Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0295

Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 295/2013 z dne 21. marca 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 192/2007 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz polietilen tereftalata s poreklom, med drugim, iz Tajvana po pregledu glede „novega izvoznika“ v skladu s členom 11(4) Uredbe (ES) št. 1225/2009

OJ L 90, 28.3.2013, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 124 P. 285 - 287

No longer in force, Date of end of validity: 27/02/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/295/oj

28.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 90/1


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 295/2013

z dne 21. marca 2013

o spremembi Uredbe (ES) št. 192/2007 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz polietilen tereftalata s poreklom, med drugim, iz Tajvana po pregledu glede „novega izvoznika“ v skladu s členom 11(4) Uredbe (ES) št. 1225/2009

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) (v nadaljnjem besedilu: osnovna uredba), in zlasti člena 11(4) Uredbe,

ob upoštevanju predloga, ki ga je po posvetovanju s svetovalnim odborom predložila Evropska komisija,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   VELJAVNI UKREPI

(1)

V skladu s členom 5 osnovne uredbe je bila z Uredbo (ES) št. 2604/2000 (2) uvedena dokončna protidampinška dajatev na uvoz nekaterih vrst polietilen tereftalata s poreklom iz Indije, Indonezije, Malezije, Republike Koreje, Tajvana in Tajske.

(2)

Po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) osnovne uredbe je Svet z Uredbo (ES) št. 192/2007 (3) sklenil, da je treba zgoraj navedene ukrepe ohraniti.

(3)

Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija) je 24. februarja 2012 z obvestilom, objavljenim v Uradnem listu Evropske unije  (4), začela dodatni pregled zaradi izteka ustreznih ukrepov v skladu s členom 11(2) osnovne uredbe. Navedena preiskava poteka vzporedno in bo zaključena v ločenem pravnem aktu.

B.   SEDANJI POSTOPEK

1.   Zahtevek za pregled

(4)

Komisija je prejela zahtevek za začetek pregleda glede „novega izvoznika“ v skladu s členom 11(4) osnovne uredbe. Zahtevek je vložila družba Lealea Enterprise Co., Ltd. (v nadaljnjem besedilu: vložnik), ki je proizvajalec izvoznik iz Tajvana (v nadaljnjem besedilu: zadevna država).

(5)

Vložnik je trdil, da v obdobju preiskave, tj. od 1. oktobra 1998 do 30. septembra 1999 (v nadaljnjem besedilu: obdobje prvotne preiskave), ni izvažal zadevnega izdelka v Unijo.

(6)

Poleg tega je vložnik trdil, da ni bil povezan z nobenim proizvajalcem izvoznikom zadevnega izdelka, za katerega se uporabljajo zgoraj navedeni protidampinški ukrepi.

(7)

Vložnik je prav tako trdil, da je začel izvažati zadevni izdelek v Unijo po koncu obdobja prvotne preiskave.

2.   Začetek pregleda glede novega izvoznika

(8)

Komisija je preučila prima facie dokaze, ki jih je predložil vložnik, in ocenila, da so zadostni za utemeljitev začetka pregleda v skladu s členom 11(4) osnovne uredbe. Po tem, ko se je Komisija posvetovala s svetovalnim odborom in zadevni industriji Unije dala možnost za pripombe, je z Uredbo (EU) št. 653/2012 (5) začela pregled Uredbe (ES) št. 192/2007 v zvezi z vložnikom.

(9)

V skladu z Uredbo (EU) št. 653/2012 je bila protidampinška dajatev, uvedena za nekatere vrste polietilen tereftalata z Uredbo (ES) št. 192/2007, razveljavljena za uvoz zadevnega izdelka, ki ga je vložnik proizvajal in prodajal za izvoz v Unijo. Hkrati so carinski organi v skladu s členom 14(5) osnovne uredbe dobili navodilo, da izvedejo ustrezne ukrepe za registracijo takega uvoza.

3.   Zadevni izdelek

(10)

Zadevni izdelek je polietilen tereftalat (v nadaljnjem besedilu: PET) z viskoznim številom 78 ml/g ali več, v skladu s standardom 1628-5 Mednarodne organizacije za standardizacijo, s poreklom iz Tajvana, trenutno uvrščen pod oznako KN 3907 60 20 (v nadaljnjem besedilu: zadevni izdelek).

4.   Zadevne strani

(11)

Komisija je industrijo Unije, vložnika in predstavnike države izvoznice uradno obvestila o začetku pregleda. Zainteresirane strani so imele možnost pisno izraziti svoja stališča in zaprositi za zaslišanje.

(12)

Komisija je vložniku in njegovim povezanim družbam poslala protidampinške vprašalnike in odgovore prejela v roku, določenem v ta namen.

(13)

Komisija si je prizadevala za preveritev vseh informacij, ki so bile po njenem mnenju potrebne za določitev statusa novega izvoznika in dampinga, opravljeni pa so bili tudi preveritveni obiski v prostorih vložnika v Tajvanu.

5.   Obdobje preiskave v zvezi s pregledom

(14)

Preiskava dampinga je zajela obdobje od 1. januarja 2011 do 30. junija 2012 (v nadaljnjem besedilu: obdobje preiskave v zvezi s pregledom ali OPP).

C.   REZULTATI PREISKAVE

1.   Status „novega izvoznika“

(15)

S preiskavo je bilo potrjeno, da družba v obdobju prvotne preiskave ni izvažala zadevnega izdelka in da ga je v Unijo začela izvažati po navedenem obdobju.

(16)

Kljub temu, da so bile izvožene količine omejene, je bilo ugotovljeno, da so zadostovale za določitev zanesljive stopnje dampinga. Glede obsega pošiljk in prometa na stranko je bil izvoz primerljiv s trgovanjem vložnika na trgih tretjih držav.

(17)

Glede ostalih pogojev za priznanje statusa novega izvoznika je družba lahko dokazala, da ni neposredno ali posredno povezana z nobenim tajvanskim proizvajalcem izvoznikom, za katerega se v zvezi z zadevnim izdelkom uporabljajo veljavni protidampinški ukrepi.

(18)

Zato se potrdi, da bi bilo družbo treba šteti za „novega izvoznika“ v skladu s členom 11(4) osnovne uredbe in bi ji zato bilo treba določiti individualno stopnjo dajatve.

2.   Damping

(19)

Vložnik proizvaja zadevni izdelek in ga prodaja na domačem ter izvoznem trgu. Vložnik prodaja neposredno na vse trge.

(20)

V skladu s členom 2(2) osnovne uredbe se domača prodaja šteje za reprezentativno, če predstavlja celotni obseg domače prodaje vsaj 5 % celotnega obsega izvoza v Unijo. Komisija je ugotovila, da je vložnik v Unijo izvažal eno samo vrsto izdelka in da je isto vrsto izdelka prodajal na domačem trgu v celotnem reprezentativnem obsegu.

(21)

Komisija je prav tako preučila, ali je mogoče za domačo prodajo zadevnega izdelka v reprezentativnih količinah šteti, da se je izvajala v običajnem poteku trgovine v skladu s členom 2(4) osnovne uredbe. To je bilo opravljeno tako, da je bil ugotovljen delež dobičkonosne domače prodaje neodvisnim strankam. Ker je bil v običajnem poteku trgovine dosežen zadosten obseg prodaje, je normalna vrednost temeljila na dejanski domači ceni.

(22)

Zadevni izdelek je bil izvožen neposredno neodvisnim strankam v Uniji. Torej je bila izvozna cena določena v skladu s členom 2(8) osnovne uredbe, tj. na podlagi plačanih ali plačljivih izvoznih cen.

(23)

Normalna vrednost in izvozne cene so se primerjale na podlagi cene franko tovarna.

(24)

Da bi zagotovili pošteno primerjavo med normalno vrednostjo in izvozno ceno, se v skladu s členom 2(10) osnovne uredbe v obliki prilagoditev ustrezno upoštevajo razlike, ki vplivajo na primerljivost cen. Prilagoditve za stroške zavarovanja, manipulativne stroške, stroške natovarjanja in druge dodatne stroške ter posojila so bile odobrene v vseh primerih, ko je bilo ugotovljeno, da so smiselne, točne in podprte s preverjenimi dokazi.

(25)

V skladu s členom 2(11) osnovne uredbe je bila stopnja dampinga določena na podlagi primerjave tehtane povprečne normalne vrednosti s tehtanim povprečjem cen vseh izvoznih transakcij v Unijo. Ker je bila količina izvoza v Unijo omejena, so se posamezne izvozne cene v Unijo primerjale tudi s tehtano povprečno normalno vrednostjo za mesece, v katerih je potekal posamezni izvoz.

(26)

V obeh primerih je ta primerjava pokazala obstoj dampinga na stopnji de minimis za vložnika, ki je izvažal v Unijo v OPP.

D.   SPREMEMBA UKREPOV V PREGLEDU

(27)

Stopnja dampinga, ugotovljena za vložnika v OPP, je bila na stopnji de minimis. Zato se predlaga, da se uvede dajatev v višini 0 EUR/tono, ki temelji na stopnji dampinga de minimis, in da se Uredba (ES) št. 192/2007 ustrezno spremeni.

E.   REGISTRACIJA

(28)

Glede na te ugotovitve bi bilo treba ustaviti registracijo uvoza, uvedenega z Uredbo (EU) št. 653/2012, brez retroaktivnega obračunavanja protidampinških dajatev.

F.   RAZKRITJE IN TRAJANJE UKREPOV

(29)

Zadevne strani so bile obveščene o bistvenih dejstvih in premislekih, na podlagi katerih je bila predvidena uvedba protidampinške dajatve v višini 0 EUR/tono na uvoz zadevnega izdelka vložnika in o ustrezni spremembi Uredbe (ES) št. 192/2007. Njihove pripombe so bile preučene in upoštevane, kjer je bilo to primerno.

(30)

V skladu s členom 11(2) osnovne uredbe ta pregled ne vpliva na datum prenehanja veljavnosti ukrepov, ki so bili uvedeni z Uredbo (ES) št. 192/2007 –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   V člen 1(2) Uredbe (ES) št. 192/2007 se v preglednico med proizvajalce iz Tajvana vstavi naslednje:

Država

Družba

Protidampinška dajatev (EUR/tono)

Dodatna oznaka TARIC

„Tajvan

Lealea Enterprise Co., Ltd.

0

A996“

2.   Carinskim organom se dajo navodila, da prenehajo z registracijo uvoza zadevnega izdelka s poreklom iz Tajvana, ki ga proizvaja družba Lealea Enterprise Co., Ltd.

3.   Če ni drugače določeno, se uporabljajo veljavni carinski predpisi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. marca 2013

Za Svet

Predsednik

P. HOGAN


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 51.

(2)  UL L 301, 30.11.2000, str. 21.

(3)  UL L 59, 27.2.2007, str. 59.

(4)  UL C 55, 24.2.2012, str. 4.

(5)  UL L 188, 18.7.2012, str. 8.


Top