Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0322

2010/322/CFSP: Sklep Sveta 2010/322/SZVP z dne 8. junija 2010 o spremembah in podaljšanju Skupnega ukrepa 2008/124/SZVP o misiji Evropske unije za krepitev pravne države na Kosovem (EULEX KOSOVO)

OJ L 145, 11.6.2010, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 005 P. 181 - 182

No longer in force, Date of end of validity: 14/06/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/322/oj

11.6.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 145/13


SKLEP SVETA 2010/322/SZVP

z dne 8. junija 2010

o spremembah in podaljšanju Skupnega ukrepa 2008/124/SZVP o misiji Evropske unije za krepitev pravne države na Kosovem (EULEX KOSOVO) (1)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji ter zlasti členov 28 in 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 4. februarja 2008 sprejel Skupni ukrep 2008/124/SZVP (2). Ta skupni ukrep se uporablja do 14. junija 2010.

(2)

Svet je 9. junija 2009 sprejel Skupni ukrep 2009/445/SZVP (3), s katerim je bil spremenjen Skupni ukrep 2008/124/SZVP in na podlagi katerega se je povečal referenčni finančni znesek za kritje odhodkov misije do prenehanja veljavnosti Skupnega ukrepa 2008/124/SZVP.

(3)

Politični in varnostni odbor je 28. maja 2010 priporočil podaljšanje veljavnosti Skupnega ukrepa 2008/124/SZVP za dve leti in povečanje referenčnega finančnega zneska na 265 000 000 EUR do 14. oktobra 2010.

(4)

Struktura poveljevanja in nadzora EULEX KOSOVO ne bi smela vplivati na pogodbene odgovornosti vodje misije do Evropske komisije glede izvrševanja proračuna.

(5)

EULEX KOSOVO bo potekala v razmerah, ki se lahko poslabšajo in bi lahko škodile ciljem skupne zunanje in varnostne politike iz člena 21 Pogodbe.

(6)

Zato bi bilo treba ustrezno spremeniti Skupni ukrep 2008/124/SZVP –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Skupni ukrep 2008/124/SZVP se spremeni, kakor sledi:

1.

odstavek 2 člena 7 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Poveljnik civilne operacije, ki je pod političnim nadzorom in strateškim vodstvom Političnega in varnostnega odbora (PVO) ter pod splošno pristojnostjo visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (VP), je odgovoren za poveljevanje in nadzor nad EULEX KOSOVO na strateški ravni.“;

2.

odstavki 3, 4 in 5 člena 9 se nadomestijo z naslednjim:

„3.   EULEX KOSOVO lahko po potrebi pogodbeno zaposluje tudi mednarodno civilno osebje in lokalno osebje, če potrebnih nalog ne more opraviti osebje, ki so ga dodelile države članice. Izjemoma se lahko v ustrezno utemeljenih primerih, kadar ni na voljo primernih vlog iz držav članic, po potrebi pogodbeno zaposlijo državljani sodelujočih tretjih držav.

4.   Vsi člani osebja opravljajo svoje naloge in ravnajo v interesu misije. Spoštujejo varnostna načela in minimalne standarde, določene s Sklepom Sveta 2001/264/ES z dne 19. marca 2001 o sprejetju predpisov Sveta o varovanju tajnosti (4).

3.

odstavki 2, 3 in 4 člena 11 se nadomestijo z naslednjim:

„2.   PVO pod odgovornostjo Sveta in VP politično nadzoruje in strateško vodi EULEX KOSOVO.

3.   Kot je določeno tudi v členu 7, je poveljnik civilne operacije, ki je pod političnim nadzorom in strateškim vodstvom PVO ter splošno pristojnostjo VP, poveljnik EULEX KOSOVO na strateški ravni, v tej vlogi pa vodji misije daje navodila ter mu svetuje in zagotavlja tehnično podporo.

4.   Poveljnik civilne operacije poroča Svetu prek VP.“;

4.

odstavka 1 in 2 člena 12 se nadomestita z naslednjim:

„1.   PVO pod odgovornostjo Sveta in VP politično nadzoruje in strateško vodi EULEX KOSOVO.

2.   Svet v ta namen pooblašča PVO za sprejemanje ustreznih odločitev v skladu s tretjim odstavkom člena 38 Pogodbe. Pooblastilo zajema pristojnost za spreminjanje OPLAN in strukture poveljevanja. Vključuje tudi pristojnost v zvezi z naknadnimi sklepi glede imenovanja vodje misije. O ciljih in prenehanju EULEX KOSOVO odloča Svet, na priporočilo VP.“;

5.

odstavek 4 člena 13 se nadomesti z naslednjim:

„4.   Podrobnejša pravila glede sodelovanja tretjih držav se določijo v sporazumu, sklenjenem v skladu s členom 37 Pogodbe in členom 218 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Če sta EU in tretja država sklenili sporazum o vzpostavitvi okvira za sodelovanje tretje države v operacijah EU za krizno upravljanje, se za EULEX KOSOVO uporabljajo njegove določbe.“;

6.

odstavka 1 in 2 člena 16 se nadomestita z naslednjim:

„1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov EULEX KOSOVO do 14. oktobra 2010 je 265 000 000 EUR.

Referenčni finančni znesek za poznejša obdobja EULEX KOSOVO določi Svet.

2.   Vsi odhodki se upravljajo v skladu s pravili in postopki, ki se uporabljajo za splošni proračun EU.“;

7.

črta se člen 17;

8.

člen 18 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 18

Razkritje tajnih podatkov

1.   VP je pooblaščena, da Združenim narodom, NATO/KFOR in drugim tretjim stranem, ki sodelujejo v tem skupnem ukrepu, razkrije zaupne podatke in dokumente EU, pripravljene za namene EULEX KOSOVO, do ustrezne stopnje zaupnosti za vsakega od njih v skladu s Sklepom 2001/264/ES. Zaradi lažjega izvajanja se pripravijo tehnični dogovori na lokalni ravni.

2.   V primeru posebne in nujne operativne potrebe je VP prav tako pooblaščena, da v skladu s Sklepom 2001/264/ES pristojnim lokalnim organom razkrije zaupne informacije in dokumente EU do stopnje ‚RESTREINT UE‘, pripravljene za namene EULEX KOSOVO. V vseh drugih primerih se takšne informacije in dokumenti pristojnim lokalnim organom razkrijejo po postopkih, ustreznih stopnji sodelovanja teh organov z EU.

3.   VP je pooblaščena, da Združenim narodom, NATO/KFOR, drugim tretjim državam, sodelujočim v tem skupnem ukrepu, in ustreznim lokalnim organom razkrije dokumente EU, ki niso označeni kot zaupni in se nanašajo na posvetovanja Sveta v zvezi z EULEX KOSOVO ter zanje skladno s členom 6(1) Poslovnika Sveta velja obveznost varovanja poslovne skrivnosti (5)).

9.

člen 19 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 19

Pregled

Svet najpozneje šest mesecev pred potekom veljavnosti tega skupnega ukrepa oceni, ali naj se EULEX KOSOVO podaljša.“;

10.

drugi stavek člena 20 se nadomesti z naslednjim:

„Veljati preneha 14. junija 2012.“.

Člen 2

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.

V Luxembourgu, 8. junija 2010

Za Svet

Predsednica

E. SALGADO


(1)  V skladu z resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 (1999).

(2)  UL L 42, 16.2.2008, str. 92.

(3)  UL L 148, 11.6.2009, str. 33.

(4)  UL L 101, 11.4.2001, str. 1.“;

(5)  Sklep Sveta 2009/937/EU z dne 1. decembra 2009 o sprejetju Poslovnika Sveta (UL L 325, 11.12.2009, str. 35.“;


Top