Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0286

2012/286/EU: Sklep Komisije z dne 31. maja 2012 o ustanovitvi skupine strokovnjakov za varnost kopenskega prometa

OJ L 142, 1.6.2012, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 271 - 272

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/286/oj

1.6.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 142/47


SKLEP KOMISIJE

z dne 31. maja 2012

o ustanovitvi skupine strokovnjakov za varnost kopenskega prometa

(2012/286/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 90 Pogodbe določa, da se cilji Pogodb v zvezi s prevozom uresničujejo v okviru skupne prometne politike, katere pomemben del je prometna varnost.

(2)

V točki 1.3 Priloge I k beli knjigi „Načrt za enotni evropski prometni prostor – na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu“ (1) je določena pobuda v zvezi z ustanovitvijo stalne skupine strokovnjakov za varnost kopenskega prometa.

(3)

Zato je treba ustanoviti skupino strokovnjakov na področju varnosti kopenskega prometa ter opredeliti njene naloge in sestavo.

(4)

Skupina naj bi pomagala Komisiji pri oblikovanju in izvajanju dejavnosti Unije, usmerjenih k oblikovanju politike o varnosti v zvezi s kopenskim prometom, ter bo podpirala stalne izmenjave relevantnih izkušenj, politik in praks med državami članicami in različnimi vključenimi stranmi.

(5)

Skupina bi morala biti sestavljena iz pristojnih organov držav članic. Slednji bi morali imenovati strokovnjake iz vladnih služb, ki so pristojne za vprašanja prometa in varnosti ali vzdrževanje reda.

(6)

Za člane skupine bi bilo treba določiti pravila o razkrivanju informacij.

(7)

Osebne podatke članov skupine je treba obdelati v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (2)

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Vsebina

Ustanovi se skupina strokovnjakov za varnost kopenskega prometa (v nadaljnjem besedilu: skupina).

Člen 2

Naloge

1.   Skupina pomaga Komisiji pri oblikovanju in izvajanju dejavnosti Evropske unije, usmerjenih k oblikovanju politike o varnosti v zvezi s kopenskim prometom, ter podpira stalne izmenjave relevantnih izkušenj, politik in praks med državami članicami in različnimi vključenimi stranmi.

2.   Za doseganje ciljev iz odstavka 1 skupina:

pomaga Komisiji pri oblikovanju instrumentov za spremljanje, ocenjevanje in širjenje rezultatov ukrepov, sprejetih na ravni Evropske unije na področju varnosti kopenskega prometa,

prispeva k izvajanju delovnih programov Evropske unije na tem področju, predvsem z analizo rezultatov in s predlogi izboljšav sprejetih ukrepov,

spodbuja izmenjavo informacij o ukrepih, sprejetih na vseh ravneh, za spodbujanje varnosti kopenskega prometa in po potrebi podaja predloge za morebitno ukrepanje na ravni Evropske unije,

podaja mnenja ali predloži poročila Komisiji bodisi na njeno zahtevo ali na lastno pobudo o kateri koli zadevi, ki se nanaša na spodbujanje varnosti kopenskega prometa v Evropski uniji.

Člen 3

Posvetovanje

Komisija se lahko s skupino posvetuje o kateri koli zadevi, ki se nanaša na varnost kopenskega prometa.

Člen 4

Članstvo

1.   Člani so pristojni organi držav članic. Ti organi imenujejo dva predstavnika:

(a)

enega predstavnika na državo članico iz ministrstev ali vladnih služb, pristojnih za kopenski promet;

(b)

enega predstavnika na državo članico iz ministrstev ali vladnih služb, pristojnih za vprašanja varnosti ali vzdrževanje reda.

2.   Predstavniki Komisije lahko posameznikom podelijo status opazovalca ali povabijo evropske predstavnike mednarodnih in strokovnih organizacij, ki se ukvarjajo z varnostjo kopenskega prometa ali jih ta neposredno zadeva, ter organizacije uporabnikov prevoza.

3.   Imena posameznikov iz odstavka 1(a) in (b) so objavljena v registru skupin strokovnjakov Komisije in drugih podobnih subjektov (v nadaljnjem besedilu: register). V registru se lahko objavijo imena organov držav članic. V registru se objavijo imena posameznikov in organizacij iz odstavka 2, pri čemer se razkrije zastopani interes (3).

4.   Osebni podatki se zbirajo, obdelujejo in objavljajo v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001.

Člen 5

Delovanje

1.   Skupini predseduje predstavnik Komisije.

2.   V dogovoru s Komisijo lahko skupina ustanovi delovna telesa za proučitev posebnih vprašanj na podlagi mandata, ki ga določi skupina. Taka delovna telesa se razpustijo takoj, ko izpolnijo svoj mandat.

3.   Komisija lahko povabi katero koli osebo, ki je posebej usposobljena za določeno temo dnevnega reda, da priložnostno sodeluje pri delu skupine. Povabljeni strokovnjaki sodelujejo samo pri delu v zvezi s posamezno temo, za katero se zaprosi njihova navzočnost.

4.   Za pripravo mnenj lahko skupina imenuje enega od predstavnikov držav članic kot poročevalca, katerega naloga je oblikovanje poročil.

5.   Skupino skliče Komisija in se običajno sestane v njenih prostorih. Sestane se najmanj dvakrat na leto. Komisija zagotovi tajniške storitve. Sestankov skupine in njenih delovnih teles se lahko udeležujejo tudi drugi uradniki Komisije, ki jih zanimajo razprave.

6.   Na razpravah skupine se obravnavajo zahteve za mnenje, ki ji jih predloži Komisija, ali mnenja, ki jih skupina poda na lastno pobudo. O njih se ne glasuje.

7.   Komisija objavi vse ustrezne dokumente v registru ali s povezavo iz registra na namensko spletno stran. Izjeme glede objave so mogoče, kadar bi razkritje dokumenta oslabilo varstvo javnega ali zasebnega interesa, kakor je opredeljeno v členu 4 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 (4).

8.   Člani skupine in njihovi predstavniki ter povabljeni strokovnjaki in opazovalci spoštujejo obveznosti varovanja poslovne skrivnosti iz Pogodb in njihovih izvedbenih pravil ter Pravilnik Komisije o varnosti v zvezi z zaščito tajnih podatkov EU iz Priloge k Sklepu Komisije 2001/844/ES, ESPJ, Euratom z dne 29. novembra 2001 o spremembah njenega poslovnika (5). Če teh obveznosti ne spoštujejo, lahko Komisija sprejme vse potrebne ukrepe.

Člen 6

Stroški sestankov in finančne posledice

1.   Udeleženci dejavnosti skupine za opravljanje storitev niso plačani.

2.   Komisija predstavnikom članov povrne potne stroške in plača dnevnice v zvezi z dejavnostmi skupine v skladu z veljavnimi določbami Komisije. Potni stroški in dnevnice v zvezi z dejavnostmi skupine se povrnejo tudi opazovalcem in povabljenim strokovnjakom.

3.   Navedeni stroški se povrnejo v mejah razpoložljivih odobrenih sredstev, dodeljenih po letnem postopku razporeditve sredstev.

Člen 7

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 31. maja 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  COM(2011) 144 konč.

(2)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

(3)  Člani, ki ne želijo, da bi bilo njihovo ime objavljeno, lahko zaprosijo za izjemo od tega pravila. Zahteva za neobjavo imena člana skupine strokovnjakov se šteje za utemeljeno, kadar bi objava lahko ogrozila njegovo varnost ali integriteto ali neupravičeno posegla v njegovo zasebnost.

(4)  UL L 145, 31.5.2001, str. 43.

(5)  UL L 317, 3.12.2001, str. 1.


Top