EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1090

Uredba (EU) št. 1090/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o spremembah Direktive 2009/42/ES o statističnih poročilih glede prevoza blaga in potnikov po morju Besedilo velja za EGP

OJ L 325, 9.12.2010, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1090/oj

9.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 325/1


UREDBA (EU) št. 1090/2010 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 24. novembra 2010

o spremembah Direktive 2009/42/ES o statističnih poročilih glede prevoza blaga in potnikov po morju

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 338(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z drugim odstavkom Priloge VIII Direktive 2009/42/ES (2) Svet na predlog Komisije določi pogoje zbiranja podatkovnega niza B1 (podatki o „prevozu po morju v glavnih evropskih pristaniščih, po pristanišču, vrsti tovora, blaga in relaciji“) glede na rezultate pilotne raziskave, opravljene v triletnem prehodnem obdobju, kakor določa člen 10 Direktive Sveta 95/64/ES z dne 8. decembra 1995 o statističnih poročilih glede prevoza blaga in potnikov po morju (3).

(2)

V skladu s poročilom Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o delovnih izkušnjah, pridobljenih z Direktivo Sveta 95/64/ES (v nadaljnjem besedilu: „poročilo Komisije“), se zdi zbiranje podrobnih informacij izvedljivo, stroški pa razumni za razsuti tovor in pol-razsuti tovor. Vendar se je glavna težava pojavila pri urejanju takšnih podatkov za kontejnerje in ro-ro prevoz. Primerno je bilo preučiti možnost razširitve področja uporabe Direktive 95/64/ES na druge informacije iz člena 10(2)(a) navedene direktive šele po pridobitvi več izkušenj z zbiranjem aktualnih spremenljivk in uveljavitvi trenutnega sistema. Glede zbiranja informacij o blagu je treba upoštevati morebitne revizije klasifikacije NST/R (Standardna klasifikacija blaga za statistiko prometa/revidirana, 1967).

(3)

Trenutni sistem zbiranja deluje in je uveljavljen, vključno z izvajanjem sprememb, uvedenih z Odločbo Komisije 2005/366/ES z dne 4. marca 2005 o izvajanju Direktive Sveta 95/64/ES o statističnih poročilih glede prevoza blaga in potnikov po morju in o spremembi prilog k Direktivi (4) ter geografsko razširitvijo sistema zaradi širitev Evropske unije v letih 2004 in 2007.

(4)

Veliko število držav članic, ki Komisiji (Eurostatu) pošiljajo podatke v okviru področja uporabe Direktive 95/64/ES, redno pošilja Komisiji (Eurostatu) tudi podatkovni niz B1 na prostovoljni osnovi v skladu s klasifikacijo NST/R.

(5)

Uredba Komisije (ES) št. 1304/2007 z dne 7. novembra 2007 glede vzpostavitve NST 2007 kot enotne klasifikacije prepeljanega blaga pri nekaterih vrstah prevoza (5) je uvedla NST 2007 (Standardna klasifikacija blaga za statistiko prometa, 2007) kot enotno klasifikacijo za prepeljano blago v pomorskem, cestnem, železniškem prometu ter prometu pa celinskih plovnih poteh. Ta klasifikacija se uporablja od referenčnega leta 2008 in zajema podatke za leto 2008. Glavne težave pri urejanju podatkov po vrsti blaga v skladu s klasifikacijo NST/R, kakor navaja poročilo Komisije, so bile odpravljene z uvedbo NST 2007. Zato zbiranje podatkovnega niza B1 večinoma ne bo pomenilo nobene dodatne obremenitve za dajalce podatkov.

(6)

V skladu z Uredbo Sveta (ES) 1172/98 z dne 25. maja 1998 o statističnih poročilih v zvezi s cestnim prevozom blaga (6), Uredbo (ES) št. 91/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2002 o statistiki železniškega prometa (7) in Uredbo (ES) št. 1365/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o statistiki prevoza blaga po celinskih plovnih poteh (8) je zbiranje podatkov po vrsti blaga obvezno za evropsko statistiko prometa po cestah, železnicah in celinskih plovnih poteh, medtem ko je za pomorski promet prostovoljno. Evropske statistične podatke o vseh vrstah prevoza je treba zbirati v skladu s skupnimi koncepti in standardi, s ciljem doseči najboljšo možno primerljivost med vrstami prevoza.

(7)

Uvedba obveznosti zagotovitve podatkovnega niza B1 Komisiji (Eurostatu) leta 2011 državam članicam zagotavlja primerno obdobje, v katerem bi lahko uporabile prostovoljno urejanje za potrebne teste in prilagoditve.

(8)

Komisijo bi bilo treba pooblastiti, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejeme delegirane akte o nekaterih podrobnih pravilih za izvajanje Direktive 2009/42/ES. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno na ravni strokovnjakov.

(9)

Zato je treba Direktivo 2009/42/ES ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Direktiva 2009/42/ES se spremeni:

1.

v členu 3(4) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Komisija lahko v skladu s členom 10a in pod pogoji iz členov 10b in 10c te ukrepe sprejme z delegiranimi akti.“;

2.

v členu 4(1) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Komisija lahko v skladu s členom 10a in pod pogoji iz členov 10b in 10c te ukrepe sprejme z delegiranimi akti.“;

3.

v členu 5 se tretji odstavek nadomesti z naslednjim:

„Komisija lahko v skladu s členom 10a in pod pogoji iz členov 10b in 10c te ukrepe sprejme z delegiranimi akti.“;

4.

v členu 10 se črta odstavek 3;

5.

vstavijo se naslednji členi:

„Člen 10a

Izvajanje pooblastila

1.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(4), člena 4(1) in tretjega odstavka člena 5 se na Komisijo prenese za obdobje petih let od 29. decembra 2010. Komisija pripravi poročilo o pooblastilu najpozneje šest mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastil se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet pooblastilo prekliče v skladu s členom 10b.

2.   Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

3.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je prenešeno na Komisijo pod pogoji, določenimi v členu 10b in 10c.

Člen 10b

Preklic prenesenih pooblastil

1.   Pooblastilo iz člena 3(4), člena 4(1) in tretjega odstavka člena 5 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet.

2.   Institucija, ki je začela notranji postopek o morebitnem preklicu pooblastila, si prizadeva o tem obvestiti drugo institucijo in Komisijo v razumnem roku pred sprejetjem končne odločitve, ter pri tem navede pooblastila, ki bi se lahko preklicala, in možne razloge za preklic.

3.   Z odločitvijo o preklicu pooblastila preneha veljati pooblastilo, navedeno v tej odločitvi. Odločitev začne veljati začne nemudoma ali na dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov. Objavi se v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 10c

Nasprotovanje delegiranim aktom

1.   Evropski parlament ali Svet lahko delegiranemu aktu nasprotujeta v dveh mesecih od datuma uradnega obvestila.

Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se to obdobje podaljša za dva meseca.

2.   Če po izteku tega obdobja iz odstavka 1 niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotujeta delegiranemu aktu, se ta objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati na dan, naveden v tem aktu.

Delegirani akt se lahko objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati pred iztekom navedenega roka, če Evropski parlament in Svet obvestita Komisijo, da delegiranemu aktu ne nameravata nasprotovati.

3.   Če Evropski parlament ali Svet v obdobju iz odstavka 1 nasprotuje delegiranemu aktu, ta akt ne začne veljati. V skladu s členom 296 Pogodbe o delovanju Evropske unije Institucija, ki ugovarja zoper delegirani akt, svojo odločitev utemelji.“;

6.

drugi odstavek Priloge VIII se črta.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Prvo referenčno leto za uporabo te uredbe je leto 2011, ki zajema podatke za leto 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 24. novembra 2010

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BUZEK

Za Svet

Predsednik

O. CHASTEL


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 19. oktobra 2010 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 17. novembra 2010.

(2)  UL L 141, 6.6.2009, str. 29.

(3)  UL L 320, 30.12.1995, str. 25. Direktiva 95/64/ES je bila razveljavljena z Direktivo 2009/42/ES.

(4)  UL L 123, 17.5.2005, str. 1.

(5)  UL L 290, 8.11.2007, str. 14.

(6)  UL L 163, 6.6.1998, str. 1.

(7)  UL L 14, 21.1.2003, str. 1.

(8)  UL L 264, 25.9.2006, str. 1.


Top