EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0835

Uredba Komisije (EU) št. 835/2012 z dne 18. septembra 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede Priloge XVII (kadmij) Besedilo velja za EGP

OJ L 252, 19.9.2012, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 020 P. 276 - 278

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/835/oj

19.9.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 252/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 835/2012

z dne 18. septembra 2012

o spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede Priloge XVII (kadmij)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (1) ter zlasti člena 131 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Komisije (EU) št. 494/2011 z dne 20. maja 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede Priloge XVII (kadmij) (2) je bil obseg omejitve za kadmij in kadmijeve spojine spremenjen z uvedbo določb, ki se uporabljajo za spajke in nakit v skladu z oceno tveganja in strategijami za zmanjševanje tveganja za kadmij in kadmijev oksid (3).

(2)

Z Uredbo (EU) št. 494/2011 je bila poleg tega veljavna omejitev za uporabo kadmija in kadmijevih spojin v sintetičnih organskih polimerih (plastični material) razširjena na vse plastične materiale, obenem pa je bila določena izjema za uporabo predelanega PVC, ki vsebuje kadmij, v proizvodnji nekaterih gradbenih izdelkov. To odstopanje je bilo odobreno ob upoštevanju razprav na priložnostnem sestanku strokovnjakov o dejavnostih v zvezi z obvladovanjem tveganja v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 in rezultatov študije o socio-ekonomskem vplivu morebitne posodobitve omejitev trženja in uporabe kadmija v nakitu, spajkah in PVC, ki je bila objavljena januarja 2010 (4). O vseh elementih omejitve so bila opravljena posvetovanja s pristojnimi organi držav članic, odgovornimi za izvajanje Uredbe (ES) št. 1907/2006, in z zainteresiranimi stranmi.

(3)

Po sprejetju Uredbe (EU) št. 494/2011 je bila Komisija obveščena o uporabi kadmijevih pigmentov v nekaterih vrstah plastičnih materialov, katerih uporaba je bila prvič omejena z Uredbo (EU) št. 494/2011, kadar se zdi, da kadmijevih spojin ni mogoče ustrezno nadomestiti; zaradi izjemnih okoliščin omejenega posvetovanja je v zvezi s tem zdaj primerna dodatna ocena.

(4)

Resolucija Sveta z dne 25. januarja 1988 zahteva celostno strategijo za boj proti onesnaževanju okolja s kadmijem, vključno s posebnimi ukrepi za omejitev uporabe kadmija in pospešen razvoj drugih rešitev, ki bi lahko nadomestile kadmij v pigmentih, stabilizatorjih in prevlekah, ter predlaga omejevanje uporabe kadmija v primerih, ko primerne nadomestne snovi niso na voljo.

(5)

Komisija bo v skladu s členom 69 uredbe REACH zaprosila Evropsko agencijo za kemikalije, da pripravi dokumentacijo, ki je v skladu z zahtevami iz Priloge XV v zvezi z uporabo kadmija in kadmijevih spojin pri tistih vrstah plastičnih materialov, katerih uporaba je bila prvič omejena z Uredbo (EU) št. 494/2011, ter pri tem v celoti upošteva Resolucijo Sveta z dne 25. januarja 1988.

(6)

Dokler postopek za omejitev ni končan, bi morala omejitev za uporabo kadmija in njegovih spojin veljati samo za vrste plastičnih materialov iz vnosa 23 Priloge XVII pred sprejetjem Uredbe (EU) št. 494/2011.

(7)

Zaradi pravne varnosti bi bilo treba to uredbo uporabljati od 10. decembra 2011.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora, ki je bil ustanovljen v skladu s členom 133 Uredbe (ES) št. 1907/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 10. decembra 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. septembra 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 396, 30.12.2006, str. 1.

(2)  UL L 134, 21.5.2011, str. 2.

(3)  UL C 149, 14.6.2008, str. 6.

(4)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study-cadmium_en.pdf


PRILOGA

V Prilogi XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 se preglednica z oznakami snovi, skupin snovi in zmesi ter pogoji omejitve spremeni:

1.

V drugem stolpcu vnosa 23 se prvi in drugi pododstavek odstavka 1 nadomestita z naslednjim:

 

„1.

Se ne uporabljajo v zmeseh in izdelkih, ki so proizvedeni iz naslednjih sintetičnih organskih polimerov (v nadaljnjem besedilu: plastični material), kot so na primer:

polimeri ali kopolimeri vinil klorida (PVC) [3904 10] [3904 21],

poliuretan (PUR) [3909 50],

polietilen z nizko gostoto (LDPE), razen ko se ta uporablja za proizvodnjo barvane matične zmesi (masterbatch) [3901 10],

celulozni acetat (CA) [3912 11],

celulozni acetat butirat (CAB) [3912 11],

epoksidne smole [3907 30],

melaminformaldehidne (MF) smole [3909 20],

sečninsko formaldehidne (UF) smole [3909 10],

nenasičeni poliestri (UP) [3907 91],

polietilen tereftalat (PET) [3907 60],

polibutilen teraftalat (PBT),

prozorni polistiren za splošne namene [3903 11],

akrilonitril metilmetakrilat (AMMA),

visoko zamreženi polietilen (VPE),

visokoodporni polistiren,

polipropilen (PP) [3902 10].

Navedene zmesi in izdelki iz plastičnih materialov se ne dajejo v promet, če je koncentracija kadmija (izražena kot kovinski Cd) enaka ali večja od 0,01 masnega % v plastičnem materialu.“

2.

V drugi stolpec vnosa 23 se v prvem odstavku doda naslednji pododstavek:

 

„Komisija bo do 19. novembra 2012 v skladu s členom 69 zaprosila Evropsko agencijo za kemikalije, da pripravi dokumentacijo v skladu z zahtevami iz Priloge XV, da bo lahko ocenila, ali bi bilo treba omejiti uporabo kadmija in njegovih spojin v plastičnem materialu, z izjemo materiala iz pododstavka 1.“


Top