EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0718

2010/718/EU: Sklep Evropskega sveta z dne 29. oktobra 2010 o spremembi položaja otoka Saint-Barthélemy v razmerju do Evropske unije

OJ L 325, 9.12.2010, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 119 P. 114 - 115

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/718/oj

9.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 325/4


SKLEP EVROPSKEGA SVETA

z dne 29. oktobra 2010

o spremembi položaja otoka Saint-Barthélemy v razmerju do Evropske unije

(2010/718/EU)

EVROPSKI SVET JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti odstavka 6 člena 355 Pogodbe,

ob upoštevanju pobude Republike Francije,

ob upoštevanju mnenja Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 355 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), omogoča, da Evropski svet na pobudo zadevne države članice po posvetovanju s Komisijo soglasno sprejme sklep o spremembi položaja posameznih danskih, francoskih ali nizozemskih dežel ali ozemelj iz odstavkov 1 in 2 člena 355 v razmerju do Unije.

(2)

Republika Francija (v nadaljnjem besedilu: Francija) je s pismom svojega predsednika z dne 30. junija 2010 Evropski svet zaprosila, naj sprejme takšen sklep v zvezi z otokom Saint-Barthélemy, ki je naveden v odstavku 1 člena 355 PDEU. Francija zahteva, da se položaj tega otoka, ki je trenutno položaj najbolj oddaljene regije in je določen v členu 349 PDEU, spremeni v položaj čezmorskih držav in ozemelj iz četrtega dela PDEU.

(3)

Zahteva Francije je v skladu z voljo, ki so jo izrazili izvoljeni predstavniki otoka Saint-Barthélemy, ki znotraj Republike Francije predstavlja avtonomno čezmorsko skupnost, ki je določena v členu 74 francoske ustave in ji je dodeljena avtonomija, da se ji dodeli položaj v razmerju Unije, ki je bolj ustrezen tistemu, ki ga ima po nacionalnem pravu, zlasti kar zadeva njeno fizično oddaljenost od celinskega dela Francije, njeno majhno otoško gospodarstvo, ki je osredotočeno samo na turizem in ki ima konkretne težave z oskrbo, s čimer je otežena uporaba dela predpisov Unije.

(4)

Francija si prizadeva za sklenitev sporazumov, ki bodo zaradi te spremembe potrebni za zaščito interesov Unije. Ti sporazumi bi morali po eni strani zadevati monetarno področje, ker Francija namerava ohraniti euro kot enotno valuto na Saint-Barthélemyju in ker je treba zagotoviti, da se na področjih, bistvenih za dobro delovanje ekonomske in monetarne unije, še naprej uporablja pravni red Unije. Po drugi strani bi morali zadevati obdavčevanje in imeti cilj zagotavljati, da se mehanizmi Direktive Sveta 77/799/EGS z dne 19. decembra 1977 o medsebojni pomoči pristojnih organov držav članic na področju neposrednega obdavčevanja in obdavčevanja zavarovalnih premij (1) in Direktive Sveta 2003/48/ES z dne 3. junija 2003 o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti (2), namenjeni zlasti preprečevanju čezmejne davčne utaje in izogibanja plačilu davka, še naprej uporabljajo na ozemlju Saint-Barthélemyja. Državljani Saint-Barthélemyja bi morali ostajati državljani Unije in biti v Uniji deležni enakih pravic in svoboščin kot drugi francoski državljani, prav tako kot bi morali na Saint-Barthélemy vsi državljani Unije nadalje uživati enake pravice in svoboščine kot sedaj.

(5)

Glede na navedeno sprememba položaja otoka Saint-Barthélemy v razmerju do Unije, ki ustreza demokratično izraženi zahtevi njegovih izvoljenih predstavnikov, ne bi smela ogroziti interesov Unije in bi morala predstavljati skladno fazo s pridobitvijo avtonomnega položaja otoka po nacionalnem pravu –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Otok Saint-Barthélemy od 1. januarja 2012 preneha biti najbolj oddaljena regija Unije in pridobi status čezmorske države in ozemlja iz četrtega dela Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

Člen 2

PDEU se zato spremeni:

1.

besedilo „Saint-Barthélemyja“ iz prvega odstavka člena 349 se črta;

2.

besedilo „Saint-Barthélemyja“ iz odstavka 1 člena 355 se črta;

3.

Prilogi II se med alineo za Saint Pierre in Miquelon in alineo za Arubo doda alinea:

„—

Saint-Barthélemy,“.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Uporablja se od 1. januarja 2012.

V Bruslju, 29. oktobra 2010

Za Evropski svet

Predsednik

H. VAN ROMPUY


(1)  UL L 336, 27.12.1977, str. 15.

(2)  UL L 157, 26.6.2003, str. 38.


Top