EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0542

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 542/2011 z dne 1. junija 2011 o spremembi izvedbene Uredbe (EU) št. 540/2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi, da se upošteva Direktiva 2011/58/EU o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS za podaljšanje vključitve karbendazima kot aktivne snovi Besedilo velja za EGP

OJ L 153, 11.6.2011, p. 189–191 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 047 P. 180 - 182

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/542/oj

11.6.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 153/189


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 542/2011

z dne 1. junija 2011

o spremembi izvedbene Uredbe (EU) št. 540/2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi, da se upošteva Direktiva 2011/58/EU o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS za podaljšanje vključitve karbendazima kot aktivne snovi

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1) ter zlasti člena 78(3) Uredbe,

po posvetovanju s Stalnim odborom za prehranjevalno verigo in zdravje živali,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V delu A Priloge k Izvedbeni Uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (2) je seznam aktivnih snovi, vključenih v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS (3).

(2)

Priloga I k Direktivi 91/414/EGS je bila spremenjena z Direktivo 2011/58/EU (4).

(3)

Uredbo (EU) št. 540/2011 je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Del A Priloge k Izvedbeni Uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 14. junija 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. junija 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(2)  Glej stran 1 tega Uradnega lista.

(3)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

(4)  UL L 122, 11.5.2011, str. 71.


PRILOGA

Vrstica 144 v delu A Priloge k Izvedbeni Uredbi (EU) št. 540/2011 se nadomesti z naslednjim:

Številka

Splošno ime, identifikacijske številke

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Uveljavitev

Veljavnost registracije

Posebne določbe

„144

Karbendazim

Št. CAS 10605-21-7

št. CIPAC 263

Methyl benzimidazol-2-ylcarbamate

≥ 980 g/kg

Pomembne nečistoče

 

2-amino-3-hidroksifenazin (AHP): največ 0,0005 g/kg

 

2,3-diaminofenazin (DAP): največ 0,003 g/kg

1. junij 2011

30. november 2014

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid za naslednje poljščine:

žita,

oljno repico,

sladkorno in krmno peso,

koruzo.

Količina ne presega:

0,25 kg aktivne snovi na hektar ob posamičnem nanosu za žita in oljno repico,

0,075 kg aktivne snovi na hektar ob posamičnem nanosu za sladkorno in krmno peso,

0,1 kg aktivne snovi na hektar ob posamičnem nanosu za koruzo.

Naslednje vrste uporabe se ne smejo registrirati:

nanos iz zraka,

nanašanje z oprtnimi ali ročnimi škropilnicami amaterskih ali poklicnih uporabnikov,

uporaba na ohišnicah ali vrtovih.

Države članice zagotovijo uporabo vseh ustreznih ukrepov za zmanjšanje tveganja. Pozornost je treba nameniti zlasti zaščiti:

vodnih organizmov. Uporabljeni morajo biti ustrezni ukrepi za zmanjšanje tveganja raznašanja, da se zmanjša izpostavljenost površinskih vodnih teles. To vključuje le ohranjanje razdalje med tretiranimi površinami in površinskimi vodnimi telesi oziroma v kombinaciji s tehnikami ali napravami za zmanjševanje raznašanja;

deževnikov in drugih talnih makroorganizmov. Pogoji za registracijo vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja, kot so izbira najprimernejše kombinacije števila in časa nanosov in po potrebi koncentracije aktivne snovi;

ptic (dolgoročno tveganje). Glede na rezultate ocene tveganja za specifične uporabe lahko postanejo potrebni usmerjeni ukrepi za zmanjšanje izpostavljenosti;

delavcev, ki morajo med mešanjem, nakladanjem, uporabo in čiščenjem opreme nositi ustrezna zaščitna oblačila, zlasti rokavice, hlače z oprsnikom, gumijaste škornje ter zaščito obraza ali zaščitna očala, razen če izpostavljenost snovi ustrezno onemogočajo zasnova in izvedba same opreme ali posebni zaščitni deli na taki opremi.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu karbendazima in zlasti dodatkov I in II k poročilu.

Zadevne države članice zahtevajo, da prijavitelj Komisiji predloži:

informacije glede toksikološkega in ekotoksikološkega pomena nečistoče AEF037197 najpozneje do 1. decembra 2011;

pregled študij, vključenih na seznam v osnutku poročila o ponovni oceni z dne 16. julija 2009 (zvezek 1, raven 4 ‚Dodatne informacije‘, str. 155–157) najpozneje do 1. junija 2012;

informacije o stanju in obnašanju (poti aerobne razgradnje v tleh) ter dolgoročnem tveganju za ptice najpozneje do 1. junija 2013.“


(1)  Podrobnosti o identiteti in lastnostih aktivne snovi so navedene v poročilu o pregledu.


Top