Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0644

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 644/2012 z dne 16. julija 2012 o spremembi Uredbe (EU) št. 206/2010 o seznamih tretjih držav, njihovih ozemelj ali delov, iz katerih se odobri vnos nekaterih živali in svežega mesa v Evropsko unijo, ter o zahtevah za izdajo veterinarskih spričeval v zvezi z Rusijo Besedilo velja za EGP

OJ L 187, 17.7.2012, p. 18–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 89 - 96

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/644/oj

17.7.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 187/18


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 644/2012

z dne 16. julija 2012

o spremembi Uredbe (EU) št. 206/2010 o seznamih tretjih držav, njihovih ozemelj ali delov, iz katerih se odobri vnos nekaterih živali in svežega mesa v Evropsko unijo, ter o zahtevah za izdajo veterinarskih spričeval v zvezi z Rusijo

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2004/68/ES z dne 26. aprila 2004 o določitvi predpisov v zvezi z zdravstvenim varstvom živali za uvoz v Skupnost in tranzit skozi Skupnost nekaterih živih parkljarjev, o spremembi direktiv 90/426/EGS in 92/65/EGS ter razveljavitvi Direktive 72/462/EGS (1) ter zlasti prvega in drugega pododstavka člena 3(1), prvega pododstavka člena 6(1), člena 7(e), člena 8(d) in člena 13(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2004/68/ES določa zahteve glede zdravstvenega varstva živali za tranzit živih kopitarjev skozi Unijo. Predpisuje, da se lahko določijo posebne določbe, vključno z vzorci veterinarskih spričeval, za tranzit živih kopitarjev iz odobrenih tretjih držav skozi Unijo, pod pogojem, da te živali ozemlje Unije prečkajo z odobritvijo in pod nadzorom carinske in uradne veterinarske službe ter prek odobrenih mejnih kontrolnih točk, brez postankov v Uniji, razen tistih, potrebnih za dobro počutje živali.

(2)

Uredba Komisije (EU) št. 206/2010 (2) določa zahteve za izdajo veterinarskih spričeval za vnos nekaterih pošiljk živih živali, vključno s kopitarji, v Unijo. Priloga I k navedeni uredbi določa seznam tretjih držav, njihovih ozemelj ali delov, iz katerih je dovoljen vnos takih pošiljk v Unijo, ter vzorce veterinarskih spričeval, ki morajo biti priloženi navedenim pošiljkam.

(3)

Komisija je na prošnjo Rusije za dovoljenje za tranzit živega goveda za vzrejo in proizvodnjo iz regije Kaliningrad (Kaliningradskaya oblast) čez ozemlje Litve opravila pregled v Kaliningradu. Ugotovila je, da se zdi zdravstveno stanje živali v navedeni regiji dobro. Na podlagi tega bi bilo treba dovoliti vnos pošiljk takih živali v Unijo z izključnim namenom tranzita iz regije Kaliningrad v druge dele ozemlja Rusije čez ozemlje Litve s cestnimi prevoznimi sredstvi.

(4)

Poleg tega Litva lahko zagotovi izvajanje ukrepov iz člena 8(1) Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (3) glede tistih živali iz regije Kaliningrad, ki zaradi zunanjih okoliščin tranzita ne morejo opraviti brez iztovarjanja.

(5)

Rusija je potrdila tudi sporazum z Belorusijo v okviru carinske unije, ki vključuje obe državi in pomeni, da v obeh državah veljajo enake standardne veterinarsko-sanitarne zahteve za uvoz.

(6)

Zato bi bilo treba Uredbo (EU) št. 206/2010 spremeniti tako, da se zagotovi tranzit živega goveda za vzrejo in proizvodnjo iz regije Kaliningrad. Sezam tretjih držav, njihovih ozemelj ali delov, iz katerih je v Unijo dovoljen vnos nekaterih živali iz dela 1 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010, bi bilo treba ustrezno spremeniti.

(7)

Določiti je treba tudi vzorec veterinarskega spričevala za tranzit navedenih živali. Vzorec veterinarskega spričevala „BOV-X-TRANSIT-RU“ bi bilo zato treba ustrezno vstaviti v del 2 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010.

(8)

Uredbo (EU) št. 206/2010 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba Komisije (EU) št. 206/2010 se spremeni:

(1)

Vstavi se naslednji člen:

„Člen 12a

Odstopanje za tranzit nekaterih pošiljk živega goveda za vzrejo in proizvodnjo skozi Litvo

1.   Tranzit pošiljk živega goveda za vzrejo in proizvodnjo iz ruske regije Kaliningrad po cesti skozi Litvo, ki se pošilja v namembni kraj zunaj Unije, se odobri, če je v skladu z naslednjimi pogoji:

(a)

živali vstopijo v Litvo na mejni kontrolni točki na cesti Kybartai in iz nje izstopijo na mejni kontrolni točki Medininkai;

(b)

živali se prevažajo v kontejnerjih s cestnimi prevoznimi sredstvi, ki jih veterinarske službe pristojnega litovskega organa na mejni kontrolni točki vnosa v Unijo na cesti Kybartai zapečatijo z zalivko s serijsko številko;

(c)

uradni veterinar pristojnega organa, odgovornega za mejno kontrolno točko na cesti Kybartai, dokumente iz tretje alinee člena 7(1) Direktive Sveta 91/496/EGS, vključno z ustrezno izpolnjenim veterinarskim spričevalom v skladu z vzorcem veterinarskega spričevala „BOV-X-TRANSIT-RU“ iz dela 2 Priloge I k tej uredbi, ki je priloženo živalim od mejne kontrolne točke na cesti Kybartai do mejne kontrolne točke Medininkai, na vsaki strani opremi z napisom „SAMO ZA TRANZIT IZ RUSKE REGIJE KALINIGRAD SKOZI LITVO;

(d)

zahteve iz člena 9 Direktive Sveta 91/496/EGS so izpolnjene;

(e)

uradni veterinar na mejni kontrolni točki na cesti Kybartai pošiljko na skupnem vstopnem veterinarskem dokumentu iz člena 1(1) Uredbe Komisije (ES) št. 282/2004 (4) potrdi kot sprejemljivo za tranzit skozi Litvo in dokument podpiše;

(f)

živali spremlja zdravstveno spričevalo, ki dovoljuje neoviran vstop v Belorusijo, in veterinarsko spričevalo, izdano za namembni kraj živali v Rusiji.

2.   Pošiljke se ne iztovarjajo v Uniji in se prepeljejo neposredno na mejno kontrolno točko izstopa Medininkai.

Ko izstopna kontrola potrdi, da je pošiljka ista kot ob vstopu v Litvo na mejni kontrolni točki na cesti Kybartai, uradni veterinar na mejni kontrolni točki Medininkai, izpolni del 3 skupnega vstopnega veterinarskega dokumenta.

3.   V primeru nepravilnosti ali v izrednih primerih med tranzitom država članica tranzita uporabi ukrepe iz druge alinee člena 8(1)(b) Direktive 90/425/EGS (5), kakor je primerno.

4.   Pristojni litovski organ redno preverja, da se število pošiljk ob vstopu in izstopu z ozemlja Unije ujema.

(2)

Priloga I se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. julija 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL 139, 30.4.2004, str. 321.

(2)  UL L 73, 20.3.2010, str. 1.

(3)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29.

(4)  UL L 49, 19.2.2004, str. 11.

(5)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29“.


PRILOGA

Priloga I k Uredbi (EU) št. 206/2010 se spremeni:

(1)

dela 1 in 2 se nadomestita z naslednjim:

„DEL 1

Seznam tretjih držav, njihovih ozemelj ali delov  (1)

Oznaka ISO in ime tretje države

Oznaka ozemlja

Opis tretje države, njenega ozemlja ali dela

Veterinarsko spričevalo

Posebni pogoji

Vzorci

PJ

1

2

3

4

5

6

CA – Kanada

CA-0

Celotno ozemlje države

POR-X

 

IVb

IX

V

CA-1

Celotno ozemlje države, razen doline Okanagan v Britanski Kolumbiji:

od točke na meji Kanade in Združenih držav, 120° 15′ ZD, 49° ZŠ

na severu do točke 119° 35′ ZD, 50° 30′ ZŠ

na severovzhodu do točke 119° ZD, 50° 45′ ZŠ

na jugu do točke na meji Kanade in Združenih držav, 118° 15′ ZD, 49° ZŠ

BOV-X OVI-X, OVI-Y: RUM (2)

A

CH – Švica

CH-0

Celotno ozemlje države

 (3)

 

 

CL – Čile

CL-0

Celotno ozemlje države

BOV-X,OVI-X, RUM

 

 

POR-X, SUI

B

GL – Grenlandija

GL-0

Celotno ozemlje države

OVI-X, RUM

 

V

HR – Hrvaška

HR-0

Celotno ozemlje države

BOV-X, BOV-Y, RUM OVI-X, OVI-Y

 

 

IS – Islandija

IS-0

Celotno ozemlje države

BOV-X, BOV-Y, RUM OVI-X, OVI-Y

 

 

POR-X, POR-Y

B

ME – Črna gora

ME-0

Celotno ozemlje države

 

 

I

MK – Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija (4)

MK-0

Celotno ozemlje države

 

 

I

NZ – Nova Zelandija

NZ-0

Celotno ozemlje države

BOV-X, BOV-Y, RUM POR-X, POR-Y OVI-X, OVI-Y

 

III

V

PM – St Pierre in Miquelon

PM-0

Celotno ozemlje države

BOV-X, BOV-Y, RUM OVI-X, OVI-Y, CAM

 

 

RS – Srbija (5)

RS-0

Celotno ozemlje države

 

 

I

RU – Rusija

RU-0

Celotno ozemlje države

 

 

 

RU-1

Celotno ozemlje države, razen regije Kaliningrad

 

 

 

RU-2

Regija Kaliningrad

BOV-X-TRANSIT-RU

 

X

Posebni pogoji (glej opombe v posameznem spričevalu):

„I“

:

kadar se čez ozemlje tretje države opravlja tranzit živih živali za takojšnji zakol ali živega goveda za pitanje iz ene države članice in namenjene v drugo državo članico v tovornjakih, zapečatenih s serijsko številko zalivke.

Številka zalivke se mora vnesti v veterinarsko spričevalo v skladu z vzorcem iz Priloge F k Direktivi 64/432/EGS (6) za živo govedo za zakol in pitanje ter v skladu z vzorcem I iz Priloge E k Direktivi 91/68/EGS (7) za ovce in koze za zakol.

Poleg tega mora biti zalivka ob prihodu na določeno vhodno mejno kontrolno točko v Unijo nepoškodovana, številka zalivke pa mora biti vpisana v celovit računalniški veterinarski sistem Unije (TRACES).

Spričevalo mora na izhodni točki iz Unije pred tranzitom čez tretjo državo ali več tretjih držav pristojni veterinarski organ opremiti z naslednjim besedilom: „SAMO ZA TRANZIT MED RAZLIČNIMI DELI EVROPSKE UNIJE ČEZ NEKDANJO JUGOSLOVANSKO REPUBLIKO MAKEDONIJO/ČRNO GORO/SRBIJO (8)  (9)“.

Govedo za pitanje mora biti prepeljano neposredno na namembno gospodarstvo, ki ga določi pristojni veterinarski organ v namembnem kraju. Navedene živali ne smejo biti premeščene z navedenega gospodarstva, razen za takojšnji zakol.

„II“

:

ozemlje s statusom, uradno prostim tuberkuloze za izvoz živih živali v Unijo, ki jih spremlja veterinarsko spričevalo v skladu z vzorcem BOV-X.

„III“

:

ozemlje s statusom, uradno prostim bruceloze, za izvoz živih živali v Unijo, ki jih spremlja veterinarsko spričevalo v skladu z vzorcem BOV-X.

„IVa“

:

ozemlje s statusom, uradno prostim enzootske goveje levkoze (EGL), za izvoz živih živali v Unijo, ki jih spremlja veterinarsko spričevalo v skladu z vzorcem BOV-X.

„IVb“

:

ozemlje s čredami, priznanimi kot uradno prostimi enzootske goveje levkoze (EGL), enako zahtevam iz Priloge D k Direktivi 64/432/EGS za izvoz živih živali v Unijo, ki jih spremlja veterinarsko spričevalo v skladu z vzorcem BOV–X.

„V“

:

ozemlje s statusom, uradno prostim bruceloze, za izvoz živih živali v Unijo, ki jih spremlja veterinarsko spričevalo v skladu z vzorcem OVI-X.

„VI“

:

geografske ovire:

„VII“

:

ozemlje s statusom, uradno prostim tuberkuloze, za izvoz živih živali v Unijo, ki jih spremlja veterinarsko spričevalo v skladu z vzorcem RUM.

„VIII“

:

ozemlje s statusom, uradno prostim bruceloze, za izvoz živih živali v Unijo, ki jih spremlja veterinarsko spričevalo v skladu z vzorcem RUM.

„IX“

:

ozemlje s statusom, uradno prostim bolezni Aujeszkega, za izvoz živih živali v Unijo, ki jih spremlja veterinarsko spričevalo v skladu z vzorcem POR-X.

„X“

:

samo za tranzit goveda za vzrejo in/ali proizvodnjo iz regije Kaliningrad skozi Litvo v druge ruske regije.

DEL 2

Vzorci veterinarskih spričeval

Vzorci:

„BOV-X“

:

vzorec veterinarskega spričevala za domače govedo (vključno z vrstami bivolov (Bubalus) in bizonov (Bison) ter njihovimi križanci), namenjeno za vzrejo in/ali proizvodnjo po uvozu.

„BOV-Y“

:

vzorec veterinarskega spričevala za domače govedo (vključno z vrstami bivolov(Bubalus) in bizonov (Bison) ter njihovimi križanci), namenjeno za takojšnji zakol po uvozu.

„BOV-X-TRANSIT-RU“

:

vzorec veterinarskega spričevala za domače govedo (vključno z vrstami bivolov (Bubalus) in bizonov (Bison) ter njihovimi križanci), namenjeno za tranzit iz regije Kaliningrad v druge ruske regije čez ozemlje Litve.

„OVI-X“

:

vzorec veterinarskega spričevala za domače ovce (Ovis aries) in domače koze (Capra hircus), namenjene za vzrejo in/ali proizvodnjo po uvozu.

„OVI-Y“

:

vzorec veterinarskega spričevala za domače ovce (Ovis aries) in domače koze (Capra hircus), namenjene za takojšnji zakol po uvozu.

„POR-X“

:

vzorec veterinarskega spričevala za domače prašiče (Sus scrofa), namenjene za vzrejo in/ali proizvodnjo po uvozu.

„POR-Y“

:

vzorec veterinarskega spričevala za domače prašiče (Sus scrofa), namenjene za takojšnji zakol po uvozu.

„RUM“

:

vzorec veterinarskega spričevala za živali iz reda Artiodactyla (razen goveda (vključno z vrstami bivolov (Bubalus) in bizonov (Bison) ter njihovimi križanci), ovc (Ovis aries), koz (Capra hircus), prašičev (Suidae) in pekarjev (Tayassuidae)) ter družin nosorogov (Rhinocerotidae) in slonov (Elephantidae).

„SUI“

:

vzorec veterinarskega spričevala za nedomače prašiče (Suidae), pekarje (Tayassuidae) in tapirje (Tapiridae).

„CAM“

:

vzorec posebnega potrdila za živali, uvožene iz St. Pierra in Miquelona pod pogoji iz dela 7 Priloge I.

PJ (Posebna jamstva):

„A“

:

jamstva glede testov za prisotnost bolezni modrikastega jezika in epizootske hemoragične bolezni pri živalih, certificiranih v skladu z vzorci veterinarskih spričeval BOV-X (točka II.2.8 B), OVI-X (točka II.2.6 D) in RUM (točka II.2.6).

„B“

:

jamstva glede testov za prisotnost vezikularne bolezni prašičev in klasične prašičje kuge pri živalih, certificiranih v skladu z vzorcema veterinarskih spričeval POR-X (točka II.2.4 B) in SUI (točka II.2.4 B).

„C“

:

jamstva glede testa za prisotnost bruceloze pri živalih, certificiranega v skladu z vzorcema veterinarskih spričeval POR-X (točka II.2.4 C) in SUI (točka II.2.4 C).“

(2)

Med vzorca veterinarskih spričeval „BOV-Y“ in „OVI-X“ se vstavi naslednji vzorec veterinarskega spričevala:

Image

Image

Image


(1)  Brez poseganja v posebne zahteve v zvezi z izdajo spričeval, ki so določene v ustreznih sporazumih med Unijo in tretjimi državami.

(2)  Izključno za žive živali, ki ne spadajo v vrste jelenov (cervidae).

(3)  Spričevala v skladu s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi (UL L 114, 30.4.2002, str. 132).

(4)  Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija: dokončna nomenklatura za to državo bo sprejeta po koncu pogajanj, ki trenutno potekajo na ravni ZN.

(5)  Brez Kosova, kakor je opredeljeno z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1244/99.

(6)  UL 121, 29.7.1964, str. 1977/64.

(7)  UL L 46, 19.2.1991, str. 19.

(8)  Neustrezno državo prečrtajte.

(9)  Srbija brez Kosova, v skladu z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1244/99.


Top