EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0841

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 841/2012 z dne 18. septembra 2012 o izdaji dovoljenja za Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) in Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) kot krmna dodatka za vse živalske vrste Besedilo velja za EGP

OJ L 252, 19.9.2012, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 059 P. 279 - 282

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/841/oj

19.9.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 252/17


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 841/2012

z dne 18. septembra 2012

o izdaji dovoljenja za Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) in Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) kot krmna dodatka za vse živalske vrste

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za izdajo takih dovoljenj. V členu 10(7) Uredbe (ES) št. 1831/2003 v povezavi s členom 10(1) do (4) navedene uredbe so določene posebne določbe za oceno proizvodov, ki se na dan začetka veljavnosti navedene uredbe uporabljajo v Uniji kot silirni dodatki.

(2)

V skladu s členom 10(1)(b) in členom 7 Uredbe (ES) št. 1831/2003 sta bila mikroorganizma Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) in Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) vpisana v register krmnih dodatkov Skupnosti kot obstoječa proizvoda iz funkcionalne skupine silirnih dodatkov za vse živalske vrste.

(3)

V skladu s členom 10(2) Uredbe (ES) št. 1831/2003 in v povezavi s členom 7 navedene uredbe sta bila vložena zahtevka za dovoljenje mikroorganizmov Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) in Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) kot krmnih dodatkov za vse živalske vrste ter za njuno uvrstitev v kategorijo „tehnoloških dodatkov“ in funkcionalno skupino „silirnih dodatkov“. V skladu s členom 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003 so bili navedenima zahtevkoma priloženi zahtevani podatki in dokumenti.

(4)

Zahtevka zadevata dovoljenje za mikroorganizma Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) in Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) kot krmna dodatka za vse vrste živali in njuno uvrstitev v kategorijo dodatkov „tehnološki dodatki“.

(5)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je v svojem mnenju z dne 13. decembra 2011 (2) navedla, da mikroorganizma Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) in Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) v predlaganih pogojih uporabe nimata škodljivega vpliva na zdravje živali, ljudi ali na okolje in da lahko ta mikroorganizma izboljšata proizvodnjo silaže za vse vrste krme z ohranjanjem več suhe snovi in zmanjšanjem izgub beljakovin. Potrdila je tudi poročilo o analitski metodi krmnih dodatkov v krmi, ki ga je predložil referenčni laboratorij, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003.

(6)

Ocena mikroorganizmov Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) in Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) je pokazala, da so pogoji za izdajo dovoljenja iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni. Zato bi bilo treba dovoliti uporabo navedenih mikroorganizmov, kakor je opredeljeno v prilogah k tej uredbi.

(7)

Ker bodo spremenjeni pogoji za izdajo dovoljenja za mikroorganizma Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) in Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) in ker ni neposrednih varnostnih tveganj, bi bilo treba pred izdajo dovoljenja določiti primerno obdobje, da se lahko vse zainteresirane strani pripravijo na izpolnjevanje novih zahtev zaradi izdaje dovoljenja. Poleg tega je primerno, da se omogoči prehodno obdobje za porabo obstoječih zalog navedenih mikroorganizmov in krme, ki ju vsebuje.

(8)

Za nosilce dejavnosti poslovanja s krmo je nesorazmerno zapleteno, da morajo vedno znova čez noč spremeniti oznake krme, ki vsebuje različne dodatke, ki so bili naknadno odobreni v skladu s postopkom iz člena 10(2) Uredbe (ES) št. 1831/2003 in za katere veljajo nova pravila o označevanju. Zato je primerno zmanjšati upravno obremenitev nosilcev dejavnosti poslovanja s krmo tako, da se zagotovi čas za nemoteno spremembo oznak.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Mikroorganizem iz Priloge I, ki spada v kategorijo dodatkov „tehnološki dodatki“ in funkcionalno skupino „silirni dodatki“, se dovoli kot dodatek v prehrani živali v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Mikroorganizem iz Priloge II, ki spada v kategorijo dodatkov „tehnološki dodatki“ in funkcionalno skupino „silirni dodatki“, se dovoli kot dodatek v prehrani živali v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 3

Zahteve glede označevanja

Krma, ki vsebuje mikroorganizma iz členov 1 in 2, se označi v skladu s to uredbo najpozneje 19. maja 2013.

Vendar se lahko krma, ki vsebuje mikroorganizma iz členov 1 in 2 in je označena v skladu s prejšnjimi pogoji dovoljenja pred 19. majem 2013, daje na trg do porabe zalog.

Člen 4

Prehodni ukrepi

Obstoječe zaloge mikroorganizmov iz členov 1 in 2 ter krme, ki ju vsebuje, na dan začetka veljavnosti te uredbe se lahko še naprej dajejo na trg in uporabljajo v skladu s pogoji dovoljenja do porabe zalog.

Člen 5

Ta uredba začne veljati 19. novembra 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. septembra 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(2)  EFSA Journal 2012; 10(1):2529.


PRILOGA I

Identifikacijska številka dodatka

Ime imetnika dovoljenja

Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis, analitska metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

CFU/kg sveže snovi

Kategorija tehnoloških dodatkov. Funkcionalna skupina: silirni dodatki

1k20713

Lactobacillus plantarum

(NCIMB 41028)

 

Sestava dodatka

Pripravek iz Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) z najnižjo vsebnostjo 7 × 1010 CFU/g dodatka

 

Lastnosti aktivne snovi

Lactobacillus plantarum NCIMB 41028

 

Analitska metoda  (1)

 

Metoda štetja pri krmnem dodatku: metoda razmaza na plošči (EN 15787)

 

Identifikacija: gelska elektroforeza v utripajočem polju (PFGE)

Vse živalske vrste

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja in rok trajanja.

2.

Najnižji odmerek dodatka, kadar se ne uporablja v kombinaciji z drugimi mikroorganizmi kot silirnimi dodatki: 1 × 109 CFU/kg sveže snovi.

3.

Zaradi varnosti se pri ravnanju priporoča uporaba zaščite za dihala in rokavic.

19. november 2022


(1)  Podrobnosti o analitskih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


PRILOGA II

Identifikacijska številka dodatka

Ime imetnika dovoljenja

Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis, analitska metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

CFU/kg sveže snovi

Kategorija tehnoloških dodatkov. Funkcionalna skupina: silirni dodatki

1k20714

Lactobacillus plantarum

(NCIMB 30148)

 

Sestava dodatka

Pripravek iz Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) z najnižjo vsebnostjo 7 × 1010 CFU/g dodatka

 

Lastnosti aktivne snovi

Lactobacillus plantarum NCIMB 30148

 

Analitska metoda  (1)

 

Metoda štetja pri krmnem dodatku: metoda razmaza na plošči (EN 15787)

 

Identifikacija: gelska elektroforeza v utripajočem polju (PFGE)

Vse živalske vrste

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja in rok trajanja.

2.

Najnižji odmerek dodatka, kadar se ne uporablja v kombinaciji z drugimi mikroorganizmi kot silirnimi dodatki: 1 × 109 CFU/kg sveže snovi.

3.

Zaradi varnosti se pri ravnanju priporoča uporaba zaščite za dihala in rokavic.

19. november 2022


(1)  Podrobnosti o analitskih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


Top