EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0034(01)

2013/35/EU: Sklep Evropske centralne banke z dne 19. decembra 2012 o začasnih spremembah pravil v zvezi s primernostjo zavarovanja, denominiranega v tuji valuti (ECB/2012/34)

OJ L 14, 18.1.2013, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 02/05/2013; razveljavil 32013D0005(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/35(1)/oj

18.1.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 14/22


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 19. decembra 2012

o začasnih spremembah pravil v zvezi s primernostjo zavarovanja, denominiranega v tuji valuti

(ECB/2012/34)

(2013/35/EU)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prve alinee člena 127(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 12.1 in člena 14.3 v povezavi s prvo alineo člena 3.1 in členom 18.2 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 18.1 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke lahko Evropska centralna banka (ECB) in nacionalne centralne banke držav članic, katerih valuta je euro (v nadaljnjem besedilu: NCB), sklepajo kreditne posle s kreditnimi institucijami in drugimi udeleženci na trgu na podlagi ustreznega zavarovanja posojil. Standardni pogoji, po katerih so ECB in NCB pripravljene skleniti kreditne posle, vključno z merili za ugotavljanje primernosti zavarovanja za namene kreditnih poslov Eurosistema, so določeni v Prilogi I k Smernici ECB/2011/14 z dne 20. septembra 2011 o instrumentih in postopkih denarne politike Eurosistema (1).

(2)

V skladu z oddelkom 1.6 Priloge I k Smernici ECB/2011/14 lahko Svet ECB kadar koli spremeni instrumente, pogoje, merila in postopke za izvajanje operacij denarne politike Eurosistema.

(3)

Da bi se olajšalo zagotavljanje likvidnosti nasprotnim strankam v operacijah denarne politike Eurosistema, je Svet ECB 6. septembra 2012 odločil, da se začasno dopolnijo merila za ugotavljanje primernosti finančnega premoženja, ki se uporablja kot zavarovanje pri operacijah denarne politike Eurosistema, in se tržni dolžniški instrumenti, denominirani v funtih šterlingih, jenih ali ameriških dolarjih, sprejmejo kot primerno finančno premoženje za operacije denarne politike. Odločitev Sveta ECB je bila izvedena 10. oktobra 2012 s Smernico ECB/2012/23 (2), ki je spremenila Smernico ECB/2012/18 z dne 2. avgusta 2012 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja ter o spremembi Smernice ECB/2007/9 (3).

(4)

Svet ECB je 26. novembra 2012 sprejel Smernico ECB/2012/25 o spremembah Smernice ECB/2011/14 o instrumentih in postopkih denarne politike Eurosistema (4). En razlog za spremembo je bil, da se naštejejo strukture kuponov tržnih dolžniških instrumentov, ki se sprejmejo po okviru denarne politike Eurosistema.

(5)

Nekateri tržni dolžniški instrumenti, denominirani v tuji valuti, ki so trenutno primerni skladno s členom 5a Smernice ECB/2012/18, imajo variabilne kupone brez vzvoda, vezane na indeks, ki ustreza obrestni meri na denarnem trgu, ki se nanaša na valuto, v kateri so denominirani. Ti instrumenti bi postali neprimerni s 3. januarjem 2013, datumom, ko se bodo začele uporabljati spremembe Smernice ECB/2011/14. Toda Svet ECB meni, da bi tržni dolžniški instrumenti, denominirani v tuji valuti, morali še naprej ostati začasno primerni kot zavarovanje za operacije denarne politike Eurosistema, ne glede na to, ali so njihovi kuponi vezani na neeursko obrestno mero ali indekse inflacije zunaj euroobmočja. Zaradi tega je Svet ECB odločil, da se posebne določbe te smernice ECB/2011/14, zaradi katerih tako finančno premoženje ne bi bilo več primerno, ne uporabljajo.

(6)

Dodatne ukrepe iz tega sklepa je treba uporabljati začasno, dokler ne bo Svet ECB presodil, da niso več potrebni za zagotavljanje ustreznega transmisijskega mehanizma denarne politike –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Neuporaba nekaterih določb Priloge I k Smernici ECB/2011/14

1.   Eurosistemova minimalna merila primernosti za kupone, kot so določena v oddelku 6.2.1.1(1)(b) Priloge I k Smernici ECB/2011/14, se ne uporabljajo za tržne dolžniške instrumente, denominirane v tuji valuti, skladno s členom 2.

2.   V primeru razhajanj med tem sklepom in Smernico ECB/2011/14, kakor jo NCB izvedejo na nacionalni ravni, prevlada prvi.

3.   V primeru razhajanj med tem sklepom in Smernico ECB/2012/18, kakor jo NCB izvedejo na nacionalni ravni, prevlada prvi.

4.   NCB še naprej uporabljajo vse določbe Smernice ECB/2011/14 in Smernice ECB/2012/18, razen če je v tem sklepu določeno drugače.

Člen 2

Ohranitev primernosti nekaterega finančnega premoženja, denominiranega v funtih šterlingih, jenih ali ameriških dolarjih, kot zavarovanje

1.   Primerni tržni dolžniški instrumenti po členu 5a Smernice ECB/2012/18 s kuponi, ki so vezani na eno samo obrestno mero na denarnem trgu v valuti, v kateri so denominirani, ali na indeks inflacije za zadevno državo, pri katerih izplačilo oziroma natekanje ni vezano na vnaprej določen razpon referenčnega indeksa (ki ne vsebujejo strukture discrete range) ali katerih višina ni že vnaprej omejena (ki ne vsebujejo struktur range accrual ali ratchet) ali ki ne vsebujejo podobnih kompleksnih struktur, so primerni za namene operacij denarne politike Eurosistema.

2.   ECB lahko po odobritvi Sveta ECB na svoji spletni strani na naslovu www.ecb.europa.eu objavi seznam nadaljnjih referenčnih obrestnih mer v tuji valuti, ki se sprejmejo poleg tistih iz odstavka 1.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati 3. januarja 2013.

V Frankfurtu na Majni, 19. decembra 2012

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  UL L 331, 14.12.2011, str. 1.

(2)  UL L 284, 17.10.2012, str. 14.

(3)  UL L 218, 15.8.2012, str. 20.

(4)  UL L 348, 18.12.2012, str. 30.


Top