Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2011_160_R_0001_01

2011/349/EU: Sklep Sveta z dne 7. marca 2011 o sklenitvi Protokola med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, v zvezi zlasti s pravosodnim sodelovanjem v kazenskih zadevah in policijskim sodelovanjem, v imenu Evropske unije
Protokol med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda

OJ L 160, 18.6.2011, p. 1–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.6.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 160/1


SKLEP SVETA

z dne 7. marca 2011

o sklenitvi Protokola med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, v zvezi zlasti s pravosodnim sodelovanjem v kazenskih zadevah in policijskim sodelovanjem, v imenu Evropske unije

(2011/349/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti členov 16, 79(2)(c), 82(1)(b) in (d), 87(2), 87(3), 89 ter 114 v povezavi s členom 218(6)(a) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Po pooblastitvi predsedstva 27. februarja 2006, ob pomoči Komisije, so bila zaključena pogajanja s Kneževino Lihtenštajn in Švicarsko konfederacijo o Protokolu o pristopu Lihtenštajna k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda.

(2)

Protokol je bil v skladu s Sklepoma Sveta 2008/261/ES (1) in 2008/262/PNZ (2) ter s pridržkom njegove poznejše sklenitve, v imenu Evropske unije podpisan 28. februarja 2008.

(3)

Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe 1. decembra 2009 je Evropska unija nadomestila Evropsko skupnost in je njena naslednica.

(4)

Protokol bi bilo treba odobriti.

(5)

Kar zadeva razvoj schengenskega pravnega reda, ki sodi pod naslov V tretjega dela Pogodbe o delovanju Evropske unije, je primerno, da se Sklep Sveta 1999/437/ES z dne17. maja 1999 o nekaterih izvedbenih predpisih za uporabo Sporazuma, sklenjenega med Svetom Evropske unije in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško, v zvezi s pridružitvijo teh dveh držav k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (3), smiselno uporablja v odnosih z Lihtenštajnom.

(6)

Združeno kraljestvo sodeluje pri tem sklepu v skladu s členom 5(1) Protokola št. 19 o schengenskem pravnem redu, vključenem v okvir Evropske unije, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, in členom 8(2) Sklepa Sveta 2000/365/ES z dne 29. maja 2000 o prošnji Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska za sodelovanje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (4).

(7)

Irska sodeluje pri tem sklepu v skladu s členom 5(1) Protokola o schengenskem pravnem redu, vključenem v okvir Evropske unije, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, in členom 6(2) Sklepa Sveta 2002/192/ES z dne 28. februarja 2002 o prošnji Irske, da sodeluje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (5).

(8)

Ta sklep ne posega v stališče Danske v skladu s Protokolom o stališču Danske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Protokol med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda in s tem povezani dokumenti se odobrijo v imenu Evropske unije.

Besedila Protokola in s tem povezanih dokumentov so priložena k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep se uporablja za področja, ki jih urejajo določbe iz člena 2(1) in (2) Protokola, ter za razvoj teh področij, v kolikor so te določbe navedene v Sklepih 2000/365/ES in 2002/192/ES.

Člen 3

Določbe členov 1 do 4 Sklepa 1999/437/ES se na enak način uporabljajo za pridružitev Lihtenštajna k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda.

Člen 4

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo, pooblaščeno, da v imenu Evropske unije deponira listino o odobritvi iz člena 9 Protokola, s čimer se izrazi soglasje Evropske unije s tako zavezo, in da poda naslednje uradno obvestilo:

„Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe 1. decembra 2009 je Evropska unija nadomestila Evropsko skupnost in je njena naslednica ter od tega dneva naprej izvršuje vse pravice in prevzema vse obveznosti Evropske skupnosti. Zato se sklicevanja na „Evropsko skupnost“ v Protokolu in v Sporazumu, kjer je to primerno, štejejo za sklicevanja na „Evropsko unijo“.“

Člen 5

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Člen 6

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 7. marca 2011

Za Svet

Predsednik

CZOMBA S.


(1)  Sklep Sveta 2008/261/ES z dne 28. februarja 2008 o podpisu v imenu Evropske skupnosti ter o začasni uporabi nekaterih določb Protokola med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (UL L 83, 26.3.2008, str. 3).

(2)  Sklep Sveta 2008/262/PNZ z dne 28. februarja 2008 o podpisu v imenu Evropske unije ter o začasni uporabi nekaterih določb Protokola med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (UL L 83, 26.3.2008, str. 5).

(3)  UL L 176, 10.7.1999, str. 31.

(4)  UL L 131, 1.6.2000, str. 43.

(5)  UL L 64, 7.3.2002, str. 20.


PROTOKOL

med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda

EVROPSKA UNIJA

in

EVROPSKA SKUPNOST

ter

ŠVICARSKA KONFEDERACIJA

in

KNEŽEVINA LIHTENŠTAJN,

v nadaljnjem besedilu „pogodbenice“, SO SE –

OB UPOŠTEVANJU Sporazuma podpisanega dne 26. oktobra 2004 med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (1) (v nadaljnjem besedilu: Pridružitveni sporazum);

OB SKLICEVANJU na člen 16 Pridružitvenega sporazuma, ki predvideva možnost Kneževine Lihtenštajn, da pristopi k navedenemu sporazumu s protokolom;

OB UPOŠTEVANJU geografske lege Kneževine Lihtenštajn;

OB UPOŠTEVANJU tesnih vezi med Kneževino Lihtenštajn in Švicarsko konfederacijo, ki se kažejo v območju brez kontrol na mejah med Kneževino Lihtenštajn in Švicarsko konfederacijo;

OB UPOŠTEVANJU želje Kneževine Lihtenštajn, da bi z vsemi schengenskimi državami ustvarila oziroma ohranila območje brez kontrol na mejah in se zato pridružila k schengenskemu pravnemu redu;

OB UPOŠTEVANJU, da sta bili s Sporazumom, ki ga je Svet Evropske unije 18. maja 1999 sklenil z Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško (2), ti dve državi pridruženi k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda;

OB UPOŠTEVANJU, da je zaželeno, da bi Kneževina Lihtenštajn pri pridružitvi k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda imela enake pogoje kot Islandija, Norveška in Švica;

OB UPOŠTEVANJU, da bi bilo treba skleniti protokol med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn, ki bi za Lihtenštajn določal pravice in obveznosti, podobne tistim, ki so dogovorjene med Svetom Evropske unije na eni strani ter Islandijo, Norveško in Švico na drugi strani;

OB UPOŠTEVANJU, da se določbe Naslova IV Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in aktov, sprejetih na podlagi navedenega naslova, v skladu s Protokolom o stališču Danske, priloženim k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, ne uporabljajo za Kraljevino Dansko in ob upoštevanju, da na podlagi odločitev glede razvoja schengenskega pravnega reda z uporabo navedenega naslova, ki jih je Danska prenesla v svoje notranje pravo, lahko nastanejo samo obveznosti mednarodnega prava med Dansko in drugimi državami članicami;

OB UPOŠTEVANJU, da Irska in Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske sodelujeta pri nekaterih določbah schengenskega pravnega reda v skladu z odločitvami, sprejetimi na podlagi Protokola o vključitvi schengenskega pravnega reda v okvir Evropske unije, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti (3);

OB UPOŠTEVANJU, da bi bilo treba zagotoviti, da bi države, ki so pridružene Evropski uniji z namenom izvajanja, uporabe in razvoja schengenskega pravnega reda, ta pravni red uporabljale tudi v svojih medsebojnih odnosih;

OB UPOŠTEVANJU, da je za nemoteno delovanje schengenskega pravnega reda potreben istočasni začetek uporabe tega protokola in sporazumov med različnimi pogodbenicami, ki so pridružene ali sodelujejo pri izvajanju in razvoju schengenskega pravnega reda, s katerimi urejajo svoje medsebojne odnose;

OB UPOŠTEVANJU Protokola o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v eni od držav članic ali v Švici (4);

OB UPOŠTEVANJU povezave med schengenskim pravnim redom in pravnim redom Skupnosti glede vzpostavitve meril in mehanizmov za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v eni od držav članic, in glede vzpostavitve sistema „Eurodac“;

OB UPOŠTEVANJU, da ta povezava zahteva istočasni začetek uporabe schengenskega pravnega reda in pravnega reda Skupnosti glede vzpostavitve meril in mehanizmov za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v eni od držav članic, in glede vzpostavitve sistema „Eurodac“ –

DOGOVORILE O NASLEDNJEM:

Člen 1

V skladu s členom 16 Sporazuma med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (v nadaljnjem besedilu: Pridružitveni sporazum) Kneževina Lihtenštajn (v nadaljnjem besedilu: Lihtenštajn) pristopi k Pridružitvenemu sporazumu v skladu s pogoji, določenimi v tem protokolu.

Ta pristop ustvarja vzajemne pravice in obveznosti med pogodbenicami v skladu s pravili in postopki, določenimi v tem protokolu.

Člen 2

1.   Določbe schengenskega pravnega reda, navedene v Prilogi A in Prilogi B k Pridružitvenemu sporazumu, kot se uporabljajo za države članice Evropske unije, Lihtenštajn izvaja in uporablja pod pogoji, predvidenimi v teh prilogah.

2.   Poleg tega Lihtenštajn izvaja in uporablja določbe aktov Evropske unije in Evropske skupnosti, navedene v Prilogi k temu protokolu, ki so nadomestile ali so nadaljnje razvile določbe schengenskega pravnega reda.

3.   Brez poseganja v člen 5 Lihtenštajn sprejme, izvaja in uporablja tudi akte in ukrepe Evropske unije in Evropske skupnosti, ki spreminjajo ali nadaljnje razvijajo določbe schengenskega pravnega reda, za katere se uporabljajo postopki iz Pridružitvenega sporazuma in iz tega protokola.

Člen 3

Za Lihtenštajn se uporabljajo pravice in obveznosti iz člena 3(1) do (4), členov 4 do 6, členov 8 do 10, člena 11(2), (3) in (4) ter člena 13 Pridružitvenega sporazuma.

Člen 4

Naloge predsedujočega mešanega odbora, kakor je bil ustanovljen s členom 3 Pridružitvenega sporazuma, na ravni strokovnjakov opravlja predstavnik Evropske unije. Naloge predsedujočega na ravni visokih uradnikov in ministrov opravljata izmenično po šest mesecev predstavnik Evropske unije in predstavnik vlade Lihtenštajna oziroma Švice.

Člen 5

1.   Sprejemanje novih aktov ali ukrepe v zvezi z zadevami iz člena 2 je pridržano za pristojne institucije Evropske unije. Ob upoštevanju odstavka 2 tega člena začnejo ti akti ali ukrepi veljati istočasno za Evropsko unijo, Evropsko skupnost in njene zadevne države članice ter za Lihtenštajn, razen če ti akti ali ukrepi izrecno določajo drugače. V zvezi s tem se ustrezno upošteva obdobje, ki ga navede Lihtenštajn v mešanem odboru kot potrebno, da lahko izpolni svoje ustavne zahteve.

2.

(a)

Svet Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Svet) nemudoma uradno obvesti Lihtenštajn o sprejetju aktov ali ukrepov iz odstavka 1, za katere so bili uporabljeni postopki, določeni v tem protokolu. Lihtenštajn se odloči, ali je njihova vsebina zanj sprejemljiva in ali jih bo prenesel v svoj notranji pravni red. O odločitvi v tridesetih dneh po sprejetju zadevnih aktov ali ukrepov uradno obvesti Svet in Komisijo Evropskih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: Komisija).

(b)

Če lahko vsebina takšnega akta ali ukrepa za Lihtenštajn postane zavezujoča šele, ko so izpolnjene ustavne zahteve, Lihtenštajn o tem obvesti Svet in Komisijo ob uradnem obvestilu. Lihtenštajn nemudoma pisno obvesti Svet in Komisijo o izpolnitvi vseh ustavnih zahtev. Če se ne zahteva referendum, se uradno obvestilo opravi najpozneje v 30 dneh po izteku roka za referendum. Če pa se referendum zahteva, ima Lihtenštajn za svoje uradno obvestilo na voljo 18 mesecev od datuma uradnega obvestila Sveta. Od dne, določenega za začetek veljavnosti akta ali ukrepa za Lihtenštajn, in do posredovanja uradnega obvestila s strani Lihtenštajna, da so ustavne zahteve izpolnjene, Lihtenštajn, če je to mogoče, zadevni akt ali ukrep začasno izvaja.

Če Lihtenštajn zadevnega akta ali ukrepa ne more začasno izvajati in če to povzroča težave, ki ovirajo schengensko sodelovanje, položaj prouči mešani odbor. Evropska unija in Evropska skupnost lahko glede Lihtenštajna sprejmeta sorazmerne in razumne ukrepe, da se zagotovi nemoteno delovanje schengenskega sodelovanja.

3.   Sprejem aktov in ukrepov iz odstavka 2 s strani Lihtenštajna ustvari pravice in obveznosti med Lihtenštajnom na eni strani ter Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in državami članicami, kolikor jih ti akti in ukrepi zavezujejo, in Švico na drugi strani.

4.   V primeru, da:

(a)

Lihtenštajn z uradnim obvestilom sporoči svojo odločitev, da ne sprejema vsebine akta ali ukrepa iz odstavka 2, za katerega so bili uporabljeni postopki, določeni v tem protokolu; ali

(b)

Lihtenštajn ne opravi uradnega obvestila v roku tridesetih dni iz odstavka 2(a) ali 5(a); ali

(c)

Lihtenštajn ne opravi uradnega obvestila najpozneje v 30 dneh po izteku roka za referendum ali, v primeru referenduma, v roku 18 mesecev iz odstavka 2(b) ali ne začne z začasno uporabo iz odstavka 2(b) od dne, ki je določen za začetek veljavnosti zadevnega akta ali ukrepa;

se šteje, da je ta protokol prenehal veljati, razen če mešani odbor v devetdesetih dneh po natančni preučitvi možnosti za ohranitev Protokola v veljavi odloči drugače. Prenehanje veljavnosti tega protokola učinkuje tri mesece po izteku roka 90 dni.

5.

(a)

Če določbe novega akta ali ukrepa učinkujejo tako, da državam članicam v zvezi z zaprosili za medsebojno pravno pomoč v kazenskih zadevah ali priznavanjem nalogov drugih držav članic za preiskavo prostorov in/ali zaseg dokaznega gradiva ni več dopuščeno, da bi ravnale v skladu s pogoji iz člena 51 Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma (5), lahko Lihtenštajn Svet in Komisijo v roku tridesetih dni iz odstavka 2(a) obvesti, da teh določb ne bo sprejel ali izvajal v svojem notranjem pravnem redu, če se te nanašajo na zahteve za preiskavo in/ali zaseg za namene preiskav ali na naloge za preiskavo ali pregon kršitev na področju neposredne obdavčitve, ki po pravu Lihtenštajna, če bi bile storjene v Lihtenštajnu, ne bi bile kaznovane z odvzemom prostosti. V tem primeru se ne glede na določbe odstavka 4 ne šteje, da je ta protokol prenehal veljati.

(b)

Mešani odbor se na podlagi zahteve enega od svojih članov sestane v dveh mesecih od takšne zahteve in ob upoštevanju mednarodnih razmer razpravlja o položaju, ki izhaja iz uradnega obvestila na podlagi točke (a).

Kakor hitro mešani odbor soglasno doseže dogovor o polnem sprejetju in prenosu zadevnih določb novega akta ali ukrepa s strani Lihtenštajna, se uporabljajo odstavki 2(b), 3 in 4. Podatki iz prvega stavka odstavka 2(b) se zagotovijo v tridesetih dneh po dogovoru v mešanem odboru.

Člen 6

Lihtenštajn lahko pri izpolnjevanju obveznosti v zvezi s Schengenskim informacijskim sistemom in Vizumskim informacijskim sistemom za dostop do teh sistemov uporablja tehnično infrastrukturo Švice.

Člen 7

Glede upravnih stroškov, povezanih z izvajanjem tega protokola, Lihtenštajn letno prispeva v splošni proračun Evropske unije 0,071 % zneska v višini 8 100 000 EUR, ob upoštevanju letne prilagoditve na podlagi stopnje inflacije v Evropski uniji.

Člen 8

1.   Ta protokol ne vpliva na Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru ali kateri koli drugi sporazum, sklenjen med Evropsko skupnostjo in Lihtenštajnom.

2.   Ta protokol ne vpliva na sporazume, ki zavezujejo Lihtenštajn na eni strani in eno ali več držav članic na drugi strani, v kolikor so združljivi s tem protokolom. V primeru nezdružljivosti prevlada ta protokol.

3.   Ta protokol nikakor ne vpliva na morebitne prihodnje sporazume, sklenjene med Lihtenštajnom in Evropsko skupnostjo ali med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Lihtenštajnom na drugi strani, ali sporazume, sklenjene na podlagi členov 24 in 38 Pogodbe o Evropski uniji.

4.   Ta protokol ne vpliva na sporazume med Lihtenštajnom in Švico, kolikor so združljivi s tem protokolom. V primeru nezdružljivosti prevlada ta protokol.

Člen 9

1.   Ta protokol začne veljati en mesec po dnevu, na katerega je generalni sekretar Sveta, ki je depozitar tega protokola, potrdil, da so bile izpolnjene vse formalne zahteve glede privolitve strank ali v njihovem imenu, da jih ta protokol zavezuje.

2.   Člena 1 in 4 ter prvi stavek člena 5(2)(a) tega protokola ter pravice in obveznosti iz člena 3(1) do (4) in členov 4 do 6 Pridružitvenega sporazuma se od dne podpisa tega protokola za Lihtenštajn začasno uporabljajo.

3.   Glede aktov ali ukrepov, sprejetih po podpisu tega protokola, vendar pred začetkom njegove veljavnosti, začne na dan začetka veljavnosti tega protokola teči tridesetdnevni rok iz zadnjega stavka člena 5(2)(a).

Člen 10

1.   Lihtenštajn začne določbe iz člena 2 izvajati na dan, ki ga določi Svet s soglasjem svojih članov, ki predstavljajo vlade tistih držav članic, ki uporabljajo vse določbe iz člena 2, in sicer po posvetovanju z mešanim odborom in po tem, ko se je prepričal, da je Lihtenštajn izpolnil predpogoje za izvajanje ustreznih določb.

Člani Sveta, ki predstavljajo vlado Irske ter vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, sodelujejo pri sprejetju te odločitve, kolikor je povezana z določbami schengenskega pravnega reda in z akti, ki temeljijo na njem ali so z njim povezani, pri katerih ti državi članici sodelujeta.

Člani Sveta, ki predstavljajo vlade držav članic, za katere se v skladu z njihovo Pogodbo o pristopu uporabljajo le nekatere določbe iz člena 2, sodelujejo pri sprejetju te odločitve, kolikor je povezana z določbami schengenskega pravnega reda, ki se za te države članice že uporabljajo.

2.   Izvajanje določb iz odstavka 1 ustvarja pravice in obveznosti med Švico in Lihtenštajnom na eni strani ter Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in državami članicami, kolikor jih te določbe zavezujejo, na drugi strani.

3.   Ta protokol se uporablja le, če se izvajajo tudi sporazumi iz člena 13 Pridružitvenega sporazuma, ki jih mora Lihtenštajn še skleniti.

4.   Poleg tega se ta protokol uporablja le, če se izvaja tudi Protokol med Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici ali v Švici.

Člen 11

1.   Ta protokol lahko odpovesta Lihtenštajn ali Švica, odpove pa se lahko tudi s sklepom Sveta, ki se sprejme s soglasjem njegovih članov. O odpovedi se uradno obvesti depozitarja, odpoved pa začne učinkovati šest mesecev po uradnem obvestilu.

2.   V primeru odpovedi tega protokola ali Pridružitvenega sporazuma s strani Švice ali prenehanja veljavnosti Pridružitvenega sporazuma za Švico ostajata Pridružitveni sporazum in ta protokol glede odnosov med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo na eni strani ter Lihtenštajnom na drugi strani v veljavi. V takšnem primeru Svet po posvetovanju z Lihtenštajnom odloči o potrebnih ukrepih. Vendar so ti ukrepi zavezujoči za Lihtenštajn le v primeru, če jih ta sprejme.

3.   Šteje se, da je ta protokol prenehal veljati, če Lihtenštajn odpove enega od sporazumov iz člena 13 Pridružitvenega sporazuma, ki ga je sklenil Lihtenštajn, ali če odpove protokol iz člena 10(4) tega protokola.

Člen 12

Ta protokol je sestavljen v treh izvodih v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.

V potrditev tega so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali ta protokol.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми февруари две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de febrero de dos mil ocho.

V Bruselu dne dvacátého osmého února dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende februar to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Februar zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta veebruarikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of February in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit février deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto febbraio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada divdesmit astotajā februārī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų vasario dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év február huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta’ Frar tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste februari tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego lutego roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Fevereiro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la douăzeci și opt februarie în anul două mii opt.

V Bruseli dňa dvadsiateho ôsmeho februára dvetisícosem.

V Bruslju, dne osemindvajsetega februarja leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde februari tjugohundraåtta.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération Suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarskou konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensleinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  UL L 53, 27.2.2008, str. 52.

(2)  UL L 176, 10.7.1999, str. 36.

(3)  UL L 131, 1.6.2000, str. 43 in UL L 64, 7.3.2002, str. 20.

(4)  Glej stran 39 tega Uradnega lista.

(5)  KONVENCIJA O IZVAJANJU SCHENGENSKEGA SPORAZUMA z dne 14. junija 1985 med vladami držav Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske republike o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah (UL L 239, 22.9.2000, str. 19).

PRILOGA

Priloga k Protokolu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda

Določbe iz člena 2(2), ki jih Lihtenštajn uporablja od dne, določenega s strani Sveta v skladu s členom 10:

Uredba Sveta (ES) št. 2007/2004 z dne 26. oktobra 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (UL L 349, 25.11.2004, str. 1),

Uredba Sveta (ES) št. 2252/2004 z dne 13. decembra 2004 o standardih za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajo države članice (UL L 385, 29.12.2004, str. 1); Odločba Komisije z dne 28. februarja 2005 o tehničnih zahtevah glede standardov za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajo države članice (K(2005) 409 končni) in Odločba Komisije z dne 28. junija 2006 o tehničnih zahtevah glede standardov za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajajo države članice (K(2006) 2909 končni),

Sklep Sveta 2005/211/PNZ z dne 24. februarja 2005 o uvedbi nekaterih novih funkcij za schengenski informacijski sistem, vključno v zvezi z bojem proti terorizmu (UL L 68, 15.3.2005, str. 44),

Sklep Sveta 2005/719/PNZ z dne 12. oktobra 2005 o določitvi datuma uporabe nekaterih določb Sklepa 2005/211/PNZ o uvedbi nekaterih novih funkcij za schengenski informacijski sistem, vključno v zvezi z bojem proti terorizmu (UL L 271, 15.10.2005, str. 54),

Sklep Sveta 2005/727/PNZ z dne 12. oktobra 2005 o določitvi datuma uporabe nekaterih določb Sklepa Sveta 2005/211/PNZ o uvedbi nekaterih novih funkcij za schengenski informacijski sistem, vključno v zvezi z bojem proti terorizmu (UL L 273, 19.10.2005, str. 25),

Sklep Sveta 2006/228/PNZ z dne 9. marca 2006 o določitvi datuma uporabe nekaterih določb Sklepa 2005/211/PNZ o uvedbi nekaterih novih funkcij za schengenski informacijski sistem, vključno v zvezi z bojem proti terorizmu (UL L 81, 18.3.2006, str. 45),

Sklep Sveta 2006/229/PNZ z dne 9. marca 2006 o določitvi datuma uporabe nekaterih določb Sklepa 2005/211/PNZ o uvedbi nekaterih novih funkcij za schengenski informacijski sistem, vključno v zvezi z bojem proti terorizmu (UL L 81, 18.3.2006, str. 46),

Sklep Sveta 2006/631/PNZ z dne 24. julija 2006 o določitvi datuma začetka učinkovanja nekaterih določb Sklepa 2005/211/PNZ o uvedbi nekaterih novih funkcij za schengenski informacijski sistem, vključno v zvezi z bojem proti terorizmu (UL L 256, 20.9.2006, str. 18),

Odločba Sveta 2005/267/ES z dne 16. marca 2005 o vzpostavitvi varnega spletno podprtega informacijskega in usklajevalnega omrežja, namenjenega službam držav članic za migracije (UL L 83, 1.4.2005, str. 48),

Odločba Komisije z dne 15. decembra 2005 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Odločbe Sveta 2005/267/ES o vzpostavitvi varnega spletno podprtega informacijskega in usklajevalnega omrežja, namenjenega službam držav članic za migracije (C (2005) 5159 konč.),

Uredba Sveta (ES) št. 851/2005 z dne 2. junija 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve glede mehanizma vzajemnosti (UL L 141, 4.6.2005, str. 3),

Sklep Sveta 2005/451/PNZ z dne 13. junija 2005 o določitvi datuma uporabe nekaterih določb Uredbe (ES) št. 871/2004 o uvedbi nekaterih novih funkcij za schengenski informacijski sistem, vključno v zvezi z bojem proti terorizmu (UL L 158, 21.6.2005, str. 26),

Uredba (ES) št. 1160/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2005 o spremembi Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah glede dostopa služb držav članic, odgovornih za izdajanje potrdil o registraciji vozil, do schengenskega informacijskega sistema (UL L 191, 22.7.2005, str. 18),

Priporočilo 2005/761/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. septembra 2005 za olajšanje izdaje enotnih vizumov, ki jih države članice izdajajo za kratkoročno bivanje raziskovalcem iz tretjih držav, ki potujejo znotraj Skupnosti z namenom izvajanja znanstvenih raziskav (UL L 289, 3.11.2005, str. 23),

Odločba Komisije z dne 29. septembra 2005 (2005/687/ES) o obliki poročila o dejavnostih mrež uradnikov za zvezo za priseljevanje in o položaju v državi gostiteljici v zadevah v zvezi z nezakonitim priseljevanjem (UL L 264, 8.10.2005, str. 8),

Sklep Sveta 2005/728/PNZ z dne 12. oktobra 2005 o določitvi datuma uporabe nekaterih določb Uredbe (ES) št. 871/2004 o uvedbi nekaterih novih funkcij za schengenski informacijski sistem, vključno v zvezi z bojem proti terorizmu (UL L 273, 19.10.2005, str. 26),

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2046/2005 z dne 14. decembra 2005 o ukrepih za poenostavitev vizumskih postopkov in izdaje vizumov za člane olimpijske družine, ki sodelujejo na zimskih olimpijskih in/ali paraolimpijskih igrah 2006 v Torinu (UL L 334, 20.12.2005, str. 1),

Uredba (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (UL L 105, 13.4.2006, str. 1),

Odločba Sveta št. 2006/440/ES z dne 1. junija 2006 o spremembi Priloge 12 Skupnih konzularnih navodil in Priloge 14a Skupnega priročnika glede taks, ki ustrezajo upravnim stroškom obravnave prošenj za vizume (UL L 175, 29.6.2006, str. 77),

Sklep Sveta št. 2006/628/ES z dne 24. julija 2006 o določitvi datuma začetka uporabe člena 1(4) in (5) Uredbe (ES) št. 871/2004 o uvedbi nekaterih novih funkcij za schengenski informacijski sistem, vključno v zvezi z bojem proti terorizmu (UL L 256, 20.9.2006, str. 15),

Odločba Komisije št. 2006/648/ES z dne 22. septembra 2006 o tehničnih zahtevah glede standardov za biometrične značilnosti v zvezi z razvojem vizumskega informacijskega sistema (UL L 267, 27.9.2006, str. 41),

Popravek Odločbe Sveta 2004/512/ES z dne 8. junija 2004 o vzpostavitvi vizumskega informacijskega sistema (VIS) (ne zadeva slovenske različice),

Odločba Komisije št. 2006/757/ES z dne 22. septembra 2006 o spremembi Priročnika Sirene (UL L 317, 16.11.2006, str. 1),

Sklep Komisije št. 2006/758/ES z dne 22. septembra 2006 o spremembi Priročnika Sirene (UL L 317, 16.11.2006, str. 41),

Odločba Sveta št. 2006/684/ES z dne 5. oktobra 2006 o spremembi seznama A iz Priloge 2 k Skupnim konzularnim navodilom o vizumski obveznosti za imetnike indonezijskih diplomatskih in službenih potnih listov (UL L 208, 12.10.2006, str. 29),

Odločba Komisije št. 2006/752/ES z dne 3. novembra 2006 o določitvi lokacij za vizumski informacijski sistem med razvojno fazo (UL L 305, 4.11.2006, str. 13),

Priporočilo Komisije z dne 6. novembra 2006 o vzpostavitvi „Praktičnega priročnika za mejne straže (Schengenski priročnik)“, ki ga uporabljajo pristojni organi držav članic pri izvajanju mejnih kontrol oseb (C(2006) 5186 končni),

Okvirni sklep Sveta 2006/960/PNZ z dne 18. decembra 2006 o poenostavitvi izmenjave informacij in obveščevalnih podatkov med organi kazenskega pregona držav članic Evropske unije (UL L 386, 29.12.2006, str. 89 in Popravek v UL L 75, 15.3.2007, str. 26),

Uredba (ES) št. 1986/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o dostopu služb držav članic, pristojnih za izdajo potrdil o registraciji vozil, do druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (UL L 381, 28.12.2006, str. 1),

Uredba (ES) št. 1987/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (UL L 381, 28.12.2006, str. 4),

Uredba (ES) št. 1931/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o pravilih za obmejni promet na zunanjih kopenskih mejah držav članic in spremembi določb Schengenske konvencije (UL L 405, 30.12.2006, str. 1, popravljena različica v UL L 29, 3.2.2007, str. 10),

Uredba Sveta (ES) št. 1932/2006 z dne 21. decembra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (UL L 405, 30.12.2006, str. 23, popravljena različica v UL L 29, 3.2.2007, str. 10),

Uredba Sveta (ES) št. 1988/2006 z dne 21. decembra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 2424/2001 o razvoju druge generacije Schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (UL L 411, 30.12.2006, str. 1, popravljena različica v UL L 27, 2.2.2007, str. 3),

Sklep Sveta 2006/1007/PNZ z dne 21. decembra 2006 o spremembi Sklepa 2001/886/PNZ o razvoju druge generacije Schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (UL L 411, 30.12.2006, str. 78, popravljena različica v UL L 27, 2.2.2007, str. 43),

Odločba Komisije (2007/170/ES) z dne 16. marca 2007 o določitvi zahtev omrežja za Schengenski informacijski sistem II (1. steber) (UL L 79, 20.3.2007, str. 20,

Sklep Komisije (2007/171/ES) z dne 16. marca 2007 o določitvi zahtev omrežja za Schengenski informacijski sistem II (3. steber) (UL L 79, 20.3.2007, str. 29),

Odločba št. 574/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. maja 2007 o ustanovitvi Sklada za zunanje meje za obdobje 2007–2013 v okviru splošnega programa Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov (UL L 144, 6.6.2007, str. 22),

Sklep Sveta 2007/533/PNZ z dne 12. junija 2007 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (UL L 205, 7.8.2007, str. 63),

Sklep Sveta (2007/472/EC) z dne 25. junija 2007 o spremembi Sklepa Izvršnega odbora ustanovljenega s Schengensko konvencijo iz leta 1990 o spremembi Finančne uredbe o stroških postavitve in delovanja za tehnični podporni del schengenskega informacijskega sistema (C.SIS) (UL L 179, 7.7.2007, str. 50),

Uredba (ES) št. 863/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o vzpostavitvi mehanizma za ustanovitev skupin za hitro posredovanje na mejah in o spremembah Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 glede tega mehanizma ter o ureditvi nalog in pooblastil gostujočih uradnikov (UL L 199, 31.7.2007, str. 30),

Odločba Sveta 2007/519/ES z dne 16. julija 2007 o spremembah dela 2 Schengenskega posvetovalnega omrežja (tehnične specifikacije) (UL L 192, 24.7.2007, str. 26),

Odločba Komisije (2007/599/EC) z dne 27. avgusta 2007 o izvajanju Odločbe št. 574/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s sprejetjem strateških smernic za obdobje 2007–2013 (UL L 233, 5.9.2007, str. 3),

Odločba Sveta (2007/866/ES) z dne 6. decembra 2007 o spremembah dela 1 schengenskega posvetovalnega omrežja (tehnične specifikacije) (UL L 340, 22.12.2007, str. 92).


SKLEPNA LISTINA

Pooblaščenci

EVROPSKE UNIJE

in

EVROPSKE SKUPNOSTI

ter

ŠVICARSKE KONFEDERACIJE

in

KNEŽEVINE LIHTENŠTAJN,

v nadaljnjem besedilu „pogodbenice“,

ki so se sestale v Bruslju dne osemindvajsetega februarja leta 2008 zaradi podpisa Protokola med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, so sprejele Protokol.

Pooblaščenci pogodbenic so se seznanili z naslednjimi spodaj naštetimi izjavami, ki so priložene tej Sklepni listini:

Skupna izjava pogodbenic o Evropski agenciji za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije,

Skupna izjava pogodbenic o členu 23(7) Konvencije z dne 29. maja 2000 o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije (1),

Izjava Evropske skupnosti in Lihtenštajna o zunanjih odnosih,

Izjava Lihtenštajna o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah,

Izjava Lihtenštajna o členu 5(2)(b) (rok za sprejetje novega razvoja schengenskega pravnega reda),

Izjava Lihtenštajna o uporabi Evropske konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah in Evropske konvencije o izročitvi,

Izjava Evropske skupnosti o Skladu za zunanje meje za obdobje 2007–2013,

Izjava Evropske komisije o predložitvi predlogov,

Skupna izjava o skupnih sestankih.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarskou konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensleinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  UL C 197, 12.7.2000, str. 1.

SKUPNE IZJAVE POGODBENIC

SKUPNA IZJAVA POGODBENIC O EVROPSKI AGENCIJI ZA UPRAVLJANJE IN OPERATIVNO SODELOVANJE NA ZUNANJIH MEJAH DRŽAV ČLANIC EVROPSKE UNIJE

Pogodbenice se seznanjajo, da se bodo sklenili nadaljnji dogovori za pridružitev Švice in Lihtenštajna k Evropski agenciji za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije po zgledu dogovorov, sklenjenih z Norveško in Islandijo.

SKUPNA IZJAVA POGODBENIC O ČLENU 23(7) KONVENCIJE Z DNE 29. MAJA 2000 O MEDSEBOJNI PRAVNI POMOČI V KAZENSKIH ZADEVAH MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE

Pogodbenice se strinjajo, da lahko Lihtenštajn ob upoštevanju določb člena 23(1)(c) Konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije v okoliščinah posameznega primera zahteva, da se, kolikor zadevna država članica ne pridobi privoljenja osebe, na katero se podatki nanašajo, osebni podatki lahko uporabljajo za namene iz člena 23(1)(a) in (b) samo s predhodno privolitvijo Lihtenštajna, kar zadeva postopke, pri katerih bi Lihtenštajn lahko zavrnil ali omejil posredovanje ali uporabo osebnih podatkov v skladu s Konvencijo ali listinami iz člena 1 Konvencije.

Če v določenem primeru Lihtenštajn odkloni soglasje k zaprosilu države članice na podlagi določb odstavka 1, mora pisno navesti razloge za svojo odločitev.

DRUGE IZJAVE

IZJAVA EVROPSKE SKUPNOSTI IN LIHTENŠTAJNA O ZUNANJIH ODNOSIH

Evropska skupnost in Lihtenštajn se strinjata, da se Evropska skupnost zavezuje, da bo tretje države ali mednarodne organizacije, s katerimi sklepa sporazume na področjih, ki so vezani na schengensko sodelovanje, vključno z vizumsko politiko, spodbujala k sklepanju podobnih sporazumov s Kneževino Lihtenštajn brez poseganja v pristojnost Kneževine Lihtenštajn, da sklepa takšne sporazume.

IZJAVA LIHTENŠTAJNA O MEDSEBOJNI PRAVNI POMOČI V KAZENSKIH ZADEVAH

Lihtenštajn izjavlja, da davčne kršitve, ki jih preiskujejo organi Lihtenštajna, ne morejo biti podlaga za vložitev pritožbe na sodišču, ki je med drugim pristojno za kazenske zadeve.

IZJAVA LIHTENŠTAJNA O ČLENU 5(2)(b)

(rok za sprejetje novega razvoja schengenskega pravnega reda)

Najdaljši rok 18 mesecev iz člena 5(2)(b) zajema tako odobritev kot izvedbo akta ali ukrepa. Vključene so naslednje faze:

pripravljalna faza,

parlamentarni postopek,

rok 30 dni za referendum,

kadar je primerno, referendum (organizacija in glasovanje),

razglasitev veljavnosti s strani kneza, ki je na oblasti.

Vlada Lihtenštajna nemudoma obvešča Svet in Komisijo o zaključku vseh faz.

Vlada Lihtenštajna se zavezuje, da bo uporabila vsa razpoložljiva sredstva, da bi se vse zgoraj navedene faze čim prej zaključile.

IZJAVA LIHTENŠTAJNA O UPORABI EVROPSKE KONVENCIJE O MEDSEBOJNI PRAVNI POMOČI V KAZENSKIH ZADEVAH IN EVROPSKE KONVENCIJE O IZROČITVI

Lihtenštajn se zavezuje, da se bo pri ratifikaciji Evropske konvencije z dne 13. decembra 1957 o izročitvi in Evropske konvencije z dne 20. aprila 1959 o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah vzdržal uveljavljanja pridržkov in dajanja izjav, v kolikor so pridržki in izjave nezdružljivi s tem sporazumom.

IZJAVA EVROPSKE SKUPNOSTI O SKLADU ZA ZUNANJE MEJE ZA OBDOBJE 2007–2013

Evropska skupnost trenutno vzpostavlja Sklad za zunanje meje za obdobje 2007–2013, za katerega se bodo s tretjimi državami, ki so pridružene schengenskemu pravnemu redu, sklenili dodatni dogovori.

IZJAVA EVROPSKE KOMISIJE O PREDLOŽITVI PREDLOGOV

Kadar Komisija Svetu Evropske unije in Evropskemu parlamentu posreduje predloge v zvezi s tem sporazumom, kopije teh predlogov pošlje Lihtenštajnu.

Sodelovanje v odborih, ki pomagajo Evropski komisiji pri izvajanju njenih izvedbenih pooblastil

Svet je Komisijo 1. junija 2006 pooblastil za začetek pogajanj z Republiko Islandijo, Kraljevino Norveško, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn za sklenitev sporazuma o pridružitvi teh držav k delu odborov, ki pomagajo Evropski komisiji pri izvajanju njenih izvedbenih pooblastil v zvezi z izvajanjem, uporabo in razvojem schengenskega pravnega reda.

Do sklenitve takega sporazuma se za Lihtenštajn uporablja Sporazum v obliki izmenjave pisem med Svetom Evropske unije in Švicarsko konfederacijo o odborih, ki pomagajo Evropski komisiji pri izvajanju njenih izvedbenih pooblastil. Ne glede na to, so v zvezi z Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (1) pogoji za sodelovanje Lihtenštajna določeni v členu 100 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru.

SKUPNA IZJAVA O SKUPNIH SESTANKIH

Delegacije, ki predstavljajo vlade držav članic Evropske unije,

delegacija Evropske komisije,

delegacije, ki predstavljajo vladi Republike Islandije in Kraljevine Norveške,

delegacija, ki predstavlja Vlado Švicarske konfederacije,

delegacija, ki predstavlja Vlado Kneževine Lihtenštajn,

Ugotavljajo, da s protokolom k Sporazumu o pridružitvi Švice k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda Lihtenštajn pristopa k mešanemu odboru, ki je bil ustanovljen z navedenim sporazumom.

So se odločile, da bodo ne glede na raven sestanka organizirale skupne sestanke mešanih odborov, ustanovljenih s Sporazumom o pridružitvi Islandije in Norveške k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda na eni strani in s Sporazumom o pridružitvi Švice k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, kakor je bil dopolnjen s Protokolom o pridružitvi Lihtenštajna, na drugi strani.

Ugotavljajo, da taki skupni sestanki zahtevajo pragmatične rešitve glede predsedovanja tem sestankom, ko predsedovanje prevzamejo pridružene države v skladu s Sporazumom med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi slednje k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, kakor je bil dopolnjen s Protokolom o pridružitvi Lihtenštajna, ali v skladu s Sporazumom, sklenjenim med Svetom Evropske unije ter Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško o pridružitvi slednjih k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda.

Ugotavljajo, da so pridružene države od začetka veljavnosti Sporazuma med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi slednje k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda ter od začetka veljavnosti Protokola o pridružitvi Lihtenštajna po potrebi pripravljene odstopiti izvrševanje predsedovanja in vrstni red predsedovanja določiti z rotacijo na podlagi imenskega abecednega vrstnega reda.


(1)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31.


Top