Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D1104

Sklep št. 1104/2012/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o spremembi Odločbe Sveta 2008/971/ES, da se vključi gozdni reprodukcijski material kategorije „kvalificiran“ in posodobijo imena organov, pristojnih za odobritev in nadzor proizvodnje

OJ L 328, 28.11.2012, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 066 P. 248 - 250

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/1104/oj

28.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/1


SKLEP št. 1104/2012/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 21. novembra 2012

o spremembi Odločbe Sveta 2008/971/ES, da se vključi gozdni reprodukcijski material kategorije „kvalificiran“ in posodobijo imena organov, pristojnih za odobritev in nadzor proizvodnje

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Sveta 2008/971/ES z dne 16. decembra 2008 o enakovrednosti gozdnega reprodukcijskega materiala, proizvedenega v tretjih državah (3), določa pogoje, pod katerimi se v Unijo uvaža gozdni reprodukcijski material kategorij „znanega izvora“ in „izbran“, proizveden v tretjih državah s seznama v Prilogi I k navedeni odločbi.

(2)

Nacionalna pravila za potrjevanje gozdnega reprodukcijskega materiala na Hrvaškem, v Kanadi, na Norveškem, v Srbiji, Švici, Turčiji in Združenih državah določajo izvajanje uradnih pregledov na terenu med zbiranjem in predelavo semena in proizvodnjo sadilnega materiala.

(3)

V skladu z navedenimi pravili bi morali sistemi za odobritev in registracijo izhodiščnega materiala ter naknadno proizvodnjo reprodukcijskega materiala iz tega izhodiščnega materiala upoštevati shemo OECD za potrjevanje gozdnega reprodukcijskega materiala v mednarodni trgovini (shema OECD za gozdno seme in rastline). Poleg tega se po navedenih pravilih semenski in sadilni material kategorij „znanega izvora“, „izbran“ in „kvalificiran“ uradno potrdi, semenska embalaža pa se uradno zapre v skladu s shemo OECD za gozdno seme in rastline.

(4)

Pregled navedenih pravil glede kategorije „kvalificiran“ je pokazal, da pogoji za odobritev izhodiščnega materiala izpolnjujejo zahteve iz Direktive Sveta 1999/105/ES z dne 22. decembra 1999 o trženju gozdnega reprodukcijskega materiala (4). Razen pogojev v zvezi s kakovostjo semena, vrstno čistostjo in kakovostjo sadilnega materiala, dajejo pravila teh tretjih držav enaka zagotovila glede pogojev, ki se uporabljajo za semenski in sadilni material nove kategorije „kvalificiran“, kot zagotovila iz Direktive 1999/105/ES. Zato bi bilo treba pravila v zvezi s potrjevanjem gozdnega materiala kategorije „kvalificiran“ na Hrvaškem, v Kanadi, na Norveškem, v Srbiji, Švici, Turčiji in Združenih državah šteti za enakovredna pravilom iz Direktive 1999/105/ES, pod pogojem, da so izpolnjeni pogoji v zvezi s semenskim in sadilnim materialom iz Priloge II k Odločbi 2008/971/ES.

(5)

Navedeni pogoji bi morali glede materiala kategorije „kvalificiran“ vključevati informacije o tem, ali so bili proizvodi gensko spremenjeni. Take informacije bi morale olajšati uporabo zahtev iz Direktive 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. marca 2001 o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje (5) ali po potrebi Uredbe (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi (6) ter Uredbe (ES) št. 1830/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, proizvedenih iz gensko spremenjenih organizmov (7).

(6)

Poleg tega so se spremenila imena nekaterih organov, pristojnih za odobritev in nadzor proizvodnje, kakor so navedeni v Prilogi I k Odločbi 2008/971/ES.

(7)

Odločbo 2008/971/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Odločba 2008/971/ES se spremeni:

1.

prvi odstavek člena 1 se nadomesti z naslednjim:

„Ta odločba določa pogoje, pod katerimi se gozdni reprodukcijski material kategorij ‚znanega izvora‘, ‚izbran‘ in ‚kvalificiran‘, proizveden v tretji državi iz Priloge I, uvaža v Unijo.“;

2.

odstavek 2 člena 3 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Semenski in sadilni material kategorij ‚znanega izvora‘, ‚izbran‘ in ‚kvalificiran‘ vrst iz Priloge I k Direktivi 1999/105/ES, proizveden v tretjih državah iz Priloge I k tej odločbi, ki jih uradno potrdijo organi tretjih držav iz navedene priloge, se šteje kot enakovreden semenskemu in sadilnemu materialu, ki je v skladu z Direktivo 1999/105/ES, če izpolnjuje pogoje iz Priloge II k tej direktivi.“;

3.

prvi odstavek člena 4 se nadomesti z naslednjim:

„Kadar semenski in sadilni material vstopi v Unijo, dobavitelj, ki uvaža ta material, vnaprej obvesti uradni organ navedene države članice o uvozu. Uradni organ izda glavno spričevalo, ki temelji na uradnem spričevalu OECD o izvoru, preden je material dan na trg.“;

4.

prilogi I in II se spremenita v skladu s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2013.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Strasbourgu, 21. novembra 2012

Za Evropski parlament

Predsednik

M. SCHULZ

Za Svet

Predsednik

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  UL C 351, 15.11.2012, str. 91.

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2012 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 13. novembra 2012.

(3)  UL L 345, 23.12.2008, str. 83.

(4)  UL L 11, 15.1.2000, str. 17.

(5)  UL L 106, 17.4.2001, str. 1.

(6)  UL L 268, 18.10.2003, str. 1.

(7)  UL L 268, 18.10.2003, str. 24.


PRILOGA

Prilogi I in II k Odločbi 2008/971/ES se spremenita:

1.

Priloga I se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA I

Države in organi

Država (1)

Organ, odgovoren za odobritev in nadzor proizvodnje

CA

National Forest Genetic Resources Centre/Centre national des ressources génétiques forestières

Natural Resources Canada/Ressources naturelles Canada

Canadian Forest Service – Atlantic/Service canadien des forêts –Atlantique

P.O. Box 4000,

FREDERICTON, NB E3B 5P7

CH

Federal Office for the Environment (FOEN)

Department of the Environment, Transport, Energy and Communications (UVEK)

Forest Division

Federal Plant Protection Service

Zürcherstraße 111

CH-8903 BIRMENSDORF

HR

Croatian Forest Research Institute – CFI

Division of Genetics, Forest Tree Breeding and Seed Science

Cvjetno naselje 41

10450 Jastrebarsko

NO

Norwegian Forest Research Institute

Høgskoleveien 12

N-1432 AAS

Norwegian Forest Seed Station

P.O. Box 118

N-2301 HAMAR

RS

Group for Forest Reproductive Material and Genetic Resources Directorate for Forest

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management

Ministry of AFW – Directorate for Forest

Omladinskih brigada 1

Novi Beograd

TR

Ministry of Environment and Forestry

General Directorate of Forestation and Erosion Control

Bestepe 06560

Ankara

US

USA United States Department of Agriculture, Forest Service

Cooperative Forestry

National Seed Laboratory

5675 Riggins Mill Road

Dry Branch, Georgia 31020

URADNI DRŽAVNI ORGANI ZA POTRJEVANJE

(odobreni za izdajo certifikatov sporazuma o sodelovanju OECD s Službo za gozdove ameriškega kmetijskega ministrstva (USDA Forest Service))

Washington State Crop Improvement Association, Inc.

1610 NE Eastgate Blvd, Suite 610

Pullman, Washington 99163

2.

v Prilogi II se doda naslednji oddelek:

„C.   Dodatni pogoji, povezani s semenskim in sadilnim materialom kategorije ‚kvalificiran‘, proizvedenim v tretjih državah

Etiketa OECD in dobaviteljeva etiketa ali listina glede semenskega ali sadilnega materiala kategorije ‚kvalificiran‘ navajajo, ali je bilo za proizvodnjo izhodiščnega materiala uporabljeno gensko spreminjanje.“


(1)  CA – Kanada, CH – Švica, HR – Hrvaška, NO – Norveška, RS – Srbija, TR – Turčija, US – Združene države.“


Top