EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0034

Sklep Sveta 2013/34/SZVP z dne 17. januarja 2013 o vojaški misiji Evropske unije, ki prispeva k usposabljanju malijskih oboroženih sil (EUTM Mali)

OJ L 14, 18.1.2013, p. 19–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 164, 29.6.2018, p. 63–66 (HR)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/03/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/34(1)/oj

18.1.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 14/19


SKLEP SVETA 2013/34/SZVP

z dne 17. januarja 2013

o vojaški misiji Evropske unije, ki prispeva k usposabljanju malijskih oboroženih sil (EUTM Mali)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 42(4) in člena 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 23. julija 2012 potrdil, da dramatične spremembe v Maliju zahtevajo pregled ukrepov, ki bi jih morala Unija sprejeti v podporo ponovni vzpostavitvi demokratične vlade in načel pravne države po vsem Maliju. Visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (v nadaljnjem besedilu: VP) ter Komisijo je pozval, naj predlagata dejanske ukrepe Unije na številnih področjih, da bi se odzvali na spreminjajoče se razmere.

(2)

Predsednik Republike Mali je v pismu z dne 18. septembra 2012 zaprosil za pomoč Unije pri ponovni vzpostavitvi ozemeljske celovitosti Malija.

(3)

Varnostni svet Združenih narodov je v svoji resoluciji 2071 (2012) o razmerah v Maliju, sprejeti 12. oktobra 2012, izrazil resno zaskrbljenost nad posledicami nestabilnosti na severu Malija za celotno regijo in drugod ter poudaril, da se je za ohranitev stabilnosti v Sahelu treba hitro odzvati, obenem pa mednarodne partnerje, vključno z Unijo, pozval, naj malijski vojski in varnostnim silam zagotovijo pomoč, strokovno znanje, usposabljanje in podporo v zvezi s krepitvijo zmogljivosti.

(4)

Svet je v sklepih z dne 15. oktobra 2012 zahteval odločno nadaljevanje načrtovanja morebitne vojaške misije v okviru skupne varnostne in obrambne politike (SVOP) ter njegovo poglobitev – pri čemer je zlasti treba izdelati zasnovo upravljanja krize v zvezi z reorganizacijo in usposabljanjem malijskih obrambnih sil – ob upoštevanju pogojev, ki morajo biti izpolnjeni za učinkovitost morebitne misije, med katerimi sta popolna podpora malijskih oblasti in določitev strategije umika.

(5)

Svet je v sklepih z dne 19. novembra 2012 pozdravil predstavitev koncepta kriznega upravljanja s strani VP in pozval zadevne skupine, naj ga nemudoma preučijo, da bi ga lahko Svet decembra 2012 potrdil.

(6)

Svet je 10. decembra 2012 potrdil koncept kriznega upravljanja o morebitni vojaški misiji usposabljanja v okviru SVOP v Maliju. Svet je poudaril, da bi misija v Maliju predstavljala bistveni element celovitega pristopa Unije, kot je bil predstavljen v Strategiji za varnost in razvoj območja Sahel.

(7)

Predsednik Republike Mali je v pismu z dne 24. decembra 2012 na VP naslovil vabilo za začetek vojaške misije EU za usposabljanje na Maliju.

(8)

Politični in varnostni odbor (PVO) bi moral v okviru pristojnosti Sveta in VP izvajati politični nadzor nad vojaško misijo Unije, zagotavljati strateško vodenje ter sprejemati ustrezne odločitve v skladu s tretjim odstavkom člena 38 Pogodbe o Evropski uniji (PEU).

(9)

Pogajati se je treba o mednarodnih sporazumih o statusu enot in osebja EU o sodelovanju tretjih držav v misijah Unije ter jih skleniti.

(10)

V skladu s členom 41(2) PEU bi morali operativni izdatki, ki nastanejo na podlagi tega sklepa in se nanašajo na vojaške ali obrambne zadeve, bremeniti države članice v skladu z določbami Sklepa Sveta 2011/871/SZVP z dne 19. decembra 2011 o določitvi mehanizma za upravljanje financiranja skupnih stroškov operacij Evropske unije, ki so vojaškega ali obrambnega pomena (Athena) (1).

(11)

V skladu s členom 5 Protokola o stališču Danske, ki je priložen PEU in Pogodbi o delovanju Evropske unije (PDEU), Danska ne sodeluje pri pripravi in izvajanju sklepov in ukrepov Unije, ki zadevajo obrambo. Danska zato ne sodeluje pri izvajanju tega sklepa in ne sodeluje pri financiranju te misije –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Misija

1.   Unija izvaja vojaško misijo za usposabljanje (v nadaljnjem besedilu: EUTM Mali) na jugu Malija z namenom vojaškega svetovanja in svetovanja v zvezi z usposabljanjem malijskim oboroženim silam, ki delujejo pod nadzorom zakonitih civilnih oblasti, s katero želi prispevati k ponovni vzpostavitvi njihovih vojaških zmogljivosti, da bi jim omogočila vodenje bojnih operacij za ponovno vzpostavitev ozemeljske celovitosti Malija in za zmanjšanje groženj, ki jih predstavljajo teroristične skupine. EUTM Mali ni vključen v bojne operacije.

2.   Cilj EUTM Mali je odzvati se na operativne potrebe malijskih oboroženih sil z zagotavljanjem:

(a)

podpore pri usposabljanju za zmogljivosti malijskih oboroženih sil;

(b)

usposabljanja in svetovanja glede poveljevanja in nadzora, logistične verige ter človeških virov in usposabljanja glede mednarodnega humanitarnega prava, zaščite civilistov in človekovih pravic.

3.   EUTM Mali ima za cilj okrepiti pogoje za pravilen politični nadzor s strani legitimnih civilnih oblasti malijskih oboroženih sil.

4.   Dejavnosti EUTM Mali se izvajajo v tesnem usklajevanju z drugimi akterji, ki sodelujejo pri pomoči malijskim oboroženim silam, zlasti z Združenimi narodi (ZN) in Gospodarsko skupnostjo zahodnoafriških držav.

Člen 2

Imenovanje poveljnika misije EU

1.   Brigadir general François LECOINTRE se imenuje za poveljnika misije EU.

2.   Poveljnik misije EU izvaja naloge poveljnika operacije EU in poveljnika sil EU.

Člen 3

Določitev poveljstva misije

1.   Poveljstvo misije za EUTM Mali se nahaja v Maliju. Izvaja naloge operativnega štaba in poveljstva sil EU.

2.   Poveljstvo misije vključuje podporno enoto v Bruslju.

Člen 4

Načrtovanje in začetek EUTM Mali

Svet po odobritvi načrta misije in pravil delovanja sprejme sklep o začetku EUTM Mali.

Člen 5

Politični nadzor in strateško vodenje

1.   PVO v okviru pristojnosti Sveta in VP izvaja politični nadzor in strateško vodenje EUTM Mali. Svet pooblašča PVO za sprejemanje ustreznih odločitev v skladu s členom 38 PEU. To pooblastilo zajema pristojnosti za spreminjanje dokumentov načrtovanja, vključno z načrtom misije in strukturo poveljevanja. Vključuje tudi pristojnosti za sprejemanje sklepov o imenovanju naslednjih poveljnikov misije EU. Pristojnost odločanja glede ciljev in prenehanja EUTM Mali je pridržana Svetu.

2.   PVO redno poroča Svetu.

3.   PVO od predsednika Vojaškega odbora EU (VOEU) prejema redna poročila o vodenju EUTM Mali. PVO lahko po potrebi na svoje seje povabi poveljnika misije EU.

Člen 6

Vojaško vodenje

1.   VOEU spremlja pravilno izvajanje EUTM Mali, vodene v okviru pristojnosti poveljnika misije EU.

2.   VOEU od poveljnika misije EU prejema redna poročila. Po potrebi ga lahko povabi na svoje seje.

3.   Predsednik VOEU je glavna točka za stike s poveljnikom misije EU.

Člen 7

Doslednost odziva Unije in usklajevanje

1.   VP zagotovi izvajanje tega sklepa in njegovo skladnost z zunanjim delovanjem Unije na splošno, vključno z razvojnimi programi Unije.

2.   Brez poseganja v strukturo poveljevanja poveljnik misije EU prejema lokalne politične smernice s strani vodje delegacije Unije v Bamaku v tesnem sodelovanju s koordinatorjem EU za Sahel.

3.   EUTM Mali se usklajuje s SVOP misijo Unije v Nigru (EUCAP SAHEL Niger), da bi preučili morebitne sinergije.

4.   EUTM Mali usklajuje svoje dejavnosti z dvostranskimi dejavnostmi držav članic v Maliju, z drugimi mednarodnimi akterji v regiji, zlasti ZN in Afriško unijo (AU), Gospodarsko skupnostjo zahodnoafriških držav in dvostranskimi akterji, vključno z Združenimi državami in Kanado, ter s ključnimi regionalnimi akterji.

Člen 8

Sodelovanje tretjih držav

1.   Brez poseganja v avtonomijo odločanja Unije in njen enotni institucionalni okvir ter v skladu z ustreznimi smernicami Evropskega sveta se k sodelovanju pri EUTM Mali lahko povabi tretje države.

2.   Svet pooblašča PVO, da tretje države povabi k prispevanju in da na priporočilo poveljnika misije EU in VOEU sprejme ustrezne sklepe o sprejetju predlaganih prispevkov.

3.   Podrobnosti o sodelovanju tretjih držav so predmet sporazumov, ki se sklenejo v skladu s členom 37 PEU in postopkom iz člena 218 PDEU. Če sta Unija in tretja država sklenili sporazum o vzpostavitvi okvira za sodelovanje te tretje države v misijah Unije za krizno upravljanje, se za namene EUTM Mali uporabljajo določbe tega sporazuma.

4.   Tretje države z znatnim vojaškim prispevkom za EUTM Mali imajo enake pravice in obveznosti glede vsakodnevnega vodenja EUTM Mali kakor države članice, ki sodelujejo v EUTM Mali.

5.   Svet pooblašča PVO za sprejetje ustreznih sklepov o ustanovitvi odbora sodelujočih držav, če tretje države zagotavljajo znaten vojaški prispevek.

Člen 9

Status osebja pod vodstvom EU

Status enot in osebja pod vodstvom EU, vključno s privilegiji, imunitetami ter dodatnimi jamstvi, potrebnimi za izvedbo in nemoteno delovanje njihove misije, je predmet sporazuma, sklenjenega v skladu s členom 37 PEU in postopkom iz člena 218 PDEU.

Člen 10

Finančne določbe

1.   Skupni stroški EUTM Mali se upravljajo v skladu s Sklepom 2011/871/SZVP.

2.   Referenčni finančni znesek skupnih stroškov EUTM Mali je 12,3 milijona EUR. Odstotni delež referenčnega zneska iz člena 25(1) Sklepa 2011/871/SZVP znaša 50 % in delež obveznosti iz člena 32(3) Sklepa 2011/871/SZVP znaša 70 %.

Člen 11

Posredovanje informacij

1.   VP je pooblaščen, da tretjim državam, pridruženim temu sklepu, če je to ustrezno in skladno s potrebami EUTM Mali, v skladu s Sklepom Sveta 2011/292/EU z dne 31. marca 2011 o varnostnih predpisih za varovanje tajnih podatkov EU (2) razkrije tajne podatke EU, ki so bili pripravljeni za namene EUTM Mali:

(a)

do stopnje, ki je določena v veljavnih sporazumih o varovanju tajnosti, sklenjenih med Unijo in zadevnimi tretjimi državami, ali

(b)

do stopnje „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“ v drugih primerih.

2.   VP je prav tako pooblaščen, da ZN in Gospodarski skupnosti zahodnoafriških držav ob upoštevanju operativnih potreb EUTM Mali in v skladu s Sklepom 2011/292/EU razkrije tajne podatke EU do stopnje „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“, ki so bili pripravljeni za namene EUTM Mali. V ta namen se sklenejo dogovori med VP ter pristojnimi organi ZN in Gospodarske skupnosti zahodnoafriških držav.

3.   V primeru posebne in nujne operativne potrebe je VP prav tako pooblaščen, da v skladu s Sklepom 2011/292/EU državi gostiteljici posreduje tajne podatke EU do stopnje „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“, ki so bili pripravljeni za namene EUTM Mali. V ta namen se sklenejo dogovori med VP in pristojnimi organi države gostiteljice.

4.   VP je pooblaščen, da tretjim državam, pridruženim temu sklepu, posreduje vse netajne dokumente EU v zvezi z razpravami Sveta o EUTM Mali, za katere v skladu s členom 6(1) Poslovnika Sveta (3) velja obveznost varovanja poklicne skrivnosti.

5.   VP lahko pooblastila iz odstavkov 1 do 4 ter možnost sklepanja dogovorov iz odstavkov 2 in 3 prenese na osebje Evropske službe za zunanje delovanje in/ali na poveljnika misije EU.

Člen 12

Začetek veljavnosti in prenehanje

1.   Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

2.   Mandat EUTM Mali preneha 15 mesecev po sprejetju sklepa Sveta o začetku EUTM Mali.

3.   Ta sklep se razveljavi z dnem, ko preneha delovati poveljstvo misije v skladu z odobrenimi načrti o prenehanju EUTM Mali, ter brez poseganja v postopke v zvezi z revizijskim pregledom in predložitvijo računov o EUTM Mali iz Sklepa 2011/871/SZVP.

V Bruslju, 17. januarja 2013

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  UL L 343, 23.12.2011, str. 35.

(2)  UL L 141, 27.5.2011, str. 17.

(3)  Sklep Sveta 2009/937/EU z dne 1. decembra 2009 o sprejetju Poslovnika Sveta (UL L 325, 11.12.2009, str. 35).


Top