Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0300

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 300/2013 z dne 27. marca 2013 o spremembi Uredbe (EU) št. 605/2010 o pogojih zdravstvenega varstva živali, javnozdravstvenih pogojih in veterinarskih spričevalih za vnos surovega mleka in mlečnih proizvodov, namenjenih za prehrano ljudi, v Evropsko unijo Besedilo velja za EGP

OJ L 90, 28.3.2013, p. 71–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 203 - 209

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/300/oj

28.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 90/71


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 300/2013

z dne 27. marca 2013

o spremembi Uredbe (EU) št. 605/2010 o pogojih zdravstvenega varstva živali, javnozdravstvenih pogojih in veterinarskih spričevalih za vnos surovega mleka in mlečnih proizvodov, namenjenih za prehrano ljudi, v Evropsko unijo

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (1) ter zlasti uvodnega stavka člena 8, prvega pododstavka člena 8(1) in člena 8(4) ter člena 9(4) Direktive,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (2) in zlasti člena 11(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EU) št. 605/2010 (3) določa pogoje zdravstvenega varstva živali, javnozdravstvene pogoje in zahteve v zvezi z izdajo veterinarskih spričeval za vnos surovega mleka in mlečnih proizvodov v Unijo ter seznam tretjih držav, iz katerih je dovoljen vnos takih pošiljk v Unijo.

(2)

V Prilogi I k Uredbi (EU) št. 605/2010 je naveden seznam tretjih držav ali njihovih delov, katerim je bil odobren vnos pošiljk surovega mleka in mlečnih proizvodov v Evropsko unijo, z navedbo vrste toplotne obdelave, ki se zahteva za take proizvode. Člen 4 Uredbe (EU) št. 605/2010 določa, da države članice odobrijo uvoz pošiljk mlečnih proizvodov iz surovega mleka krav, ovac, koz in bivolic iz tretjih držav ali njihovih delov, v katerih je nevarnost slinavke in parkljevke, navedenih v stolpcu C Priloge I k navedeni uredbi, če so bili taki mlečni proizvodi toplotno obdelani ali pridobljeni iz surovega mleka, ki je bilo toplotno obdelano, kakor je določeno v navedenem členu.

(3)

Tveganje, povezano z uvozom mlečnih proizvodov, pridobljenih iz surovega mleka enogrbih kamel (Camelus dromedarius) v Unijo iz tretjih držav ali njihovih delov, v katerih je nevarnost slinavke in parkljevke, navedenih v stolpcu C Priloge I k Uredbi (EU) št. 605/2010, ni večje od tveganja, povezanega z uvozom mlečnih proizvodov iz surovega mleka krav, ovac, koz in bivolic, če so bili taki mlečni proizvodi toplotno obdelani ali pridobljeni iz surovega mleka, ki je bilo toplotno obdelano v skladu s členom 4 navedene uredbe. Navedeni člen bi bilo treba spremeniti tako, da zajema mlečne proizvode, pridobljene iz surovega mleka navedene vrste.

(4)

Poleg tega je emirat Dubaj Združenih arabskih emiratov, ki je tretja država, ki je ni na seznamu Svetovne organizacije za zdravje živali, ki navaja države proste slinavke in parkljevke, izrazil interes za izvoz mlečnih proizvodov, pridobljenih iz surovega mleka enogrbih kamel, po fizikalni ali kemični obdelavi v skladu s členom 4 Uredbe (EU) št. 605/2010, v Unijo in je predložil podatke v skladu z Uredbo (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (4).

(5)

Inšpekcijska služba Komisije je z zadovoljivimi rezultati opravila pregled zdravstvenega varstva živali in javnozdravstvenega varstva v zvezi s proizvodnjo mleka, pridobljenega iz enogrbih kamel v emiratu Dubaj. Poleg tega je emirat Dubaj ustrezno upošteval priporočila inšpekcijske službe Komisije.

(6)

Na podlagi navedenega je mogoče sklepati, da emirat Dubaj lahko zagotovi potrebna jamstva za zagotovitev, da so mlečni proizvodi iz surovega mleka enogrbih kamel, pridobljeni v emiratu Dubaju, v skladu z veljavnimi zahtevami zdravstvenega varstva živali in javnozdravstvenega varstva za uvoz mlečnih proizvodov iz tretjih držav ali njihovih delov, v katerih je nevarnost slinavke in parkljevke, navedenih v stolpcu C Priloge I k Uredbi (EU) št. 605/2010, v Unijo.

(7)

Da bi odobrili uvoz mlečnih proizvodov, pridobljenih iz mleka enogrbih kamel iz nekaterih delov ozemlja Združenih arabskih emiratov v Unijo, bi bilo treba emirat Dubaj dodati na seznam tretjih držav ali njihovih delov iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 605/2010 z navedbo, da dovoljenje iz stolpca C velja samo za mlečne proizvode, proizvedene iz mleka navedene vrste.

(8)

Vzorec zdravstvenega spričevala za „mleko – HTC“ iz dela 2 Priloge II k Uredbi (EU) št. 605/2010 bi bilo zato treba spremeniti, tako da vključuje sklic na mlečne proizvode iz mleka enogrbih kamel.

(9)

Nekateri mlečni proizvodi iz Uredbe (EU) št. 605/2010 ne spadajo pod oznake blaga (oznake HS) iz vzorcev zdravstvenih spričeval za mlečne proizvode. Za natančnejšo identifikacijo navedenega blaga v vzorcih zdravstvenih spričeval bi bilo treba manjkajoči oznaki HS 15.17 (margarina) in 28.35 (fosfati) dodati v vzorce zdravstvenih spričeval za „mleko – HTB“, „mleko – HTC“ in „mleko – T/S“ v Prilogi II k navedeni uredbi.

(10)

Uredbo (EU) št. 605/2010 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(11)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 605/2010 se spremeni:

1.

V členu 4(1) se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

„Države članice odobrijo uvoz pošiljk mlečnih proizvodov iz surovega mleka krav, ovac, koz, bivolic ali, kadar je izrecno odobreno v Prilogi I, iz enogrbih kamel (Camelus dromedarius) iz tretjih držav ali njihovih delov, v katerih je nevarnost slinavke in parkljevke, navedenih v stolpcu C Priloge I, če so bili taki mlečni proizvodi toplotno obdelani ali pridobljeni iz surovega mleka, ki je bilo toplotno obdelano, vključno s/z:“.

2.

Prilogi I in II se spremenita v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. aprila 2013.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. marca 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 18, 23.1.2003, str. 11.

(2)  UL L 139, 30.4.2004, str. 206.

(3)  UL L 175, 10.7.2010, str. 1.

(4)  UL L 165, 30.4.2004, str. 1.


PRILOGA

Prilogi k Uredbi (EU) št. 605/2010 se spremenita:

1.

Priloga I se spremeni:

(a)

Za vnos za Andoro v tabelo iz navedene priloge se vstavi naslednji vnos:

„AE

Emirat Dubaj Združenih arabskih emiratov (1)

0

0

+ (2)“

(b)

K tabeli iz navedene priloge se dodata naslednji opombi:

„(1)

Samo mlečni proizvodi iz mleka enogrbih kamel (Camelus dromedarius).

(2)

Mlečni proizvodi iz mleka enogrbih kamel (Camelus dromedarius) so odobreni.“

2.

Del 2 Priloge II se spremeni:

(a)

V opombah vzorca za „mleko – HTB“ v delu I se rubrika I.19 nadomesti z naslednjim:

„—

Rubrika I.19: uporabiti ustrezno oznako HS pod naslednjimi številkami: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 15.17; 17.02; 21.05; 22.02; 28.35; 35.01; 35.02 ali 35.04.“

(b)

Vzorec za „mleko – HTC“ se nadomesti z naslednjim:

Vzorec za mleko – HTC

Zdravstveno spričevalo za mlečne proizvode iz tretjih držav ali njihovih delov, ki so odobreni v stolpcu C Priloge I k Uredbi (EU) št. 605/2010, namenjene za prehrano ljudi in uvoz v Evropsko unijo

Image

Image

Image

(c)

V opombah vzorca za „mleko – T/S“ v delu I se rubrika I.19 nadomesti z naslednjim:

„—

Rubrika I.19: uporabiti ustrezno oznako HS pod naslednjimi številkami: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 15.17; 17.02; 19.01; 21.05; 21.06; 22.02; 28.35; 35.01; 35.02 ali 35.04.“


Top