Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0392

Sklep Sveta 2012/392/SZVP z dne 16. julija 2012 o misiji SZVP Evropske unije v Nigru (EUCAP SAHEL Niger)

OJ L 187, 17.7.2012, p. 48–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 009 P. 281 - 284

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/392/oj

17.7.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 187/48


SKLEP SVETA 2012/392/SZVP

z dne 16. julija 2012

o misiji SZVP Evropske unije v Nigru (EUCAP SAHEL Niger)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 28, člena 42(4) in člena 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 21. marca 2011 pozdravil strategijo Evropske unije za varnost in razvoj Sahela ter poudaril, da si Unija že dolgo prizadeva, da bi se na območju Sahela zmanjšala negotovost in pospešil razvoj. Zaradi nedavnega povečanja števila terorističnih akcij in posledic konflikta v Libiji je postalo še bolj nujno zaščititi državljane in interese Unijo na tem območju ter preprečiti, da bi se te grožnje razširile na Unijo, hkrati pa zmanjšati regionalne varnostne grožnje.

(2)

Svet je 23. marca 2012 odobril koncept kriznega upravljanja za morebitno civilno misijo skupne varnostne in obrambne politike (SVOP) v Sahelu.

(3)

Predsednik vlade Nigra je visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (VP) 1. junija 2012 poslal vabilo v zvezi z načrtovano misijo SVOP, v katerem je pozdravil razporeditev misije SVOP s strani Unije, ki naj bi okrepila zmogljivosti nigrskih varnostnih sil, zlasti za učinkovit, povezan in usklajen boj proti terorizmu in organiziranemu kriminalu.

(4)

Za EUCAP Sahel Niger bi bilo treba aktivirati stalno dežurstvo.

(5)

Misija EUCAP SAHEL Niger se bo izvajala v razmerah, ki se lahko poslabšajo in bi lahko ovirale doseganje ciljev zunanjega delovanja Unije iz člena 21 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Misija

Unija ustanovi misijo SVOP Evropske unije v Nigru, da bi podprla krepitev zmogljivosti nigrskih varnostnih akterjev za boj proti terorizmu in organiziranemu kriminalu (EUCAP Sahel Niger).

Člen 2

Cilji

V okviru izvajanja strategije Evropske unije za varnost in razvoj Sahela je cilj EUCAP Sahel Niger omogočiti nigrskim oblastem, da izvajajo varnostno razsežnost svoje lastne strategije za varnost in razvoj, ter izboljšati usklajevanje v regiji v zvezi s skupnimi varnostnimi izzivi. EUCAP Sahel Niger zlasti prispeva k temu, da bi različni nigrski varnostni akterji, ki se borijo proti terorizmu in organiziranemu kriminalu, izoblikovali integriran, večdisciplinaren, povezan in trajnosten pristop, ki temelji na spoštovanju človekovih pravic.

Člen 3

Naloge

1.   Za izpolnjevanje ciljev iz člena 2 EUCAP Sahel Niger:

(a)

svetuje in pomaga pri izvajanju varnostne razsežnosti nigrske strategije za varnost in razvoj na nacionalni ravni in pri tem dopolnjuje druge akterje,

(b)

podpira razvoj obsežnega regionalnega in mednarodnega usklajevanja pri boju proti terorizmu in organiziranemu kriminalu,

(c)

krepi pravno državo z razvojem zmogljivosti kazenskega preiskovanja in v okviru tega razvija in izvaja ustrezne programe usposabljanja,

(d)

podpira razvoj trajnosti nigrskih varnostnih sil,

(e)

prispeva k opredelitvi, načrtovanju in izvajanju projektov, ki zadevajo varnost.

2.   EUCAP Sahel Niger se sprva osredotoči na dejavnosti iz odstavka 1, ki prispevajo k boljšemu nadzoru nad ozemljem Nigra, med drugim z usklajevanjem z nigrskimi oboroženimi silami.

3.   EUCAP Sahel Niger nima nobene izvršilne funkcije.

Člen 4

Linija poveljevanja in struktura

1.   EUCAP SAHEL Niger ima kot operacija kriznega upravljanja enotno strukturo poveljevanja.

2.   EUCAP Sahel Niger ima poveljstvo v Niameyu.

3.   Struktura EUCAP Sahel Niger je naslednja:

(a)

vodja misije;

(b)

element načrtovanja in operacij, vključno z regionalnimi uradniki za zvezo;

(c)

element podpore misiji;

(d)

elementi za poročanje, varnost, analizo in svetovanje obveščanje javnosti;

(e)

podporna enota v Bruslju.

4.   EUCAP Sahel Niger razpolaga s projektno enoto za opredeljevanje in izvajanje projektov. EUCAP Sahel Niger lahko po potrebi usklajuje projekte, ki jih na področjih, ki so povezana z EUCAP Sahel Nigerin podpirajo njene cilje, na svojo odgovornost izvajajo države članice in tretje države, olajšuje njihov potek in svetuje v zvezi z njimi.

Člen 5

Civilni poveljnik operacije

1.   Direktor civilne zmogljivosti za načrtovanje in izvajanje operacij (CPCC) je hkrati civilni poveljnik misije EUCAP Sahel Niger.

2.   Civilni poveljnik operacije, ki je pod političnim nadzorom in strateškim vodstvom Političnega in varnostnega odbora (PVO) in splošno podrejen VP, izvršuje poveljevanje in nadzor nad EUCAP Sahel Niger na strateški ravni.

3.   Poveljnik civilne operacije v zvezi z vodenjem operacij zagotavlja ustrezno in učinkovito izvajanje odločitev Sveta in odločitev PVO, tudi z dajanjem potrebnih strateških navodil vodji misije ter zagotavljanjem svetovanja in tehnične podpore vodji misije.

4.   Civilni poveljnik operacije poroča Svetu prek VP.

5.   Vsi dodeljeni člani osebja ostajajo v skladu z nacionalnimi pravili pod polnim poveljstvom nacionalnih organov države članice, ki jih je dodelila, ali zadevne institucije Unije ali Evropske službe za zunanje delovanje (ESZD). Ti organi prenesejo operativni nadzor (OPCON) nad svojim osebjem, skupinami in enotami na poveljnika civilne operacije.

6.   Poveljnik civilne operacije je v celoti odgovoren za ustrezno izvajanje dolžnosti skrbnega ravnanja Unije.

7.   Civilni poveljnik operacije in vodja delegacije Unije v Niameyu se po potrebi med seboj posvetujeta.

Člen 6

Vodja misije

1.   Vodja misije prevzame odgovornost za EUCAP Sahel Niger ter izvaja poveljevanje in kontrolo na območju operacij, neposredno pa je odgovoren civilnemu poveljniku operacije.

2.   Vodja misije izvršuje poveljevanje in nadzor nad osebjem, skupinami in enotami iz sodelujočih držav, kot jih dodeli poveljnik civilne operacije, odgovoren pa je tudi za upravljanje in logistiko, kar vključuje sredstva, vire in informacije, ki so dani na razpolago EUCAP SAHEL Niger.

3.   Vodja misije daje navodila celotnemu osebju misije, tudi podporni enoti v Bruslju in območnim uradnikom za zvezo, za učinkovito izvajanje misije EUCAP Sahel Niger na območju operacij, pri čemer prevzame usklajevanje in vsakodnevno upravljanje misije ter sledi navodilom civilnega poveljnika operacije na strateški ravni.

4.   Vodja misije je odgovoren za izvrševanje proračuna EUCAP Sahel Niger. V ta namen vodja misije podpiše pogodbo s Komisijo.

5.   Vodja misije je odgovoren za disciplinski nadzor nad osebjem. Za dodeljeno osebje disciplinske ukrepe izvršuje zadevni nacionalni organ v skladu z nacionalnimi pravili, institucija Unije ali ESZD.

6.   Vodja misije predstavlja EUCAP Sahel Niger na območju operacij in zagotavlja ustrezno prepoznavnost misije.

7.   Vodja misije se po potrebi usklajuje z drugimi akterji Unije na terenu. Vodja misije brez poseganja v strukturo poveljevanja prejema politične smernice od vodje delegacije Unije v Nigru.

8.   Vodja misije lahko v okviru projektne enote zaprosi za finančne prispevke držav članic ali tretjih držav za izvedbo projektov, ki logično dopolnjujejo druge ukrepe EUCAP Sahel Niger, če:

(a)

je tak projekt predviden v izkazu vpliva tega sklepa na proračun ali

(b)

je bil tak projekt na zahtevo vodje misije v izkaz vpliva na proračun vključen med potekom EUCAP Sahel Niger.

V takšnem primeru vodja misije sklene dogovor z zadevnimi državami, v katerem so urejeni zlasti posebni postopki za obravnavo pritožb tretjih oseb v zvezi s škodo, nastalo zaradi dejanj ali opustitev dejanj vodje misije pri uporabi sredstev, ki jih zagotovijo sodelujoče države.

Sodelujoče države se zaradi dejanj ali opustitev dejanj vodje misije pri uporabi njihovih sredstev v nobenem primeru ne morejo sklicevati na odgovornost Unije ali VP.

Člen 7

Osebje

1.   EUCAP Sahel Niger sestavlja predvsem osebje, ki ga dodelijo države članice, institucije Unije ali ESZD. Vsaka država članica, institucija Unije in ESZD krije stroške v zvezi z osebjem, ki ga je dodelila, tudi stroške potovanja do kraja napotitve in nazaj, plače, zdravstveno zavarovanje ter nadomestila, z izjemo ustreznih dnevnic.

2.   Država članica, institucija Unije oziroma ESZD je odgovorna za odzivanje na vse pritožbe v zvezi z dodelitvijo, ki jih vloži član dodeljenega osebja ali so povezane z njim, in za vse tožbe zoper tako osebo.

3.   EUCAP Sahel Niger pogodbeno zaposli mednarodno in lokalno osebje, če zahtevanih nalog ne more opraviti osebje, ki so ga dodelile države članice. Izjemoma se lahko v ustrezno utemeljenih primerih, kadar ni na voljo primernih kandidatov iz držav članic, po potrebi pogodbeno zaposlijo državljani sodelujočih tretjih držav.

4.   Pogoji zaposlitve ter pravice in obveznosti mednarodnega in lokalnega osebja se določijo v pogodbah med vodjo misije in člani osebja.

Člen 8

Status EUCAP Sahel Niger in njenega osebja

Status EUCAP SAHEL Niger in njenega osebja, vključno z morebitnimi privilegiji, imunitetami in dodatnimi jamstvi, potrebnimi za izpolnjevanje in nemoteno delovanje EUCAP SAHEL Niger, je predmet sporazuma, sklenjenega v skladu s členom 37 PEU in postopkom iz člena 218 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Člen 9

Politični nadzor in strateško vodenje

1.   PVO v okviru odgovornosti Sveta in VP politično nadzoruje EUCAP Sahel Niger in jo strateško vodi. Svet pooblašča PVO za sprejemanje ustreznih odločitev v skladu s tretjim odstavkom člena 38 PEU. To pooblastilo vključuje pristojnost za imenovanje vodje misije na predlog VP ter za spreminjanje koncepta operacij „Plus“ (CONOPS Plus) in načrta delovanja (OPLAN). Za odločanje v zvezi s cilji in prenehanjem EUCAP Sahel Niger je še naprej pristojen Svet.

2.   PVO redno poroča Svetu.

3.   PVO redno in po potrebi prejema poročila poveljnika civilne operacije in vodje misije o zadevah v okviru njune pristojnosti.

Člen 10

Sodelovanje tretjih držav

1.   Brez poseganja v avtonomijo odločanja Unije in v njen enotni institucionalni okvir so k sodelovanju pri EUCAP Sahel Niger lahko povabljene tudi tretje države, če prevzamejo stroške z njihove strani dodeljenega osebja, vključno s plačami, zavarovanjem za vsa tveganja, dnevnicami in potnimi stroški za pot v Niger in nazaj, ter ustrezno prispevajo h kritju stroškov delovanja EUCAP Sahel Niger.

2.   Tretje države, ki prispevajo k EUCAP Sahel Niger, imajo enake pravice in dolžnosti glede vsakodnevnega upravljanja misije kot države članice.

3.   Svet pooblašča PVO za sprejemanje ustreznih odločitev glede odobritve predlaganih prispevkov in za ustanovitev odbora prispevajočih držav.

4.   Podrobnejša pravila glede sodelovanja tretjih držav se določijo v sporazumih, sklenjenih v skladu s členom 37 PEU, in po potrebi z dodatnim tehničnim dogovorom. Če Unija in tretja država skleneta ali sta sklenili sporazum o vzpostavitvi okvira za sodelovanje te tretje države v operacijah Unije za krizno upravljanje, se v okviru EUCAP Sahel Niger uporabljajo določbe tega sporazuma.

Člen 11

Varnost

1.   Poveljnik civilne operacije vodi načrtovanje varnostnih ukrepov vodje misije ter zagotavlja, da jih EUCAP SAHEL Niger ustrezno in učinkovito izvaja v skladu s členom 5.

2.   Vodja misije je odgovoren za varnost EUCAP SAHEL Niger in za zagotavljanje skladnosti z minimalnimi varnostnimi zahtevami, ki se uporabljajo za EUCAP SAHEL Niger v skladu s politiko Unije v zvezi z varnostjo osebja, razporejenega zunaj Unije v okviru operativnih zmogljivosti iz naslova V PEU in s tem povezanimi instrumenti.

3.   Vodji misije pomaga uradnik za varnost misije (MSO), ki poroča vodji misije in poleg tega vzdržuje tesne delovne stike z ESZD.

4.   Osebje EUCAP Sahel Niger pred začetkom dela opravi obvezno varnostno usposabljanje v skladu z OPLAN. Osebju se na območju operacij poleg tega zagotovi redno obnovitveno usposabljanje, ki ga organizira MSO.

5.   Vodja misije zagotavlja varovanje tajnih podatkov EU v skladu s Sklepom Sveta 2011/292/EU z dne 31. marca 2011 o varnostnih predpisih za varovanje tajnih podatkov EU (1).

Člen 12

Stalno dežurstvo

Za EUCAP Sahel Niger se aktivira stalno dežurstvo.

Člen 13

Finančna ureditev

1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z misijo EUCAP Sahel Niger, za prvih 12 mesecev znaša 8 700 000 EUR. Referenčni finančni znesek za poznejša obdobja določi Svet.

2.   Vsi odhodki se upravljajo v skladu s pravili in postopki, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije.

3.   Državljani sodelujočih tretjih držav ter državljani države gostiteljice in njenih sosed se lahko prijavljajo na javne razpise za sklenitev pogodb. Po odobritvi s strani Komisije lahko vodja misije z državami članicami, sodelujočimi tretjimi državami in drugimi mednarodnimi akterji sklepa tehnične dogovore za naročanje opreme, storitev in prostorov za EUCAP Sahel Niger.

4.   Finančna ureditev upošteva operativne zahteve EUCAP SAHEL Niger, vključno z združljivostjo opreme in interoperabilnostjo njenih skupin..

5.   Vodja misije o dejavnostih, ki se izvajajo v okviru njegove pogodbe, izčrpno poroča Komisiji, ki ga nadzira.

6.   Odhodki v zvezi z misijo EUCAP Sahel Niger so upravičeni od datuma sprejetja tega sklepa.

Člen 14

Doslednost odziva Unije in usklajevanje

1.   VP zagotavlja, da je izvajanje tega sklepa skladno z zunanjim delovanjem Unije na splošno, pa tudi z razvojnimi programi Unije.

2.   Vodja misije se brez poseganja v linijo poveljevanja podrobno usklajuje z delegacijo Unije v Niameyu, da se tako zagotovi doslednost ukrepanja Unije v Nigru.

3.   Vodja misije se podrobno usklajuje z vodji misij držav članic, ki so prisotne v Nigru.

Člen 15

Razkritje podatkov

1.   VP je pooblaščen, da tretjim državam, pridruženim temu sklepu, če je ustrezno, ob upoštevanju potreb EUCAP Sahel Niger in v skladu s Sklepom Sveta 2011/292/EU razkrije tajne podatke EU do stopnje „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“, ki so bili pripravljeni za namene EUCAP Sahel Niger.

2.   V primeru konkretne in nujne operativne potrebe je VP prav tako pooblaščen, da državi gostiteljici v skladu s Sklepom 2011/292/EU razkrije vse tajne podatke EU do stopnje „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“, ki so bili pripravljeni za namene EUCAP SAHEL Niger. V ta namen se sklenejo dogovori med VP in pristojnimi organi države gostiteljice.

3.   VP je pooblaščen, da tretjim državam, pridruženim temu sklepu, posreduje vse netajne dokumente EU v zvezi z razpravami Sveta o EUCAP Sahel Niger, za katere v skladu s členom 6(1) Poslovnika Sveta velja obveznost varovanja poslovne skrivnosti (2).

4.   VP lahko pooblastila iz odstavkov od 1 do 3 in tudi možnost sklepanja dogovorov iz odstavka 2 prenese na podrejene osebe, na civilnega poveljnika operacije in/ali na vodjo misije.

Člen 16

Začetek in čas veljavnosti

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Uporablja se 24 mesecev.

V Bruslju, 16. julija 2012

Za Svet

Predsednik

S. ALETRARIS


(1)  UL L 141, 27.5.2011, str. 17.

(2)  Sklep Sveta 2009/937/EU z dne 1. decembra 2009 o sprejetju Poslovnika Sveta (UL L 325, 11.12.2009, str. 35).


Top