EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2010_260_R_0001_01

Sklep Sveta 2010/587/SZVP z dne 14. junija 2010 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Črno goro o varnostnih postopkih pri izmenjavi in varovanju tajnih podatkov
Sporazum med Evropsko unijo in Črno goro o varnostnih postopkih pri izmenjavi in varovanju tajnih podatkov

OJ L 260, 2.10.2010, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 260/1


SKLEP SVETA 2010/587/SZVP

z dne 14. junija 2010

o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Črno goro o varnostnih postopkih pri izmenjavi in varovanju tajnih podatkov

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji (PEU), zlasti njenega člena 37, in Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), zlasti njenih členov 218(5) in prvega pododstavka člena 218(6),

ob upoštevanju predloga visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je na seji 10. novembra 2009 sklenil, da v skladu s prejšnjim členom 24 PEU pooblasti predsedstvo za začetek pogajanj s Črno goro za sklenitev sporazuma o varovanju tajnih podatkov.

(2)

Na podlagi tega pooblastila se je predsedstvo pogajalo o sporazumu s Črno goro o varnostnih postopkih pri izmenjavi in varovanju tajnih podatkov.

(3)

Zato bi bilo treba odobriti navedeni sporazum –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sporazum med Evropsko unijo in Črno goro o varnostnih postopkih pri izmenjavi in varovanju tajnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) se odobri v imenu Unije.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma, ki je za Unijo zavezujoč.

Člen 3

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.

V Luxembourgu, 14. junija 2010

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


PREVOD

SPORAZUM

med Evropsko unijo in Črno goro o varnostnih postopkih pri izmenjavi in varovanju tajnih podatkov

Evropska unija (v nadaljnjem besedilu: EU)

in

Črna gora,

v nadaljnjem besedilu: pogodbenici, STA SE –

OB UPOŠTEVANJU, da imata pogodbenici enake cilje glede krepitve lastne varnosti v vseh njenih oblikah;

OB UPOŠTEVANJU, da pogodbenici soglašata, da bosta svoja posvetovanja in sodelovanje razvijali na podlagi vprašanj skupnega interesa, ki se nanašajo na varnost;

GLEDE NA TO, da si morata pogodbenici zato stalno izmenjevati tajne podatke;

OB PRIZNAVANJU, da bi celovito in učinkovito posvetovanje in sodelovanje lahko zahtevali dostop do tajnih podatkov in zadevnega gradiva pogodbenic ter njihovo izmenjavo;

OB ZAVEDANJU, da tak dostop do zaupnih podatkov in zadevnega gradiva ter njihova izmenjava zahtevata primerne varnostne ukrepe –

DOGOVORILI NASLEDNJE:

Člen 1

1.   Vsebina tega sporazuma so varnostni postopki pri izmenjavi in varovanju tajnih podatkov ali gradiva v kateri koli obliki in na katerem koli področju, ki jih posreduje ena od pogodbenic ali ki si jih pogodbenici izmenjata za izpolnitev ciljev krepitve varnosti pogodbenic v vseh njenih oblikah.

2.   Vsaka pogodbenica varuje tajne podatke, ki jih prejme od druge pogodbenice, pred razkritjem nepooblaščenim osebam, v skladu s pogoji, določenimi v tem sporazumu, in v skladu z zakoni in predpisi pogodbenic.

Člen 2

V tem sporazumu „tajni podatki“ pomenijo vse podatke ali gradivo v kateri koli obliki, za katere:

(a)

katera koli od pogodbenic določi, da se morajo varovati, ker bi njihovo nepooblaščeno razkritje lahko v različni meri škodilo interesom Črne gore oziroma EU ali ene ali več njenih držav članic; in

(b)

ima oznako stopnje tajnosti.

Člen 3

Institucije in subjekti EU, za katere velja ta sporazum, so: Evropski svet, Svet Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Svet), generalni sekretariat Sveta, visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Evropska komisija in Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS). Za namene tega sporazuma se za te institucije in subjekte uporablja kratica EU.

Člen 4

Obe pogodbenici ter institucije in subjekti EU iz člena 3 poskrbijo, da imajo vzpostavljen varnostni sistem in varnostne ukrepe, ki ustrezajo temeljnim načelom in minimalnim standardom varnosti, določenim v njunih zakonih ali predpisih in jih odraža tudi varnostna ureditev, sprejeta v skladu s členom 12, da se zagotovi uporaba enake stopnje varovanja tajnih podatkov, ki se posredujejo ali izmenjujejo v skladu s tem sporazumom.

Člen 5

Obe pogodbenici ter institucije in subjekti EU iz člena 3:

(a)

varujejo tajne podatke, ki jih druga pogodbenica v okviru tega sporazuma posreduje ali so z njo izmenjani, in sicer na način, ki je vsaj enakovreden varovanju, ki ga zagotavlja pogodbenica pošiljateljica;

(b)

zagotavljajo, da tajni podatki, ki se posredujejo ali izmenjujejo v skladu s tem sporazumom, obdržijo stopnjo tajnosti, ki jo je določila pogodbenica pošiljateljica, ter da se ta stopnja tajnosti ne zniža ali prekliče brez predhodne pisne privolitve pogodbenice pošiljateljice. Pogodbenica prejemnica tajne podatke varuje v skladu z lastnimi varnostnimi predpisi o podatkih in gradivu z enakovredno stopnjo tajnosti, kakor je določeno v členu 7;

(c)

takih tajnih podatkov ne uporabljajo v drugačne namene od tistih, ki jih je določil organ izvora, oziroma tistih, za katere so bili podatki posredovani ali izmenjani;

(d)

brez predhodnega pisnega soglasja pogodbenice pošiljateljice takih tajnih podatkov ne razkrijejo tretjim stranem oziroma kateri koli instituciji ali subjektu EU, ki ni naveden(a) v členu 3;

(e)

dostop do takih tajnih podatkov se dovoli samo posameznikom, ki morajo biti z njimi seznanjeni in ki jih je ustrezna pogodbenica varnostno preverila in pooblastila;

(f)

zagotovijo varnost objektov, v katerih se hranijo tajni podatki, ki jih posreduje druga pogodbenica; in

(g)

zagotovijo, da so vsi posamezniki, ki imajo dostop do tajnih podatkov, obveščeni o svoji odgovornosti glede varovanja takih podatkov v skladu z zadevnimi pravili in predpisi.

Člen 6

1.   Tajni podatki se razkrijejo ali posredujejo v skladu z načelom soglasja organa izvora.

2.   Pogodbenica prejemnica za vsak posamezen primer in po pisni privolitvi pogodbenice pošiljateljice ter v skladu z načelom privolitve organa izvora sprejme odločitev o razkritju ali posredovanju tajnih podatkov prejemnikom, ki niso ena izmed pogodbenic.

3.   Generično posredovanje podatkov ni mogoče, razen če se pogodbenici dogovorita o postopkih v zvezi z nekaterimi kategorijami podatkov, ki so pomembni za njune specifične zahteve.

4.   V tem sporazumu ni določbe, ki bi lahko bila podlaga za obvezno posredovanje tajnih podatkov med pogodbenicama.

5.   Tajni podatki, prejeti od pogodbenice pošiljateljice, se smejo posredovati izvajalcu oziroma morebitnemu izvajalcu le s predhodno pisno privolitvijo pogodbenice pošiljateljice. Pogodbenica prejemnica pred takim posredovanjem zagotovi, da je izvajalec oziroma morebitni izvajalec sposoben varovati tajne podatke in da njegov objekt omogoča varovanje tajnih podatkov, ter da sta bila izvajalec in njegov objekt ustrezno varnostno preverjena.

Člen 7

Za vzpostavitev enake stopnje varovanja za tajne podatke, ki se posredujejo ali izmenjujejo med pogodbenicama, so varnostne stopnje naslednje:

EU

Črna gora

RESTREINT UE

INTERNO

CONFIDENTIEL UE

POVJERLJIVO

SECRET UE

TAJNO

TRES SECRET UE/EU TOP SECRET

STROGO TAJNO

Člen 8

1.   Pogodbenici zagotovita, da so vse osebe, ki pri opravljanju svojih uradnih dolžnosti potrebujejo dostop ali katerih dolžnosti oziroma funkcije jim lahko omogočijo dostop do tajnih podatkov z oznako najmanj CONFIDENTIEL UE ali POVJERLJIVO, ki so bili posredovani ali izmenjani v skladu s tem sporazumom, ustrezno varnostno preverjene, preden dobijo dostop do takih podatkov.

2.   Postopki za varnostno preverjanje se določijo z namenom, da se ugotovi, ali se posamezniku lahko dovoli dostop do tajnih podatkov, upoštevajoč njegovo lojalnost in zanesljivost ter ali je vreden zaupanja.

Člen 9

Pogodbenici si pri varovanju tajnih podatkov, posredovanih ali izmenjanih v skladu s tem sporazumom in pri varnostnih zadevah v skupnem interesu vzajemno pomagata. Organi iz člena 12 se med seboj posvetujejo o varnostnih vprašanjih in opravljajo vzajemne ocene, da bi ocenili učinkovitost varnostne ureditve, sprejete v skladu z navedenim členom, v njihovi pristojnosti.

Člen 10

1.   V tem sporazumu se:

(a)

kar zadeva EU, vsa pošta pošilja prek vodje glavne pisarne Sveta, ki jo ob upoštevanju odstavka 2 tega člena pošilja državam članicam ter institucijam in subjektom iz člena 3;

(b)

kar zadeva Črno goro, vsa pošta naslovi na glavno pisarno direktorata za varovanje tajnih podatkov prek Misije Črne gore pri Evropski uniji.

2.   Izjemoma se pošta pogodbenice, ki je dostopna le nekaterim pristojnim uradnikom, organom ali službam te pogodbenice, iz operativnih razlogov lahko naslovi na točno določene pristojne uradnike, organe ali službe druge pogodbenice, ki so posebej določeni kot prejemniki in je dostopna samo njim, ob upoštevanju njihovih pristojnosti in v skladu z načelom potrebe po seznanitvi s podatki. Kar zadeva EU, se taka pošta pošlje prek vodje glavne pisarne Sveta, vodje glavne pisarne EEAS ali vodje glavne pisarne Evropske komisije.

Člen 11

Minister za zunanje zadeve in direktor direktorata za varovanje tajnih podatkov Črne gore, generalni sekretar Sveta in član Evropske komisije, pristojen za varnostne zadeve, nadzorujejo izvajanje tega sporazuma.

Člen 12

1.   Za izvajanje tega sporazuma se med navedenimi tremi organi, ki delujejo pod vodstvom in v imenu svojih nadrejenih, vzpostavi varnostna ureditev, s katero se določijo standardi medsebojnega varovanja tajnih podatkov v skladu s tem sporazumom:

direktorat za varovanje tajnih podatkov Črne gore, za tajne podatke, ki se v skladu s tem sporazumom posredujejo Črni gori,

varnostni urad generalnega sekretariata Sveta, za tajne podatke, ki se v skladu s tem sporazumom posredujejo EU,

Varnostni direktorat Evropske komisije, za tajne podatke, ki se v skladu s tem sporazumom posredujejo ali izmenjujejo znotraj Evropske komisije in njenih objektov.

2.   Preden pogodbenici posredujeta ali si izmenjata tajne podatke v skladu s tem sporazumom, se pristojni varnostni organi iz odstavka 1 strinjajo, da je pogodbenica prejemnica sposobna varovati podatke skladno z varnostno ureditvijo, ki se sprejme v skladu z navedenim odstavkom.

Člen 13

1.   Pristojni organ ene izmed pogodbenic iz člena 12 nemudoma obvesti pristojni organ druge pogodbenice o vseh dokazanih ali domnevnih primerih nepooblaščenega razkritja ali izgube tajnih podatkov, ki jih je posredovala ta pogodbenica, in izvede preiskavo ter sporoči rezultate drugi pogodbenici.

2.   Pristojni organi iz člena 12 določijo postopke, ki se uporabljajo v takih primerih.

Člen 14

Vsaka pogodbenica poravna lastne stroške, ki nastanejo zaradi izvajanja tega sporazuma.

Člen 15

Ta sporazum ne spreminja že obstoječih sporazumov ali dogovorov med pogodbenicama niti sporazumov med Črno goro in državami članicami EU. Ta sporazum pogodbenicama ne preprečuje sklenitve drugih sporazumov o posredovanju ali izmenjavi tajnih podatkov ob upoštevanju tega sporazuma in pod pogojem, da niso v nasprotju z obveznostmi iz tega sporazuma.

Člen 16

Vsi spori med pogodbenicama, ki izhajajo iz razlage ali uporabe tega sporazuma, se urejajo s pogajanji med pogodbenicama. Med pogajanji pogodbenici še naprej izpolnjujeta vse svoje obveznosti po tem sporazumu.

Člen 17

1.   Ta sporazum začne veljati prvi dan prvega meseca po tem, ko sta se pogodbenici uradno obvestili o zaključku za to potrebnih notranjih postopkov.

2.   Vsaka pogodbenica uradno obvesti drugo pogodbenico o spremembah svojih zakonov in predpisov, ki bi lahko vplivale na varovanje tajnih podatkov iz tega sporazuma.

3.   Na predlog katere izmed pogodbenic se sporazum zaradi sprejetja morebitnih sprememb lahko ponovno preuči.

4.   O kakršnih koli spremembah tega sporazuma se pogodbenici dogovorita pisno in sporazumno. Veljati začnejo po medsebojnem uradnem obvestilu, določenem v odstavku 1.

Člen 18

Vsaka pogodbenica lahko ta sporazum odpove, tako da drugo pogodbenico o odpovedi pisno obvesti. Taka odpoved začne učinkovati šest mesecev po prejemu uradnega obvestila druge pogodbenice, vendar ne vpliva na obstoječe obveznosti v skladu s tem sporazumom. Predvsem se vsi tajni podatki, ki so bili posredovani ali izmenjani v skladu s tem sporazumom še naprej varujejo v skladu z njegovimi določbami.

V potrditev tega so spodaj podpisani pooblaščenci, ki so bili v ta namen ustrezno pooblaščeni, podpisali ta sporazum.

Sestavljeno v Bruslju dne trinajstega septembra 2010, v dveh izvodih v angleškem jeziku.

Za Črno goro

Minister za zunanje zadeve

Za Evropsko unijo

Visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko


Top