Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0285

Sklep Sveta 2012/285/SZVP z dne 31. maja 2012 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam, subjektom in organom, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Republiki Gvineji Bissau in razveljavitvi Sklepa 2012/237/SZVP

OJ L 142, 1.6.2012, p. 36–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 011 P. 189 - 199

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/285/oj

1.6.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 142/36


SKLEP SVETA 2012/285/SZVP

z dne 31. maja 2012

o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam, subjektom in organom, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Republiki Gvineji Bissau in razveljavitvi Sklepa 2012/237/SZVP

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 3. maja 2012 sprejel Sklep 2012/237/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam, subjektom in organom, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Republiki Gvineji Bissau (1).

(2)

Varnostni svet Združenih narodov je 18. maja 2012 sprejel Resolucijo 2048 (2012), s katero je bila uvedena prepoved potovanja osebam, ki poskušajo preprečiti obnovitev ustavnega reda ali s svojimi dejanji spodkopavajo stabilnost v Republiki Gvineji Bissau, zlasti tistim, ki so imeli vodilno vlogo pri državnem udaru 12. aprila 2012 in ki s svojimi dejanji poskušajo oslabiti pravno državo, omejiti moč civilne oblasti ter ohraniti prakso nekaznovanja in nestabilnosti v državi.

(3)

Zaradi resnosti razmer v Republiki Gvineji Bissau bi bilo treba na sezname oseb in subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa 2012/237/SZVP, uvrstiti dodatne osebe.

(4)

Sklep 2012/237/SZVP bi bilo zato treba razveljaviti in ga nadomestiti s tem sklepom –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da preprečijo vstop na njihovo ozemlje ali tranzit preko njega:

(a)

osebam s seznama v Prilogi k RVSZN 2048 (2012) in drugim osebam, ki jih je določil Varnostni svet ali odbor, ustanovljen v skladu z odstavkom 9 RVSZN 2048 (2012) (v nadaljnjem besedilu: odbor), v skladu z odstavkom 6 RVSZN 2048 (2012), kot so navedene na seznamu v Prilogi I;

(b)

osebam, ki niso zajete v Prilogi I in ki sodelujejo v dejanjih, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Republiki Gvineji Bissau, ali osebam, ki te dejavnosti podpirajo, kakor tudi osebam, povezanim s temi osebami, kot so navedene na seznamu v Prilogi II.

2.   Odstavek 1 države članice ne zavezuje, da lastnim državljanom odkloni vstop na svoje ozemlje.

3.   Odstavek 1(a) se ne uporablja, kadar odbor odloči, da:

(a)

je potovanje upravičeno zaradi nujnih humanitarnih potreb, vključno z verskimi obveznostmi, ali

(b)

bi z izjemo prispevali k izpolnitvi cilja vzpostavitve miru in nacionalne sprave v Republiki Gvineji Bissau ter stabilnosti v regiji.

4.   Odstavek 1(a) se ne uporablja, kadar je vstop v državo ali tranzit preko njenega ozemlja potreben zaradi sodnega postopka.

5.   Odstavek 1(b) ne posega v primere, v katerih državo članico zavezuje mednarodnopravna obveznost, in sicer:

(a)

kot državo gostiteljico mednarodne medvladne organizacije;

(b)

kot državo gostiteljico mednarodne konference, ki jo skličejo Združeni narodi ali pa je pod njihovim okriljem;

(c)

v skladu z večstranskim sporazumom o dodeljenih privilegijih in imunitetah ali

(d)

v okviru Lateranske pogodbe, ki sta jo leta 1929 sklenila Sveti sedež (Vatikanska mestna država) in Italija.

6.   Odstavek 5 se uporablja tudi v primerih, ko je država članica država gostiteljica Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE).

7.   Svet je ustrezno obveščen o vseh primerih, v katerih posamezna država članica odobri izjemo v skladu z odstavkoma 5 ali 6.

8.   Države članice lahko odobrijo izvzetje iz ukrepov na podlagi odstavka 1(b), kadar je potovanje utemeljeno z nujnimi humanitarnimi potrebami ali udeležbo na medvladnih srečanjih, vključno s tistimi, ki jih podpira Unija, ali jih gosti država članica, ki predseduje OVSE, in na katerih poteka politični dialog za neposredno podporo demokraciji, človekovim pravicam in pravni državi v Republiki Gvineji Bissau.

9.   Država članica, ki želi odobriti izvzetje iz odstavka 8, o tem pisno obvesti Svet. Izvzetje se šteje za odobreno, če eden ali več članov Sveta ne pošlje pisnega ugovora v dveh delovnih dneh po prejemu uradnega obvestila o predlaganem izvzetju. Če eden ali več članov Sveta vloži ugovor, lahko Svet s kvalificirano večino vseeno odloči, da bo predlagano izvzetje odobril.

10.   V primerih, ko posamezna država članica na podlagi odstavkov 5, 6, 8 in 9 dovoli vstop na svoje ozemlje ali tranzit prek njega osebam, kot so navedene v Prilogi II, se dovoljenje omeji na namen, za katerega je bilo odobreno, in na osebe, na katere se nanaša.

Člen 2

1.   Vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo, so v lasti, s katerimi razpolagajo ali jih nadzorujejo fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi, ki sodelujejo v dejanjih, ki ogrožajo mir, varnost ali stabilnost Republike Gvineje Bissau, ali osebe, subjekti ali organi, ki ta dejanja podpirajo, in z njimi povezane fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi, navedeni v Prilogi III, se zamrznejo.

2.   Fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom s seznama v Prilogi III ne smejo biti dana na razpolago ali v njihovo korist nikakršna sredstva ali gospodarski viri, ne posredno ne neposredno.

3.   Pristojni organ države članice lahko pod pogoji, ki se mu zdijo primerni, odobri sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali zagotovitev nekaterih sredstev ali gospodarskih virov, ko ugotovi, da so zadevna sredstva ali gospodarski viri:

(a)

potrebni za osnovne potrebe oseb, navedenih v Prilogi III, in njihovih vzdrževanih družinskih članov, vključno s plačili za živila, najemnine ali hipoteke, zdravila in zdravljenje, davke, zavarovalne premije in pristojbine za storitve javnih gospodarskih služb;

(b)

namenjeni izključno za plačilo zmernih strokovnih honorarjev in povračilo nastalih stroškov, povezanih z zagotavljanjem pravnih storitev;

(c)

namenjeni izključno za plačilo pristojbin ali stroškov storitev za redno hranjenje ali vzdrževanje zamrznjenih sredstev in gospodarskih virov;

(d)

nujni za kritje izrednih stroškov, pod pogojem, da je pristojni organ o razlogih, zaradi katerih meni, da bi bilo treba izdati posebno dovoljenje, uradno obvestil druge pristojne organe in Komisijo vsaj dva tedna pred izdajo dovoljenja.

Države članice obvestijo druge države članice in Komisijo o vsakršnem dovoljenju, izdanem na podlagi tega odstavka.

4.   Z odstopanjem od odstavka 1 lahko pristojni organ države članice dovoli sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

zadevna sredstva ali gospodarski viri so predmet sodnega, upravnega ali arbitražnega zasega, določenega pred datumom, ko je bila fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ iz odstavka 1 vključena na seznam iz Priloge III, ali pravne, upravne ali arbitražne sodbe, izdane pred navedenim datumom;

(b)

sredstva in gospodarski viri se bodo uporabljali izključno za poravnavo terjatev, ki so zavarovane s takšno zastavno pravico ali priznane kot veljavne v takšni sodbi, v mejah, določenih z veljavno zakonodajo in predpisi, ki urejajo pravice oseb s takimi terjatvami;

(c)

zastavna pravica ali sodba ni v korist fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, naštetim v Prilogi III;

(d)

priznanje zastavne pravice ali sodbe ni v nasprotju z javnim redom v zadevni državi članici.

Države članice obvestijo druge države članice in Komisijo o vsakršnem dovoljenju, izdanem na podlagi tega odstavka.

5.   Odstavek 2 se ne uporablja za prilive na zamrznjenih računih, kot so:

(a)

obresti ali drugi dohodki na teh računih ali

(b)

zapadla plačila po pogodbah, sporazumih ali obveznostih, ki so bili sklenjeni ali so nastali pred datumom, od katerega za te račune veljajo določbe tega sklepa,

pod pogojem, da za takšne obresti, druge dohodke in plačila še naprej velja odstavek 1.

Člen 3

1.   Svet izvede spremembe Priloge I na podlagi ugotovitev Varnostnega sveta ali odbora.

2.   Svet na predlog države članice ali visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko po potrebi sprejme spremembe seznamov iz prilog II in III.

3.   Svet o svojem sklepu in razlogih za vključitev na seznam obvesti zadevno fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ s seznama iz Priloge III, bodisi neposredno, če je naslov znan, bodisi z objavo uradnega obvestila, s tem pa navedeni fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu da možnost, da predloži pripombe.

4.   Če so podane pripombe ali predloženi novi tehtni dokazi, Svet ponovno pregleda svoj sklep in o tem ustrezno obvesti zadevno fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ s seznama iz Priloge III.

Člen 4

Da bi bili ukrepi iz tega sklepa čim bolj učinkoviti, Unija spodbuja tretje države k sprejetju omejevalnih ukrepov, podobnih ukrepom iz tega sklepa.

Člen 5

1.   Ta sklep se revidira, spremeni ali razveljavi, kot je ustrezno, predvsem v skladu z ustreznimi odločitvami Varnostnega sveta.

2.   Ukrepi iz člena 1(1)(b) in člena 2 se revidirajo v rednih časovnih presledkih in najmanj vsakih 12 mesecev. Za zadevne osebe in subjekte bodo prenehali veljati, če Svet v skladu s postopkom iz člena 3(2) ugotovi, da pogoji za njihovo veljavnost niso več izpolnjeni.

Člen 6

Sklep 2012/237/SZVP se razveljavi.

Člen 7

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 31. maja 2012

Za Svet

Predsednik

N. WAMMEN


(1)  UL L 119, 4.5.2012, str. 43.


PRILOGA I

Seznam oseb iz člena 1(1)(a)

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

(datum in kraj rojstva (d. r. in k. r.), številka potnega lista ali osebne izkaznice itd.)

Razlogi za uvrstitev na seznam

1.

General António INJAI

(tudi António INDJAI)

Državljanstvo: Gvineja Bissau

d. r.: 20. 1. 1955

k. r.: Encheia, Sector de Bissorá, Região de Oio, Gvineja Bissau

Starševstvo: Wasna Injai in Quiritche Cofte

Uradna funkcija: generalpodpolkovnik oboroženih sil

Potni list: diplomatski potni list AAID00435

Datum izdaje: 18. 2. 2010

Država izdaje: Gvineja Bissau

Datum izteka veljavnosti: 18. 2. 2013

António Injai je bil osebno udeležen pri načrtovanju in vodenju upora 1. aprila 2010, zaradi katerega je prišlo do nezakonitega prijetja predsednika vlade Carla Gomesa mlajšega in Joséja Zamore Indute, takratnega načelnika generalštaba oboroženih sil. Med volilnim obdobjem leta 2012 je Injai kot načelnik generalštaba oboroženih sil dajal izjave, v katerih je grozil z rušenjem izvoljene oblasti in prekinitvijo volilnega procesa. Antonio Injai je bil vpleten v operativno načrtovanje državnega udara 12. aprila 2012. Po tem državnem udaru je prvo sporočilo vojaškega poveljstva izdal generalštab oboroženih sil, ki ga vodi general Injai.

2.

Generalmajor Mamadu TURE (N'KRUMAH)

Državljanstvo: Gvineja Bissau

d. r.: 26. 4. 1947

Uradna funkcija: namestnik načelnika štaba oboroženih sil

Diplomatski potni list št. DA0002186

Datum izdaje: 30. 3. 2007

Država izdaje: Gvineja Bissau

Datum izteka veljavnosti: 26. 8. 2013

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012.

3.

General Estêvão NA MENA

d. r.: 7. 3. 1956

Uradna funkcija: generalni inšpektor oboroženih sil

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012.

4.

Brigadni general Ibraima CAMARÁ

(tudi Papa Camará)

Državljanstvo: Gvineja Bissau

d. r.: 11. 5. 1964

Starševstvo: Suareba Camará in Sale Queita

Uradna funkcija: načelnik štaba zračnih sil

Diplomatski potni list št. AAID00437

Datum izdaje: 18. 2. 2010

Država izdaje: Gvineja Bissau

Datum izteka veljavnosti: 18. 2. 2013

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012.

5.

Podpolkovnik Daba NA WALNA

(tudi Daba Na Walna)

Državljanstvo: Gvineja Bissau

d. r.: 6. 6. 1966

Starševstvo: Samba Naualna in In-Uasne Nanfafe

Uradna funkcija: tiskovni predstavnik vojaškega poveljstva

Številka potnega lista: SA 0000417

Datum izdaje: 29. 10. 2003

Država izdaje: Gvineja Bissau

Datum izteka veljavnosti: 10. 3. 2013

Tiskovni predstavnik vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012.


PRILOGA II

Seznam oseb iz člena 1(1)(b)

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

(datum in kraj rojstva (d. r. in k. r.), številka potnega lista ali osebne izkaznice itd.)

Razlogi za uvrstitev na seznam

Datum uvrstitve na seznam

1.

General Augusto MÁRIO CÓ

Uradna funkcija: načelnik štaba kopenske vojske

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012.

1.6.2012

2.

General Saya Braia Na NHAPKA

Državljanstvo: Gvineja Bissau

Uradna funkcija: vodja predsedniške garde.

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012.

1.6.2012

3.

Polkovnik Tomás DJASSI

Državljanstvo: Gvineja Bissau

D. r.: 18. september 1968

Uradna funkcija: poveljnik nacionalne garde.

Potni list: AAIS00820

Datum izdaje: 24.11.2010

Država izdaje: Gvineja Bissau

Datum izteka veljavnosti: 27.4.2012

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012. Tesni svetovalec načelnika štaba oboroženih sil Antónia Injaija.

1.6.2012

4.

Polkovnik Cranha DANFÁ

Državljanstvo: Gvineja Bissau

Uradna funkcija: operativni vodja združenega štaba oboroženih sil

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012. Tesni svetovalec načelnika štaba oboroženih sil Antónia Injaija.

1.6.2012

5.

Polkovnik Celestino de CARVALHO

Državljanstvo: Gvineja Bissau

D. r.: 14.6.1955

Starševstvo: Domingos de Carvalho in Josefa Cabral

Uradna funkcija: predsednik nacionalnega inštituta za obrambo

Potni list: diplomatski potni list št. DA0002166

Datum izdaje: 19.2.2007

Država izdaje: Gvineja Bissau

Datum izteka veljavnosti: 15.4.2013

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012. Nekdanji načelnik štaba zračnih sil Njegova prisotnost v delegaciji, ki se je 26. aprila sestala z organizacijo ECOWAS, potrjuje njegovo sodelovanje v vojaškem poveljstvu.

1.6.2012

6.

Stotnik (mornarica) Sanhá CLUSSÉ

Državljanstvo: Gvineja Bissau

Datum rojstva: 28.9.1965

Starševstvo: Clusse Mutcha in Dalu Imbungue

Uradna funkcija: vršilec dolžnosti načelnika pomorskih operacij

Potni list: SA 0000515

Datum izdaje: 8.12.2003

Država izdaje: Gvineja Bissau

Datum izteka veljavnosti: 29.8.2013

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012. Njegova prisotnost v delegaciji, ki se je 26. aprila sestala z organizacijo ECOWAS, potrjuje njegovo sodelovanje v vojaškem poveljstvu.

1.6.2012

7.

Podpolkovnik Júlio NHATE

Državljanstvo: Gvineja Bissau

Leto rojstva: 1972

Uradna funkcija: poveljnik padalske enote

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012. Podpolkovnik Júlio Nhate je vodil vojaško operacijo v podporo državnemu udaru 12. aprila 2012.

1.6.2012

8.

Podpolkovnik Tchipa NA BIDON

Državljanstvo: Gvineja Bissau

Datum rojstva: 28.5.1954

Starševstvo: “Nabidom”

Uradna funkcija: vodja vojaške obveščevalne službe

Potni list: diplomatski potni list št. DA0001564

Datum izdaje: 30.11.2005

Država izdaje: Gvineja Bissau

Datum izteka veljavnosti: 15.5.2011

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012.

1.6.2012

9.

Podpolkovnik Tcham NA MAN (tudi Namam)

Državljanstvo: Gvineja Bissau

D. r.: 27.2.1953

Starševstvo: Biute Naman in Ndjade Na Noa

Uradna funkcija: vodja vojaške bolnišnice oboroženih sil

Potni list: SA0002264

Datum izdaje: 24.7.2006

Država izdaje: Gvineja Bissau

Datum izteka veljavnosti: 23.7.2009

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012. Podpolkovnik Tcham Na Man je tudi član visokega vojaškega poveljstva.

1.6.2012

10.

Major Samuel FERNANDES

Državljanstvo: Gvineja Bissau

Datum rojstva: 22.1.1965

Starševstvo: José Fernandes in Segunda Iamite

Uradna funkcija: pomočnik načelnika operativnega oddelka nacionalne garde

Potni list: AAIS00048

Datum izdaje: 24.3.2009

Država izdaje: Gvineja Bissau

Datum izteka veljavnosti: 24.3.2012

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012.

1.6.2012

11.

Major Idrissa DJALÓ

Državljanstvo: Gvineja Bissau

D. r.: 6.1.1962

Uradna funkcija: svetovalec za protokol pri načelniku štaba oboroženih sil

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012. Bil je eden prvih častnikov, ki je s podpisom enega svojih prvih službenih sporočil (št. 5 z dne 13. aprila) javno izkazal svojo povezavo z vojaškim poveljstvom. Major Djaló dela tudi za vojaško obveščevalno službo.

1.6.2012

12.

Poveljnik (mornarica) Bion NA TCHONGO (tudi Nan Tchongo

Državljanstvo: Gvineja Bissau

D. r.: 8.4.1961

Starševstvo: Cunha Nan Tchongo in Bucha Natcham

Uradna funkcija: vodja mornariške obveščevalne službe

Potni list: diplomatski potni list št. DA0001565

Datum izdaje: 1.12.2005

Država izdaje: Gvineja Bissau

Datum izteka veljavnosti: 30.11.2008

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012.

1.6.2012

13.

Poveljnik (mornarica) Agostinho Sousa CORDEIRO

Državljanstvo: Gvineja Bissau

D. r.: 28.5.1962

Starševstvo: Luis Agostinho Cordeiro in Domingas Soares

Uradna funkcija: vodja logistike združenega štaba oboroženih sil

Potni list: SA0000883

Datum izdaje: 14.4.2004

Država izdaje: Gvineja Bissau

Datum izteka veljavnosti: 15.4.2013

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012.

1.6.2012

14.

Stotnik Paulo SUNSAI

Državljanstvo: Gvineja Bissau

Uradna funkcija: pomočnik vojaškega poveljnika za severno regijo

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012.

1.6.2012

15.

Poročnik Lassana CAMARÁ

Državljanstvo: Gvineja Bissau

Uradna funkcija: vodja finančne službe oboroženih sil

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012. Odgovoren je za nezakonito prisvajanje javnih sredstev v lasti carinske uprave, generalnega direktorata za promet ter generalnega direktorata za meje in migracije. S temi sredstvi se financira vojaško poveljstvo.

1.6.2012

16.

Poročnik Julio NA MAN

Državljanstvo: Gvineja Bissau

Uradna funkcija: pribočnik načelnika štaba oboroženih sil

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012. Poročnik Na Man je dejavno sodeloval pri operativnem vodenju državnega udara 12. aprila 2012 na podlagi ukazov Antónia Injaija. Prav tako je v imenu vojaškega poveljstva sodeloval na sestankih s političnimi strankami.

1.6.2012


PRILOGA III

Seznam oseb, subjektov ali organov iz člena 2

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti (datum in kraj rojstva (d. r. in k. r.), številka potnega lista ali osebne izkaznice itd.)

Razlogi za uvrstitev na seznam

Datum uvrstitve na seznam

 

 

 

Po tem državnem udaru je prvo sporočilo vojaškega poveljstva izdal generalštab oboroženih sil, ki ga vodi general Injai.

 

2.

Generalmajor Mamadu TURE (N'KRUMAH)

Državljanstvo – Gvineja Bissau

d. r.: 26. april 1947

Uradna funkcija: namestnik načelnika štaba oboroženih sil

Diplomatski potni list št. DA0002186

Datum izdaje: 30.3.2007

Država izdaje: Gvineja Bissau

Datum izteka veljavnosti: 26.8.2013

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012.

3.5.2012

3.

General Estêvão NA MENA

d. r.: 7.3.1956

Uradna funkcija: generalni inšpektor oboroženih sil

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012.

3.5.2012

4.

Brigadni general Ibraima CAMARA (tudi "Papa Camara")

Državljanstvo – Gvineja Bissau

d. r.: 11.5.1964

Starševstvo: Suareba Camara in Sale Queita

Uradna funkcija: načelnik štaba zračnih sil

Diplomatski potni list št. AAID00437

Datum izdaje: 18.2.2010

Država izdaje: Gvineja Bissau

Datum izteka veljavnosti: 18.2.2013

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012.

3.5.2012

5.

Podpolkovnik Daba NA WALNA (tudi "Daba Na Walna")

Državljanstvo – Gvineja Bissau

d. r.: 6.6.1966

Starševstvo: Samba Naualna in In-Uasne Nanfafe

Uradna funkcija: tiskovni predstavnik vojaškega poveljstva

Številka potnega lista: SA 0000417

Datum izdaje: 29.10.2003

Država izdaje: Gvineja Bissau

Datum izteka veljavnosti: 10.3.2013

Tiskovni predstavnik vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012.

3.5.2012

6.

General Augusto MÁRIO CÓ

Uradna funkcija: načelnik štaba kopenske vojske.

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012.

3.5.2012

7.

General Saya Braia Na NHAPKA

Državljanstvo: Gvineja Bissau

Uradna funkcija: vodja predsedniške garde.

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012.

1.6.2012

8.

Polkovnik Tomás DJASSI

Državljanstvo: Gvineja Bissau

D. r.: 18. september 1968

Uradna funkcija: poveljnik nacionalne garde.

Potni list: AAIS00820

Datum izdaje: 24.11.2010

Država izdaje: Gvineja Bissau

Datum izteka veljavnosti: 27.4.2012

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012. Tesni svetovalec načelnika štaba oboroženih sil Antónia Injaija.

1.6.2012

9.

Polkovnik Cranha DANFÁ

Državljanstvo: Gvineja Bissau

Uradna funkcija: operativni vodja združenega štaba oboroženih sil

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012. Tesni svetovalec načelnika štaba oboroženih sil Antónia Injaija.

1.6.2012

10.

Polkovnik Celestino de CARVALHO

Državljanstvo: Gvineja Bissau

D. r.: 14.6.1955

Starševstvo: Domingos de Carvalho in Josefa Cabral

Uradna funkcija: predsednik nacionalnega inštituta za obrambo

Potni list: diplomatski potni list št. DA0002166

Datum izdaje: 19.2.2007

Država izdaje: Gvineja Bissau

Datum izteka veljavnosti: 15.4.2013

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012. Nekdanji načelnik štaba zračnih sil. Njegova prisotnost v delegaciji, ki se je 26. aprila sestala z organizacijo ECOWAS, potrjuje njegovo sodelovanje v vojaškem poveljstvu.

1.6.2012

11.

Stotnik (mornarica) Sanhá CLUSSÉ

Državljanstvo: Gvineja Bissau

Datum rojstva: 28.9.1965

Starševstvo: Clusse Mutcha in Dalu Imbungue

Uradna funkcija: vršilec dolžnosti načelnika pomorskih operacij

Potni list: SA 0000515

Datum izdaje: 8.12.2003

Država izdaje: Gvineja Bissau

Datum izteka veljavnosti: 29.8.2013

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012. Njegova prisotnost v delegaciji, ki se je 26. aprila sestala z organizacijo ECOWAS, potrjuje njegovo sodelovanje v vojaškem poveljstvu.

1.6.2012

12.

Podpolkovnik Júlio NHATE

Državljanstvo: Gvineja Bissau

Leto rojstva: 1972

Uradna funkcija: poveljnik padalske enote

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012. Podpolkovnik Júlio Nhate je vodil vojaško operacijo v podporo državnemu udaru 12. aprila 2012.

1.6.2012

13.

Podpolkovnik Tchipa NA BIDON

Državljanstvo: Gvineja Bissau

Datum rojstva: 28.5.1954

Starševstvo: “Nabidom”

Uradna funkcija: vodja vojaške obveščevalne službe

Potni list: diplomatski potni list št. DA0001564

Datum izdaje: 30.11.2005

Država izdaje: Gvineja Bissau

Datum izteka veljavnosti: 15.5.2011

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012.

1.6.2012

14.

Podpolkovnik Tcham NA MAN (tudi Namam)

Državljanstvo: Gvineja Bissau

D. r.: 27.2.1953

Starševstvo: Biute Naman in Ndjade Na Noa

Uradna funkcija: vodja vojaške bolnišnice oboroženih sil

Potni list: SA0002264

Datum izdaje: 24.7.2006

Država izdaje: Gvineja Bissau

Datum izteka veljavnosti: 23.7.2009

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012. Podpolkovnik Tcham Na Man je tudi član visokega vojaškega poveljstva.

1.6.2012

15.

Major Samuel FERNANDES

Državljanstvo: Gvineja Bissau

Datum rojstva: 22.1.1965

Starševstvo: José Fernandes in Segunda Iamite

Uradna funkcija: pomočnik načelnika operativnega oddelka nacionalne garde

Potni list: AAIS00048

Datum izdaje: 24.3.2009

Država izdaje: Gvineja Bissau

Datum izteka veljavnosti: 24.3.2012

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012.

1.6.2012

16.

Major Idrissa DJALÓ

Državljanstvo: Gvineja Bissau

D. r.: 6.1.1962

Uradna funkcija: svetovalec za protokol pri načelniku štaba oboroženih sil

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012. Bil je eden prvih častnikov, ki je s podpisom enega svojih prvih službenih sporočil (št. 5 z dne 13. aprila) javno izkazal svojo povezavo z vojaškim poveljstvom. Major Djaló dela tudi za vojaško obveščevalno službo.

1.6.2012

17.

Poveljnik (mornarica) Bion NA TCHONGO (tudi Nan Tchongo

Državljanstvo: Gvineja Bissau

D. r.: 8.4.1961

Starševstvo: Cunha Nan Tchongo in Bucha Natcham

Uradna funkcija: vodja mornariške obveščevalne službe

Potni list: diplomatski potni list št. DA0001565

Datum izdaje: 1.12.2005

Država izdaje: Gvineja Bissau

Datum izteka veljavnosti: 30.11.2008

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012.

1.6.2012

18.

Poveljnik (mornarica) Agostinho Sousa CORDEIRO

Državljanstvo: Gvineja Bissau

D. r.: 28.5.1962

Starševstvo: Luis Agostinho Cordeiro in Domingas Soares

Uradna funkcija: vodja logistike združenega štaba oboroženih sil

Potni list: SA0000883

Datum izdaje: 14.4.2004

Država izdaje: Gvineja Bissau

Datum izteka veljavnosti: 15.4.2013

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012.

1.6.2012

20.

Poročnik Lassana CAMARÁ

Državljanstvo: Gvineja Bissau

Uradna funkcija: vodja finančne službe oboroženih sil

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012. Odgovoren je za nezakonito prisvajanje javnih sredstev v lasti carinske uprave, generalnega direktorata za promet ter generalnega direktorata za meje in migracije. S temi sredstvi se financira vojaško poveljstvo.

1.6.2012

21.

Poročnik Julio NA MAN

Državljanstvo: Gvineja Bissau

Uradna funkcija: pribočnik načelnika štaba oboroženih sil

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012. Poročnik Na Man je dejavno sodeloval pri operativnem vodenju državnega udara 12. aprila 2012 na podlagi ukazov Antónia Injaija. Prav tako je v imenu vojaškega poveljstva sodeloval na sestankih s političnimi strankami.

1.6.2012


Top