Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0395

2012/395/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 16. julija 2012 o potrditvi sistema „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“ za dokazljivo skladnost s trajnostnimi merili iz direktiv 98/70/ES in 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta

OJ L 187, 17.7.2012, p. 62–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/08/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/395/oj

17.7.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 187/62


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 16. julija 2012

o potrditvi sistema „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“ za dokazljivo skladnost s trajnostnimi merili iz direktiv 98/70/ES in 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(2012/395/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES (1) ter zlasti člena 18(6) Direktive,

ob upoštevanju Direktive 98/70/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 1998 o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva (2), kakor je bila spremenjena z Direktivo 2009/30/ES (3), in zlasti člena 7c(6) Direktive,

po posvetovanju s svetovalnim odborom, ustanovljenim s členom 25(2) Direktive 2009/28/ES,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktivi 98/70/ES in 2009/28/ES določata trajnostna merila za biogoriva. Določbe členov 7b in 7c ter Priloge IV k Direktivi 98/70/ES so podobne določbam členov 17 in 18 ter Priloge V k Direktivi 2009/28/ES.

(2)

Kjer se pogonska biogoriva in druga tekoča biogoriva upoštevajo za namene iz člena 17(1)(a), (b) in (c) Direktive 2009/28/ES, bi morale države članice od gospodarskih subjektov zahtevati, da dokažejo skladnost pogonskih biogoriv in drugih tekočih biogoriv s trajnostnimi merili iz člena 17(2) do (5) Direktive 2009/28/ES.

(3)

Uvodna izjava 76 Direktive 2009/28/ES navaja, da se je treba izogniti nerazumnim obremenitvam industrije in da lahko prostovoljni sistemi pomagajo oblikovati učinkovite rešitve za zagotavljanje skladnosti z navedenimi trajnostnimi merili.

(4)

Komisija lahko odloči, da prostovoljni nacionalni ali mednarodni sistem dokazuje, da so pošiljke biogoriv skladne s trajnostnimi merili iz člena 17(3) do (5) Direktive 2009/28/ES ali da prostovoljni nacionalni ali mednarodni sistem za merjenje prihrankov emisij toplogrednih plinov vsebuje točne podatke za namene člena 17(2) te direktive.

(5)

Komisija lahko takšen prostovoljni sistem prizna za obdobje petih let.

(6)

Če gospodarski subjekt predloži dokaz ali podatke, pridobljene v skladu s prostovoljnim sistemom, ki ga je priznala Komisija, v okviru navedenega sklepa o priznanju, država članica od dobavitelja ne bi smela zahtevati dodatnih dokazil o skladnosti s trajnostnimi merili.

(7)

Sistem „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“ je bil skupaj s prošnjo za priznanje 4. aprila 2012 predložen Komisiji. Ta sistem zajema žita, semena oljnic in sladkorno peso, pridelane v Združenem kraljestvu, do prvega zbirnega mesta teh pridelkov. Priznani sistem bi moral biti na voljo na platformi za preglednost, uvedeni z Direktivo 2009/28/ES. Komisija bi se ob upoštevanju preudarkov o poslovni občutljivosti lahko odločila za le delno objavo sistema.

(8)

Ocena sistema „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“ je pokazala, da ustrezno upošteva trajnostna merila iz člena 7b(3), (4) in (5) Direktive 98/70/ES ter člena 17(3), (4) in (5) Direktive 2009/28/ES ter da do prvega zbirnega mesta za te pridelke uporablja metodo masne bilance v skladu z zahtevami člena 7c(1) Direktive 98/70/ES in člena 18(1) Direktive 2009/28/ES. Sistem ne zajema člena 7b(2) Direktive 98/70/ES in člena 17(2) Direktive 2009/28/ES, vendar daje natančne podatke o dveh elementih, potrebnih za namene člena 7b(2) Direktive 98/70/ES in člena 17(2) Direktive 2009/28/ES, zlasti o geografskem območju, s katerega izhajajo poljščine, ter letnih emisijah zaradi sprememb zalog ogljika, ki nastanejo zaradi spremembe rabe zemljišča. Majhen odstotek članov sistema ne upošteva trajnostnih meril za del svojega zemljišča. Sistem v svoji spletni zbirki podatkov o članih prikazuje, ali zemljišča njegovih članov popolnoma ali delno izpolnjujejo zahteve in ali so pošiljke skladne s trajnostnimi merili na potnem listu združljivih kultur (combinable crops passport), tudi tako imenovani izjavi po žetvi (post harvest declaration).

(9)

Ocena sistema „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“ je pokazala, da dosega ustrezne standarde zanesljivosti, preglednosti in neodvisne revizije.

(10)

Dodatnih elementov glede trajnosti, ki jih vključuje sistem „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“, ta sklep ne obravnava. Takšni dodatni elementi trajnosti niso obvezni za dokaz skladnosti s trajnostnimi zahtevami iz direktiv 98/70/ES in 2009/28/ES –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Prostovoljni sistem „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“, za katerega je bila prošnja za priznanje Komisiji predložena 4. aprila 2012, s pomočjo potnega lista združljivih kultur dokazuje, da so pošiljke žit, semen oljnic in sladkorne pese skladne s trajnostnimi merili iz člena 17(3), (4) in (5) Direktive 2009/28/ES ter člena 7b(3), (4) in (5) Direktive 98/70/ES. Sistem vsebuje tudi točne podatke za namene člena 17(2) Direktive 2009/28/ES in člena 7b(2) Direktive 98/70/ES glede letnih emisij zaradi sprememb zalog ogljika, ki nastanejo zaradi spremembe rabe zemljišča, (e l ) iz točke 1 dela C Priloge IV k Direktivi 98/70/ES in točke 1 dela C Priloge V k Direktivi 2009/28/ES, za katere dokazuje, da so enake nič, ter glede geografskega območja iz točke 6 dela C Priloge IV k Direktivi 98/70/ES in točke 6 dela C Priloge V k Direktivi 2009/28/ES.

Prostovoljni sistem „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“ se lahko uporabi do prvega zbirnega mesta za zadevne pošiljke, da se dokaže skladnost s členom 7c(1) Direktive 98/70/ES in členom 18(1) Direktive 2009/28/ES.

Člen 2

Sklep velja pet let od začetka veljavnosti. Če se po sprejetju sklepa Komisije sistem vsebinsko spremeni na način, ki bi lahko vplival na podlago tega sklepa, je treba o spremembah nemudoma obvestiti Komisijo. Komisija oceni spremembe, o katerih je bila obveščena, in se odloči, ali sistem še vedno zadostno upošteva trajnostna merila, za katera je bil potrjen.

Če se jasno dokaže, da sistem ne izvaja elementov, ki veljajo za odločilne za ta sklep, ali v primeru resnih strukturnih vrzeli glede navedenih elementov, lahko Komisija sklep razveljavi.

Člen 3

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 16. julija 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 140, 5.6.2009, str. 16.

(2)  UL L 350, 28.12.1998, str. 58.

(3)  UL L 140, 5.6.2009, str. 88.


Top