EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2012_215_R_0004_01

2012/472/EU: Sklep Sveta z dne 26. aprila 2012 o sklenitvi Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o uporabi in prenosu evidenc podatkov o potnikih ministrstvu Združenih držav za domovinsko varnost
Sporazum med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o uporabi in prenosu evidenc podatkov o potnikih ministrstvu Združenih držav za domovinsko varnost

OJ L 215, 11.8.2012, p. 4–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.8.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/4


SKLEP SVETA

z dne 26. aprila 2012

o sklenitvi Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o uporabi in prenosu evidenc podatkov o potnikih ministrstvu Združenih držav za domovinsko varnost

(2012/472/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 82(1)(d) in člena 87(2)(a), v povezavi s členom 218(6)(a) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 2. decembra 2010 skupaj s pogajalskimi smernicami sprejel sklep, ki Komisijo pooblašča za začetek pogajanj med Unijo in Združenimi državami Amerike za prenos in uporabo evidenc podatkov o potnikih (PNR) z namenom preprečevanja terorističnih in drugih hudih mednarodnih kaznivih dejanj ter boja proti njim.

(2)

V skladu s Sklepom Sveta 2012/471/EU (2) je bil 14. decembra 2011 podpisan Sporazum med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o uporabi in prenosu evidenc podatkov o potnikih ministrstvu Združenih držav za domovinsko varnost (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), s pridržkom sklenitve navedenega sporazuma.

(3)

Sporazum spoštuje temeljne pravice in načela, priznana predvsem z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti pravico do zasebnega in družinskega življenja iz njenega člena 7, pravico do varstva osebnih podatkov iz njenega člena 8 ter pravico do učinkovitega pravnega sredstva in nepristranskega sojenja iz njenega člena 47. Ta sporazum je treba uporabljati v skladu z navedenimi pravicami in načeli.

(4)

V skladu s členom 3 Protokola (št. 21) o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, je Združeno kraljestvo podalo uradno obvestilo, da želi sodelovati pri sprejetju in uporabi tega sklepa.

(5)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola (št. 21) o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije in brez poseganja v člen 4 navedenega protokola, Irska ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa, ki zato zanjo ni zavezujoč in se v njej ne uporablja.

(6)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola (št. 22) o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, Danska ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa, ki zato zanjo ni zavezujoč in se v njej ne uporablja.

(7)

Ta sporazum bi bilo treba odobriti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sporazum med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o uporabi in prenosu evidenc podatkov o potnikih ministrstvu Združenih držav za domovinsko varnost se odobri v imenu Unije.

Besedilo Sporazuma je priloženo k temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta imenuje osebo(-e) pooblaščeno(-e) da v imenu Unije izmenja(-jo) uradna obvestila iz člena 27 Sporazuma da bi se na ta način izrazilo soglasje Unije, da je Sporazum za njo zavezujoč.

Člen 3

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 26. aprila 2012

Za Svet

Predsednik

M. BØDSKOV


(1)  Odobritev Evropskega parlamenta z dne 19. aprila 2012 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Glej stran 1 tega Uradnega lista.


PREVOD

SPORAZUM

med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o uporabi in prenosu evidenc podatkov o potnikih ministrstvu Združenih držav za domovinsko varnost

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE,

v nadaljnjem besedilu tudi: "Združene države", in

EVROPSKA UNIJA,

v nadaljnjem besedilu tudi: "EU",

v nadaljnjem besedilu skupaj: "pogodbenici", sta se –

OB PRIZADEVANJU za učinkovito preprečevanje terorizma in hudih mednarodnih kaznivih dejanj ter boj proti njim, da bi na ta način zaščitili svoji demokratični družbi in skupne vrednote,

OB PRIZADEVANJU za krepitev in spodbujanje sodelovanja med pogodbenicama v duhu čezatlantskega partnerstva,

OB PRIZNAVANJU pravice in odgovornosti držav, da zagotovijo varnost svojih državljanov in varujejo svoje meje, ter ob upoštevanju odgovornosti vseh narodov, da zaščitijo življenje in zagotovijo varnost javnosti, vključno z uporabniki mednarodnih potniških sistemov,

OB PREPRIČANJU, da je izmenjava informacij temeljni del boja proti terorizmu in hudim mednarodnim kaznivim dejanjem ter da je v tem okviru obdelava in uporaba evidence podatkov o potnikih (PNR) nujno orodje za zagotavljanje informacij, ki jih drugače ni mogoče pridobiti,

ODLOČNI preprečiti in zatreti teroristična ter mednarodna kazniva dejanja ob hkratnem spoštovanju temeljnih pravic in svoboščin ter priznavanju pomena zasebnosti in varstva osebnih podatkov in informacij,

OB UPOŠTEVANJU mednarodnih instrumentov, zakonov in podzakonskih predpisov ZDA, po katerih mora vsak letalski prevoznik, ki opravlja potniške lete v mednarodnem letalskem prometu v Združene države ali iz njih, zagotoviti, da so ministrstvu za domovinsko varnost (MDV) na voljo podatki iz PNR, če se ti zbirajo in hranijo v avtomatskih rezervacijskih sistemih/sistemih za nadzor odhodov letalskih prevoznikov, ter da so primerljive zahteve izpolnjene ali bi lahko bile izpolnjene v EU,

OB UPOŠTEVANJU, da MDV obdeluje in uporablja podatke iz PNR za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in pregona terorističnih in mednarodnih kaznivih dejanj, ob spoštovanju zaščitnih ukrepov glede zasebnosti in varstva osebnih podatkov in informacij, kakor je določeno v tem sporazumu,

OB POUDARJANJU pomena izmenjave podatkov iz PNR ter relevantnih in primernih analitičnih informacij, pridobljenih iz PNR, med Združenimi državami Amerike ter pristojnimi policijskimi in pravosodnimi organi držav članic Evropske unije, v nadaljnjem besedilu: "države članice EU", Europolom ali Eurojustom za krepitev mednarodnega policijskega in pravosodnega sodelovanja,

OB PRIZNAVANJU dolgoletne tradicije spoštovanja zasebnosti posameznika v pogodbenicah, kakor je navedeno v njunih zakonih in ustanovnih dokumentih,

OB UPOŠTEVANJU obveznosti EU v skladu s členom 6 Pogodbe o Evropski uniji o spoštovanju temeljnih pravic, pravice do spoštovanja zasebnosti v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, kot je navedeno v členu 16 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ter načel sorazmernosti in nujnosti v zvezi s pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, spoštovanja zasebnosti in varstva osebnih podatkov v skladu s členom 8 Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Konvencije Sveta Evrope št. 108 o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov in njenega dodatnega protokola 181 ter členov 7 in 8 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

OB UPOŠTEVANJU, da MDV trenutno uporablja učinkovite postopke za varovanje zasebnosti posameznika ter zagotavljanje celovitosti podatkov, vključno s fizičnim varovanjem, nadzorovanjem dostopa, ločevanjem in šifriranjem podatkov, ukrepi revizije in odgovornega ravnanja,

OB PRIZNAVANJU pomena zagotavljanja kakovosti, točnosti, celovitosti in varnosti podatkov ter vzpostavitve ustrezne odgovornosti za zagotovitev upoštevanja teh načel,

OB UPOŠTEVANJU zlasti načela preglednosti in različnih načinov, na katere Združene države zagotavljajo, da so potniki, o katerih MDV zbira podatke iz PNR, seznanjeni, da obstaja potreba po zbiranju njihovih podatkov iz PNR ter kako se ti uporabljajo,

OB NADALJNJEM PRIZNAVANJU, da sta zbiranje in analiza podatkov iz PNR nujna za MDV pri opravljanju nalog varovanja mej, pri čemer je treba zagotoviti, da sta zbiranje in uporaba podatkov iz PNR še vedno ustrezna in potrebna glede na namene, za katere se podatki zbirajo,

OB PRIZNAVANJU, da mora MDV ob upoštevanju tega sporazuma in njegovega izvajanja zagotoviti zadostno raven varstva podatkov za obdelavo in uporabo prenesenih podatkov iz PNR,

OB UPOŠTEVANJU, da so Združene države in Evropska unija pri boju proti kaznivim dejanjem in terorizmu zavezane zagotavljanju visoke ravni varstva osebnih podatkov in se odločno zavzemajo za takojšnje sprejetje sporazuma, da bi se na celovit način, ki bo omogočil izpolnitev naših skupnih ciljev, zaščitili osebni podatki, ki se izmenjujejo v okviru boja proti kaznivim dejanjem in terorizmu,

OB PRIZNAVANJU, da sta bila v letih 2005 in 2010 uspešno izvedena skupna pregleda sporazumov iz let 2004 in 2007 med pogodbenicama o prenosu podatkov iz PNR,

OB UGOTOVITVI interesa podpisnic, pa tudi držav članic EU, za izmenjavo informacij v zvezi z načinom prenosa podatkov iz PNR ter nadaljnjim prenosom evidenc PNR, kakor je določeno v zadevnih členih tega sporazuma, in ob ugotovitvi interesa EU za obravnavanje nadaljnjega prenosa v okviru posvetovanj in mehanizma pregleda, določenega v tem sporazumu,

OB ZAGOTOVILU, da ta sporazum ne pomeni precedensa za kakršno koli prihodnjo ureditev med pogodbenicama ali med eno od pogodbenic in katero koli drugo pogodbeno stranko glede obdelave, uporabe ali prenosa podatkov iz PNR ali podatkov v kakršni koli drugi obliki ali glede varstva podatkov,

OB PRIZNAVANJU s tem povezanih načel sorazmernosti, ustreznosti in nujnosti, po katerih se ta sporazum ravna ter ki vodijo Evropsko unijo in Združene države pri njegovem izvajanju, in

OB UPOŠTEVANJU možnosti, da se pogodbenici nadalje dogovorita o prenosu podatkov iz PNR v okviru pomorskega prometa –

SPORAZUMELI O NASLEDNJEM:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Namen

1.   Namen tega sporazuma je zaščititi človeška življenja in zagotoviti javno varnost.

2.   Zato ta sporazum določa odgovornosti pogodbenic v zvezi s pogoji, pod katerimi se podatki iz PNR lahko prenesejo, obdelajo, uporabijo in zaščitijo.

Člen 2

Področje uporabe

1.   Kakor je določeno v smernicah Mednarodne organizacije za civilno letalstvo, PNR pomeni evidenco, ki jo ustvarijo letalski prevozniki ali njihovi pooblaščeni zastopniki za vsako potovanje, ki ga rezervirajo potniki ali se rezervira v njihovem imenu ter se shrani v sistemih rezervacij letalskih prevoznikov, sistemih za nadzor odhodov ali enakovrednih sistemih, ki se uporabljajo za podobne namene (v nadaljnjem besedilu skupaj: "sistemi rezervacij"). PNR v tem sporazumu zajema vrste podatkov, določene v Prilogi k temu sporazumu.

2.   Ta sporazum se uporablja za letalske prevoznike, ki opravljajo potniške lete med Evropsko unijo in Združenimi državami.

3.   Ta sporazum se uporablja tudi za letalske prevoznike, ki so registrirani v Evropski uniji ali v njej shranjujejo podatke ter opravljajo potniške lete v Združene države ali iz njih.

Člen 3

Zagotavljanje podatkov iz PNR

Pogodbenici se strinjata, da prevozniki MDV zagotovijo podatke iz PNR iz njihovih sistemov rezervacij, kakor je določeno s standardi MDV ter v skladu z njimi in s tem sporazumom. Če podatki iz PNR, ki jih MDV prenesejo letalski prevozniki, poleg podatkov iz Priloge vključujejo še kakšne druge podatke, jih MDV po prejemu izbriše.

Člen 4

Uporaba podatkov iz PNR

1.   Združene države zbirajo, uporabljajo in obdelujejo podatke iz PNR za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in pregona:

(a)

terorističnih kaznivih dejanj in z njimi povezanih kaznivih dejanj, vključno z

(i)

ravnanjem, ki:

1.

vključuje nasilno dejanje ali dejanje, ki ogroža človeško življenje, premoženje ali infrastrukturo; in

2.

katerega verjetni namen je:

(a)

zastrašiti in uporabiti silo nad civilnim prebivalstvom;

(b)

vplivati na politiko vlade z zastraševanjem in uporabo sile; ali

(c)

z množičnim uničevanjem, atentati, ugrabitvami ali zajetjem talcev vplivati na ravnanje vlade;

(ii)

dejavnostmi, ki pomenijo kaznivo dejanje v smislu in skladno z opredelitvami iz veljavnih mednarodnih konvencij in protokolov, ki se nanašajo na terorizem;

(iii)

posrednim ali neposrednim zagotavljanjem ali zbiranjem sredstev na kateri koli način z namenom, da se uporabijo, ali z zavedanjem, da se bodo v celoti ali delno uporabila za izvajanje katerega koli dejanja iz pododstavkov (i) ali (ii);

(iv)

poskusi katerih koli dejanj iz pododstavkov (i), (ii) ali (iii);

(v)

pomočjo pri storitvi katerih koli dejanj iz pododstavkov (i), (ii) ali (iii);

(vi)

organizacijo ali usmerjanjem drugih k storitvi katerih koli dejanj iz pododstavkov (i), (ii) ali (iii);

(vii)

pomočjo pri storitvi katerih koli dejanj iz pododstavkov (i), (ii) ali (iii) na kakršen koli drug način;

(viii)

grožnjo izvršitve dejanj iz pododstavka (i) v okoliščinah, v katerih se zdi grožnja prepričljiva;

(b)

drugih kaznivih dejanj, za katera so določene zaporne kazni treh let ali več in so mednarodne narave.

Kaznivo dejanje je mednarodne narave, zlasti če:

(i)

je storjeno v več kot eni državi;

(ii)

je storjeno v eni državi, vendar pa se znaten del njegove priprave, načrtovanja, usmerjanja ali nadzora izvaja v drugi državi;

(iii)

je storjeno v eni državi, vendar pa pri njem sodeluje organizirana kriminalna združba, ki izvaja kriminalne dejavnosti v več kot eni državi;

(iv)

je storjeno v eni državi, vendar bistveno učinkuje v drugi državi ali

(v)

je storjeno v eni državi, kršitelj pa je v drugi državi oziroma namerava potovati v drugo državo.

2.   Podatki iz PNR se lahko po potrebi uporabijo in obdelajo za vsak primer posebej, če obstaja resna grožnja in za zaščito življenjskih interesov vsakega posameznika ali če tako odredi sodišče.

3.   MDV lahko podatke iz PNR uporablja in obdeluje, da bi ugotovilo identiteto oseb, ki bodo ob prihodu v Združene države ali odhodu iz njih natančneje zaslišane ali pregledane, ali oseb, ki bodo dodatno pregledane.

4.   Odstavki 1, 2 in 3 ne vplivajo na pregon na nacionalni ravni, pravosodne pristojnosti ali postopke, če se pri uporabi in obdelavi podatkov iz PNR odkrijejo druge kršitve zakonodaje ali znaki teh kršitev.

POGLAVJE II

ZAŠČITNI UKREPI V ZVEZI Z UPORABO PODATKOV IZ PNR

Člen 5

Varnost podatkov

1.   MDV zagotovi, da se izvedejo ustrezni tehnični ukrepi in organizacijske ureditve za varovanje osebnih podatkov in osebnih informacij iz PNR pred naključnim, nezakonitim ali nepooblaščenim uničenjem, izgubo, razkritjem, spreminjanjem, dostopom, obdelavo ali uporabo.

2.   MDV uporabi ustrezno tehnologijo za zagotovitev varstva, varnosti, zaupnosti in celovitosti podatkov. Predvsem pa MDV zagotovi, da:

(a)

se uporabijo postopki šifriranja, pooblaščanja in dokumentiranja, ki jih priznajo pristojni organi. Zlasti se zavaruje dostop do podatkov iz PNR in se omeji na uradnike s posebnim pooblastilom;

(b)

se podatki iz PNR hranijo v varnem prostoru, ki je zavarovan z zaščito pred vdorom; in

(c)

obstaja mehanizem, ki zagotavlja, da poizvedbe o podatkih iz PNR potekajo v skladu s členom 4.

3.   Če pride do incidenta, pri katerem je ogrožena zasebnost podatkov (vključno z nepooblaščenim dostopom ali razkritjem), MDV sprejme razumne ukrepe, s katerimi ustrezno obvesti zadevne posameznike, poleg tega pa tudi razumne ukrepe za blažitev tveganja škode zaradi nepooblaščenih razkritij osebnih podatkov in informacij ter za sprejetje tehnično izvedljivih popravnih ukrepov.

4.   MDV v okviru področja uporabe tega sporazuma nemudoma obvesti pristojne evropske organe o primerih pomembnih incidentov, pri katerih je ogrožena zasebnost podatkov in ki vključujejo podatke iz PNR državljanov ali prebivalcev EU ter so nastali zaradi naključnega ali nezakonitega uničenja ali naključne izgube, spremembe, nepooblaščenega razkritja ali dostopa ali drugih nezakonitih oblik obdelave ali uporabe.

5.   Združene države potrjujejo, da zakonodaja ZDA za incidente, pri katerih je ogrožena zasebnost podatkov, predvideva učinkovite upravne, civilne in kazenske ukrepe. MDV lahko po potrebi sprejme disciplinske ukrepe proti osebam, odgovornim za kakršen koli takšen incident, pri katerem je ogrožena zasebnost podatkov, pri čemer ti vključujejo zavrnitev dostopa do sistema, uradne graje, začasno ali dokončno odstavitev z delovnega mesta ali premestitev na nižje delovno mesto.

6.   MDV zapiše ali dokumentira vsak dostop do podatkov iz PNR ter njihovo obdelavo in uporabo. Zapisi ali dokumentacija se uporabljajo le za namene nadzora, revizij in vzdrževanja sistema ali za zakonsko določene namene.

Člen 6

Občutljivi podatki

1.   Če zbrani podatki iz PNR o potniku vključujejo občutljive podatke (tj. osebni podatki in informacije, ki kažejo na rasno ali etnično poreklo, politična stališča, verska ali filozofska prepričanja, članstvo v sindikatu, ter podatki v zvezi z zdravstvenim stanjem ali spolnim življenjem posameznika), MDV uporabi avtomatske sisteme za filtriranje in prikritje občutljivih podatkov v PNR. Poleg tega MDV nadalje ne obdeluje ali uporablja takšnih podatkov, razen v skladu z odstavkom 3 ali 4.

2.   MDV Evropski komisiji v 90 dneh od začetka veljavnosti tega sporazuma zagotovi seznam kod in izrazov, ki opredeljujejo občutljive podatke, ki se prikrijejo.

3.   Dostop do občutljivih podatkov ter njihova obdelava in uporaba se dovoli v izjemnih okoliščinah, v katerih je lahko življenje posameznika ogroženo ali izpostavljeno resni nevarnosti. Dostop do takšnih podatkov mora biti zmeraj restriktiven in ga mora v vsakem primeru posebej odobriti vodilni uslužbenec MDV.

4.   Občutljivi podatki se trajno izbrišejo najpozneje 30 dni od datuma, ko je MDV nazadnje prejelo PNR s takšnimi podatki. Vendar se občutljivi podatki lahko hranijo za obdobje, določeno v zakonodaji ZDA, za namene posamezne preiskave, pregona ali ukrepov izvrševanja.

Člen 7

Avtomatizirane posamične odločitve

Združene države ne sprejemajo odločitev, ki temeljijo izključno na avtomatski obdelavi in uporabi podatkov iz PNR in imajo za posledice pomembna škodljiva dejanja, ki vplivajo na pravne interese posameznikov.

Člen 8

Hramba podatkov

1.   MDV hrani podatke iz PNR v aktivni podatkovni zbirki do pet let. Po prvih šestih mesecih tega obdobja se podatki iz PNR anonimizirajo in prikrijejo v skladu z odstavkom 2. Dostop do te aktivne podatkovne zbirke je omejen na majhno število uradnikov s posebnim pooblastilom, razen če je v tem sporazumu določeno drugače.

2.   Za anonimizacijo se prikrijejo informacije, ki omogočajo individualno prepoznavanje in so vsebovane v naslednjih vrstah podatkov PNR:

(a)

ime (imena);

(b)

druga imena v PNR;

(c)

vse dostopne kontaktne informacije (vključno z izvorom informacij);

(d)

splošne opombe, vključno z ostalimi dodatnimi informacijami (OSI), posebnimi informacijami v zvezi s storitvami (SSI) in posebnimi zahtevami v zvezi s storitvami (SSR); in

(e)

morebitne zbrane podatke s sistemom izpopolnjenih podatkov o potnikih (APIS).

3.   Po tem aktivnem obdobju se podatki iz PNR prenesejo v mirujočo podatkovno zbirko za obdobje do deset let. Za to mirujočo podatkovno zbirko se uvede dodatni nadzor, kar vključuje še manjše število pooblaščenih uslužbencev ter odobritev dostopa s še višje ravni nadzora. V tej mirujoči podatkovni zbirki podatki iz PNR ostanejo anonimizirani, razen v zvezi z operacijami kazenskega pregona, pa tudi takrat le v primeru opredeljivega primera, grožnje ali tveganja. Za namene iz člena 4(1)(b) se lahko podatki iz PNR v mirujoči podatkovni zbirki de-anonimizirajo za obdobje do pet let.

4.   Po koncu mirujočega obdobja je treba shranjene podatke v celoti nepovratno anonimizirati tako, da se iz njih izbrišejo vse vrste podatkov, s katerimi bi lahko ugotovili identiteto potnika, na katerega se nanašajo podatki iz PNR.

5.   Podatki, ki se nanašajo na posamezen primer ali preiskavo, se lahko hranijo v aktivni podatkovni zbirki s podatki iz PNR, dokler se primer ali preiskava ne zaključi. Ta odstavek ne vpliva na zahteve po hrambi podatkov za posamezne preiskovalne ali kazenske spise.

6.   Pogodbenici se strinjata, da se bo v okviru ocenjevanja iz člena 23(1) preučila ustreznost 10-letnega mirujočega obdobja hrambe podatkov.

Člen 9

Enaka obravnava

Združene države zagotovijo, da se zaščitni ukrepi, ki veljajo za obdelavo in uporabo podatkov iz PNR v skladu s tem sporazumom, uporabljajo za vse potnike enako brez nezakonite diskriminacije.

Člen 10

Preglednost

1.   MDV potnikom zagotovi informacije glede uporabe in obdelave podatkov iz PNR prek:

(a)

objav v Zveznem uradnem listu;

(b)

objav na svoji spletni strani;

(c)

obvestil, ki jih lahko letalski prevozniki vključijo v prevozne pogodbe;

(d)

zakonsko določenega poročanja kongresu; in

(e)

drugih ustreznih ukrepov, ki bi bili lahko sprejeti.

2.   MDV objavi svoje postopke in določbe glede dostopa, popravkov ali sprememb in postopke uveljavljanja pravnega sredstva ter jih pošlje EU za namene morebitne objave.

3.   Pogodbenici bosta sodelovali z letalsko panogo pri zagotavljanju jasnejših informacij potnikom v času rezervacij o namenu zbiranja, obdelave in uporabe podatkov iz PNR s strani MDV ter o tem, kako zahtevati dostop do podatkov, njihov popravek in uveljavljanje pravnega sredstva v zvezi z njimi.

Člen 11

Dostop za posameznike

1.   V skladu z Zakonom o prostem dostopu do informacij lahko vsak posameznik ne glede na državljanstvo, državo izvora ali stalno prebivališče od MDV zahteva svoje podatke iz PNR. MDV pravočasno zagotovi takšne podatke iz PNR ob upoštevanju določb odstavkov 2 in 3.

2.   Za razkritje informacij iz PNR lahko veljajo razumne pravne omejitve zakonodaje ZDA, vključno z omejitvami, ki bi lahko bile potrebne za zaščito občutljivih informacij v zvezi z zasebnostjo posameznika, za katere velja varstvo podatkov, nacionalno varnostjo in kazenskim pregonom.

3.   Posameznik je o zavrnitvi ali omejitvi dostopa pisno in pravočasno obveščen. Takšno obvestilo vsebuje pravno podlago, na podlagi katere so bile informacije zadržane, in informacije o možnostih, ki jih določa zakonodaja ZDA glede uveljavljanja pravnega sredstva.

4.   MDV podatkov iz PNR ne razkriva javnosti, razen posameznikom, katerih podatki iz PNR so bili obdelani in uporabljeni, ali njihovim zastopnikom ali kakor določa zakonodaja ZDA.

Člen 12

Pravica posameznikov do popravkov ali sprememb

1.   Vsak posameznik lahko ne glede na državljanstvo, državo izvora ali stalno prebivališče MDV zaprosi za popravek ali spremembo, vključno z možnostjo izbrisa ali zamrznitve, svojih podatkov iz PNR v skladu s postopki, opisanimi v tem sporazumu.

2.   MDV zadevnega posameznika brez nepotrebnega odlašanja pisno obvesti o odločitvi glede zadevnega popravka ali spremembe podatkov iz PNR.

3.   Posameznik je o zavrnitvi ali omejitvi popravka ali spremembe pisno in pravočasno obveščen. Takšno obvestilo vsebuje pravno podlago, na podlagi katere je bila sprejeta takšna zavrnitev ali omejitev, in informacije o možnostih, ki jih določa zakonodaja ZDA glede uveljavljanja pravnega sredstva.

Člen 13

Pravna sredstva posameznikov

1.   Vsak posameznik, katerega osebni podatki in informacije niso bile obdelane in uporabljene v skladu s tem sporazumom, lahko ne glede na državljanstvo, državo izvora ali stalno prebivališče uveljavlja pravna sredstva v upravnih in sodnih postopkih v skladu z zakonodajo ZDA.

2.   Vsak posameznik ima pravico, da v upravnem postopku izpodbija odločitve MDV v zvezi z uporabo in obdelavo podatkov iz PNR.

3.   V skladu z Zakonom o upravnem postopku in drugo veljavno zakonodajo ima vsak posameznik pravico, da pri zveznem sodišču ZDA vloži zahtevo za sodno presojo v zvezi s katero koli pravnomočno odločitvijo MDV. Poleg tega ima vsak posameznik pravico, da vloži zahtevo za sodno presojo v skladu z veljavno zakonodajo in ustreznimi določbami naslednjih aktov:

(a)

Zakona o prostem dostopu do informacij;

(b)

Zakona o računalniških goljufijah in zlorabah;

(c)

Zakona o zasebnosti elektronskih komunikacij; in

(d)

ostalih veljavnih določb zakonodaje ZDA.

4.   MDV zlasti vsem posameznikom zagotavlja upravna sredstva (trenutno je to program TRIP, tj. program poizvedb potnikov glede vlaganja pravnih sredstev) za rešitev poizvedb v zvezi s potovanjem, vključno s tistimi, ki se nanašajo na uporabo podatkov iz PNR. Program TRIP, ki ga omogoča MDV, zagotavlja postopek uveljavljanja pravnih sredstev za posameznike, ki menijo, da so bili nekaj časa zadržani ali jim je bilo preprečeno vkrcanje na komercialno letalo, ker je bilo nepravilno ocenjeno, da pomenijo grožnjo. V skladu z Zakonom o upravnem postopku in oddelkom 46110 naslova 49 Zakonika Združenih držav je vsak tako oškodovan posameznik upravičen do vložitve zahteve za sodno presojo pri zveznem sodišču ZDA proti vsaki pravnomočni odločitvi MDV v zvezi s takšnimi vprašanji.

Člen 14

Nadzor

1.   Neodvisni nadzor v zvezi z izpolnjevanjem zaščitnih ukrepov glede zasebnosti iz tega sporazuma bodo opravljali uradniki za varstvo zasebnosti, na primer vodja službe za varstvo zasebnosti na MDV, ki:

(a)

so dokazali svojo neodvisnost;

(b)

imajo dejanske pristojnosti za nadzor, preiskavo, ukrepanje in pregled; in

(c)

so pooblaščeni za sprožitev pregona ali disciplinskih ukrepov, kadar je ustrezno, pri kršitvah zakonodaje, povezane s tem sporazumom.

Uradniki za varstvo zasebnosti zlasti zagotovijo, da se pritožbe v zvezi z neizpolnjevanjem tega sporazuma evidentirajo, preiščejo, da se nanje odgovori in se na njihovi podlagi sprejmejo ustrezni ukrepi. Te pritožbe lahko vloži vsak posameznik ne glede na državljanstvo, državo izvora ali stalno prebivališče.

2.   Poleg tega bo izvajanje tega sporazuma s strani Združenih držav neodvisno nadzoroval eden ali več naslednjih organov:

(a)

urad generalnega inšpektorja na MDV;

(b)

vladni urad za nadzor javne porabe, ki ga je ustanovil kongres; in

(c)

kongres ZDA.

Zaključki tega nadzora se lahko objavijo v ugotovitvah in priporočilih javnih poročil, javnih obravnav in analiz.

POGLAVJE III

NAČINI PRENOSA

Člen 15

Način prenosa podatkov iz PNR

1.   Za namene tega sporazuma morajo letalski prevozniki podatke iz PNR prenesti MDV z metodo „push“ v skladu s potrebo po natančnosti, pravočasnosti in celovitosti podatkov iz PNR.

2.   Letalski prevozniki morajo podatke iz PNR MDV prenesti prek varnih elektronskih sredstev v skladu s tehničnimi zahtevami MDV.

3.   Letalski prevozniki morajo podatke iz PNR MDV prenesti v skladu z odstavkoma 1 in 2, pri čemer se prvi prenos opravi 96 ur pred načrtovanim odhodom, nato pa še bodisi v realnem času ob posodobitvi podatkov bodisi za določeno število rutinskih in načrtovanih prenosov, kakor jih določi MDV.

4.   Vsekakor se pogodbenici strinjata, da morajo biti vsi letalski prevozniki tehnično usposobljeni za uporabo metode „push“ najpozneje 24 mesecev po začetku veljavnosti tega sporazuma.

5.   MDV lahko po potrebi za vsak primer posebej od letalskega prevoznika zahteva, naj zagotovi podatke iz PNR med ali po rednih prenosih iz odstavka 3. Kadar letalski prevozniki zaradi tehničnih razlogov ne morejo pravočasno odgovoriti na zahteve iz tega člena v skladu s standardi MDV ali v primeru izjemnih okoliščin, v katerih se je treba odzvati na posebno, nujno in resno grožnjo, lahko MDV od letalskih prevoznikov zahteva, da dostop do podatkov zagotovijo na drug način.

Člen 16

Izmenjava podatkov znotraj Združenih držav

1.   MDV lahko podatke iz PNR izmenjuje le po skrbni preučitvi naslednjih zaščitnih ukrepov:

(a)

izključno v skladu s členom 4;

(b)

samo z domačimi vladnimi organi, kadar izpolnjuje namene iz člena 4;

(c)

organi, prejemniki podatkov, v zvezi s podatki iz PNR upoštevajo enakovredne ali primerljive zaščitne ukrepe, kakor so določeni v tem sporazumu; in

(d)

podatki iz PNR se izmenjajo samo v primerih, za katere je bil uveden pregled ali preiskava, ter v skladu s pisnimi dogovori in zakonodajo ZDA o izmenjavi informacij med domačimi vladnimi organi.

2.   Pri prenosu analitičnih podatkov, pridobljenih iz PNR v skladu s tem sporazumom, se upoštevajo zaščitni ukrepi iz odstavka 1.

Člen 17

Nadaljnji prenos

1.   Združene države lahko prenesejo podatke iz PNR pristojnim vladnim organom tretjih držav samo pod pogoji, skladnimi s tem sporazumom, in samo ko se prepričajo, da jih bo prejemnik uporabljal skladno s temi pogoji.

2.   Razen v nujnih okoliščinah se take izmenjave izvedejo na podlagi izrecnih dogovorov, ki vključujejo varstvo zasebnosti pri obdelavi podatkov, ki je primerljivo z varstvom, ki ga MDV v skladu s Sporazumom uporablja za podatke iz PNR.

3.   Podatki iz PNR se izmenjajo samo v primerih, za katere je bil uveden pregled ali preiskava.

4.   Kadar je MDV znano, da se prenesejo podatki iz PNR, ki se nanašajo na državljana države članice EU ali osebo s stalnim prebivališčem v državi članici EU, se pristojni organi zadevne države članice o tem obvestijo takoj, ko je to mogoče.

5.   Pri prenosu analitičnih podatkov, pridobljenih iz PNR v skladu s tem sporazumom, se upoštevajo zaščitni ukrepi iz odstavkov 1, 2, 3 in 4.

Člen 18

Sodelovanje med policijskimi organi, organi kazenskega pregona ter pravosodnimi organi

1.   MDV bo v skladu z veljavnimi sporazumi o kazenskem pregonu ali katerimi koli drugimi sporazumi ali dogovori o izmenjavi informacij med Združenimi državami in katero koli državo članico EU ali Europolom in Eurojustom pristojnim policijskim organom, drugim specializiranim organom pregona ali pravosodnim organom držav članic EU, Europolu in Eurojustu v okviru njihovih pristojnosti, kakor hitro bo izvedljivo, ustrezno in primerno, zagotovilo analitične informacije, pridobljene iz podatkov iz PNR, v primerih, za katere je bil uveden pregled ali preiskava za preprečitev, odkrivanje, preiskovanje ali pregon v Evropski uniji kaznivih dejanj terorizma ali dejavnosti, povezanih s terorističnimi kaznivimi dejanji in drugih mednarodnih kaznivih dejanj, kot je določeno v členu 4(1)(b).

2.   Policijski ali pravosodni organ države članice EU, Europol ali Eurojust lahko v okviru svojih pristojnosti zahteva dostop do podatkov iz PNR ali ustreznih analitičnih podatkov iz PNR, ki so v posameznem primeru potrebni za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon kaznivih dejanj v Evropski uniji, kaznivih dejanj terorizma ali dejavnosti, povezanih s terorističnimi kaznivimi dejanji in mednarodnimi kaznivimi dejanji, kot je določeno v členu 4(1)(b). MDV v skladu s sporazumi in dogovori iz odstavka 1 tega člena zagotovi takšne informacije.

3.   V skladu z odstavkoma 1 in 2 MDV izmenja podatke iz PNR le po skrbni preučitvi naslednjih zaščitnih ukrepov:

(a)

izključno v skladu s členom 4;

(b)

samo kadar izpolnjuje namene iz člena 4; in

(c)

organi, prejemniki podatkov, v zvezi s podatki iz PNR upoštevajo enakovredne ali primerljive zaščitne ukrepe, kakor so določeni v tem sporazumu.

4.   Pri prenosu analitičnih podatkov, pridobljenih iz PNR v skladu s tem sporazumom, se upoštevajo zaščitni ukrepi iz odstavkov 1, 2 in 3.

POGLAVJE IV

IZVEDBENE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 19

Ustreznost

Šteje se, da MDV v okviru tega sporazuma in njegovega izvajanja v smislu ustrezne zakonodaje EU o varstvu podatkov zagotavlja zadostno raven zaščite za obdelavo in uporabo podatkov iz PNR. V tem smislu se za letalske prevoznike, ki MDV zagotavljajo podatke iz PNR v skladu s tem sporazumom, šteje, da izpolnjujejo ustrezne pravne zahteve v EU v zvezi s prenosom takšnih podatkov iz EU v Združene države.

Člen 20

Vzajemnost

1.   Pogodbenici v skladu s tem sporazumom in v okviru svojih pristojnosti letalske prevoznike aktivno spodbujata, da sodelujejo s sistemom PNR, ki se uporablja v območju sodne pristojnosti druge pogodbenice, ali sistemom PNR, ki bi lahko bil sprejet na območju sodne pristojnosti druge pogodbenice.

2.   Glede na to, da bi ustanovitev sistema PNR v EU lahko imela pomemben učinek na obveznosti pogodbenic po tem sporazumu, se pogodbenice, če bo tak sistem sprejet, ob njegovem sprejetju posvetujejo in preučijo, ali bi bilo ta sporazum treba s tem v skladu prilagoditi, da bi se zagotovila popolna vzajemnost. Na takšnem posvetovanju se zlasti preuči, ali bi za kakršen koli sistem PNR v EU lahko veljali manj strogi standardi varstva podatkov kot tisti iz tega sporazuma in ali bi ga bilo zato treba spremeniti.

Člen 21

Izvajanje in prepoved izjem

1.   Določbe tega sporazuma v skladu z zakonodajo ZDA niti ne ustvarjajo niti ne podeljujejo pravic ali koristi osebam ali subjektom zasebnega ali javnega prava. Vsaka pogodbenica zagotovi pravilno izvajanje določb tega sporazuma.

2.   Določbe tega sporazuma ne ustvarjajo izjem od obstoječih obveznosti ZDA in držav članic EU, vključno z obveznostmi iz Sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami z dne 25. junija 2003 o medsebojni pravni pomoči ter z njim povezanih dvostranskih instrumentov medsebojne pravne pomoči med Združenimi državami in državami članicami EU.

Člen 22

Uradno obveščanje o spremembah v notranjem pravu

Pogodbenici se obveščata o sprejetju zakonodaje, ki bistveno vpliva na izvajanje tega sporazuma.

Člen 23

Pregled in ocena

1.   Pogodbenici skupaj pregledata izvajanje tega sporazuma eno leto po začetku njegove veljavnosti, nato pa v skupnem dogovoru izvajata redne preglede. Poleg tega pogodbenici skupaj ocenita ta sporazum štiri leta po njegovem začetku veljavnosti.

2.   Pogodbenici se vnaprej skupaj dogovorita o načinu in pogojih skupnega pregleda in se medsebojno obvestita o sestavi zadevnih ekip. Za namene skupnega pregleda Evropsko unijo zastopa Evropska komisija, ZDA pa MDV. Ekipe lahko vključujejo primerne strokovnjake s področja varstva podatkov in pregona. Ob upoštevanju veljavne zakonodaje se bodo vsi udeleženci skupnega pregleda morali podrediti ustreznim varnostnim preverjanjem in upoštevati zaupnost razprav. MDV za namene skupnega pregleda zagotovi ustrezni dostop do relevantne dokumentacije, sistemov in osebja.

3.   Evropska komisija po opravljenem skupnem pregledu predloži poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije. Združenim državam se omogoči predložitev pisnih pripomb, ki se priložijo poročilu.

Člen 24

Reševanje sporov in prenehanje izvajanja Sporazuma

1.   V vseh sporih glede izvajanja tega sporazuma in s tem povezanih zadev se pogodbenici posvetujeta, da bi dosegli obojestransko zadovoljivo rešitev, vključno s tem, da se vsaki pogodbenici omogoči, da v razumnem roku izpolni svoje obveznosti.

2.   Če ob koncu posvetovanj spor ni rešen, lahko vsaka pogodbenica preneha izvajati ta sporazum s pisnim uradnim obvestilom po diplomatski poti, pri čemer takšno prenehanje izvajanja začne učinkovati 90 dni od datuma uradnega obvestila, razen če se pogodbenici ne dogovorita o drugačnem datumu začetka učinkovanja.

3.   Ne glede na kakršno koli prenehanje izvajanja tega sporazuma se podatki iz PNR, ki jih je MDV pridobilo v skladu s tem sporazumom pred njegovim prenehanjem izvajanja, še naprej obdelujejo in uporabljajo v skladu z zaščitnimi ukrepi iz tega sporazuma.

Člen 25

Odpoved

1.   Vsaka pogodbenica lahko ta sporazum kadar koli odpove s pisnim uradnim obvestilom po diplomatski poti.

2.   Odpoved začne učinkovati 120 dni od datuma prejema takšnega uradnega obvestila, razen če se pogodbenici ne dogovorita o drugačnem datumu začetka učinkovanja.

3.   Pogodbenici se pred vsako morebitno odpovedjo tega sporazuma posvetujeta na način, ki da na razpolago dovolj časa za dosego zadovoljive rešitve za obe strani.

4.   Ne glede na odpoved tega sporazuma se podatki iz PNR, ki jih je MDV pridobilo v skladu s tem sporazumom pred datumom odpovedi, še naprej obdelujejo in uporabljajo v skladu z zaščitnimi ukrepi iz tega sporazuma.

Člen 26

Veljavnost sporazuma

1.   Ob upoštevanju člena 25, velja ta sporazum sedem let od dneva začetka njegove veljavnosti.

2.   Ob izteku obdobja veljavnosti iz odstavka 1 in njegovega morebitnega nadaljnjega podaljšanja v skladu s tem odstavkom, se obdobje veljavnosti Sporazuma podaljša za nadaljnjih sedem let, razen če je pogodbenica vsaj dvanajst mesecev vnaprej po diplomatski poti pisno uradno obvestila drugo pogodbenico, da ne namerava podaljšati obdobja veljavnosti Sporazuma.

3.   Ne glede na prenehanje veljavnosti tega sporazuma se vse evidence PNR, ki jih je MDV pridobilo v skladu s tem sporazumom, še naprej obdelujejo in uporabljajo v skladu z zaščitnimi ukrepi iz tega sporazuma. Podobno se vse evidence PNR, ki jih je MDV pridobilo v skladu s Sporazumom med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o obdelavi in prenosu podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) od letalskih prevoznikov ministrstvu Združenih držav za domovinsko varnost (MDV), podpisanim v Bruslju in Washingtonu 23. oziroma 26. julija 2007, še naprej obdelujejo in uporabljajo v skladu z zaščitnimi ukrepi iz navedenega sporazuma.

Člen 27

Končne določbe

1.   Ta sporazum začne veljati na prvi dan v mesecu, ki sledi dnevu, ko se pogodbenici uradno obvestita, da sta zaključili za ta namen potrebne notranje postopke.

2.   Z dnem začetka veljavnosti tega sporazuma se nadomesti Sporazum z dne 23. oziroma 26. julija 2007.

3.   Sporazum se uporablja za ozemlja Danske, Združenega kraljestva ali Irske le, če Evropska komisija pisno uradno obvesti Združene države, da so se Danska, Združeno kraljestvo ali Irska odločile, da je Sporazum za njih zavezujoč.

4.   Če Evropska komisija uradno obvesti Združene države pred začetkom veljavnosti Sporazuma, da se bo ta uporabljal za ozemlja Danske, Združenega kraljestva ali Irske, se Sporazum uporablja na ozemljih zadevnih držav od istega dne kot za ostale države članice EU, za katere je Sporazum zavezujoč.

5.   Če Evropska komisija uradno obvesti Združene države po začetku veljavnosti Sporazuma, da se bo ta uporabljal za ozemlja Danske, Združenega kraljestva ali Irske, se Sporazum uporablja na ozemljih zadevnih držav prvi dan, ki sledi dnevu, ko Združene države prejmejo uradno obvestilo.

V Bruslju, 14. decembra leta dva tisoč enajst, v dveh izvirnikih.

Ta sporazum se v skladu z zakonodajo EU sestavi tudi v bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku.

Za Evropsko unijo

Za Združene države Amerike

PRILOGA

VRSTE PODATKOV IZ PNR

1.

Koda lokatorja evidence PNR

2.

Datum rezervacije/izdaje vozovnice

3.

Predvideni datum(-i) potovanja

4.

Ime/imena

5.

Dostopne informacije v zvezi s programi zvestobe in informacije o ugodnostih (tj. brezplačne vozovnice, potovanja v višjem potovalnem razredu itn.)

6.

Druga imena v PNR, vključno s številom potnikov v PNR

7.

Vse dostopne kontaktne informacije (vključno z izvorom informacij)

8.

Vse dostopne informacije o plačilu/obračunavanju (ne vključujejo ostalih informacij o transakciji, ki so povezane s kreditno kartico ali računom in ki niso v zvezi s potovalno transakcijo)

9.

Načrt potovanja za posamezno PNR

10.

Turistična agencija/potovalni agent

11.

Informacije o letih pod skupno oznako

12.

Razdeljene/ločene informacije

13.

Potovalni status potnika (vključno s potrditvijo in prijavo na let)

14.

Informacije na vozovnici, vključno s številko vozovnice, enosmerno vozovnico in ceno vozovnice (Automated Ticket Fare Quote)

15.

Vse informacije o prtljagi

16.

Informacije v zvezi s sedežem, vključno s številko sedeža

17.

Splošne opombe, vključno z informacijami OSI, SSI in SSR

18.

Kakršne koli zbrane informacije v zvezi s sistemom APIS (Advance Passenger Information System – sistem izpopolnjenih podatkov o potnikih)

19.

Vse pretekle spremembe v PNR iz točk 1 do 18


Top