EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0030

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 30/2013 z dne 17. januarja 2013 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 288/2009 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi s pomočjo Skupnosti za oskrbo otrok v izobraževalnih ustanovah s sadjem in zelenjavo, predelanim sadjem in zelenjavo ter proizvodi iz banan na podlagi sistema razdeljevanja sadja v šolah ter odstopanju od Uredbe (ES) št. 288/2009

OJ L 14, 18.1.2013, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 027 P. 58 - 61

No longer in force, Date of end of validity: 25/02/2016; implicitno zavrnjeno 32016R0247

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/30/oj

18.1.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 14/7


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 30/2013

z dne 17. januarja 2013

o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 288/2009 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi s pomočjo Skupnosti za oskrbo otrok v izobraževalnih ustanovah s sadjem in zelenjavo, predelanim sadjem in zelenjavo ter proizvodi iz banan na podlagi sistema razdeljevanja sadja v šolah ter odstopanju od Uredbe (ES) št. 288/2009

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Republike Hrvaške in zlasti člena 3(4) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Republike Hrvaške in zlasti člena 50 Akta,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) in zlasti člena 103h(f) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 4 Uredbe Komisije (ES) št. 288/2009 (2) določa podrobna pravila za dodelitev pomoči Unije za države članice, ki vzpostavljajo sistem razdeljevanja sadja v šolah. Zlasti določa okvirne zneske dodelitve za vsako državo članico, izračunano na podlagi števila otrok, starih od šest do deset let. Ob upoštevanju ravni izvajanja programa, zabeleženih v prvih treh letih, in da se zagotovi primerna uporaba sredstev Unije, je treba določiti mehanizem, vezan na učinkovitost držav članic, ki bi omejil znesek pomoči, ki so jo zahtevale nad zneskom njihove okvirne dodelitve.

(2)

Člen 12 Uredbe (ES) št. 288/2009 določa, da države članice letno spremljajo izvajanje svojega sistema razdeljevanja sadja v šolah. Da se razjasni obveznost, ki jo imajo države članice glede ocenjevanja svojega sistema razdeljevanja sadja v šolah, je treba določiti, da je treba v okviru nacionalnega ocenjevanja oceniti tudi vpliv sistema na prehranjevalne navade otrok.

(3)

Komisija je razvila informacijski sistem, ki omogoča elektronsko upravljanje dokumentov in postopkov v okviru lastnih notranjih delovnih postopkov in odnosov z organi, ki se ukvarjajo s skupno kmetijsko politiko. Šteje se, da se lahko prek navedenega sistema izpolni več obveznosti do obveščanja iz Uredbe (ES) št. 288/2009 v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 792/2009 z dne 31. avgusta 2009 o določitvi podrobnih pravil za pošiljanje informacij in dokumentov držav članic Komisiji pri izvajanju skupnih tržnih ureditev, sheme neposrednih plačil, promocije kmetijskih proizvodov in shem, ki veljajo za najbolj oddaljene regije in manjše egejske otoke (3).

(4)

Priloga II k Uredbi (ES) št. 288/2009 določa zneske okvirne dodelitve pomoči Unije na državo članico. Zaradi pristopa Hrvaške k Evropski uniji je treba navedeno prilogo spremeniti.

(5)

Uredbo (ES) št. 288/2009 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Zaradi pristopa Hrvaške bi bilo treba določiti posebna pravila za izvajanje Uredbe (ES) št. 288/2009 v šolskem letu 2013/2014. Zlasti je treba določiti datum, na katerega Hrvaška predloži nacionalno strategijo in zahtevek za pomoč, ter vzpostaviti posebne postopke, da se bo upošteval časovni okvir odločitve Komisije o dokončni dodelitvi pomoči Unije državam članicam in predvideni datum pristopa Hrvaške. Zaradi časovnih omejitev, ki izhajajo iz dejstva, da je treba dokončne dodelitve pomoči Unije za vse države članice določiti veliko pred začetkom šolskega leta, bi morala Komisija izjemoma pri določanju dokončnih dodelitev iz člena 4(4) Uredbe (ES) št. 288/2009 upoštevati vsakršno predhodno prostovoljno obvestilo Hrvaške o njeni strategiji in zahtevku za pomoč, če bo takšne informacije prejela do 31. januarja.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba Uredbe (ES) št. 288/2009

Uredba (ES) št. 288/2009 se spremeni:

1.

člen 4 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Države članice, ki vzpostavljajo sistem razdeljevanja sadja v šolah, lahko zaprosijo za pomoč iz člena 103ga Uredbe (ES) št. 1234/2007 za eno ali več obdobij od 1. avgusta do 31. julija, pri čemer Komisijo do 31. januarja leta, v katerem se začne prvo obdobje, obvestijo o svoji strategiji.

Strategijo spremlja zahtevek za pomoč, ki vsebuje naslednje informacije:

(a)

okvirno dodelitev pomoči iz odstavka 3 in Priloge II k tej uredbi, v EUR;

(b)

zmožnost, da se uporabi več kot okvirna dodelitev pomoči iz odstavka 3 in Priloge II;

(c)

če ne obstaja zmožnost za uporabo dodatnih sredstev iz točke (b), zahtevano dodelitev, v EUR;

(d)

če obstaja zmožnost za uporabo dodatnih sredstev iz točke (b), največji znesek dodatne zahtevane dodelitve, v EUR;

(e)

skupni zahtevani proračun.

Zahtevek za pomoč se predloži v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 792/2009 (4).

(b)

v odstavku 4 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Prerazporeditev pomoči Unije iz prvega pododstavka se izvede sorazmerno z začetno okvirno dodelitvijo iz Priloge II v okviru omejitev iz odstavka 5. Vendar se omejitve iz odstavka 5 ne uporabljajo v prvih dveh šolskih letih uporabe sistema s strani države članice.“;

(c)

doda se odstavek 5:

„5.   Prerazporeditev se omeji z ravnjo izvajanja dodelitve za šolsko leto, ki se je končalo pred vložitvijo zahtevka za pomoč, kakor je bila ugotovljena 15. oktobra naslednjega šolskega leta. Ta se ugotovi na podlagi izjav o izdatkih, ki se Komisiji pošljejo v skladu s členom 4 Uredbe Komisije (ES) št. 883/2006 (5). Omejitve so naslednje:

(a)

če je izvedba dodelitve nižja ali enaka 50 % končne dodelitve, se ne odobrijo dodatne dodelitve;

(b)

če je izvedba dodelitve višja od 50 %, vendar nižja ali enaka 75 % končne dodelitve, je največji znesek dodate dodelitve omejen na 50 % okvirne dodelitve;

(c)

če je izvedba dodelitve višja od 75 % končne dodelitve, največji znesek dodatne dodelitve ni omejen.

2.

v členu 10(1) se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

število otrok, ki redno obiskujejo zadevno izobraževalno ustanovo, ki je upravičena do proizvodov iz sistema države članice za razdeljevanje sadja v šolah v obdobju iz zahtevka za pomoč;“;

3.

v členu 12(2) se prvi stavek nadomesti z naslednjim:

„Države članice ocenjujejo izvajanje svojega sistema razdeljevanja sadja v šolah in njegovo učinkovitost, vključno z vplivom sistema na prehranjevalne navade otrok.“;

4.

člen 15 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 15

Obvestila

1.   Države članice do 30. novembra leta, v katerem se konča obdobje iz člena 4(1), Komisiji pošljejo obvestila o:

(a)

rezultatih postopkov spremljanja, kakor to določa člen 12(1);

(b)

pregledih na kraju samem, opravljenih v skladu s členoma 13 in 16, ter o s tem povezanih ugotovitvah.

2.   Če država članica spremeni strategijo iz člena 3, Komisijo o novi strategiji obvesti najpozneje do 31. januarja naslednjega leta.

3.   Obvestila iz te uredbe se pošljejo v skladu z Uredbo (ES) št. 792/2009.

4.   Komisija redno objavlja strategije držav članic ter rezultate njihovega spremljanja in ocenjevanja.“;

5.

Priloga II se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi;

6.

Priloga IIa se črta.

Člen 2

Posebna pravila za šolsko leto 2013/2014

1.   Z odstopanjem od člena 4(4) Uredbe (ES) št. 288/2009 v povezavi s Prilogo II k Uredbi Komisija za šolsko leto 2013/2014 odloči o dokončni dodelitvi pomoči Unije iz tretjega pododstavka člena 4(4), pri čemer ob upoštevanju in pod pogojem začetka veljavnosti Pogodbe o pristopu Republike Hrvaške ustrezno upošteva vse predhodne informacije, ki jih Hrvaška o svoji strategiji in zahtevku za pomoč prostovoljno predloži do 31. januarja.

2.   Z odstopanjem od člena 4(1) Uredbe (ES) št. 288/2009 Hrvaška za šolsko leto 2013/2014 o svoji strategiji in pomoči pošlje obvestilo do 10. julija 2013, z odstopanjem od člena 4(4) navedene uredbe pa Komisija o dokončni dodelitvi pomoči Hrvaški odloči do 31. julija 2013.

Člen 3

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 1(5) in člen 2(2) začneta veljati pod pogojem in na datum začetka veljavnosti Pogodbe o pristopu Republike Hrvaške.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. januarja 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 94, 8.4.2009, str. 38.

(3)  UL L 228, 1.9.2009, str. 3.

(4)  UL L 228, 1.9.2009, str. 3.“;

(5)  UL L 171, 23.6.2006, str. 1.“;


PRILOGA

„PRILOGA II

Okvirna dodelitev pomoči Skupnosti na državo članico

Država članica

Stopnja sofinanciranja

(v %)

Otroci 6–10

abs. številke

EUR

Avstrija

50

439 035

1 303 700

Belgija

50

592 936

1 760 700

Bolgarija

75

320 634

1 428 200

Hrvaška

75

249 197

1 110 000

Ciper

50

49 723

175 000

Češka

73

454 532

1 963 100

Danska

50

343 807

1 020 900

Estonija

75

62 570

278 700

Finska

50

299 866

890 500

Francija

51

3 838 940

11 632 700

Nemčija

52

3 972 476

12 333 000

Grčija

59

521 233

1 837 700

Madžarska

69

503 542

2 051 800

Irska

50

282 388

838 500

Italija

58

2 710 492

9 403 100

Latvija

75

99 689

444 100

Litva

75

191 033

850 900

Luksemburg

50

29 277

175 000

Malta

75

24 355

175 000

Nizozemska

50

985 163

2 925 400

Poljska

75

2 044 899

9 108 500

Portugalska

68

539 685

2 172 300

Romunija

75

1 107 350

4 932 400

Slovaška

73

290 990

1 260 700

Slovenija

75

93 042

414 400

Španija

59

2 006 143

7 073 400

Švedska

50

481 389

1 429 500

Združeno kraljestvo

51

3 635 300

11 010 800

EU 28

58

26 169 686

90 000 000“


Top