Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0995

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 995/2012 z dne 26. oktobra 2012 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta št. 1608/2003/ES o pripravi in razvoju statistike Skupnosti o znanosti in tehnologiji Besedilo velja za EGP

OJ L 299, 27.10.2012, p. 18–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 238 - 250

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/995/oj

27.10.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 299/18


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 995/2012

z dne 26. oktobra 2012

o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta št. 1608/2003/ES o pripravi in razvoju statistike Skupnosti o znanosti in tehnologiji

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta št. 1608/2003/ES z dne 22. julija 2003 o pripravi in razvoju statistike Skupnosti o znanosti in tehnologiji (1) in zlasti člena 3 Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zaradi upoštevanja razvoja na področju statistike o znanosti in tehnologiji ter zahtev za nove, podrobnejše in pogostejše statistike bi bilo treba določiti nove ukrepe za izvajanje Odločbe št. 1608/2003/ES.

(2)

Obstoječe statistične podpore odločitvam na sedanjih področjih politike bi bilo treba nadaljevati, izpolniti pa bi bilo treba tudi dodatne zahteve, ki izhajajo iz novih pobud politike, da bi bili razpoložljivi viri kar najbolje uporabljeni in bi se zmanjšala obremenitev poročanja.

(3)

Uredba (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (2) o evropski statistiki je referenčni okvir, zlasti v zvezi s pravili glede dostopa do administrativnih virov podatkov in statistične zaupnosti.

(4)

Treba je zagotoviti, da so evropske statistike o znanosti in tehnologiji skladne z drugimi mednarodnimi standardi. Pri tem bi bilo treba upoštevati delo, ki so ga opravile Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) ter druge mednarodne organizacije. Referenčni okvir bi morali zagotoviti zlasti Frascatski priročnik za statistiko raziskav in razvoja, Canberski priročnik za statistiko o človeških virih, namenjenih znanosti in tehnologiji, Priročnik o statistiki patentov OECD, ki ga je objavila OECD, ter Oselski priročnik o statistiki inovacij, ki sta ga skupaj izdala OECD in Evropska Komisija (Eurostat).

(5)

Zaradi jasnosti bi bilo treba Uredbo Komisije (ES) št. 753/2004 z dne 22. aprila 2004 o izvajanju Odločbe št. 1608/2003/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede statistike o znanosti in tehnologiji (3) in Uredbo Komisije (ES) št. 1450/2004 z dne 13. avgusta 2004 o izvajanju Odločbe št. 1608/2003/ES Evropskega parlamenta in Sveta o pripravi in razvoju statistike Skupnosti o inovacijah (4) razveljaviti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za evropski statistični sistem –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ta uredba določa podrobna pravila v zvezi s pripravo evropske statistike o znanosti in tehnologiji.

Člen 2

1.   Ta uredba zajema naslednja področja:

(a)

statistiko raziskav in razvoja (R in R);

(b)

statistiko o državnih proračunskih sredstvih ali izdatkih za raziskave in razvoj (GBAORD);

(c)

statistiko inovacij;

(d)

statistiko o človeških virih v znanosti in tehnologiji, vključno s statistiko spolov in mobilnosti, statistiko patentov, statistiko visokotehnoloških dejavnosti in na znanju temelječih storitev ter druge statistike o znanosti in tehnologiji.

Seznami statističnih spremenljivk, dejavnosti in zajeta področja, razčlenitve rezultatov, pogostost, roki za zagotavljanje podatkov in referenčno obdobje so določeni v prilogah I in II.

Za področja iz točke (d) prvega pododstavka se potrebni podatki pridobijo iz obstoječih statističnih ali drugih virov podatkov, kakor je določeno v oddelku 3 Priloge I.

2.   Seznami statističnih spremenljivk, dejavnosti in zajeta področja, razčlenitve rezultatov, pogostost, roki za predložitev podatkov ter druge značilnosti iz prilog I in II se, kadar je primerno, pregledajo v rednih časovnih presledkih.

Člen 3

Države članice bodo pridobile potrebne podatke z uporabo različnih virov, kot so vzorčna raziskovanja, administrativni ali drugi podatkovni viri. Glede kakovosti ali postopkov statističnega ocenjevanja so drugi viri podatkov vsaj enakovredni vzorčnim raziskovanjem ali administrativnim virom podatkov.

Člen 4

Statistični podatki iz prilog I in II temeljijo na usklajenih konceptih in opredelitvah, zlasti tistih iz najnovejših različic Frascatskega priročnika (statistika R in R), Canberskega priročnika (statistika o človeških virih v znanosti in tehnologiji), Priročnika o statistiki patentov OECD (statistika patentov), Oselskega priročnika (statistika inovacij) ali drugih harmoniziranih standardov.

Člen 5

Države članice zagotovijo spremenljivke iz prilog I in II, vključno z zaupnimi podatki, Komisiji (Eurostatu) z uporabo tehničnega standarda, ki ga določi Komisija (Eurostat) v sodelovanju z državami članicami.

Države članice lahko prostovoljno predložijo Komisiji (Eurostatu) individualne zapise podatkov o statistiki inovacij z uporabo tehničnih standardov, ki jih določi Komisija (Eurostat).

Člen 6

1.   Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev kakovosti poslanih podatkov.

2.   Države članice zagotovijo Komisiji (Eurostatu) standardna poročila o kakovosti podatkov o:

(a)

raziskavah in razvoju (R in R);

(b)

državnih proračunskih sredstvih ali izdatkih za raziskave in razvoj (GBAORD);

(c)

inovacijah.

V zvezi s statistiko raziskovanja in razvoja se pripravijo ločena poročila o kakovosti za poslovni sektor, sektor država in visokošolski sektor. Poročila o kakovosti za zasebni nepridobitni sektor se pripravijo, le če njegovi izdatki za R in R kot delež celotnih državnih izdatkov za R in R presegajo 5 %.

3.   Države članice v skladu s pravili iz Priloge III pripravijo poročila o kakovosti, ki zajemajo merila kakovosti iz člena 12(1) Uredbe (ES) št. 223/2009.

4.   Prva poročila o kakovosti R in R ter GBAORD se pripravijo za podatke za referenčno leto 2011 in se predložijo do 31. oktobra 2013. Za statistiko inovacij se prva poročila o kakovosti pripravijo za podatke za referenčno leto 2012 in se predložijo do 31. oktobra 2014. Nadaljnja poročila o kakovosti se Komisiji (Eurostatu) predložijo vsako drugo leto v 22 mesecih po koncu referenčnega leta, za katero so bili podatki zbrani.

Člen 7

Uredbi (ES) št. 753/2004 in (ES) št. 1450/2004 se razveljavita.

Uredba (ES) št. 753/2004 pa se še naprej uporablja za statistiko R in R in GBAORD za referenčno leto 2011.

Sklicevanja na razveljavljeni uredbi se štejejo kot sklicevanja na to uredbo.

Člen 8

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. oktobra 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 230, 16.9.2003, str. 1.

(2)  UL L 87, 31.3.2009, str. 164.

(3)  UL L 118, 23.4.2004, str. 23.

(4)  UL L 267, 14.8.2004, str. 32.


PRILOGA I

STATISTIKA O ZNANOSTI IN TEHNOLOGIJI

Oddelek 1

Statistika o raziskavah in razvoju

1.   Statistika se pripravi za dejavnost R in R, ki se izvaja v celotni državi. Rezultati se nanašajo na populacijo vseh enot, ki izvajajo R in R, razvrščenih v področja A do U skupne statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti, kakor je določena z Uredbo (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (1) (NACE Rev. 2).

2.   Statistične enote, ki se uporabijo za pripravo statističnih podatkov iz odstavka 3, so: (a) podjetja za statistike, ki se zberejo na nacionalni ravni, in (b) lokalne enote za statistike, ki se zberejo na regionalni ravni (NUTS 2). Opredelitve statističnih enot, ki se uporabijo („podjetje“ in „lokalna enota“), so določene v Uredbi Sveta (EGS) št. 696/93 z dne 15. marca 1993 o statističnih enotah za opazovanje in analizo gospodarstva v Skupnosti (2).

3.   Seznam statističnih podatkov (vključno z razčlenitvami), ki se zbirajo, je naveden v nadaljevanju.

Oznaka

Naslov

Vsi sektorji

Po sektorjih dejavnosti

Poslovni sektor

Visokošolski sektor

Sektor država

Zasebni nepridobitni sektor

Pripombe

1.11

Število osebja za R in R (število zaposlenih)

 

Brez razčlenitve

1.11.0.0

1.11.0.1

1.11.0.2

1.11.0.3

1.11.0.4

 

 

Po poklicu in spolu

1.11.1.0

1.11.1.1

1.11.1.2

1.11.1.3

1.11.1.4

 

 

Po kvalifikaciji in spolu

1.11.2.0

1.11.2.1

1.11.2.2

1.11.2.3

1.11.2.4

neobvezno

 

Po glavni gospodarski dejavnosti (NACE)

 

1.11.3.1

 

 

 

 

 

Po glavnem znanstvenem področju in spolu

 

 

1.11.4.2

1.11.4.3

 

 

 

Po regiji (NUTS 2)

1.11.5.0

1.11.5.1

1.11.5.2

1.11.5.3

1.11.5.4

 

 

Po regiji (NUTS 2) in spolu

1.11.6.0

1.11.6.1

1.11.6.2

1.11.6.3

1.11.6.4

neobvezno

 

Po glavni gospodarski dejavnosti (NACE) in spolu

 

1.11.7.1

 

 

 

 

1.12

Število raziskovalcev (število zaposlenih)

 

Brez razčlenitve

1.12.0.0

1.12.0.1

1.12.0.2

1.12.0.3

1.12.0.4

 

 

Po spolu

1.12.1.0

1.12.1.1

1.12.1.2

1.12.1.3

1.12.1.4

 

 

Po poklicu in spolu

1.12.2.0

1.12.2.1

1.12.2.2

1.12.2.3

1.12.2.4

neobvezno

 

Po glavni gospodarski dejavnosti (NACE) in spolu

 

1.12.3.1

 

 

 

 

 

Po glavnem znanstvenem področju in spolu

 

 

1.12.4.2

1.12.4.3

 

 

 

Po regiji (NUTS 2)

1.12.5.0

1.12.5.1

1.12.5.2

1.12.5.3

1.12.5.4

 

 

Po regiji (NUTS 2) in spolu

1.12.6.0

1.12.6.1

1.12.6.2

1.12.6.3

1.12.6.4

neobvezno

 

Po starostnih skupinah in spolu

1.12.7.0

1.12.7.1

1.12.7.2

1.12.7.3

1.12.7.4

neobvezno

 

Po državljanstvu in spolu

1.12.8.0

1.12.8.1

1.12.8.2

1.12.8.3

1.12.8.4

neobvezno

1.13

Število osebja za R in R v ekvivalentu polnega delovnega časa (FTE)

 

Brez razčlenitve

1.13.0.0

1.13.0.1

1.13.0.2

1.13.0.3

1.13.0.4

letno

 

Po poklicu

1.13.1.0

1.13.1.1

1.13.1.2

1.13.1.3

1.13.1.4

 

 

Po kvalifikaciji

1.13.2.0

1.13.2.1

1.13.2.2

1.13.2.3

1.13.2.4

neobvezno

 

Po glavni gospodarski dejavnosti (NACE)

 

1.13.3.1

 

 

 

 

 

Po glavnem znanstvenem področju in spolu

 

 

1.13.4.2

1.13.4.3

 

neobvezno

 

Po regiji (NUTS 2)

1.13.5.0

1.13.5.1

1.13.5.2

1.13.5.3

1.13.5.4

 

 

Po velikostnem razredu

 

1.13.6.1

 

 

 

neobvezno za velikostne razrede 0 in 1 do 9 zaposlenih

1.14

Število raziskovalcev v ekvivalentu polnega delovnega časa (FTE)

 

Brez razčlenitve

1.14.0.0

1.14.0.1

1.14.0.2

1.14.0.3

1.14.0.4

letno

 

Po spolu

1.14.1.0

1.14.1.1

1.14.1.2

1.14.1.3

1.14.1.4

neobvezno

 

Po kvalifikaciji

1.14.2.0

1.14.2.1

1.14.2.2

1.14.2.3

1.14.2.4

neobvezno

 

Po glavni gospodarski dejavnosti (NACE)

 

1.14.3.1

 

 

 

 

 

Po glavnem znanstvenem področju in spolu

 

 

1.14.4.2

1.14.4.3

 

neobvezno

 

Po regiji (NUTS 2)

1.14.5.0

1.14.5.1

1.14.5.2

1.14.5.3

1.14.5.4

 

 

Po regiji (NUTS 2) in spolu

1.14.6.0

1.14.6.1

1.14.6.2

1.14.6.3

1.14.6.4

neobvezno

 

Po velikostnem razredu

 

1.14.7.1

 

 

 

neobvezno za velikostne razrede 0 in 1 do 9 zaposlenih

1.20

Notranji izdatki za R in R

 

Brez razčlenitve

1.20.0.0

1.20.0.1

1.20.0.2

1.20.0.3

1.20.0.4

letno

 

Po viru sredstev

1.20.1.0

1.20.1.1

1.20.1.2

1.20.1.3

1.20.1.4

 

 

Po vrsti R in R

1.20.3.0

1.20.3.1

1.20.3.2

1.20.3.3

1.20.3.4

neobvezno za visokošolski sektor in za vse sektorje

 

Po vrsti stroškov

1.20.4.0

1.20.4.1

1.20.4.2

1.20.4.3

1.20.4.4

 

 

Po glavni gospodarski dejavnosti (NACE)

 

1.20.5.1.1

 

 

 

 

Po področju proizvodov (NACE)

 

1.20.5.1.2

 

 

 

neobvezno

 

Po velikostnem razredu

 

1.20.6.1

 

 

 

neobvezno za velikostne razrede 0 in 1 do 9 zaposlenih

 

Po viru sredstev in velikostnem razredu

 

1.20.7.1

 

 

 

neobvezno za velikostne razrede 0 in 1 do 9 zaposlenih

 

Po glavnem znanstvenem področju

 

 

1.20.8.2

1.20.8.3

 

 

 

Po socialno-ekonomskem cilju

 

 

 

1.20.9.3

 

neobvezno

 

Po regiji (NUTS 2)

1.20.10.0

1.20.10.1

1.20.10.2

1.20.10.3

1.20.10.4

 

4.   Vse spremenljivke se predložijo vsaki dve leti vsako liho leto, razen tistih, pri katerih tabele iz odstavka 3 določajo, da se zagotavljajo letno.

5.   Prvo referenčno leto, za katero se zberejo statistični podatki iz odstavka 3, je koledarsko leto 2012.

6.   Rezultati se predložijo v 18 mesecih po koncu koledarskega leta referenčnega obdobja. Poleg tega se predhodni rezultati za spremenljivke z letno pogostostjo predložijo v 10 mesecih po koncu koledarskega leta referenčnega obdobja.

7.   Priprava rezultatov

7.1

Rezultati statistike po poklicih se razčlenijo na „raziskovalce“ in „drugo osebje na področju R in R“.

7.2

Rezultati statistike po kvalifikaciji se razdelijo na „imetnike doktorata (ISCED 2011 raven 8)“, „druge univerzitetne diplome in druge višje- in visokošolske diplome (ISCED 2011 ravni 5, 6 in 7)“ ter „druge kvalifikacije“.

7.3

Rezultati statistike po glavnih znanstvenih področjih se razčlenijo na „naravoslovno-matematične vede“, „tehniške in tehnološke vede“, „medicinske vede“, „kmetijske vede“, „družboslovne vede“ in „humanistične vede“.

7.4

Rezultati statistike po velikostnem razredu se razčlenijo na naslednje velikostne razrede: „0 zaposlenih“, „1 do 9 zaposlenih“, „10 do 49 zaposlenih“, „50 do 249 zaposlenih“, „250 do 499 zaposlenih“, „500 in več zaposlenih“.

7.5

Rezultati statistike po viru sredstev se razčlenijo na „poslovni sektor“, „sektor država“, „zasebni nepridobitni sektor“, „visokošolski sektor“ in „tujina“. Kategorija „tujina“ se dodatno razčleni na: „tuja podjetja“, „Evropska komisija“, „mednarodne organizacije“ in „drugi viri“. Za poslovni sektor se kategorija „tuja podjetja“ dodatno razčleni na „tuja podjetja znotraj iste skupine“ in „druga tuja podjetja“.

7.6

Rezultati statistike po vrsti R in R se razčlenijo na „temeljne raziskave“, „uporabne raziskave“ in „eksperimentalni razvoj“.

7.7

Rezultati statistike po vrsti stroškov se razčlenijo na „tekoče stroške (stroški dela in drugi stroški)“ in „naložbe v osnovna sredstva“.

7.8

Rezultati statistike po socialno-ekonomskem cilju se razčlenijo v skladu s klasifikacijo za analize in primerjavo znanstvenih programov in proračunskih sredstev (NABS) na ravni poglavja.

7.9

Rezultati statistike po starostni skupini se razčlenijo na naslednje starostne razrede (v letih): „do 25“, „25 do 34“, „35 do 44“, „45 do 54“, „55 do 64“, „65 in več“.

7.10

Rezultati statistike po državljanstvu se razčlenijo na naslednje kategorije: „nacionalno državljanstvo“, „državljanstvo drugih držav članic EU“, „državljanstvo drugih evropskih držav“, „državljanstvo Severne Amerike“, „državljanstvo Srednje in Južne Amerike“; „državljanstvo Azije“, „državljanstvo Afrike“, „drugo državljanstvo“.

7.11

Rezultati statistike po glavni gospodarski dejavnosti in področju proizvodov (NACE Rev. 2) se razčlenijo na naslednje oddelke, skupine in agregate NACE Rev. 2:

„01, 02, 03“, „05, 06, 07, 08, 09“, „10 do 33“, „10, 11, 12“, „10, 11“, „12“, „13, 14, 15“, „13“, „14“, „15“, „16, 17, 18“, „16“, „17“, „18“, „19“, „20“, „21“, „22“, „23“, „24“, „25, 26, 27, 28, 29, 30“, „25“, „25.4“, „26“, „26.1“, „26.2“, „26.3“, „26.4“, „26.5“, „26.6“, „26.7“, „27“, „28“, „29“, „30“, „30.1“, „30.2“, „30.3“, „30.4“, „31“, „32“, „32.5“, „33“, „35, 36, 37, 38, 39“, „35, 36“, „37, 38, 39“, „41, 42, 43“, „45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82“, „45, 46, 47“, „49, 50, 51, 52, 53“, „55, 56“, „58, 59, 60, 61, 62, 63“, „61“, „62“, „63“, „64, 65, 66“, „68“, „69, 70, 71, 72, 73, 74, 75“, „71“, „72“, „72.1“, „72.2“, „77, 78, 79, 80, 81, 82“, „84, 85“, „86, 87, 88“, „86“, „87, 88“, „90, 91, 92, 93“, „94, 95, 96, 97, 98, 99“, „01 do 99“.

8.   Koncepti in opredelitve v zvezi s statistiko, opredeljeno v tem oddelku, so določeni v Frascatskem priročniku.

9.   Komisija in/ali države članice bodo prostovoljno izvajale pilotne študije o dodatnih spremenljivkah in razčlenitvah statistike R in R zaradi krepitve znanstvene dokazne podlage za oblikovanje politike na področju R in R. Pilotna raziskovanja se opravijo, da bi ocenili pomen in izvedljivost pridobivanja podatkov, ob upoštevanju koristi razpoložljivosti podatkov v primerjavi s stroški zbiranja in obremenitvijo podjetij. O temah pilotnih študij se bo odločalo v tesnem sodelovanju z državami članicami.

Oddelek 2

Statistika o državnih proračunskih sredstvih ali izdatkih za raziskave in razvoj (GBAORD)

1.   Pripravijo se naslednje statistike:

Oznaka

Naslov

21.0

Državna proračunska sredstva za R in R v začasnem proračunu (kot ga je odobril Parlament na začetku proračunskega leta)

21.1

Državna proračunska sredstva za R in R v dokončnem proračunu (revidiran proračun, odobren v proračunskem letu)

22.0

Nacionalno javno financiranje nadnacionalno usklajenih R in R

2.   Vse spremenljivke se zagotavljajo letno.

3.   Prvo referenčno leto, za katero se pripravijo statistični podatki, je koledarsko leto 2012.

4.   Rezultati se zagotovijo v šestih mesecih po koncu koledarskega leta referenčnega obdobja za spremenljivko 21.0 (z vsemi razčlenitvami) in v 12 mesecih za spremenljivki 21.1 in 22.0 (z vsemi razčlenitvami).

5.   Priprava rezultatov

5.1

Rezultati statistike za spremenljivki 21.0 in 21.1 se razčlenijo v skladu s klasifikacijo za analize in primerjavo znanstvenih programov in proračunskih sredstev (NABS 2007) na ravni poglavja.

5.2

Rezultati statistike za spremenljivko 21.1 se razčlenijo:

(a)

v skladu s klasifikacijo za analize in primerjavo znanstvenih programov in proračunskih sredstev (NABS 2007) na ravni podpoglavja – neobvezno;

(b)

na „financiranje projektov“ in „institucionalno financiranje“ – neobvezno.

5.3

Rezultati statistike za spremenljivko 22.0 se razčlenijo na „nacionalne prispevke nadnacionalnim javnim izvajalcem R in R“, „nacionalne prispevke vseevropskim nadnacionalnim javnim programom R in R“ in „nacionalne prispevke dvostranskim ali večstranskim javnim programom R in R med vladami držav članic (ter z državami kandidatkami in državami Efte)“.

6.   Koncepti in opredelitve v zvezi s statistiko, opredeljeno v tem oddelku, so določeni v Frascatskem priročniku ali drugih harmoniziranih standardih.

Oddelek 3

Druge statistike na področju znanosti in tehnologije

Delo, povezano z drugimi področji statistike o znanosti in tehnologiji, se nanaša zlasti na naslednja področja:

(a)

statistiko o človeških virih v znanosti in tehnologiji (vključno s statistiko spolov in mobilnosti) (HRST): razvoj in izvajanje celovitega okvira statistike o človeških virih in mobilnosti, predvsem z učinkovitejšo uporabo obstoječih nacionalnih in mednarodnih virov podatkov (tudi znotraj evropskega statističnega sistema). Posebno pozornost se nameni vidiku spola;

(b)

statistiko patentov: razvoj in izvajanje celovitega okvira statistike patentov z redno pripravo mednarodnih in nacionalnih statističnih podatkov in kazalnikov o patentih na podlagi informacij, ki so na voljo v nacionalnih in mednarodnih patentnih uradih;

(c)

statistiko visokotehnoloških dejavnosti in na znanju temelječih storitev: razvoj in izvajanje celovitega okvira statistike visokotehnoloških dejavnosti in na znanju temelječih storitev, predvsem z učinkovitejšo uporabo obstoječih nacionalnih in mednarodnih virov podatkov (tudi znotraj evropskega statističnega sistema). To delo vključuje tudi identifikacijo in klasifikacijo dejavnosti in proizvodov, merjenje gospodarske uspešnosti teh dejavnosti in njihovega prispevka k rezultatom celotnega gospodarstva;

(d)

druge statistike o znanosti in tehnologiji: dodatno delo na področju razvoja in izvajanja je med drugim povezano s statistiko biotehnologije, nanotehnologije ali drugih področij, na katerih sta znanost in tehnologija bistveni za doseganje prednostnih nalog Evropske unije (kot so zdravje, varnost, okolje in podnebne spremembe).

Za področja, navedena v tem oddelku, se potrebni podatki pretežno pridobivajo iz obstoječih statističnih ali drugih virov podatkov (npr. na področju socialne in gospodarske statistike).


(1)  UL L 393, 30.12.2006, str. 1.

(2)  UL L 76, 30.3.1993, str. 1.


PRILOGA II

STATISTIKA INOVACIJ

Oddelek 1

Podjetje je statistična enota, ki se uporabi za urejanje statistike iz oddelka 2. Opredelitve statističnih enot, ki se uporabijo („podjetje“), so določene v Uredbi (EGS) št. 696/93.

Oddelek 2

Države članice pripravijo naslednjo statistiko inovacij:

Spremenljivka

Naslov

Pripombe

1

Število inovacijsko aktivnih podjetij

kot absolutna vrednost in kot odstotek vseh podjetij

2

Število inovativnih podjetij, ki so uvedla nove ali bistveno izboljšane proizvode, ki so novi na trgu / novi v podjetju

kot absolutna vrednost, kot odstotek vseh podjetij in kot odstotek vseh inovacijsko aktivnih podjetij

3

Prihodki od inovacij, povezani z novimi ali bistveno izboljšanimi proizvodi, ki so novi na trgu

kot absolutna vrednost, kot odstotek skupnih prihodkov in kot odstotek skupnih prihodkov inovacijsko aktivnih podjetij

4

Prihodki od inovacij, povezani z novimi ali bistveno izboljšanimi proizvodi, ki so sicer novi v podjetju, ne pa tudi na trgu

kot absolutna vrednost, kot odstotek skupnih prihodkov in kot odstotek skupnih prihodkov inovacijsko aktivnih podjetij

5

Število inovacijsko aktivnih podjetij, ki so vključena v inovacijsko sodelovanje

kot absolutna vrednost in kot odstotek inovacijsko aktivnih podjetij

6

Izdatki za inovacije

kot absolutna vrednost, kot odstotek skupnih prihodkov in kot odstotek skupnih prihodkov inovacijsko aktivnih podjetij

7

Število inovacijsko aktivnih podjetij, ki so navedla zelo pomembne inovacijske cilje

kot absolutna vrednost in kot odstotek vseh inovacijsko aktivnih podjetij – neobvezno

8

Število inovacijsko aktivnih podjetij, ki so navedla zelo pomembne vire informacij za inovacije

kot absolutna vrednost in kot odstotek vseh inovacijsko aktivnih podjetij – neobvezno

9

Število podjetij, ki se soočajo s pomembnimi oviralnimi dejavniki

kot absolutna vrednost, kot odstotek vseh podjetij, kot odstotek vseh inovacijsko aktivnih podjetij in kot odstotek neinovacijsko aktivnih podjetij – neobvezno

10

Število inovativnih podjetij, ki so inovacije razvila sama ali skupaj z drugimi podjetji/institucijami

kot absolutna vrednost in kot odstotek vseh inovacijsko aktivnih podjetij

Poleg naštetih statistik lahko države članice pripravijo dodatne statistike (vključno z njihovimi razčlenitvami) v skladu z glavnimi temami iz Oselskega priročnika. O vključitvi teh dodatnih statistik se bo odločalo v tesnem sodelovanju z državami članicami in bo zajeta v usklajenem vprašalniku.

Oddelek 3

Zajamejo se podjetja s tržno dejavnostjo iz področij B, C, D, E, H, J, K NACE Rev. 2 in oddelkov 46, 71, 72 in 73 NACE Rev. 2. Države članice imajo možnost dodatne razširitve zajetja.

Oddelek 4

Vse spremenljivke se predložijo vsaki dve leti vsako sodo leto.

Oddelek 5

Prvo referenčno leto, za katero se pripravijo statistični podatki, je koledarsko leto 2012.

Oddelek 6

1.

Vsi rezultati se razčlenijo po gospodarski dejavnosti po področjih, oddelkih ali drugih agregatih NACE Rev. 2 in po razredih števila zaposlenih:

Kategorija NACE / kategorija velikosti

10–49 zaposlenih

50–249 zaposlenih

Več kot 249 zaposlenih

Skupaj

„B-C-D-E-46-H-J-K-71-72-73“

x

x

x

x

„B-C-D-E“

x

x

x

x

„B“

x

x

x

x

„C“

x

x

x

x

„10 do 12“

 

 

 

x

„13 do 15“

 

 

 

x

„16 do 18“

 

 

 

x

„19 do 22“

 

 

 

x

„20“

 

 

 

x

„21“

 

 

 

x

„23“

 

 

 

x

„24“

 

 

 

x

„25 do 30“

 

 

 

x

„25“

 

 

 

x

„26“

 

 

 

x

„31 do 33“

 

 

 

x

„D“

x

x

x

x

„E“

x

x

x

x

„36“

 

 

 

x

„37 do 39“

 

 

 

x

„46-H-J-K-71-72-73“

x

x

x

x

„46“

x

x

x

x

„H“

x

x

x

x

„49 do 51“

 

 

 

x

„52 do 53“

 

 

 

x

„J“

x

x

x

x

„58“

 

 

 

x

„61“

 

 

 

x

„62“

 

 

 

x

„63“

 

 

 

x

„K“

x

x

x

x

„64“

 

 

 

x

„65“

 

 

 

x

„66“

 

 

 

x

„71-72-73“

x

x

x

x

„71“

 

 

 

x

„72“

 

 

 

x

„73“

 

 

 

x

2.

Rezultati spremenljivke 1 zajemajo štiri vrste inovacij, na katere so razčlenjeni: proces, proizvod, organizacijske in trženjske inovacije. Rezultati spremenljivk 5 do 10 zajemajo podjetja z inovacijskimi dejavnostmi na področju procesa in/ali proizvoda. O zajetju in razčlenitvi po štirih tipih inovacij za spremenljivke razen za spremenljivko 1 se bo odločalo v tesnem sodelovanju z državami članicami in bosta vključena v usklajeni vprašalnik.

3.

Rezultati spremenljivke 5 se razčlenijo glede na vrsto inovacijskega sodelovanja. Rezultati spremenljivke 6 se razčlenijo po vrsti izdatkov za inovacije. Rezultati spremenljivke 7 se razčlenijo glede na vrsto ciljev inovacij. Rezultati spremenljivke 8 se razčlenijo glede na vrsto virov informacij. Rezultati spremenljivke 9 se razčlenijo glede na vrsto oviralnih dejavnikov. Rezultati spremenljivke 10 se razčlenijo po vrsti razvijalcev. O teh razčlenitvah se bo odločalo v tesnem sodelovanju z državami članicami in bodo vključene v usklajeni vprašalnik.

Oddelek 7

1.

Vsi rezultati se zagotovijo v 18 mesecih po koncu koledarskega leta referenčnega obdobja.

2.

Države članice lahko Komisiji (Eurostatu) prostovoljno predložijo individualne podatkovne zapise, ki zajemajo vse statistične enote, raziskane kot del nacionalnih raziskovanj inovacij.

Oddelek 8

1.

Vprašalnik, ki se uporablja za raziskovanje inovacij, ki se izvaja vsaki dve leti in se prvič izvede v referenčnem letu 2012, zajema glavne teme iz Oselskega priročnika v zvezi z merjenjem inovativnosti v podjetjih.

2.

Komisija (Eurostat) v tesnem sodelovanju z državami članicami pripravi metodološka priporočila za raziskovanje inovacij, ki bodo privedla do visoke stopnje usklajenosti rezultatov raziskovanj. Ta priporočila zajemajo najmanj ciljno prebivalstvo, metodologijo raziskovanja (tudi regionalne vidike), usklajeni vprašalnik, zbiranje, obdelavo in pošiljanje podatkov ter zahteve glede kakovosti podatkov.

3.

Države članice Komisiji (Eurostatu) zagotovijo potrebne informacije v zvezi z nacionalno metodologijo, ki se uporablja v nacionalni statistiki inovacij.


PRILOGA III

ZAHTEVE ZA POROČILA O KAKOVOSTI

Oddelek 1

Uvod

Poročila o kakovosti vsebujejo količinske in kvalitativne kazalnike kakovosti podatkov, ki jih v standardni strukturi določi Komisija v sodelovanju z državami članicami. Komisija (Eurostat) predloži izide za tiste količinske kazalnike, ki se jih lahko izračuna na podlagi podatkov, ki so jih predložile države članice. Države članice jih razložijo in komentirajo v smislu njihove metodologije zbiranja ter predložijo ostale količinske kazalnike in kvalitativne informacije.

Oddelek 2

Časovni razpored

Komisija (Eurostat) vsako drugo leto v 20 mesecih po koncu referenčnega leta (do konca avgusta) državam članicam predloži osnutke standardnih poročil o kakovosti, predhodno izpolnjenih s kazalniki kakovosti in drugimi informacijami, ki so Komisiji (Eurostatu) na voljo.

Komisija (Eurostat) državam članicam vsako drugo leto v 22 mesecih po koncu referenčnega leta (do konca oktobra) predloži izpolnjena standardna poročila o kakovosti.


Top