EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0329

2011/329/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 1. junija 2011 o nevključitvi diklorana v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 3731) Besedilo velja za EGP

OJ L 153, 11.6.2011, p. 194–195 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 246 - 247

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/329/oj

11.6.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 153/194


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 1. junija 2011

o nevključitvi diklorana v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS

(notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 3731)

(Besedilo velja za EGP)

(2011/329/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1) in zlasti člena 6(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbi Komisije (ES) št. 451/2000 (2) in (ES) št. 1490/2002 (3) določata podrobna pravila za izvajanje druge in tretje faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive 91/414/EGS ter seznam aktivnih snovi, ki jih je treba oceniti zaradi možne vključitve v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Navedeni seznam je vključeval dikloran.

(2)

V skladu s členom 11f Uredbe (ES) št. 1490/2002 ter členom 12(1)(a) in členom 12(2)(b) navedene uredbe je bila sprejeta Odločba Komisije 2008/744/ES z dne 18. septembra 2008 o nevključitvi diklorana v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o preklicu registracij fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedeno snov (4).

(3)

Prvotni prijavitelj (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) je v skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS vložil nov zahtevek za uporabo pospešenega postopka iz členov 14 do 19 Uredbe Komisije (ES) št. 33/2008 z dne 17. januarja 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Direktive Sveta 91/414/EGS glede rednega in pospešenega postopka za oceno aktivnih snovi, ki so bile del delovnega programa iz člena 8(2) navedene direktive, vendar niso bile vključene v Prilogo I k Direktivi (5).

(4)

Zahtevek je bil vložen pri Španiji, ki je bila z Uredbo (ES) št. 1490/2002 imenovana za državo članico poročevalko. Rok za pospešeni postopek je bil upoštevan. Specifikacija aktivne snovi in podprte uporabe so enake kot v Odločbi 2008/744/ES. Navedeni zahtevek je tudi v skladu z ostalimi vsebinskimi in postopkovnimi zahtevami iz člena 15 Uredbe (ES) št. 33/2008.

(5)

Španija je ocenila dodatne podatke, ki jih je predložil vlagatelj, in pripravila dodatno poročilo. Navedeno poročilo je 6. oktobra 2009 predložila Evropski agenciji za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) in Komisiji. Agencija je dodatno poročilo poslala v presojo drugim državam članicam in vlagatelju ter prejete pripombe posredovala Komisiji. V skladu s členom 20(1) Uredbe (ES) št. 33/2008 in na zahtevo Komisije je Agencija 21. julija 2010 Komisiji predložila svoj sklep o dikloranu (6). Države članice in Komisija so osnutek poročila o oceni, dodatno poročilo in sklep Agencije pregledale v Stalnem odboru za prehranjevalno verigo in zdravje živali ter končno različico pripravile 5. maja 2011 v obliki poročila Komisije o pregledu diklorana.

(6)

Dodatno poročilo države članice poročevalke in sklep Agencije obravnavata pomisleke, ki so razlog za nevključitev, zlasti pomislek v zvezi z izpostavljenostjo delavcev. Dodatni pomisleki so bili izraženi v poročilu o pregledu diklorana.

(7)

Vlagatelj je predložil dodatne informacije, zlasti o specifikaciji tehničnega materiala, enakovrednosti testnega materiala, uporabljenega v študijah o toksičnosti, in tehničnega materiala; v tržni proizvodnji o toksičnosti za sesalce, izpostavljenosti izvajalcev tretiranja in delavcev ter poteh razgradnje.

(8)

Vendar dodatne informacije, ki jih je predložil vlagatelj, niso odpravile vseh posebnih pomislekov v zvezi z dikloranom.

(9)

Navedeni so bili zlasti naslednji pomisleki. Ni bilo dokazano, da je specifikacija tehničnega materiala v tržni proizvodnji enakovredna specifikacijam testnega materiala, uporabljenega v toksikoloških in ekotoksikoloških študijah. Razpoložljivi podatki niso bili dovolj za določitev toksikološkega pomena dveh nečistoč v tehničnem materialu, ki se zaradi zaupnosti imenujeta nečistoči 3 in 4. Ugotovljen je bil škodljiv vpliv na zdravje ljudi. Zlasti je bilo ugotovljeno, da izpostavljenost delavcev presega 100 % dopustne izpostavljenosti izvajalca tretiranja (AOEL). Ocene tveganja za potrošnike ni bilo mogoče dokončati zaradi neznanih količin ostankov v posevkih, ki sledijo v kolobarju. Informacije o tveganjih za vodne organizme zaradi neopredeljenih produktov razgradnje pri vodni fotolizi in za neciljne talne makroorganizme niso bile popolne.

(10)

Komisija je vlagatelja pozvala, naj predloži pripombe k sklepu Agencije. Poleg tega je Komisija v skladu s členom 21(1) Uredbe (ES) št. 33/2008 vlagatelja pozvala, naj predloži pripombe k osnutku poročila o pregledu. Vlagatelj je predložil pripombe, ki so bile natančno pregledane.

(11)

Kljub argumentom, ki jih je vlagatelj predložil, se navedenih pomislekov ni dalo odpraviti, po ocenah na podlagi informacij, predloženih in preučenih na srečanjih strokovnjakov Agencije, pa ne kaže pričakovati, da bi lahko fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo dikloran, pod predvidenimi pogoji uporabe na splošno izpolnjevala zahteve iz člena 5(1)(a) in (b) Direktive 91/414/EGS.

(12)

Dikloran se zato ne sme vključiti v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS.

(13)

Zaradi jasnosti je treba Odločbo 2008/744/ES razveljaviti.

(14)

Ta sklep ne vpliva na predložitev dodatnega zahtevka za dikloran v skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS in poglavjem II Uredbe (ES) št. 33/2008.

(15)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Dikloran se ne vključi kot aktivna snov v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS.

Člen 2

Odločba 2008/744/ES se razveljavi.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 1. junija 2011

Za Komisijo

John DALLI

Član Komisije


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

(2)  UL L 55, 29.2.2000, str. 25.

(3)  UL L 224, 21.8.2002, str. 23.

(4)  UL L 251, 19.9.2008, str. 43.

(5)  UL L 15, 18.1.2008, str. 5.

(6)  Evropska agencija za varnost hrane; Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja pesticidov z aktivno snovjo dikloran. EFSA Journal 2010;8(8):1698. [110 str.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1698. Na voljo na spletu: www.efsa.europa.eu/efsajournal.


Top