujejo informacije na dvostranski ali večstranski ravni, zlasti da bi, kadar je to potrebno, pred kakršno koli registracijo vozila preverile pravni položaj vozila v državi članici, v kateri je bilo vozilo predhodno registrirano. To preverjanje lahko za lažjo izmenjavo informacij zlasti zajema uporabo elektronskega omrežja, ki vsebuje podatke iz nacionalnih elektronskih podatkovnih zbirk.“;

8.

v točki II.6 Priloge I se doda naslednja točka:

„(X)

dokazilo o opravljenem tehničnem pregledu, datum naslednjega tehničnega pregleda ali prenehanje veljavnosti trenutno veljavnega potrdila.“

Člen 2

Prenos

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo najpozneje do 20. maja 2017. Komisiji takoj sporočijo besedila teh predpisov.

Navedene določbe začnejo uporabljati od 20. maja 2018.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice sporočijo Komisiji besedilo temeljnih predpisov nacionalnega prava, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 3. aprila 2014

Za Evropski parlament

Predsednik

M. SCHULZ

Za Svet

Predsednik

D. KOURKOULAS


(1)  UL C 44, 15.2.2013, str. 128.

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2014 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 24. marca 2014.

(3)  Direktiva Sveta 1999/37/ES z dne 29. aprila 1999 o dokumentih za registracijo vozil (UL L 138, 1.6.1999, str. 57).

(4)  Direktiva 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. septembra 2000 o izrabljenih vozilih (UL L 269, 21.10.2000, str. 34).


Top