Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0461

Uredba Komisije (EU) št. 461/2012 z dne 31. maja 2012 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1165/98 o kratkoročnih statističnih kazalcih in uredb Komisije (ES) št. 1503/2006, (ES) št. 657/2007 in (ES) št. 1178/2008 glede prilagoditev v zvezi z odstranitvijo spremenljivk novih industrijskih naročil Besedilo velja za EGP

OJ L 142, 1.6.2012, p. 26–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 280 - 283

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/461/oj

1.6.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 142/26


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 461/2012

z dne 31. maja 2012

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1165/98 o kratkoročnih statističnih kazalcih in uredb Komisije (ES) št. 1503/2006, (ES) št. 657/2007 in (ES) št. 1178/2008 glede prilagoditev v zvezi z odstranitvijo spremenljivk novih industrijskih naročil

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1165/98 z dne 19. maja 1998 o kratkoročnih statističnih kazalcih (1) in zlasti člena 17(b) do (g) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1165/98 je vzpostavila skupni okvir za pripravo kratkoročne statistike Skupnosti o poslovnem ciklu in določila potrebne spremenljivke za analizo kratkoročnega razvoja ponudbe in povpraševanja, produkcijskih faktorjev in cen.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1503/2006 z dne 28. septembra 2006 o izvajanju in spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1165/98 o kratkoročnih statističnih kazalcih v zvezi z opredelitvijo spremenljivk, seznamom spremenljivk in pogostostjo zbiranja podatkov (2) je opredelila namen in karakteristike spremenljivk.

(3)

Uredba Komisije (ES) št. 657/2007 z dne 14. junija 2007 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1165/98 o kratkoročnih statističnih kazalcih glede vzpostavitve evropskih vzorčnih načrtov (3) je določila pravila in pogoje glede pošiljanja podatkov držav članic, ki sodelujejo pri evropskih vzorčnih načrtih za kratkoročne statistične kazalce.

(4)

Uredba Komisije (ES) št. 1178/2008 z dne 28. novembra 2008 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1165/98 o kratkoročnih statističnih kazalcih ter uredb Komisije (ES) št. 1503/2006 in (ES) št. 657/2007 glede prilagoditev po reviziji statističnih klasifikacij NACE in CPA (4) je posodobila pravila in pogoje za evropske vzorčne načrte po sprejetju Uredbe (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90 kakor tudi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih (5) ter Uredbe (ES) št. 451/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o novi statistični klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA) in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3696/93 (6).

(5)

Spremenljivke novih industrijskih naročil, uvedene z Uredbo (ES) št. 1165/98, so bile namenjene za uporabo kot glavni kazalnik prihodnje proizvodnje. Vendar se je zmogljivost napovedovanja teh spremenljivk izkazala za omejeno in ker te spremenljivke niso pokazale lastnosti stabilnih kazalnikov po vseh državah članicah, se je Odbor za evropski statistični sistem strinjal, da je treba zbiranje podatkov o novih industrijskih naročilih končati v okviru določanja prednostnih nalog v razvoju in proizvodnji statistike glede na zmanjšanje sredstev in s ciljem zmanjšanja bremena za evropski statistični sistem.

(6)

Za odstranitev spremenljivk novih industrijskih naročil je treba odstraniti vsa sklicevanja na te spremenljivke v povezavi s seznamom spremenljivk, referenčnim obdobjem, nivojem razčlenitve, rokom za pošiljanje, prehodnim obdobjem in opredelitvami, ki jih je treba uporabljati za te spremenljivke, ter glede na pogoje evropskega vzorčnega načrta glede novih naročil na tujem trgu.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za evropski statistični sistem –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga A k Uredbi (ES) št. 1165/98 se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

Člen 2

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1503/2006 se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 3

V Uredbi (ES) št. 657/2007 se člena 1 in 2 nadomestita z naslednjim:

„Člen 1

Evropski vzorčni načrti se lahko uporabljajo pri urejanju statističnih podatkov, ki razlikujejo med euroobmočjem in območjem brez eura za naslednji dve spremenljivki iz Priloge A k Uredbi (ES) št. 1165/98:

Spremenljivka

Ime

312

Prodajne cene na tujem trgu

340

Uvozne cene

Člen 2

Države članice, ki sodelujejo v evropskem vzorčnem načrtu iz člena 1, pošljejo Komisiji (Eurostatu) podatke vsaj za dejavnosti NACE (za spremenljivko št. 312) in proizvode CPA (za spremenljivko št. 340), opredeljene v Prilogi.“

Člen 4

Priloga III k Uredbi (ES) št. 1178/2008 se spremeni v skladu s Prilogo III k tej uredbi.

Člen 5

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. maja 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 162, 5.6.1998, str. 1.

(2)  UL L 281, 12.10.2006, str. 15.

(3)  UL L 155, 15.6.2007, str. 7.

(4)  UL L 319, 29.11.2008, str. 16.

(5)  UL L 393, 30.12.2006, str. 1.

(6)  UL L 145, 4.6.2008, str. 65.


PRILOGA I

Priloga A k Uredbi (ES) št. 1165/98 se spremeni:

1.

Točka (c) (Seznam spremenljivk) se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se črtajo spremenljivke „130 Prejeta nova naročila“, „131 Domača nova naročila“ in „132 Tuja nova naročila“;

(b)

odstavka 3 in 8 se črtata.

2.

V točki (e) (Referenčno obdobje) se spremenljivke 130, 131 in 132 ter njihova zadevna referenčna obdobja črtajo.

3.

Točka (f) (Nivo razčlenitve) se spremeni:

(a)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.

Poleg tega se vse spremenljivke razen spremenljivk o poslovnih prihodkih (št. 120, 121, 122) pošljejo za vso industrijo, opredeljeno kot področja B do E NACE Rev. 2, in za glavne industrijske skupine (MIGS), kakor so opredeljene v Uredbi Komisije (ES) št. 586/2001 (1).

(b)

odstavek 6 se črta;

(c)

odstavek 9 se nadomesti z naslednjim:

„9.

Spremenljivki za tuje trge (št. 122 in 312) se pošljeta posebej za euroobmočje in posebej za območje brez eura. To razlikovanje se uporablja za vso industrijo, opredeljeno kot področja B do E NACE Rev. 2, MIGS, področje (ena črka) in dvomestno raven oddelka NACE Rev. 2. Informacije za področji D in E NACE Rev. 2 niso potrebne za spremenljivko 122. Poleg tega se spremenljivka uvozne cene (št. 340) pošlje glede na razdelitev na euroobmočje in območje brez eura. To razlikovanje se uporablja za vso industrijo, opredeljeno kot področja B do E CPA, MIGS, področje (ena črka) in dvomestno raven oddelka CPA. Komisija lahko za razlikovanje med euroobmočjem in območjem brez eura določi pogoje za uporabo evropskih vzorčnih načrtov, kot je opredeljeno v točki (d) prvega pododstavka člena 4(2). Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih sestavnih delov te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3). V evropskem vzorčnem načrtu je obseg spremenljivke uvoznih cen lahko omejen na uvoz proizvodov iz držav, ki niso v euroobmočju. Tistim državam članicam, ki niso sprejele eura za svojo valuto, pri posredovanju spremenljivk 122, 312 in 340 ni treba razlikovati med euroobmočjem in območjem brez eura.“

4.

V odstavku 1 točke (g) (Roki posredovanja podatkov) se spremenljivke 130, 131 in 132 ter njihovi zadevni roki „1 mesec in 20 koledarskih dni“ črtajo.

5.

V točki (j) (Prehodno obdobje) se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.

Za spremenljivko 340 in za razlikovanje med euroobmočjem ter območjem brez eura, za spremenljivke 122, 312, 340 se lahko v skladu s postopkom iz člena 18(2) odobri prehodno obdobje do 11. avgusta 2007.“


(1)  UL L 86, 27.3.2001, str. 11.“;


PRILOGA II

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1503/2006 se spremeni:

spremenljivke: „130 Nova prejeta naročila“, „131 Domača nova naročila“ in „132 Tuja nova naročila“ se črtajo.


PRILOGA III

Priloga III k Uredbi (ES) št. 1178/2008 se spremeni:

odstavek „132 TUJA NOVA NAROČILA“ se črta.


Top