Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011L0023

Direktiva Komisije 2011/23/EU z dne 3. marca 2011 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve triflumurona kot aktivne snovi Besedilo velja za EGP

OJ L 59, 4.3.2011, p. 29–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011; implicitno zavrnjeno 32009R1107

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/23/oj

4.3.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 59/29


DIREKTIVA KOMISIJE 2011/23/EU

z dne 3. marca 2011

o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve triflumurona kot aktivne snovi

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1) in zlasti člena 6(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbi Komisije (ES) št. 451/2000 (2) in (ES) št. 1490/2002 (3) določata podrobna pravila za izvajanje tretje faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive 91/414/EGS in seznam aktivnih snovi, ki jih je treba oceniti zaradi njihove možne vključitve v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Navedeni seznam je vključeval triflumuron. Z Odločbo Komisije 2009/241/ES (4) je bilo odločeno, da se triflumuron ne vključi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS.

(2)

Prvotni prijavitelj (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) je v skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS vložil nov zahtevek za uporabo pospešenega postopka iz členov 14 do 19 Uredbe Komisije (ES) št. 33/2008 z dne 17. januarja 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Direktive Sveta 91/414/EGS glede rednega in pospešenega postopka za oceno aktivnih snovi, ki so bile del programa dela iz člena 8(2) navedene direktive, vendar niso bile vključene v Prilogo I (5).

(3)

Zahtevek je bil predložen Italiji, ki je bila z Uredbo (ES) št. 1490/2002 določena za državo članico poročevalko. Rok za pospešeni postopek je bil upoštevan. Specifikacija aktivne snovi in podprte uporabe so enake kot v Odločbi Komisije 2009/241/ES. Navedeni zahtevek je tudi v skladu z ostalimi vsebinskimi in postopkovnimi zahtevami iz člena 15 Uredbe (ES) št. 33/2008.

(4)

Italija je ocenila nove informacije in podatke, ki jih je predložil vlagatelj, ter pripravila dodatno poročilo. Navedeno poročilo je 5. marca 2010 predložila Evropski agenciji za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) in Komisiji.

(5)

Agencija je dodatno poročilo poslala v pripombe drugim državam članicam in vlagatelju ter Komisiji posredovala prejete pripombe. V skladu s členom 20(1) Uredbe (ES) št. 33/2008 in na zahtevo Komisije so dodatno poročilo pregledali strokovnjaki držav članic in Agencije. Agencija je nato 9. decembra 2010 (6) svoje sklepe o triflumuronu predložila Komisiji. Osnutek poročila o oceni, dodatno poročilo in sklep Agencije so države članice in Komisija pregledale v okviru Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali ter končno različico pripravile 28. januarja 2011 v obliki poročila Komisije o pregledu triflumurona.

(6)

Dodatno poročilo države članice poročevalke in nov sklep Agencije vsebujeta pomisleke, ki so razlog za nevključitev. Zlasti se na podlagi razpoložljivih informacij izpostavljenost potrošnikov ni izkazala za sprejemljivo, ker ni dovolj informacij o učinkih in ravneh nekaterih pomembnih ostankov. Ni bila možna ocena akutnega tveganja za metabolit M07 (7), ker na podlagi podatkov ni bilo mogoče določiti akutnega referenčnega odmerka za ta metabolit. Poleg tega ni bilo podatkov, ki bi omogočali ustrezno opredelitev ostankov in oceno ravni ostankov v proizvodih iz predelanega sadja.

(7)

Nove informacije, ki jih je predložil vlagatelj, so omogočile oceno izpostavljenosti potrošnikov. Po razpoložljivih informacijah je izpostavljenost potrošnikov sprejemljiva.

(8)

Zato se na podlagi dodatnih podatkov in informacij, ki jih je predložil vlagatelj, lahko izločijo posebni pomisleki, ki so bili razlog za nevključitev. Drugih odprtih znanstvenih vprašanj ni bilo.

(9)

Različne preiskave so pokazale, da se za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo triflumuron, lahko pričakuje, da na splošno izpolnjujejo zahteve iz člena 5(1)(a) in (b) Direktive 91/414/EGS, zlasti pri uporabah, ki so bile proučene in podrobno navedene v poročilu Komisije o pregledu. Zato je primerno vključiti triflumuron v Prilogo I, da se v vseh državah članicah v skladu z določbami navedene direktive lahko registrirajo fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo to aktivno snov.

(10)

Brez poseganja v navedeni sklep je primerno pridobiti dodatne informacije o nekaterih posameznih točkah. Člen 6(1) Direktive 91/414/EGS določa, da za vključitev posamezne snovi v Prilogo I lahko veljajo nekateri pogoji. Zato je primerno zahtevati, da vlagatelj predloži dodatne informacije o dolgoročnem tveganju za ptice ter tveganju za vodne nevretenčarje in razvoj čebelje zalege.

(11)

Zato je primerno Direktivo 91/414/EGS ustrezno spremeniti.

(12)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga I k Direktivi 91/414/EGS se spremeni v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. septembra 2011. Komisiji takoj sporočijo besedila navedenih predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati 1. aprila 2011.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 3. marca 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

(2)  UL L 55, 29.2.2000, str. 25.

(3)  UL L 224, 21.8.2002, str. 23.

(4)  UL L 71, 17.3.2009, str. 59.

(5)  UL L 15, 18.1.2008, str. 5.

(6)  Evropska agencija za varnost hrane: Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja pesticidov z aktivno snovjo triflumuron, EFSA Journal 2011; 9(1):1941, (str. 81). doi:10.2903/j.efsa.2010.1941. Na voljo na spletu: http://www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.

(7)  4-trifluoro-methoxyaniline


PRILOGA

Na koncu razpredelnice v Prilogi I k Direktivi 91/414/EGS se doda naslednje besedilo:

Št.

Splošno ime, identifikacijske številke

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Začetek veljavnosti

Potek veljavnosti

Posebne določbe

„328

Triflumuron

Št. CAS: 64628-44-0

Št. CIPAC: 548

1-(2-chlorobenzoyl)-3-[4-trifluoromethoxyphenyl]urea

≥ 955 g/kg

Nečistote:

N,N’-bis-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea: največ 1 g/kg

4-trifluoro-methoxyaniline: največ 5 g/kg

1. april 2011

31. marec 2021

DEL A

Registrira se lahko samo kot insekticid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepi poročila o pregledu triflumurona ter zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 28. januarja 2011.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

varovanje vodnega okolja,

zaščito medonosnih čebel. Pogoji za registracijo morajo po potrebi vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Pogoji registracije morajo po potrebi vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Zadevne države članice zagotovijo, da vlagatelj Komisiji predloži dodatne informacije o dolgoročnem tveganju za ptice ter tveganju za vodne nevretenčarje in razvoj čebelje zalege.

Zadevne države članice zagotovijo, da vlagatelj te informacije Komisiji predloži do 31. marca 2013.“


(1)  Več podrobnosti o aktivni snovi in njenih lastnostih je v poročilu o pregledu.


Top