Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1368

Uredba Sveta (Euratom) št. 1368/2013 z dne 13. decembra 2013 o podpori Unije za programa pomoči pri razgradnji jedrskih elektrarn v Bolgariji in na Slovaškem in razveljavitvi uredb (Euratom) št. 549/2007 in (Euratom) št. 647/2010

OJ L 346, 20.12.2013, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1368/oj

20.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 346/1


UREDBA SVETA (EURATOM) št. 1368/2013

z dne 13. decembra 2013

o podpori Unije za programa pomoči pri razgradnji jedrskih elektrarn v Bolgariji in na Slovaškem in razveljavitvi uredb (Euratom) št. 549/2007 in (Euratom) št. 647/2010

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 203 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s Protokolom o pogojih in načinu sprejema Republike Bolgarije in Romunije v Evropsko unijo (2) se je Bolgarija zavezala, da bo do 31. decembra 2002 zaprla enoti 1 in 2 oziroma do 31. decembra 2006 enoti 3 in 4 jedrske elektrarne Kozloduj in nato te enote razgradila. V skladu s svojimi obveznostmi je Bolgarija v ustreznih rokih zaprla vse zadevne enote.

(2)

V skladu s Protokolom št. 9 o enotah 1 in 2 jedrske elektrarne Bohunice V1 na Slovaškem (3) k Aktu o pristopu iz leta 2003, se je Slovaška zavezala, da bo do 31. decembra 2006 zaprla enoto 1 jedrske elektrarne Bohunice V1 in do 31. decembra 2008 enoto 2 in nato ti enoti razgradila. V skladu s svojimi obveznostmi je Slovaška v ustreznih rokih zaprla vse zadevne enote.

(3)

V skladu z obveznostmi iz pristopne pogodbe in s podporo pomoči Unije sta Bolgarija in Slovaška zaprli jedrski elektrarni Kozloduj in Bohunice V1 in dosegli pomemben napredek pri razgradnji. Da bi dosegli nadaljnji napredek pri dejanskih dejavnostih dekontaminacije, razgradnje, ravnanja z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki ter da bi dosegli dokončno stanje v postopku razgradnje v skladu z zadevnimi načrti za razgradnjo, je potrebno dodatno delo, hkrati pa je treba zagotavljati uporabo najvišjih varnostnih standardov. Na podlagi razpoložljivih ocen bodo za dokončanje razgradnje potrebna izdatna dodatna finančna sredstva.

(4)

Predčasna zaustavitev in z njo povezana razgradnja jedrske elektrarne Bohunice V1 z dvema enotama skupne zmogljivosti 880 MW tipa WWER 440 V 230 je imela za Slovaško ne le socialne in energetske posledice, temveč je z neposrednimi in posrednimi stroški pomenila tudi znatno finančno breme.

(5)

Predčasna zaustavitev in z njo povezana razgradnja štirih enot tipa WWER 440 V 230 v jedrski elektrarni Kozloduj skupne zmogljivosti 1 760 MW je pomenila dolgoročno energetsko, gospodarsko, okoljsko in socialno breme za bolgarske državljane.

(6)

Unija se je zavezala, da bo Bolgariji in Slovaški pomagala pri izjemnem finančnem bremenu, ki ga pomeni razgrajevanje. Od obdobja pred pristopom Bolgarija in Slovaška od Unije prejemata izdatno finančno podporo, in sicer prek programov Kozloduj in Bohunice, ki sta bila sprejeta za obdobje 2007–2013. Finančna podpora Unije v okviru tega programa, bo prenehala leta 2013.

(7)

Po zahtevi Bolgarije, Litve in Slovaške za dodatno financiranje je Komisija v svojem predlogu za naslednji večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020: „Proračun za strategijo Evropa 2020“ v splošnem proračunu Unije za jedrsko varnost in razgradnjo predvidela znesek 700 milijonov EUR. Od tega je 500 milijonov EUR glede na cene iz leta 2011, kar je približno 553 milijonov EUR glede na sedanje cene, predvidenih za novi program za dodatno podporo za razgradnjo enot 1 in 2 jedrske elektrarne Bohunice V1, enot 1 in 2 jedrske elektrarne Ignalina in enot 1 do 4 jedrske elektrarne Kozloduj v obdobju od leta 2014 do leta 2020.

(8)

Na podlagi rezultatov iz poročil o vmesnem in končnem ocenjevanju je mogoče pregledati znesek odobritev za programa Kozloduj in Bohunice, pa tudi programsko obdobje in razdelitev sredstev med programe Kozloduj, Bohunice in Ignalina.

(9)

S podporo, ki jo zajema ta uredba, bi bilo treba zagotoviti nemoteno nadaljevanje razgradnje, usmerjena pa bi moral biti v ukrepe za dosego dokončnega stanja v postopku razgradnje, pri čemer bi bilo treba hkrati zagotavljati uporabo najvišjih varnostnih standardov; ti ukrepi bi namreč imeli največjo dodano vrednost za Unijo, medtem ko bi glavno odgovornost za jedrsko varnost še naprej nosila zadevna država članica. Ta uredba ne vpliva na izid prihodnjih postopkov dodelitve državne pomoči, ki bi se lahko izvajali v skladu s členoma 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

(10)

Ta uredba ne vpliva na pravice in obveznosti zadevnih držav članic iz pristopnih pogodb, zlasti iz protokolov iz uvodnih izjav 1 in 2.

(11)

Za razgradnjo jedrskih elektrarn, zajetih v tej uredbi, bi bilo treba uporabiti najboljše strokovne izkušnje in znanje, ki so na voljo, ter ustrezno upoštevati značilnosti in tehnološke specifikacije enot, ki jih je treba zapreti, da bi zagotovili največjo možno učinkovitost ter upoštevali najboljše mednarodne prakse.

(12)

Dejavnosti, ki jih zajema ta uredba, in operacije, ki jih podpirajo, bi morale biti v skladu z veljavnim pravom Unije in nacionalnim pravom. Razgradnja jedrskih elektrarn po tej uredbi bi morala potekati v skladu z zakonodajo o jedrski varnosti, to je Direktivo Sveta 2009/71/Euratom (4), ravnanju z odpadki, to je Direktivo Sveta 2011/70/Euratom (5), ter okolju, zlasti Direktivo 2009/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta (6) in Direktivo 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta (7).

(13)

Dejavnosti, ki jih zajema ta uredba, in operacije, ki jih podpirajo, bi morale temeljiti na posodobljenem načrtu za razgradnjo, ki bi zajemal dejavnosti razgradnje, časovni načrt zanje, stroške in potrebne človeške vire. Stroške bi bilo treba ugotoviti v skladu z mednarodno priznanimi standardi za stroškovno oceno razgradnje, kot je na primer mednarodna struktura za razčlenitev stroškov razgradnje (International Structure for Decommissioning Costing), ki so jo skupaj objavile Agencija za jedrsko energijo, Mednarodna agencija za atomsko energijo in Evropska komisija.

(14)

Komisija bi morala zagotoviti učinkovit nadzor razvoja postopka razgradnje, da bi zagotovila najvišjo dodano vrednost za Unijo pri financiranju v okviru te uredbe, čeprav končno odgovornost za razgradnjo nosijo zadevne države članice. Sem spadata učinkovito merjenje uspešnosti in ocena korektivnih ukrepov med zadevnim programom.

(15)

Finančne interese Unije bi bilo treba v celotnem ciklu odhodkov zaščititi z ustreznimi ukrepi, ki vključujejo preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje nepravilnosti, povračilo izgubljenih, napačno plačanih ali nepravilno uporabljenih sredstev ter po potrebi kazni.

(16)

Ker ciljev te uredbe, zlasti v zvezi z določbami za zadostna finančna sredstva za nadaljevanje varne razgradnje, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi obsega ali učinkov ukrepa lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev.

(17)

Nekateri ukrepi v okviru programov Kozloduj in Bohunice utegnejo terjati visoko stopnjo financiranja s strani Unije, ki lahko v izjemnih in dobro utemeljenih primerih doseže višino celotnega zneska financiranja. Kljub temu bi bilo treba storiti vse potrebno, da se nadaljuje praksa sofinanciranja, ki je bila uvedena pri predpristopni pomoči in pri pomoči, zagotovljeni v obdobju 2007–2013 za prizadevanja Litve pri razgradnji, pa tudi, da se pritegne sofinanciranje iz drugih virov, če tako narekujejo okoliščine.

(18)

Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te uredbe, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v zvezi s sprejetjem letnih programov dela in podrobnih izvedbenih postopkov. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (8).

(19)

Uredbo Sveta (Euratom) št. 549/2007 (9) in Uredbo Sveta (Euratom) št. 647/2010 (10) bi bilo treba razveljaviti.

(20)

Posebno poročilo Računskega sodišča št. 16/2011 o finančni pomoči EU za razgradnjo jedrskih elektrarn v Bolgariji, Litvi in na Slovaškem ter zadevna priporočila in odgovor Komisije so bili ustrezno upoštevani –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina

S to uredbo se uvede program za izvajanje finančne podpore Unije za ukrepe, povezane z razgradnjo enot 1 do 4 jedrske elektrarne Kozloduj v Bolgariji (v nadaljnjem besedilu: program Kozloduj) ter enot 1 in 2 jedrske elektrarne Bohunice V1 na Slovaškem (v nadaljnjem besedilu: program Bohunice)(v nadaljnjem besedilu skupaj imenovana: programa Kozloduj in Bohunice).

Člen 2

Cilji

1.   Splošni cilj za programa Kozloduj in Bohunice je pomagati zadevnima državama članicama, da bi dosegli dokončno stanje v postopku razgradnje enot 1 do 4 jedrske elektrarne Kozloduj v Bolgariji ter enot 1 in 2 jedrske elektrarne Bohunice V1 na Slovaškem v skladu z načrtoma za njuno razgradnjo, ter hkrati ohraniti najvišjo raven varnosti.

2.   Glavni specifični cilji za programa Kozloduj in Bohunice v obdobju financiranja so naslednji:

(a)

za program Kozloduj:

(i)

izvajanje razgradnje enot 1 do 4 v turbinskih dvoranah in v pomožnih objektih; meri se glede na število in vrsto razgrajenih sistemov;

(ii)

razgradnja velikih sestavnih delov in opreme v reaktorskih objektih enot 1 do 4; meri se glede na število in vrsto razgrajenih sistemov in opreme;

(iii)

varno ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri razgradnji, v skladu s podrobnim načrtom za ravnanje z odpadki; meri se glede na količino in vrsto varno pripravljenih odpadkov;

(b)

za program Bohunice:

(i)

izvajanje razgradnje v turbinski dvorani in pomožnih objektih reaktorja V1; meri se glede na število in vrsto razgrajenih sistemov;

(ii)

razgradnja velikih sestavnih delov in opreme v reaktorskih objektih V1; meri se glede na število in vrsto razgrajenih sistemov in opreme;

(iii)

varno ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri razgradnji, v skladu s podrobnim načrtom za ravnanje z odpadki; meri se glede na količino in vrsto varno pripravljenih odpadkov.

3.   Programa Kozloduj in Bohunice lahko vključujeta tudi ukrepe za ohranitev visoke ravni varnosti v enotah v postopku razgradnje, vključno s podporo za osebje jedrskih elektrarn.

Člen 3

Proračun

1.   Finančna sredstva za izvajanje programa Kozloduj in Bohunice za obdobje od 2014 do 2020 po tekočih cenah znašajo 323 318 000 EUR. Ta znesek se med programa Kozloduj in Bohunice razdeli takole:

(a)

208 503 000 EUR za program Kozloduj za obdobje od 2014 do2020;

(b)

114 815 000 EUR za program Bohunice za obdobje od 2014 do 2020.

Ta uredba v nobenem pogledu ne prejudicira finančnih obveznosti v prihodnjih večletnih finančnih okvirih.

2.   Komisija v okviru vmesnega ocenjevanja iz člena 9 do konca leta 2017 pregleda uspešnost programov Kozloduj in Bohunice ter napredek programov Kozloduj in Bohunice oceni glede na mejnike in ciljne datume iz člena 7. Na podlagi rezultatov te ocene se lahko pregleda znesek odobritev za programa Kozloduj in Bohunice, pa tudi programsko obdobje in razdelitev sredstev med programa Kozloduj in Bohunice ter program Ignalina, kot je opredeljen v Uredbi Sveta (Euratom) št. 1369/2013 (11), da bi tako upoštevali napredek pri izvajanju teh programov in zagotovili, da načrtovanje programov in dodelitev sredstev temeljita na dejanskih plačilnih potrebah in absorpcijskih zmogljivostih.

3.   Finančna dodelitev za programa Kozloduj in Bohunice lahko krije tudi stroške, povezane s pripravljalnimi dejavnostmi in dejavnostmi spremljanja, nadzora, revizije in vrednotenja, ki so potrebne za upravljanje vsakega programa in uresničitev njunih ciljev. Zlasti se lahko krijejo stroški študij, srečanj strokovnjakov, informacijskih in komunikacijskih ukrepov, vključno z obveščanjem o političnih prednostnih nalogah Unije znotraj institucij, če so povezane s splošnimi cilji te uredbe in stroški, povezani z omrežji IT, namenjenimi obdelavi in izmenjavi informacij, ter vsi drugi stroški tehnične in upravne pomoči, ki jih ima Komisija pri upravljanju programov Kozloduj in Bohunice.

Finančna dodelitev za programa Kozloduj in Bohunice lahko krije tudi stroške za tehnično in upravno pomoč, potrebno za prehod s programa na ukrepe, sprejete v skladu z uredbama (Euratom) št. 549/2007 in (Euratom) št. 647/2010.

Člen 4

Predhodni pogoji

1.   Do 1. januarja 2014 Bolgarija in Slovaška sprejmeta ustrezne ukrepe za izpolnitev naslednjih predhodnih pogojev:

(a)

skladnost s pravnim redom Pogodbe Euratom na področju jedrske varnosti, zlasti kar zadeva prenos direktiv 2009/71/Euratom in 2011/70/Euratom;

(b)

vzpostavitev finančnega načrta v nacionalnem okviru, v katerem bi bili opredeljeni celotni stroški in predvideni viri financiranja, potrebni za varno dokončanje razgradnje jedrskih enot, vključno z ravnanjem z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki, v skladu s to uredba;

(c)

predložitev Komisiji revidiranega podrobnega načrta za razgradnjo, razčlenjenega do ravni dejavnosti razgradnje, vključno s časovnim načrtom in ustrezno stroškovno strukturo na podlagi mednarodno priznanih standardov za stroškovno oceno razgradnje.

2.   Bolgarija in Slovaška Komisiji zagotovita potrebne informacije o izpolnjevanju predhodnih pogojev iz odstavka 1, in sicer najpozneje do roka za sprejetje proračunske obveznosti v letu 2014.

3.   Komisija pri pripravi letnega delovnega programa za leto 2014 iz člena 6(1) oceni informacije iz odstavka 2. Če poda Komisija obrazloženo mnenje, da je prišlo do kršitve v skladu s členom 258 PDEU zaradi neizpolnjevanja predhodnih pogojev iz odstavka 1(a) ali če predhodni pogoji iz odstavka 1(b) ali 1(c) niso zadovoljivo izpolnjeni, se v skladu s postopkom pregleda iz člena 11(2) sprejme odločitev o začasni ustavitvi vse ali dela finančne pomoči Unije. Takšna odločitev se odraža v sprejetju letnega delovnega programa za leto 2014. Znesek začasno ustavljene pomoči se določi v skladu z merili, določenimi v izvedbenem aktu iz člena 7.

Člen 5

Oblike izvajanja

1.   Programa Kozloduj in Bohunice se izvajata v eni ali več oblikah, določenih v Uredbi (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta (12), zlasti z nepovratnimi sredstvi in javnimi naročili.

2.   Komisija lahko izvajanje finančne pomoči Unije v okviru programov Kozloduj in Bohunice prenese na organe iz člena 58(1)(c) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012.

Člen 6

Letni delovni programi

1.   Na začetku vsakega leta Komisija v skladu s postopkom pregleda iz člena 11(2) z izvedbenimi akti sprejme skupni letni delovni program za programa Kozloduj in Bohunice, v katerem so za vsak program določeni cilji, pričakovani rezultati, s tem povezani kazalniki uspešnosti in časovni razpored uporabe sredstev v okviru posamezne letne finančne obveznosti.

2.   Na koncu vsakega leta Komisija pripravi poročilo o napredku izvajanja dela, opravljenega v preteklih letih. To poročilo o napredku se pošlje Evropskemu parlamentu in Svetu ter je osnova za sprejetje naslednjega skupnega letnega delovnega programa.

Člen 7

Podrobni izvedbeni postopki

Komisija v skladu s postopkom pregleda iz člena 11(2) do 31. decembra 2014 z izvedbenimi akti sprejme podrobne izvedbene postopke za programa Kozloduj in Bohunice za celotno trajanje programov. V teh izvedbenih aktih so za v zvezi s tema programoma podrobneje opredeljeni cilji, pričakovani rezultati, mejniki, ciljni končni datumi in ustrezni kazalniki uspešnosti. Izvedbeni akti vsebujejo pregledana podrobna načrta za razgradnjo iz člena 4(1)(c), ki služita kot osnova za spremljanje napredka in pravočasno doseganje pričakovanih rezultatov.

Člen 8

Zaščita finančnih interesov Unije

1.   Komisija sprejme ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovi, da se pri izvajanju ukrepov, financiranih v skladu s to uredbo, finančni interesi Unije zaščitijo s preventivnimi ukrepi proti goljufijam, korupciji in kakršnim koli drugim nezakonitim dejavnostim, z učinkovitimi pregledi ter, če se ugotovijo nepravilnosti, z izterjavo neupravičeno plačanih zneskov in po potrebi z učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi kaznimi.

2.   Komisija ali njeni predstavniki in Računsko sodišče so pooblaščeni za izvajanje revizij na podlagi dokumentov in na kraju samem pri vseh prejemnikih donacij, izvajalcih in podizvajalcih, ki so prejeli sredstva Unije.

Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) lahko izvaja preglede in inšpekcije na kraju samem pri gospodarskih subjektih, ki jih neposredno ali posredno zadeva financiranje Unije, v skladu s postopki, določenimi v Uredbi (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (13) in Uredba Sveta (Euratom, ES) št.2185/96 (14), da bi ugotovil, ali je v povezavi s sporazumom, sklepom o donaciji ali pogodbo o financiranju s strani Unije prišlo do goljufije, korupcije ali katerega koli drugega protipravnega ravnanja, ki škodi finančnim interesom Unije.

3.   Ne glede odstavka 1 in 2 se v sporazumih o sodelovanju s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami, sporazumih, sklepih o donacijah in pogodbah, ki izhajajo iz izvajanja te uredbe, Komisija, Računsko sodišče in OLAF izrecno pooblastijo za opravljanje revizij ter pregledov in inšpekcij na kraju samem iz navedenih odstavkov v skladu z njihovimi pristojnostmi.

Člen 9

Vmesno ocenjevanje

1.   Komisija v tesnem sodelovanju z državami članicami do 31. decembra 2017 pripravi poročilo o vmesnem ocenjevanju doseganja ciljev vseh ukrepov v zvezi s programoma Kozloduj in Bohunice na ravni rezultatov in učinkov, učinkovitosti porabe sredstev in njene dodane vrednosti za Unijo, kar je podlaga za odločitev o podaljšanju, spremembi ali opustitvi ukrepov. V ocenjevalnem poročilu so obravnavane tudi možnosti za spremembo specifičnih ciljev in podrobnih izvedbenih postopkov, opisanih v členu 2(2) oziroma členu 7.

2.   Pri vmesnem ocenjevanju se upošteva napredek glede na kazalnike uspešnosti iz člena 2(2).

3.   Komisija zaključke ocenjevanja iz odstavka 1 posreduje Evropskemu parlamentu in Svetu.

Člen 10

Končno ocenjevanje

1.   Komisija v tesnem sodelovanju z državami članicami izvede naknadno ocenjevanje uspešnosti in učinkovitosti programov Kozloduj in Bohunice ter učinkovitosti financiranih ukrepov z vidika učinkov, porabe sredstev in dodane vrednosti za Unijo.

2.   Pri končnem ocenjevanju se upošteva napredek glede na kazalnike uspešnosti iz člena 2(2).

3.   Komisija zaključke ocenjevanja iz odstavka 1 posreduje Evropskemu parlamentu in Svetu.

Člen 11

Odbor

1.   Komisiji pomaga odbor. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Kadar je treba pridobiti mnenje odbora na podlagi pisnega postopka, se ta postopek zaključi brez izida, če se v roku za izdajo mnenja za to odloči predsednik odbora ali če to zahteva navadna večina članov odbora.

Člen 12

Prehodne določbe

Ta uredba ne vpliva na nadaljnje izvajanje ali spreminjanje zadevnih projektov, vključno z njihovim celotnim ali delnim preklicem, do zaključka projektov ali na nadaljnje izvajanje ali spreminjanje finančne pomoči, ki jo je dodelila Komisija na podlagi uredb (Euratom) št. 549/2007 in (Euratom) št. 647/2010 ali katere koli druge zakonodaje, ki ureja navedeno pomoč na dan 31. decembra 2013 in ki se za zadevne ukrepe uporablja do njihovega zaključka.

Člen 13

Razveljavitev

Uredbi (Euratom) št. 549/2007 in (Euratom) št. 647/2010 se razveljavita z učinkom od 1. januarja 2014.

Člen 14

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. decembra 2013

Za Svet

Predsednik

V. MAZURONIS


(1)  Mnenje z dne 19. novembra 2013 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 157, 21.6.2005, str. 29.

(3)  UL L 236, 23.9.2003, str. 954.

(4)  Direktiva Sveta 2009/71/Euratom z dne 25. junija 2009 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za jedrsko varnost jedrskih objektov (UL L 172, 2.7.2009, str. 18).

(5)  Direktiva Sveta 2011/70/Euratom z dne 19. julija 2011 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za odgovorno in varno ravnanje z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki(UL L 199, 2.8.2011, str. 48).

(6)  Direktiva 2009/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o geološkem shranjevanju ogljikovega dioksida in spremembi Direktive Sveta 85/337/EGS, direktiv 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (ES) št. 1013/2006 (UL L 140, 5.6.2009, str. 114).

(7)  Direktiva 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (UL L 26, 28.1.2012, str. 1).

(8)  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

(9)  Uredba Sveta (Euratom) št. 549/2007 z dne 14. maja 2007 o izvajanju Protokola št. 9 o enoti 1 in enoti 2 jedrske elektrarne Bohunice V1 na Slovaškem k Aktu o pogojih pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške („program Bohunice“) (UL L 131, 23.5.2007, str. 1).

(10)  Uredba Sveta (Euratom) 647/2010 z dne 22. julija 2010 o finančni pomoči Unije v zvezi z razgradnjo enot 1 do 4 jedrske elektrarne Kozloduj v Bolgariji, („program Kozloduj“) (UL L 189, 22.7.2010, str. 9).

(11)  Uredba Sveta (Euratom) št. 1369/2013 z dne 13. decembra 2013 o podpori Unije za programe pomoči pri razgradnji jedrskih elektrarn v Litvi in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1990/2006 (Glej stran 7 tega Uradnega lista.).

(12)  Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).

(13)  Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. Septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999 (UL L 248, 18.9.2013, str. 1).

(14)  Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 z dne 11. novembra 1996 o pregledih in inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja Komisija za zaščito finančnih interesov Evropskih skupnosti pred goljufijami in drugimi nepravilnostmi (UL L 292, 15.11.1996, str. 2).


Top