Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0313

Uredba Komisije (EU) št. 313/2013 z dne 4. aprila 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede konsolidiranih računovodskih izkazov, skupnih aranžmajev in razkritja deležev v drugih podjetjih: napotki za prehod (spremembe mednarodnih standardov računovodskega poročanja 10, 11 in 12) Besedilo velja za EGP

OJ L 95, 5.4.2013, p. 9–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 003 P. 231 - 238

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/313/oj

5.4.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 95/9


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 313/2013

z dne 4. aprila 2013

o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede konsolidiranih računovodskih izkazov, skupnih aranžmajev in razkritja deležev v drugih podjetjih: napotki za prehod (spremembe mednarodnih standardov računovodskega poročanja 10, 11 in 12)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov (1), zlasti člena 3(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 1126/2008 (2) so bili sprejeti nekateri mednarodni standardi in pojasnila, ki so obstajali 15. oktobra 2008.

(2)

Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde (UOMRS) je 28. junija 2012 objavil spremembe Mednarodnega standarda računovodskega poročanja (MSRP) 10 Konsolidirani računovodski izkazi, MSRP 11 Skupni aranžmaji in MSRP 12 Razkritje deležev v drugih podjetjih („spremembe“), ki so bile rezultat predlogov, ki jih je vseboval osnutek za javno obravnavo Napotki za prehod, objavljen decembra 2011. Namen sprememb je pojasniti cilje UOMRS pri prvi izdaji napotkov za prehod v MSRP 10. Spremembe v MSRP 10, MSRP 11 in MSRP 12 zagotavljajo tudi dodatno pomoč pri prehodu, saj omejujejo zahtevo po predložitvi prilagojenih primerjalnih informacij na zgolj predhodno primerjalno obdobje. Poleg tega spremembe odpravljajo zahtevo za razkritja v zvezi z nekonsolidiranimi strukturiranimi podjetji po predstavljanju primerjalnih informacij za obdobja pred prvo uporabo MSRP 12.

(3)

Spremembe MSRP 11 vsebujejo sklicevanja na MSRP 9, ki se trenutno ne morejo uporabljati, saj Unija MSRP 9 še ni sprejela. Zato bi vsako sklicevanje na MSRP 9 v Prilogi k tej uredbi moralo pomeniti sklicevanje na Mednarodni računovodski standard (MRS) 39 Finančni instrumenti: pripoznavanje in merjenje.

(4)

Posvetovanje s skupino tehničnih strokovnjakov Evropske svetovalne skupine za računovodsko poročanje (EFRAG) potrjuje, da spremembe MSRP 10, MSRP 11 in MSRP 12 izpolnjujejo tehnična merila za sprejetje, določena v členu 3(2) Uredbe (ES) št. 1606/2002.

(5)

Uredbo (ES) št. 1126/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so skladni z mnenjem Računovodskega regulativnega odbora –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Priloga k Uredbi (EC) št. 1126/2008 se spremeni:

(a)

Mednarodni standard računovodskega poročanja (MSRP) 10 Konsolidirani računovodski izkazi se spremeni, kot je navedeno v Prilogi k tej uredbi;

(b)

MSRP 11 Skupni aranžmaji se spremeni, kot je navedeno v Prilogi k tej uredbi;

(c)

MSRP 1 Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja se spremeni v skladu z MSRP 11, kot je navedeno v Prilogi k tej uredbi;

(d)

MSRP 12 Razkritje deležev v drugih podjetjih se spremeni, kot je navedeno v Prilogi k tej uredbi.

2.   Vsako sklicevanje na MSRP 9 v Prilogi k tej uredbi pomeni sklicevanje na Mednarodni računovodski standard (MRS) 39 Finančni instrumenti: pripoznavanje in merjenje.

Člen 2

Posamezno podjetje začne spremembe iz člena 1(1) uporabljati najkasneje z začetkom prvega poslovnega leta, ki se začne 1. januarja 2014 ali kasneje.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. aprila 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 243, 11.9.2002, str. 1.

(2)  UL L 320, 29.11.2008, str. 1.


PRILOGA

MEDNARODNI RAČUNOVODSKI STANDARDI

MSRP 10

MSRP 10

Konsolidirani računovodski izkazi

MSRP 11

MSRP 11

Skupni aranžmaji

MSRP 12

MSRP 12

Razkritje deležev v drugih podjetjih

Razmnoževanje je dovoljeno znotraj Evropskega gospodarskega prostora. Vse obstoječe pravice zunaj EGP, z izjemo pravice do razmnoževanja za osebno ali drugo pošteno uporabo, so pridržane. Dodatne informacije so na voljo na spletni strani UOMRS na naslovu www.iasb.org.

Konsolidirani računovodski izkazi, skupni aranžmaji in razkritje deležev v drugih podjetjih: napotki za prehod

(spremembe MSRP 10, MSRP 11 in MSRP 12)

Spremembe MSRP 10 Konsolidirani računovodski izkazi

V Prilogi C se doda C1.A člen.

C1A

Konsolidirani računovodski izkazi, skupni aranžmaji in razkritje deležev v drugih podjetjih: napotki za prehod (spremembe MSRP 10, MSRP 11 in MSRP 12), izdano junija 2012, spremenjeni C2.–C6. člen in dodani C2.A–C2.B, C4.A–C4.C, C5.A in C6.A–C6.B člen. Podjetje navedene spremembe uporablja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2013 ali kasneje. Če podjetje MSRP 10 uporablja za obdobje pred tem datumom, navedene spremembe uporabi za to zgodnejše obdobje.

V Prilogi C se spremeni C2. člen.

C2

Podjetje ta MSRP uporablja za nazaj v skladu z MRS 8 Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake, razen kot je določeno v C2.A–C6. členu.

V Prilogi C se dodata C2.A–C2.B člen.

C2A

Ne glede na zahteve iz 28. člena MRS 8 mora podjetje pri prvi uporabi tega MSRP predstaviti samo kvantitativne informacije, ki jih zahteva 28.(f) člen MRS 8, za letno obdobje neposredno pred datumom začetne uporabe tega MSRP („prvo predhodno obdobje“). Podjetje lahko te informacije predstavi tudi za tekoče obdobje ali za zgodnejša primerljiva obdobja, vendar pa tega ni zavezano storiti.

C2B

Za namene tega MSRP je datum začetne uporabe začetek letnega poročevalskega obdobja, za katero se ta MSRP prvič uporabi.

V Prilogi C se spremenita C3.–C4. člen. C4. člen je razdeljen na C4. in C4.A člen.

C3

Na datum začetne uporabe podjetju ni treba opraviti prilagoditev pri prejšnjem obračunavanju njegove udeležbe v:

(a)

podjetjih, ki bi se na ta datum konsolidirala v skladu z MRS 27 Konsolidirani in ločeni računovodski izkazi ter SOP-12 Konsolidacija – podjetja za posebne namene ter se v skladu s tem MSRP še vedno konsolidirajo; ali

(b)

podjetjih, ki se na ta datum ne bi konsolidirala v skladu z MRS 27 in SOP-12 in se ne konsolidirajo v skladu s tem MSRP.

C4

Če na datum začetne uporabe naložbenik sklene, da bo konsolidiral podjetje, v katero naloži, ki se ni konsolidiralo v skladu z MRS 27 in SOP-12, naložbenik:

(a)

če je podjetje, v katero naloži, poslovni subjekt (kot je opredeljen v MSRP 3 Poslovne združitve), izmeri sredstva, obveznosti in neobvladujoče deleže v tem prej nekonsolidiranem podjetju, kot da bi se to podjetje konsolidiralo (in bi se tako uporabilo obračunavanje prevzema v skladu z MSRP 3) od datuma, ko je naložbenik pridobil obvladovanje podjetja na podlagi zahtev iz tega MSRP. Naložbenik prilagodi za nazaj prvo letno obdobje neposredno pred datumom začetne uporabe. Če je datum, ko je bilo pridobljeno obvladovanje, zgodnejši od začetka prvega predhodnega obdobja, naložbenik v obliki prilagoditve lastniškega kapitala na začetku prvega predhodnega obdobja pripozna razliko med:

(i)

zneskom pripoznanih sredstev, obveznosti in neobvladujočih deležev; in

(ii)

prejšnjo knjigovodsko vrednostjo naložbenikove udeležbe v podjetju, v katero naloži.

(b)

če podjetje, v katero naloži, ni poslovni subjekt (kot je opredeljen v MSRP 3), izmeri sredstva, obveznosti in neobvladujoče deleže v tem prej nekonsolidiranem podjetju, kot da bi se to podjetje konsolidiralo (z uporabo prevzemne metode v skladu z MSRP 3 brez pripoznavanja dobrega imena za podjetje, v katero naloži) od datuma, ko je naložbenik pridobil obvladovanje tega podjetja na podlagi zahtev iz tega MSRP. Naložbenik prilagodi za nazaj letno obdobje neposredno pred datumom začetne uporabe. Če je datum, ko je bilo pridobljeno obvladovanje, zgodnejši od začetka prvega predhodnega obdobja, naložbenik v obliki prilagoditve lastniškega kapitala na začetku prvega predhodnega obdobja pripozna razliko med:

(i)

zneskom pripoznanih sredstev, obveznosti in neobvladujočih deležev; in

(ii)

prejšnjo knjigovodsko vrednostjo naložbenikove udeležbe v podjetju, v katero naloži.

C4A

Če merjenje sredstev, obveznosti in neobvladujočih deležev podjetja, v katero naloži, v skladu s C4.(a) ali (b) členom ni izvedljivo (kot je opredeljeno v MRS 8), naložbenik:

(a)

če je podjetje, v katero naloži, poslovni subjekt, uporablja zahteve iz MSRP 3 od datuma, ki se šteje kot datum prevzema. Datum, ki se šteje kot datum prevzema, mora biti začetek prvega obdobja, za katero je uporaba C4.(a) člena izvedljiva, pri čemer je to lahko tekoče obdobje;

(b)

če podjetje, v katero naloži, ni poslovni subjekt, uporabi prevzemno metodo, kot je opisana v MSRP 3, vendar brez pripoznavanja dobrega imena za podjetje, v katero naloži, od datuma, ki se šteje kot datum prevzema. Datum, ki se šteje kot datum prevzema, mora biti začetek prvega obdobja, za katero je uporaba C4.(b) člena izvedljiva, pri čemer je to lahko tekoče obdobje.

Naložbenik prilagodi za nazaj prvo letno obdobje neposredno pred datumom začetne uporabe, razen če je začetek prvega obdobja, za katero je uporaba tega člena izvedljiva, tekoče obdobje. Če je datum, ki se šteje kot datum prevzema, zgodnejši od začetka prvega predhodnega obdobja, naložbenik v obliki prilagoditve lastniškega kapitala na začetku prvega predhodnega obdobja pripozna kakršno koli razliko med:

(c)

zneskom pripoznanih sredstev, obveznosti in neobvladujočih deležev; in

(d)

prejšnjo knjigovodsko vrednostjo naložbenikove udeležbe v podjetju, v katero naloži.

Če je prvo obdobje, za katero je uporaba tega člena izvedljiva, tekoče obdobje, se prilagoditev lastniškega kapitala pripozna na začetku tekočega obdobja.

V Prilogi C se dodata C4.B–C4.C člen.

C4B

Če naložbenik uporabi C4.–C4.A člen in je datum, ko je bilo pridobljeno obvladovanje v skladu s tem MSRP, kasnejši od datuma uveljavitve MSRP 3, kot je bil popravljen v 2008 (MSRP 3 (2008)), sklicevanje na MSRP 3 v C4. in C4.A členu pomeni sklicevanje na MSRP 3 (2008). Če je bilo obvladovanje pridobljeno pred datumom uveljavitve MSRP 3 (2008), naložbenik uporabi MSRP 3 (2008) ali MSRP 3 (izdan 2004).

C4C

Če naložbenik uporabi C4.–C4.A člen in je datum, ko je bilo pridobljeno obvladovanje v skladu s tem MSRP, kasnejši od datuma uveljavitve MRS 27, kot je bil popravljen v 2008 (MRS 27 (2008)), naložbenik uporabi zahteve tega MSRP za vsa obdobja, v katerih se podjetje, v katero naloži, konsolidira za nazaj v skladu s C4.–C4.A členom. Če je bilo obvladovanje pridobljeno pred datumom uveljavitve MRS 27 (2008), naložbenik uporabi:

(a)

zahteve tega MSRP za vsa obdobja, v katerih se podjetje, v katero naloži, konsolidira za nazaj v skladu s C4.–C4.A členom; ali

(b)

zahteve različice MRS 27, izdane leta 2003 (MRS 27 (2003)), za obdobja pred datumom uveljavitve MRS 27 (2008) in nato zahteve tega MSRP za kasnejša obdobja.

V Prilogi C se spremenita C5.–C6. člen. C5. člen je razdeljen na C5. in C5.A člen.

C5

Če naložbenik na datum začetne uporabe sklene, da ne bo več konsolidiral podjetja, v katero naloži, ki se je konsolidiralo v skladu z MRS 27 in SOP-12, izmeri svoj delež v takem podjetju na podlagi zneska, po katerem bi se delež meril, če bi veljale zahteve tega MSRP, ko si je naložbenik zagotovil udeležbo v podjetju, v katero naloži (vendar ni pridobil obvladovanja v skladu s tem MSRP), ali je v njem izgubil obvladovanje. Naložbenik prilagodi za nazaj prvo letno obdobje neposredno pred datumom začetne uporabe. Če je datum, ko si je naložbenik zagotovil udeležbo v podjetju, v katero naloži (vendar ni pridobil obvladovanja v skladu s tem MSRP), ali je v njem izgubil obvladovanje, zgodnejši od začetka prvega predhodnega obdobja, naložbenik v obliki prilagoditve lastniškega kapitala na začetku prvega predhodnega obdobja pripozna kakršno koli razliko med:

(a)

prejšnjo knjigovodsko vrednostjo sredstev, obveznosti in neobvladujočih deležev; in

(b)

pripoznanim zneskom naložbenikovega deleža v podjetju, v katero naloži.

C5A

Če merjenje deleža v podjetju, v katero naloži, v skladu s C5. členom ni izvedljivo (kot je opredeljeno v MRS 8), naložbenik uporabi zahteve tega MSRP na začetku prvega obdobja, za katero je uporaba C5. člena izvedljiva, pri čemer je to lahko tekoče obdobje. Naložbenik prilagodi za nazaj letno obdobje neposredno pred datumom začetne uporabe, razen če je začetek prvega obdobja, za katero je uporaba tega člena izvedljiva, tekoče obdobje. Če je datum, ko si je naložbenik zagotovil udeležbo v podjetju, v katero naloži (vendar ni pridobil obvladovanja v skladu s tem MSRP), ali je v njem izgubil obvladovanje, zgodnejši od začetka prvega predhodnega obdobja, naložbenik v obliki prilagoditve lastniškega kapitala na začetku prvega predhodnega obdobja pripozna kakršno koli razliko med:

(a)

prejšnjo knjigovodsko vrednostjo sredstev, obveznosti in neobvladujočih deležev; in

(b)

pripoznanim zneskom naložbenikovega deleža v podjetju, v katero naloži.

Če je prvo obdobje, za katero je uporaba tega člena izvedljiva, tekoče obdobje, se prilagoditev lastniškega kapitala pripozna na začetku tekočega obdobja.

C6

S 23., 25., B94. in B96.–B99. členom so bile leta 2008 izvedene spremembe MRS 27, ki so bile prenesene v MSRP 10. Razen kadar uporabi C3. člen ali se od njega zahteva, da uporabi C4.–C5.A člen, podjetje uporablja naslednje zahteve iz navedenih členov:

(a)

V Prilogi C se dodajo naslov in C6.A–C6.B člen.

Sklicevanja na „prvo predhodno obdobje“

C6A

Ne glede na sklicevanja na letno obdobje neposredno pred datumom začetne uporabe („prvo predhodno obdobje“) v C4.–C5.A členu lahko podjetje predstavi tudi prilagojene primerjalne informacije za katera koli predstavljena prejšnja obdobja, vendar pa tega ni zavezano storiti. Če podjetje predstavi prilagojene primerjalne informacije za katera koli prejšnja obdobja, se morajo vsa sklicevanja na „prvo predhodno obdobje“ v C4.–C5.A členu brati kot „prvo predstavljeno prilagojeno primerjalno obdobje“.

C6B

Če podjetje predstavi neprilagojene primerjalne informacije za katerokoli prejšnje obdobje, jasno opredeli informacije, ki niso bile prilagojene, navede, da so bile pripravljene na drugačni podlagi, in razloži to podlago.

Spremembe MSRP 11 Skupni aranžmaji

V Prilogi C se dodata C1.A–C1.B člen.

C1A

Konsolidirani računovodski izkazi, skupni aranžmaji in razkritje deležev v drugih podjetjih: napotki za prehod (spremembe MSRP 10, MSRP 11 in MSRP 12), izdano junija 2012, spremenjeni C2.–C5., C7.–C10. in C12. člen ter dodani C1.B in C12.A–C12.B člen. Podjetje navedene spremembe uporablja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2013 ali kasneje. Če podjetje MSRP 11 uporablja za obdobje pred tem datumom, navedene spremembe uporabi za to zgodnejše obdobje.

Prehod

C1B

Ne glede na zahteve iz 28. člena MRS 8 Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake mora podjetje pri prvi uporabi tega MSRP predstaviti samo kvantitativne informacije, ki se zahtevajo v 28.(f) členu MRS 8, za letno obdobje neposredno pred prvim letnim obdobjem, za katero se uporablja MSRP 11 („prvo predhodno obdobje“). Podjetje lahko te informacije predstavi tudi za tekoče obdobje ali za zgodnejša primerljiva obdobja, vendar pa tega ni zavezano storiti.

V Prilogi C se spremenijo C2.–C5., C7.–C10. in C12. člen.

Skupni podvigi – prehod s sorazmerne konsolidacije na kapitalsko metodo

C2

Pri prehodu s sorazmerne konsolidacije na kapitalsko metodo podjetje svojo finančno naložbo v skupni podvig pripozna po stanju na začetku prvega predhodnega obdobja. Ta začetna naložba se izmeri kot seštevek knjigovodskih vrednosti sredstev in obveznosti, ki jih je podjetje predhodno sorazmerno konsolidiralo, vključno z dobrim imenom, ki izhaja iz prevzema. Če je dobro ime predhodno pripadalo večji denar ustvarjajoči enoti ali skupini denar ustvarjajočih enot, podjetje dobro ime razporedi skupnemu podvigu na podlagi relativnih knjigovodskih vrednosti skupnega podviga in denar ustvarjajoče enote ali skupine denar ustvarjajočih enot, kateri je enota pripadala.

C3

Začetni saldo finančne naložbe, določen v skladu s C2. členom, se obravnava kot predpostavljena vrednost finančne naložbe ob začetnem pripoznanju. Podjetje za začetni saldo finančne naložbe uporabi 40.-43. člen MRS 28 (kot je bil spremenjen leta 2011), da oceni, ali je finančna naložba oslabljena, pri čemer morebitno izgubo zaradi oslabitve sredstev pripozna kot prilagoditev zadržanih čistih dobičkov na začetku prvega predhodnega obdobja. Izjema začetnega pripoznanja iz 15. in 24. člena MRS 12 Davki iz dobička se ne uporablja, kadar podjetje pripozna naložbo v skupni podvig, ki izhaja iz uporabe prehodnih zahtev za skupne podvige, ki so se predhodno sorazmerno konsolidirali.

C4

Če zaradi združitve vseh predhodno sorazmerno konsolidiranih sredstev in obveznosti nastanejo negativna čista sredstva, podjetje oceni, ali ima pravno ali posredno obvezo v zvezi z negativnimi čistimi sredstvi, pri čemer v tem primeru podjetje pripozna ustrezno obveznost. Če podjetje sklene, da nima pravne ali posredne obveze v zvezi z negativnimi čistimi sredstvi, ustrezne obveznosti ne pripozna, vendar prilagodi zadržane čiste dobičke na začetku prvega predhodnega obdobja. Podjetje to dejstvo skupaj s kumulativnim nepripoznanim deležem izgub svojih skupnih podvigov razkrije na začetku prvega predhodnega obdobja in na datum, na katerega se ta MSRP prvič uporabi.

C5

Podjetje razkrije razčlenitev sredstev in obveznosti, ki so se združili v saldo finančne naložbe v eni sami postavki na začetku prvega predhodnega obdobja. To razkritje se pripravi združeno za vse skupne podvige, za katere podjetje uporabi prehodne zahteve iz C2.-C6. člena.

C6

Skupne dejavnosti – prehod s kapitalske metode na obračunavanje sredstev in obveznosti

C7

Podjetje pri prehodu s kapitalske metode na obračunavanje sredstev in obveznosti glede na svoj delež v skupni dejavnosti na začetku prvega predhodnega obdobja odpravi pripoznanje za finančno naložbo, ki je bila predhodno obračunana z uporabo kapitalske metode in drugih postavk, ki so bile del čistih finančnih naložb podjetja v aranžmaju v skladu z 38. členom MRS 28 (kot je bil spremenjen leta 2011), ter pripozna svoj delež vseh sredstev in obveznosti glede na svoj delež v skupni dejavnosti, vključno z dobrim imenom, ki bi lahko bilo del knjigovodske vrednosti finančne naložbe.

C8

Podjetje svoj delež v sredstvih in obveznostih, povezanih s skupno dejavnostjo, določi na podlagi svojih pravic in obvez v določenem deležu v skladu s pogodbenim sporazumom. Podjetje izmeri začetne knjigovodske vrednosti sredstev in obveznosti tako, da jih loči od knjigovodske vrednosti finančne naložbe na začetku prvega predhodnega obdobja na podlagi informacij, ki jih je podjetje uporabilo pri kapitalski metodi.

C9

Morebitna razlika med finančno naložbo, predhodno obračunano z uporabo kapitalske metode, skupaj z drugimi postavkami, ki so bile del čiste finančne naložbe podjetja v aranžmaju v skladu z 38. členom MRS 28 (kot je bil spremenjen leta 2011), ter čistim zneskom pripoznanih sredstev in obveznosti, vključno z dobrim imenom, se:

(a)

pobota z morebitnim dobrim imenom, povezanim s finančno naložbo, pri čemer se morebitna preostala razlika prilagodi glede na zadržane čiste dobičke na začetku prvega predhodnega obdobja, če je čisti znesek pripoznanih sredstev in obveznosti, vključno z dobrim imenom, višji od finančne naložbe (in vseh drugih postavk, ki so bile del čistih finančnih naložb podjetja), za katero je bilo pripoznanje odpravljeno;

(b)

prilagodi glede na zadržane čiste dobičke na začetku prvega predhodnega obdobja, če je čisti znesek pripoznanih sredstev in obveznosti, vključno z dobrim imenom, nižji od finančne naložbe (in vseh drugih postavk, ki so bile del čistih finančnih naložb podjetja), za katero je bilo pripoznanje odpravljeno.

C10

Podjetje, ki prehaja s kapitalske metode na obračunavanje sredstev in obveznosti, mora zagotoviti uskladitev finančne naložbe, za katero je bilo pripoznanje odpravljeno, ter pripoznanih sredstev in obveznosti, skupaj z vsako preostalo razliko, prilagojeno glede na zadržane čiste dobičke, na začetku prvega predhodnega obdobja.

C11

Prehodne določbe v ločenih računovodskih izkazih podjetja

C12

Podjetje, ki je v skladu z 10. členom MRS 27 svoj delež v skupni dejavnosti v ločenih računovodskih izkazih prej obračunavalo kot naložbo po nabavni vrednosti ali v skladu z MSRP 9:

(a)

odpravi pripoznanje finančne naložbe ter pripozna sredstva in obveznosti glede na svoj delež v skupni dejavnosti po zneskih, določenih v skladu s C7.–C9. členom;

(b)

zagotovi uskladitev finančne naložbe, za katero je bilo pripoznanje odpravljeno, ter pripoznanih sredstev in obveznosti, skupaj z vsako preostalo razliko, prilagojeno v zadržanih čistih dobičkih, na začetku prvega predhodnega predstavljenega obdobja.

V Prilogi C se dodajo naslov in C12.A–C12.B člen.

Sklicevanja na „prvo predhodno obdobje“

C12A

Ne glede na sklicevanja na „prvo predhodno obdobje“ v C2.–C12. členu lahko podjetje predstavi tudi prilagojene primerjalne informacije za katera koli prejšnja predstavljena obdobja, vendar pa tega ni zavezano storiti. Če podjetje predstavi prilagojene primerjalne informacije za katera koli prejšnja obdobja, se morajo vsa sklicevanja na „prvo predhodno obdobje“ v C2.–C12. členu brati kot „prvo predstavljeno prilagojeno primerjalno obdobje“.

C12B

Če podjetje predstavi neprilagojene primerjalne informacije za katerokoli prejšnje obdobje, jasno opredeli informacije, ki niso bile prilagojene, navede, da so bile pripravljene na drugačni podlagi in razloži to podlago.

Spremembe MSRP 11 Skupni aranžmaji

Posledična sprememba MSRP 1 Prva uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja

V tej prilogi je opisana sprememba MSRP 1 Prva uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja, ki je posledica izdaje sprememb MSRP 11 Skupni aranžmaji s strani odbora. Podjetje navedeno spremembo uporabi, kadar uporablja MSRP 1.

MSRP 1 Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja

Doda se 39.S člen.

39S

Konsolidirani računovodski izkazi, skupni aranžmaji in razkritje deležev v drugih podjetjih: napotki za prehod (spremembe MSRP 10, MSRP 11 in MSRP 12), izdano junija 2012, spremenjen D31. člen. Podjetje navedeno spremembo uporabi, kadar uporablja MSRP 11 (kot je bil spremenjen v juniju 2012).

V Prilogi D se spremeni D31. člen.

Skupni aranžmaji

D31

Podjetje, ki prvikrat uporablja MSRP, lahko upošteva prehodne določbe iz MSRP 11 z naslednjimi izjemami:

(a)

Če uporablja prehodne določbe iz MSRP 11, podjetje, ki prvikrat uporablja MSRP, te določbe uporabi na datum prehoda na MSRP.

(b)

Pri prehodu s sorazmerne konsolidacije na kapitalsko metodo podjetje, ki prvikrat uporablja MSRP, na datum prehoda na MSRP opravi preizkus oslabitve za finančno naložbo v skladu z MRS 36, ne glede na to, ali obstajajo znaki, da bi bila lahko finančna naložba oslabljena. Vsaka posledična oslabitev se na datum prehoda na MSRP pripozna kot prilagoditev zadržanih čistih dobičkov.

Spremembe MSRP 12 Razkritje deležev v drugih podjetjih

V Prilogi C se dodajo C1.A in C2.A–C2.B člen.

C1A

Konsolidirani računovodski izkazi, skupni aranžmaji in razkritje deležev v drugih podjetjih: napotki za prehod (spremembe MSRP 10, MSRP 11 in MSRP 12), izdano junija 2012, dodan C2.A–C2.B člen. Podjetje navedene spremembe uporablja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2013 ali kasneje. Če podjetje MSRP 12 uporablja za obdobje pred tem datumom, navedene spremembe uporabi za to zgodnejše obdobje.

C2

C2A

Zahtev po razkritju v tem IFRS ni treba uporabljati za katerokoli predstavljeno obdobje, ki se začne pred letnim obdobjem neposredno pred prvim letnim obdobjem, za katero se uporabi MSRP 12.

C2B

Zahtev po razkritju iz 24.–31. člena in ustreznih napotkov v B21.–B26. členu tega MSRP ni treba uporabljati za katerokoli predstavljeno obdobje, ki se začne pred letnim obdobjem, za katero se uporabi MSRP 12.


Top